ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf

4 405 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 21:21

Trường THPT Hoàng Lệ Kha Trang 1/4 - Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC Họ tên thí sinh………………………………………………… Số báo danh…………. Câu 1: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta–1,3–đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna–N chứa 8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta–1,3–đien và acrilonitrin trong cao su là A. 1 : 1. B. 3 : 1. C. 1 : 2. D. 2 : 1. Câu 2: Hỗn hợp Xgồm 2hiđrôcacbon mạch hở thuộc cùng một dãy đồng đẳng .Đốt cháy X thu được 30,8(g) CO 2 và 12,6(g) H 2 O.Dãy đồng đẳng của 2 hiđrocacbon và khối lượng của hỗn hợp X là: A. Anken;10,6(g) B. Ankadien;8,8(g) C. Anken; 9,8(g) D. Ankan;10,6(g) Câu 3: Phương trình nào sau đây không đúng ? A. 3 3 3 2 2 CH NHCH + HCl (CH ) NH Cl  B.  6 5 3 6 5 2 2 C H NH Cl + NaOH C H NH + NaCl + H O C. 6 5 2 6 5 3 2 2 C H NO + 3Fe + 7HCl C H NH Cl + 3FeCl + 2H O  D.   6 5 2 2 2 6 3 2 C H NH + 2Br 3,5 Br C H NH + 2HBr Câu 4: Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na + ; 0,02 mol Ca 2+ ; 0,01 mol Mg 2+ ; 0,05 mol  3 HCO ; 0,02 mol Cl – . Nước trong cốc thuộc loại A. nước cứng tạm thời. B. nước cứng vĩnh cửu. C. nước cứng toàn phần. D. nước mềm. Câu 5: Cho các chất : etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p–crezol. Trong các chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 6: Các khí có thể cùng tồn tại trong cùng một hỗn hợp A. H 2 S và Cl 2 B. Cl 2 và O 2 C. NH 3 và HCl D. HI và O 3 Câu 7: Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1 : 1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X cho tác dụng với 5,75 gam ancol etylic (có xúc tác H 2 SO 4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là A. 6,48. B. 10,125. C. 8,10. D. 16,20. Câu 8: Đun a gam hỗn hợp X gồm 2 ancol mạch hở no đơn chức là đồng dẳng kế tiếp nhau với H 2 SO 4 đặc thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ có tỉ khối đối với X bằng 0,66. Công thức phân tử của hai ancol đó là: A. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH B. C 4 H 9 OH và C 5 H 11 OH C. CH 3 OH và C 2 H 5 OH D. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH Câu 9: Có 5 hợp chất sau: (1) CH 3 CHCl 2 ; (2) CH 3 COOCH=CH 2 ; (3) CH 3 COOCH 2 CH=CH 2 ; (4) CH 3 CH 2 CHOHCl; (5) CH 3 COOCH 3 . Chất nào thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương A. (2) B. (1), (2) C. (1), (2), (4) D. (3), (5) Câu 10: Thêm HCl vào dd chứa 0,1mol NaOH và 0,1 mol Na[Al(OH) 4 ] (hay NaAlO 2 ). Khi kết tủa thu được là 0,08 mol thì số mol HCl đã dùng là: A. 0,16 B. 0,08 hoặc 0,16 C. 0,18 hoặc 0,26 D. 0,26 Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 2a mol CO 2 vào dd có chứa a mol Ba(OH) 2 thu được dd A. dd A phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau A. HNO 3 , KHSO 4 , Na 2 CO 3 , Ca(OH) 2 B. KHSO 4 , Na 2 CO 3 , Ca(OH) 2 , NaCl C. HNO 3 , KHSO 4 , Mg(NO 3 ) 2 , Ca(OH) 2 D. HCl, Na 2 CO 3 , NaCl, Ca(OH) 2 Câu 12: Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2 H 7 NO 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là A. 16,5 gam. B. 14,3gam. C. 14,39gam D. 15,7 gam. MÃ ĐỀ 132 Trường THPT Hoàng Lệ Kha Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 13: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức no với H 2 SO 4 thì được 21,6gam H 2 O và 72 gam hỗn hợp 3 ete. Nếu số mol hai ancol bằng nhau thì công thức 2 ancol đó là: A. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH B. CH 3 OH và C 3 H 7 OH C. CH 3 OH và C 2 H 5 OH D. C 3 H 5 OH và C 3 H 7 OH Câu 14: Quá trình nào sau đây là sự khử xảy ra trong pin điện hoá Zn – Cu ? A. 2 Cu + 2e Cu   . B. 2 Cu Cu + 2e   . C. 2 Zn + 2e Zn   . D. 2+ Zn Zn + 2e  . Câu 15: Cho tất cả các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C 2 H 4 O 2 tác dụng với : NaOH, Na, AgNO 3 /NH 3 thì số phương trình hoá học xảy ra là A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. Câu 16: Dung dịch X chứa HCl và H 2 SO 4 có pH=2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, bậc 1 (có số nguyên tử C nhỏ hơn hoặc bằng 4 và các chất có cùng số mol) phải dùng 1 lít dung dịch X. Công thức của hai amin lần lượt là A. CH 3 NH 2 và C 4 H 9 NH 2 . B. C 2 H 5 NH 2 và C 4 H 9 NH 2 . C. C 3 H 7 NH 2 và C 4 H 9 NH 2 . D. CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 và CH 3 CH(CH 3 )NH 2 hoặc C 2 H 5 NH 2 và C 4 H 9 NH 2 . Câu 17: Cho các chất, cặp chất sau : 1. CH 3 –CH(NH 2 )–COOH. 2. HO–CH 2 –COOH. 3. CH 2 O và C 6 H 5 OH. 4. C 2 H 4 (OH) 2 và p–C 6 H 4 (COOH) 2 . 5. H 2 N–[CH 2 ] 6 –NH 2 và HOOC–[CH 2 ] 4 –COOH. 6. CH 2 =CH–CH=CH 2 và C 6 H 5 CH=CH 2 . Các trường hợp nào ở trên có khả năng trùng ngưng tạo ra polime ? A. 3, 4, 5. B. 1, 2, 3, 4, 5. C. 1, 5. D. 1, 3, 4, 5, 6. Câu 18: Cho anilin tác dụng với các chất sau : dung dịch Br 2 , H 2 , CH 3 I, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, HNO 2 . Số phản ứng xảy ra là A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 19: Dãy gồm tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 là: A. axetilen, vinylaxetilen, but -1-in, axit fomic B. axetilen, but – in, fomanđehit, axit propanoic C. propin, vinylaxetilen, buta-1,3-đien, anđehit fomic D. propin, vinylaxetilen, etilen, axitfomic Câu 20: Xà phòng hóa 1mol este X cần 2 mol NaOH sản phẩm tạo thành chỉ gồm một ancol và một muối với số mol bằng nhau. Công thức tổng quát của X là: A. R(COOR’) 2 B. (RCOO) 2 R’ C. R(COO) 2 R’ D. R(COOR’) n Câu 21: Điện phân với điện cực trơ 200 ml dd A gồm AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 với cường độ dồng điện 2,68 ampe. Để điện phân hết các cation kim loại trong dd cần 2 giờ. Nồng độ của ion NO 3 - trong dung dịch A là: A. 1,5M B. 2M C. 0,5M D. 1M Câu 22: Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau 2H 2 O 2  2H 2 O + O 2 (1) 2HgO  2Hg + O 2 (2) Cl 2 + 2KOH  KCl + KClO + H 2 O (3) 2KClO 3  2KCl + 3O 2 (4) 3NO 2 + H 2 O  2HNO 3 + NO (5) 2KMnO 4  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (6) Trong số các phản ứng trên số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 23: Có câu tục ngữ “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.” Đó là do trong mưa giông, một lượng “đạm trời” được bổ sung cho đát là A. NaNO 3 B. NH 4 Cl C. Ca(NO 3 ) 2 D. NH 4 NO 3 Trường THPT Hoàng Lệ Kha Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Hòa tan một ít phenol vào etanol thu được dung dịch X. Hỏi trong dung dịch X có bao nhiêu loại liên kết hiđro? A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Câu 25: Cho các chất sau: Al, Al 2 O 3, Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, K 2 SO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , Cr(OH) 3 . Số chất đều phản ứng với cả dd HCl và dd NaOH là. A. 4 B. 7 C. 6 D. 5 Câu 26: Cho 2,9gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của andehit đó là: A. OHC-CHO B. HCHO C. CH 2 =CH-CHO D. CH 3 CHO Câu 27: Dung dịch chất nào sau đây không làm chuyển màu quỳ tím ? A. H 2 NCH 2 COOH. B. C 6 H 5 NH 3 Cl. C. H 2 N[CH 2 ] 2 CH(NH 2 )COOH. D. CH 3 CH(OH)COOH. Câu 28: Sục 4,48lit khí CO 2 (đktc) vào 100ml dd hỗn hợp gồm Ba(OH) 2 1M và KOH 0,75M. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là: A. 14,775 gam B. 0,00 gam C. 39,4 gam D. 19,7 gam Câu 29: Để sản xuất 1 tấn cao su buna cần bao nhiêu lít cồn 96 0 ? Biết hiệu suất chuyển hoá etanol thành buta–1,3–đien là 80% và hiệu suất trùng hợp buta–1,3–đien là 90%, khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/ml. A. 3081. B. 2563. C. 2957. D. 4536. Câu 30: Trộn hỗn hợp X gồm 1 hiđrocacbon khí (A) và H 2 với d X/H 2 = 6,1818. Cho X qua Ni đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y, d Y/H 2 = 13,6. Xác định công thức phân tử của A. C 3 H 6 B. C 5 H 12 C. C 4 H 6 D. C 3 H 4 Câu 31: Dãy gồm tất cả các chất và ion đều lưỡng tính là A. HS - , HCO 3 - , Al(OH) 3 , NH 4 Cl B. HCO 3 - , HSO 4 - , Zn(OH) 2 , NaCl C. HSO 4 - , Zn(OH) 2 , H 2 O, (NH 4 ) 2 CO 3 D. HCO 3 - , H 2 PO 4 - , Al(OH) 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 Câu 32: Khi thủy phân hoàn toàn một polipeptit ta thu được các amino axit X, Y, Z, E, F. Còn khi thuỷ phân từng phần thì thu được các đi và tripeptit XE, ZY, EZ, YF, EZY. Trình tự các amino axit trong polipeptit trên là A. X–E–Y–Z–F. B. X–E–Z–Y–F. C. X–Z–Y–E–F. D. X–Z–Y–F–E. Câu 33: Khi hoà tan 160 gam SO 3 vào m gam dd H 2 SO 4 68% thì thu được dd H 2 SO 4 78%. Giá trị của m là A. 71,2 gam B. 34,6 gam C. 712 gam D. 346 gam Câu 34: Tiến hành 2 thí nghiệm sau TN1. Cho từ từ 200ml dd HCl 1M vào 150ml dd Na 2 CO 3 1M thu được V 1 lit khí CO 2 TN2: Cho từ từ 150ml dd Na 2 CO 3 1M vào 200ml dd HCl 1M thu được V 2 lit khí CO 2 Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện . Quan hệ của V 1 và V 2 là A. V 1 = 0,25V 2 B. V 1 = V 2 C. V 1 =1,5V 2 D. V 1 = 0,5V 2 Câu 35: Một ancol A mạch hở, không làm mất màu dung dịch nước brom. Để đốt cháy hoàn toàn a lít hơi A thì cần 2,5a lít O 2 ở cùng điều kiện. CTPT của A là A. C 2 H 4 O 2 B. C 2 H 6 O 2 C. C 3 H 8 O 3 D. CH 3 OH Câu 36: Điện phân dd chứa NaOH 10 -2 M và Na 2 SO 4 10 -2 M. Tính pH của dd sau điện phân, giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể A. pH = 2 B. pH = 8 C. pH = 12 D. pH = 10 Câu 37: Một loại phân đạm X chứa 80% NH 4 NO 3 Một loại phân lân Y chứa 70,2%Ca(H 2 PO 4 ) 2 Một loại phân kali Z chứa 89,4% KCl Thành phần dinh dưỡng trong X, Y, Z lần lượt là: A. 28%; 42,6%; 28,2% B. 28%; 18,6%; 46,8% C. 28%; 42,6%; 56,4% D. 28%; 18%; 28,2% Câu 38: Hỗn hợp X gồm Na, Na 2 O, NH 4 Cl, NaHCO 3 và BaCl 2 có số mol các chất bằng nhau. Cho X vào nước dư đun nóng nhẹ sau các phản ứng hoàn toàn thu được dd chứa A. NaOH, NaCl B. NaCl, BaCl 2 , NH 4 Cl C. NaOH, NaCl, BaCl 2 D. NaCl Trường THPT Hoàng Lệ Kha Trang 4/4 - Mã đề thi 132 Câu 39: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Cu và Al tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng là 3,33 gam. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là: A. 90ml B. 57 ml C. 50ml D. 75ml Câu 40: Phân lân supephotphat kép có chứa 78% Ca(H 2 PO 4 ) 2 về khối lượng. Độ dinh dưỡng của phân bón này là: A. 47,33% B. 20,67% C. 45,73% D. 38,94% Câu 41: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO 3 /NH 3 được chất hữu cơ T. Chất T tác dụng với NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là A. HCOOCH=CH 2 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . C. CH 3 COOCH=CHCH 3 . D. HCOOCH 3 . Câu 42: Khi hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO ( sản phẩm khử duy nhất ) tạo thành lần lượt là: A. 0,03 và 0,01 B. 0,06 và 0,02 C. 0,03 và 0,02 D. 0,06 và 0,01 Câu 43: trong các chất Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 , NaNO 3 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , CaCO 3 Những chất bị phân hủy cho oxit tương ứng là A. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , CaCO 3 B. Fe(NO 3 ) 3 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , CaCO 3 C. Fe(NO 3 ) 2 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , CaCO 3 D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 , NaNO 3 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , CaCO 3 Câu 44: Cho cân bằng hóa học sau N 2 (khí) + 3H 2 (khí) 2NH 3 (khí) . Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi: A. thay đổi nhiệt độ B. thay đổi áp suất của hệ C. thay đổi nồng độ N 2 D. thêm chất xúc tác Fe Câu 45: Cho phương trình hóa học N 2 (khí) + 3H 2 (khí) 2NH 3 (khí) Khi tăng nồng độ của H 2 lên 2 lần thì tốc độ của phản ứng thuận A. giảm đi 2 lần B. tăng lên 8 lần C. tăng lên 2 lần D. tăng lên 6 lần Câu 46: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau Fe – Pb; Fe – Zn; Fe – Sn; Fe – Ni Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dd axit, số cặp kim loại trong đó sắt bị phá hủy trước là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 47: Làm sạch CO 2 bị lẫn khí HCl và hơi nước thì cho hỗn hợp lần lượt đi qua các bình đựng lượng dư A. dd NaOH và dd H 2 SO 4 B. dd Na 2 CO 3 và P 2 O 5 C. dd H 2 SO 4 và dd KOH D. dd NaHCO 3 và P 2 O 5 Câu 48: Cho hợp chất H 3 N + –CH(COOH)–COO – tác dụng với các chất sau : HNO 2 , CH 3 OH (dư)/HCl, NaOH dư, CH 3 COOH, CuO. Số phản ứng xảy ra là A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Câu 49: Nhận định nào không đúng về gluxit ? 1. Mantozơ, glucozơ có nhóm –OH hemiaxetal, còn saccarozơ không có nhóm –OH hemiaxetal tự do. 2. Khi thuỷ phân mantozơ, saccarozơ có mặt xúc tác axit hoặc enzim đều tạo ra glucozơ. 3. Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ thuộc nhóm đisaccarit. 4. Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ đều hoà tan Cu(OH) 2 tạo thành phức đồng màu xanh lam. A. 1, 2. B. 3, 4. C. 1, 4. D. 2, 3. Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi hỗn hợp X mà không làm thay đổi khối lượng thì ta dùng dung dịch nào sau đây A. AgNO 3 dư B. HCl có sục khí O 2 dư C. FeCl 3 dư D. HNO 3 dư HẾT . Trường THPT Hoàng Lệ Kha Trang 1/4 - Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC Họ tên thí sinh………………………………………………… Số báo danh…………. Câu. trình hóa học N 2 (khí) + 3H 2 (khí) 2NH 3 (khí) Khi tăng nồng độ của H 2 lên 2 lần thì tốc độ của phản ứng thuận A. giảm đi 2 lần B. tăng lên 8 lần C. tăng lên 2 lần D. tăng lên 6 lần Câu. Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , CaCO 3 Câu 44: Cho cân bằng hóa học sau N 2 (khí) + 3H 2 (khí) 2NH 3 (khí) . Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi: A. thay đổi nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn