KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

11 151 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 22:20

. thành phố BIỂU 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Kế hoạch STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2010 Năm 2011 Năm 2015 Bình quân giai đoạn 2011 - 2015 (% /năm) Diện tích đất. BIỂU 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 ( Ban hành kèm quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2011) Đơn vị tính: ha Phân theo. BIỂU 4: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HOA - CÂY KIỂNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ĐVT: ha Thực hiện năm 2010 Kế hoạch năm 2015 STT Chỉ tiêu Hoa nền Hoa kiểng lâu năm Hoa nền Hoa kiểng lâu năm 1 Huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn