Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3 pot

10 797 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 07:21

. chính trị và khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa ở nông thôn và thành thị, tiến tới Tổng khởi nghĩa. ðảng luôn kết hợp ñấu tranh và xây dựng ñể ngày càng vững mạnh về tổ chức, tư tưởng và chính. lược và sách lược ñúng ñắn trên cơ sở lý luận Mác - Lênin ñược vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam. o ðảng có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1 930 - 1 931 , 1 936 . http://ebook.here.vn - Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập - Trang 25 - - Kêu gọi tinh thần tự nguyện ñóng góp của nhân dân cả nước qua “Quỹ ñộc lập” và “Tuần lễ vàng”, thu ñược 37 0 kg vàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3 pot, Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3 pot, Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3 pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn