Phân tích cấu trúc vốn và biện pháp giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần ACC 245

98 268 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 03:09

i MC LC DANH MC CÁC BNG v DANH M TH vi DANH MC CÁC T VIT TT vii LI M U 1 1. TÍNH CP THIT C TÀI 1 2NG VÀ PHM VI NGHIÊN CU 1 U VÀ CÔNG C S DNG 2 4. MC TIÊU C TH C TÀI 2 5. CU TRÚC KHÓA LUN 2  LÝ LUN V CU TRÚC VN VÀ CHI PHÍ S DNG VN 3 1.1. TNG QUAN V CU TRÚC VN: 3  3  3  3 1.1.3.1. T l n trên vn c phn: 4 1.1.3.2. Chi phí s dng vn bình quân: 5 c tính ca doanh nghip: 5 1.1.3.4. ng ca tín hiu: 7 1.1.3.m hong ca ngành kinh doanh: 7 m ca nn kinh t: 8 1.1.3.7. Ri ro kinh doanh: 9 1.1.3.8. Kh i: 9 1.1.3.9. T sut lãi vay: 10 1.1.3.10.Thu thu nhp doanh nghip: 10 NG CA CU TRÚC VN TN DOANH LI VÀ RI RO: 11   11 ii 1.2.1.1. Khái nim ri ro tài chính: 11 1.2.1.2. Khái niy tài chính: 11 ng ci vi thu nhp và ri ro ca c i quan h gia EBIT và EPS: 11 1.2.1.4. Tm chn thu t lãi vay: 14 1.2.1.5. R y tài chính: 15 1.2.2. Phân tích EBIT  EPS: 15 m bàng quan bc: 16 m bàng quan bi s: 17  18 19 1.2.4.1. Nguyên t 19 1.2.4.2. Giá tr th ng - các hàm ý v ri ro và t sut sinh li: 19 1.2.4.3. Nguyên tc kim soát: 19 1.2.4.4 Nguyên tc t doanh nghii gia ri ro và li nhun: 20 1.2.4.5. Nguyên tc s dng chính sách tài tr linh hot: 20 1.2.4.6. Nguyên tc thm thích hp: 21  21 1.2.5.1. Lý thuyt li nhun hong ròng (NOI approach): 21 1.2.5.2. Lý thuyt M&M: 23 1.3. CHI PHÍ S DNG VN: 25 n: 25  25  26 ng : 26  28  28  28 iii 1.4. CHI PHÍ S DNG VN BIÊN T VÀ QUYT  30  31  32 C TRNG V CU TRÚC TÀI CHÍNH, CU TRÚC VN VÀ CHI PHÍ S DNG VN TI CÔNG TY C PHN ACC 245 33 2.1. KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PHN ACC 245: 33  33 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát trin Công ty: 33 2.1.1.2. Ngành ngh kinh doanh: 35 u t chc qun lý và chm v ca tng phòng ban trong Công ty: 36 2.1.1.4. Nhng thun la Công ty: 42 2.1.1.5. Các thông tin v ch  k toán áp dng ti Công ty: 44  2010: 44 2.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N CU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CU TRÚC VN CA CÔNG TY: 51  51  52  52 2.3. PHÂN TÍCH CU TRÚC TÀI CHÍNH, CU TRÚC VN VÀ CHI PHÍ S DNG VN CA CÔNG TY C PHN ACC 245: 53  2010: 53 2.3.1.1. N ngn hn: 55 2.3.1.2. Vn ch s hu: 60 -2010: 62 2.3.2.1. N ngn hng xuyên: 63 2.3.2.2. Vn c phn (khon mc vn ch s hu): 64 2.3.2.3. Cu trúc vn ca công ty -2010: 64  65 iv 2.3.3.1. Chi phí s dng n vay: 65 2.3.3.2. Chi phí s dng vn c phn: 68 2.3.3.3. Chi phí s dng vn bình quân (WACC): 70 NG CA CU TRÚC VN LÊN EBIT, EPS VÀ GIÁ TR DOANH NGHIP: 71  71   72  75  76 2.5. NHN XÉT CHUNG V CU TRÚC VN VÀ CHI PHÍ S DNG VN CA QUA: 77  77 2.5.2.  78 N PHÁP TÁI CU TRÚC VN VÀ GIM THP CHI PHÍ S DNG VN TI CÔNG TY C PHN ACC 245 79   80  82  82  83  83 3.2.CU TRÚC VN CN SP TI: 84 KT LUN 87 PH LC TÀI LIU THAM KHO v DANH MC CÁC BNG B CA CÔNG TY. 11 BNG 1.2: CÔNG TY CÓ EBIT LÀ 1.000.000USD 12 BNG 1.3: EBIT GIM XUNG CÒN 750.000USD 12 BNG 1.4: EBIT GIM XUNG CÒN 300.000USD 13 B CA CÔNG TY. 16 BNG 1.6. GIÁ TR HAI CÔNG TY A VÀ B 24 BNG 2.1. TÌNH HÌNH NGUN VN CA CÔNG TY T 2008  2010 45 BNG 2.2. TÌNH HÌNH DOANH THU CA CÔNG TY T 2008-2010 46 BNG 2.3. TÌNH HÌNH CHI PHÍ (không bao gm lãi vay) 48 BNG 2.4. TÌNH HÌNH THU NHP 49 BNG 2.5. CU TRÚC TÀI CHÍNH C 2008-2010 53 BNG 2.6: TÌNH HÌNH BING CA N NGN HN 55 BNG 2.7. H S THANH TOÁN NGN HN 58 BNG 2.8. H S THANH TOÁN NHANH 59 BNG 2.9. TÌNH HÌNH BING VN CH S H 60 BNG 2.10. TNG N TRONG CU TRÚC VN CA CÔNG TY 63 BNG 2.11. CU TRÚC VN C-2010 64 BNG 2.12. CHI PHÍ S DNG N C 66 BNG 2.13. CHI PHÍ S DNG VN C PH 68 BNG 2.14. CHI PHÍ S DNG BÌN 70 BNG 2.15. T SUT SINH LI TRÊN TNG TÀI S 71 BNG 2.16. PHÂN TÍCH MI QUAN H GIA EBIT - EPS VÀ ROE 72 B Y TÀI CHÍNH 75 BC TÍNH M S DY TÀI CHÍNH 85 BNG 3.2. THU NHP CH S HC TÍNH 86 vi DANH M TH   B MÁY QUN LÝ 37   B MÁY K TOÁN 41  TH 2.1: TÌNH HÌNH THU NHP CA CÔNG TY 50  TH 2.2: T TRNG CÁC NGUN VN TRONG TNG NGUN VN 54  TH 2.3: T TRNG CÁC THÀNH PHN TRONG N NGN HN 56  TH 2.4: H S THANH TOÁN NGN HN 58  TH 2.5: TÌNH HÌNH BING NGUN VN CH S HU 61  TH 2.6. T TRNG CÁC THÀNH PHN TRONG CU TRÚC VN 64  TH 2.7. S BING CA CHI PHÍ S DNG VN VAY 67  TH 2.8.CHI PHÍ S DNG VN C PHN 69 vii DANH SÁCH VIT TT CAPM : Mô hnh giá tài sn vn. CSH : Ch s hu. CTCP :  CTTC : Cu trúc tài chính. CTV : Cu trúc vn. DCF : ng c tc. DFL :  y tài chính. DN : Doanh nghip. EAT : Li nhun sau thu. EBIT : Li nhuc thu và lãi vay. EBT : Li nhun c thu. EPS : Thu nhp trên mi c phn. PA : . ROE : T sut sinh li trên vn c phn . SXKD : Sn xut kinh doanh. TNCN : Thu nhp cá nhân. TNDN : Thu nhp doanh nghip. TS : Tài sn.  : Tài sn c nh.  : Tài sng. WACC : Chi phí s dng vn bình quân. WMCC : Chi phí s dng vn biên t. 1 LI M U 1. TÍNH CP THIT C TÀI Doanh nghip là t bào ca nn kinh t, dù thuc bt k thành phn kinh t nào thì doanh nghip chính là ngun cung ng sn phm hàng hoá và dch v ng cho nhu cu v khía cnh vt cht ln tinh thn ca xã hi tiêu dùng nói riên t chc hou kiu tiên chính là vic hoch nh ngân sách vn hong cho doanh nghip. Tùy theo lom tính cht ngành mà mi doanh nghiu xem xét, la chn ngun vn s dng sao cho chi phí s dng vn thp nht, vi m ri ro thp nht nhm thc hin mc tiêu cui cùng là t doanh nghit v rt m c tip cn trong quá trình hc t em rt quan tâm. Cu trúc vn, cu trúc vn t dng các ngun vn là nhng u ca nhng nhà qun tr  các doanh nghip Vit Nam có qui mô va và nh nên v v cu trúc vn, v tìm kim ngun tài tr có chi phí thc. Chính vì lý do này cùng vi s ng dn cng dn khóa lun t nh ch tài “Phân tích cấu trúc vốn và biện pháp giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần ACC 245” NG VÀ PHM VI NGHIÊN CU 2.1. Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cu thc trng cu trúc vn, các nhân t n chi phí s dng vn ti Công ty c phn ACC 245. -  xut các bin pháp nhm gim chi phí s dng vng thi tìm ra cu trúc vn tn sau. 2.2. Phạm vi nghiên cứu:  tài nghiên cu cu trúc vn và chi phí s dng vn c 2008 - 2010 thông qua các thông tin tài chính ca Công ty c phn ACC 245 trong thi gian va qua. 2 NGHIÊN CU VÀ CÔNG C S DNG - u:  tài s s d dò ý kin thc t t Công ty c phm nghiên cu các nhân t n quynh tài tr vn cnh mô hình nghiên cu. - Công c s dng: vi s tr giúp ca các phn mm Excel, khóa lun s a cu trúc vn ti các Công ty trong thi gian qua, t  xut mô hình cu trúc vn hp lý cho Công ty c phn sp n. 4. MC TIÊU C TH C TÀI 4.1. M  tài da vào các phân tích cu trúc vn c v u qu ca các cu trúc vu kin thc t n Công ty và d   xut cu trúc vn hp lý cho Công ty n sp ti. 4.2. Các mc tiêu c th c tài - Nghiên cu các nhân t n cu trúc vn ca Công ty c phn ACC 245. -  xut mô hình cu trúc vn hn sn da trên các nhân t n cu trúc vn ca Công ty trong thc tin. -  xut mt s gii pháp h tr  thc hin quá trình tái cu trúc vn và gim thp chi phí s dng vn ti công ty c phn sp n. 5. CU TRÚC KHÓA LUN Ngoài phn m u, kt lu  CHƢƠNG I: Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn. CHƢƠNG II: Thực trạng cấu trúc vốn và Chi phí sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ACC 245. CHƢƠNG III: Các biện pháp tái cấu trúc vốn và giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ACC 245. 3 G 1 LÝ LUN V CU TRÚC VN VÀ CHI PHÍ S DNG VN 1.1. TNG QUAN V CU TRÚC VN: 1.1.1. Cu trúc vn: Cu trúc tài chính (CTTC) là s kt hp gia n ngn hn, n trung, dài hn và ngun vn ch s hu, tt c  tài tr cho quya doanh nghip (DN). Cu trúc tài chính ca mt DN c phân thành các thành phn tùy theo thn nhm phc v cho mnh ngân sách vn ca các DN. Honh ngân sách vn là vic ra quynh la chn hay loi b các d , nó n quyng d án s sn sinh ra li nhun trong mt s , ngun vn cn tài tr cho các d án này s là ngun vn trung và dài hy CTTC tr  ngn hn s cho thy cu trúc vn (CTV) ca DN. Cu trúc vn là mt phn ca CTTC, là s kt hp gia n ngn hng xuyên, dài hn vi ngun vn ch s h tài tr quyu a DN. Cu trúc vn có mi quan h mt thit vi giá tr DN, mt DN có CTV hp lý s làm cho giá tr c li. Tuy nhiên, giá tr ca DN không ch chng ca CTV mà còn b ng bi chic s dng các ngun v tài tr cho các quy 1.1.2. Cu trúc vn t: Honh mt CTV t  c nghiên cu s dng mt hn hp n ngn hng xuyên, nợ dài hn, vn c phn c phng cho phép ti thiu hoá chi phí s dng vn bình quân ca DN. Tùy thuc vào tng giai n phát trin ca DN, m rnh tranh trong ngành gn lin vi s phát trin, ng hi nhp kinh t toàn cu mà CTV ta DN s có s u chnh phù hp. 1.1.3. Các nhân t n vic xây dng cu trúc vn: S ng n trong CTV t ca DN th hin kh  ca DN, khi kh     i vic có th s dng m ng vn c phy khi xem xét các yu t n CTV ta DN [...]... 1.3.1.2 Chi phí sử dụng cổ phần ƣu đãi: Chi phí sử dụng cổ phần ƣu đ i là chi phí mà công ty phải trả cho việc huy động bằng cổ phiếu ƣu đ i Do cổ tức chi trả cho cổ phần ƣu đ i là cố định vĩnh viễn nên dựa vào công thức định giá cổ phiếu ta có công thức tính chi phí sử dụng vốn cổ phần ƣu đ i nhƣ sau: rP = Dp Po * (1- f) Trong đó: DP là cổ tức cổ phần ƣu đ i hi huy động vốn, công ty phải tốn thêm chi phí. .. khi đ trừ đi chi phí phát hành Lƣu ý: Cổ tức ƣu đ i không đƣợc khấu trừ thuế khi tính thu nhập chịu thuế Do đó chi phí sử dụng vốn cổ phần ƣu đ i là chi phí sau thuế Điều này làm cho chi phí sử dụng cổ phần ƣu đ i cao hơn chi phí sử dụng nợ vay và các Doanh nghiệp thích sử dụng đòn bẩy tài chính bằng nợ hơn là cổ phần ƣu đ i 1.3.1.3 Chi phí sử dụng cổ phần thƣờng : 27 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thƣờng... ty B sẽ có giá trị cao hơn và chi phí sử dụng vốn thấp hơn so với Công ty A Để đơn giản chúng ta giả sử thêm rằng nợ của Công ty B có giá trị thị trƣờng bằng đúng mệnh giá của nó và tỷ suất lợi nhuận yêu cầu đối với vốn cổ phần là 16% Giá trị của hai Công ty đƣợc tính toán nhƣ sau : BẢNG 1.6 GIÁ TRỊ HAI CÔNG TY A VÀ B CHỈ TIÊU Công ty A Công ty B Thu nhập ròng (EBIT) 10.000 10.000 Chi phí sử dụng vốn. .. hai cổ phiếu trở nên bằng nhau Dựa trên cơ sở tác động của quá trình kinh doanh chênh lệch giá nhƣ vừa minh họa, M&M kết luận rằng Công ty không thể thay đổi giá trị hay chi phí sử dụng vốn bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính 1.3 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN: 1.3.1 Chi phí sử dụng các loại vốn: Chi phí sử dụng vốn là chi phí mà Doanh nghiệp, nhà đầu tƣ phải trả cho việc sử dụng các nguồn tài trợ 1.3.1.1 Chi phí. .. và nguồn vốn cổ phần Gọi : D là các khoản vay có kỳ hạn E là vốn CSH với giả định là vốn cổ phần thƣờng Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) là một vấn đề trọng tâm của các DN, vì với một CTV đạt đến WACC thấp nhất, chính là kỳ vọng của các DN nhằm gia tăng lợi nhuận và giá trị DN Ta có công thức tính WACC: WACC = Với Re E * Re + D * Rd (1-Tc) E+D : chi phí sử dụng vốn cổ phần E+D Rd (1-Tc) : chi phí. .. 1.3.2 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC : 1.3.2.1 hái niệm: Chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí mà nhà đầu tƣ phải trả cho việc sử dụng một CTV hoặc một CTTC để tài trợ cho một quyết định đầu tƣ của nhà đầu tƣ hay nói cách khác chi phí sử dụng vốn bình quân là lãi suất chi t khấu phản ánh chi phí sử dụng vốn của các nhà tài trợ cá thể đƣợc gia quyền bởi tỷ trọng của từng nguồn trong cấu trúc tài... cấu trúc vốn của Doanh nghiệp WACC = wD rD + wp rp + wE rE + wne rne WACC cũng là tỷ suất sinh lời chung mà công ty cần phải đạt đƣợc để duy trì giá cổ phiếu của công ty Vì vậy WACC của một công ty cũng phản ánh chung rủi ro và cấu trúc vốn mục tiêu của những tài sản hiện hữu của công ty 1.3.2.2 Mối quan hệ giữa WACC với cấu tr c vốn: Để thấy đƣợc mối quan hệ giữa WACC với cấu trúc vốn ta xem xét cấu. .. giá trị Công ty B cũng cao hơn Công ty A Theo M&M, các nhà đầu tƣ vào Công ty B nhận thấy rằng tài sản của Công ty B sẽ lên giá nên họ sẽ kinh doanh chênh lệch giá bằng cách bán cổ phiếu Công ty B và mua lại cổ phiếu Công ty A Quá trình kinh doanh chênh lệch giá tiếp diễn khiến cho giá cổ phiếu Công ty B giảm trong khi giá cổ phiếu Công ty A tăng đến khi nào tổng giá trị thị trƣờng của hai Công ty bằng... hạn Chi phí sử dụng nợ trƣớc thuế đƣợc xác định theo công thức sau: Po - f = CF x PVFA(rD,n) + C x PVF(rD,n) 26 Trong đó: Po :tiền thu do bán trái phiếu, bằng giá bán trái phiếu trừ các chi phí phát hành CF :là tiền lãi trái phiếu trả định kỳ n :là thời gian đáo hạn của trái phiếu b) Chi phí sử dụng nợ sau thuế (r*D): Chi phí sử dụng nợ sau thuế là chi phí sử dụng vốn mà nhà đầu tƣ thực trả khi sử dụng. .. dụng nợ vay Vì khi sử dụng nợ vay nhà đầu tƣ nhận đƣợc khoản lợi ích từ tắm chắn của thuế do l i vay đƣợc phép khấu trừ vào lợi tức chịu thuế Từ đây dẫn đến một kết luận rất quan trọng là chi phí sử dụng nợ vay luôn rẻ hơn chi phí sử dụng vốn cổ phần và cấu trúc vốn thƣờng dễ đạt đến tối ƣu hơn r*D = rD x (1 – T) Trong đó: T là thuế suất thuế TNDN Lƣu ý: Phí sử dụng nợ thƣờng áp dụng cho nợ mới vay . về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn. CHƢƠNG II: Thực trạng cấu trúc vốn và Chi phí sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ACC 245. CHƢƠNG III: Các biện pháp tái cấu trúc vốn và giảm thấp chi phí. lun t nh ch tài Phân tích cấu trúc vốn và biện pháp giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần ACC 245 NG VÀ PHM VI NGHIÊN CU 2.1. Đối tượng nghiên. thấp chi phí sử dụng vốn tại Công ty cổ phần ACC 245. 3 G 1 LÝ LUN V CU TRÚC VN VÀ CHI PHÍ S DNG VN 1.1. TNG QUAN V CU TRÚC VN: 1.1.1. Cu trúc vn: Cu trúc tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc vốn và biện pháp giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần ACC 245, Phân tích cấu trúc vốn và biện pháp giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần ACC 245, Phân tích cấu trúc vốn và biện pháp giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần ACC 245

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay