Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx

11 945 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 07:21

. không thi u một cân, quân không thi u một người”. - Tuyến ñường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển bắt ñầu khai thông (tháng 5/ 1 959 ), nối liền hậu phương với tiền tuyến. Trong 4 năm (19 65 - 1968). quân Mĩ : - 19 65 : 200.000 - 1967 : 53 7.000 + Hành quân tìm diệt : - “Ánh sáng sao” vào Vạn Tường. - 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô 19 65 – 1967. - ðẩy mạnh bình ñịnh. - Thực hiện. lần so với 1960, công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc. Nông nghiệp: ñại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Nông dân bước ñầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx, Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx, Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn