Tổng hợp 600 bài tập dao động cơ học hay và khó

67 717 1

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,930 tài liệu

  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 10:45

Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 1 TNG HP 600 NHNG BÀI DAO NG C HAY VÀ KHÓ T  CHÍNH THC CA BGD&T  THI TH TRNG CHUYÊN I.  THI TUYN SINH I HC CA B GIÁO DC 2  THI I HC 2014 2  THI CAO NG 2014 3  THI I HC 2013 4  THI CAO NG 2013 5  THI CAO NG 2012 6  THI I HC 2012 7  THI I HC 2011 9  THI CAO NG 2010 9  THI I HC 2010 10  THI CAO NG 200λ 11  THI I HC 200λ 13  THI CAO NG 2008 14  THI I HC 2008 15  THI CAO NG 2007 15 I HC I HC 2007 16 II.  THI TH TRNG CHUYÊN 17 Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 2 TNG HP 600 NHNG BÀI DAO NG C HAY VÀ KHÓ T  CHÍNH THC CA BGD&T  THI TH TRNG CHUYÊN I.  THI TUYN SINH I HC CA B GIÁO DC  THI I HC 2014 Câu 1.Mt con lc lò xo gm lò xo nh và vt nh khi lng 100g đang dao đng điu hòa theo phng ngang, mc tính th nng ti v trí cân bng. T thi đim t 1 = 0 đn 2 t s, 48   đng nng ca con lc tng t 0,0 9 6 J đn giá tr cc đi ri gim v 0,064 J.  thi đim t 2 , th nng ca con lc bng 0,064 J. Biên đ dao đng ca con lc là A. 5,7 cm. B. 7,0 cm. C. 8,0 cm. D. 3,6 cm. Câu 2. c lng đ sâu ca mt ging cn nc, mt ngi dùng đng h bm giây, ghé sát tai vào ming ging và th mt hòn đá ri t do t ming ging; sau 3 s thì ngi đó nghe thy ting hòn đá đp vào đáy ging. Gi s tc đ truyn âm trong không khí là 330 m/s, ly g = 9,9 m/s 2 .  sâu c lng ca ging là A. 43 m. B. 45 m. C. 39 m. D. 41 m. Câu 3.Mt vt nh dao đng điu hòa theo mt qu đo thng dài 14 cm vi chu kì 1 s. T thi đim vt qua v trí có li đ 3,5 cm theo chiu dng đn khi gia tc ca vt đt giá tr cc tiu ln th hai, vt có tc đ trung bình là A. 27,3 cm/s. B. 28,0 cm/s. C. 27,0 cm/s. D. 26,7 cm/s. Câu 4.Mt vt có khi lng 50 g, dao đng điu hòa vi biên đ 4 cm và tn s góc 3 rad/s. ng nng cc đi ca vt là A. 7,2 J. B. 3 ,6 .10 - 4 J. C. 7,2.10 -4 J. D. 3,6 J. Câu 5.Các thao tác c bn khi s dng đng h đa nng hin s (hình v) đ đo đin áp xoay chiu c 120 V gmμ a. Nhn nút ON OFF đ bt ngun ca đng h. b. Cho hai đu đo ca hai dây đo tip xúc vi hai đu đon mch cn đo đin áp. c. Vn đu đánh du ca núm xoay ti chm có ghi 200, trong vùng ACV. d. Cm hai đu ni ca hai dây đo vào hai  COM và V. e. Ch cho các ch s n đnh, đc tr s ca đin áp. g. Kt thúc các thao tác đo, nhn nút ON OFF đ tt ngun ca đng h. Th t đúng các thao tác là A. a, b, d, c, e, g. B. c, d, a, b, e, g. C. d, a, b, c, e, g. D. d, b, a, c, e, g. Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 3 Câu 6.Mt con lc lò xo treo vào mt đim c đnh, dao đng điu hòa theo phng thng đng vi chu kì 1,2 s. Trong mt chu kì, nu t s ca thi gian lò xo giãn vi thi gian lò xo nén bng 2 thì thi gian mà lc đàn hi ngc chiu lc kéo v là A. 0,2 s B. 0,1 s C. 0,3 s D. 0,4 s Câu 7.Mt con lc lò xo dao đng điu hòa theo phng ngang vi tn s góc  . Vt nh ca con lc có khi lng 100 g. Ti thi đim t = 0, vt nh qua v trí cân bng theo chiu dng. Ti thi đim t = 0, 9 5 s, vn tc v và li đ x ca vt nh tha mãn v = - x ln th 5. Ly 2 10 .  cng ca lò xo là A. 85 N/m B. 37 N/m C. 20 N/m D. 25 N/m Câu 8.Mt con lc đn dao đng điu hòa vi biên đ góc 0,1 rad; tn s góc 10 rad/s và pha ban đu 0,7λ rad. Phng trình dao đng ca con lc là A.  = 0,1cos(20t – 0,79) rad. B.  = 0,1cos(10t + 0,7λ) rad. C.  = 0,1cos(20t + 0,7λ) rad. D.  = 0,1cos(10t - 0,79) rad. Câu 9.Cho hai dao đng điu hòa cùng phng vi các phng trình ln lt là x 1 = A 1 cos(t + 0,35) cm và x 2 = A 2 cos(t – 1, 5 7) cm. Dao đng tng hp ca hai dao đng này có phng trình là x = 20cos(t + ). Giá tr cc đi ca (A 1 + A 2 ) gn giá tr nào nht sau đây? A. 25 cm B. 20 cm C. 40 cm D. 35 cm Câu 10.Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 5cos(t) cm. Quãng đng vt đi đc trong mt chu kì là A. 10 cm B. 5 cm C. 15 cm D. 20 cm Câu 11.Mt cht đim dao đng điu hòa vi phng trình x 6cos t (x tính bng cm, t tính bng s). Phát biu nào sau đây đúng? A. Tc đ cc đi ca cht đim là 18,8 cm/s. B. Chu kì ca dao đng là 0,5 s. C. Gia tc ca cht đim có đ ln cc đi là 113 cm/s 2 . D. Tn s ca dao đng là 2 Hz.  THI CAO NG 2014 Câu 12.Mt cht đim dao đng điu hòa vi biên đ 10 cm và tn s góc 2 rad/s. Tc đ cc đi ca cht đim là A. 10 cm/s. B. 40 cm/s. C. 5 cm/s. D. 20 cm/s. Câu 13.Mt con lc đn do đng điu hòa vi tn s góc 4 rad/s ti mt ni có gia tc trng trng 10 m/s 2 . Chiu dài dây treo ca con lc là A. 81,5 cm. B. 62,5 cm. C. 50 cm. D. 125 cm. Câu 14.Cho hai dao đng điu hòa cùng phng có phng trình x 1 = 3cos10t (cm) và x 2 = 4cos(10t + 0,5) (cm). Dao đng tng hp ca hai dao đng này có biên đ là A. 1 cm. B. 3 cm. C. 5 cm. D. 7 cm. Câu 15.Trong h ta đ vuông góc xOy, mt cht đim chuyn đng tròn đu quanh O vi tn s 5 Hz. Hình chiu ca cht đim lên trc Ox dao đng điu hòa vi tn s góc A. 31,4 rad/s B. 15,7 rad/s C. 5 rad/s D. 10 rad/s Câu 16.Ti mt ni trên mt đt, mt con lc đn dao đng điu hòa vi chu kì 2,2 s. Ly g = 10 m/s 2 , 2 10 . Khi gim chiu dài dây treo ca con lc 21 cm thì con lc mi dao đng điu hòa vi chu kì là A. 2,0 s B. 2,5 s C. 1,0 s D. 1,5 s Câu 17.Mt vt dao đng cng bc do tác dng ca ngoi lc F = 0,5cos10t (F tính bng N, t tính bng s). Vt dao đng vi Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 4 A. Tn s góc 10 rad/s B. Chu kì 2 s C. Biên đ 0,5 m D. Tn s 5 Hz Câu 18.Mt con lc lò xo treo thng đng, dao đng điu hòa vi chu kì 0,4 s. Khi vt nh ca con lc  v trí cân bng, lò xo có đ dài 44 cm. Ly g = 10 m/s 2 ;  2 = 10. Chiu dài t nhiên ca lò xo là A. 40 cm B. 36 cm C. 38 cm D. 42 cm Câu 19.Hai dao đng điu hòa có phng trình x 1 = A 1 cos 1 t và x 2 = A 2 cos 2 t đc biu din trong mt h ta đ vuông góc xOy tng ng bng hai vect quay A     và A     . Trong cùng mt khong thi gian, góc mà hai vect A     và A     quay quanh O ln lt là  1 và  2 = 2,5  1 . T s 1 2   là A. 2,0 B. 2,5 C. 1,0 D. 0,4 Câu 20.Mt con lc lò xo dao đng điu hòa theo phng ngang vi biên đ 4cm, mc th nng  v trí cân bng. Lò xo ca con lc có đ cng 50 N/m. Th nng cc đi ca con lc là A. 0,04 J B. 10 -3 J C. 5.10 -3 J D. 0,02 J Câu 21.Ti mt ni trên mt đt có gia tc trng trng g, mt con lc lò xo gm lò xo có chiu dài t nhiên , đ cng k và vt nh khi lng m dao đng điu hòa vi tn s góc  . H thc nào sau đây đúng? A. g  B. m k  C. k m  D. g   THI I HC 2013 Câu 22.Mt vt nh dao đng điu hòa dc theo trc Ox vi biên đ 5 cm, chu kì 2 s. Ti thi đim t = 0, vt đi qua cân bng O theo chiu dng. Phng trình dao đng ca vt là A. x 5cos( t ) 2     (cm) B. x 5cos(2 t ) 2     (cm) C. x 5cos(2 t ) 2     (cm) D. x 5cos( t ) 2     Câu 23.Mt vt nh dao đng điu hòa theo mt qu đo thng dài 12 cm. Dao đng này có biên đ là A. 3 cm. B. 24 cm. C. 6 cm. D. 12 cm. Câu 24.Mt con lc lò xo gm vt nh có khi lng 100g và lò xo có đ cng 40 N/m đc đt trên mt phng ngang không ma sát. Vt nh đang nm yên  v trí cân bng, ti t = 0, tác dng lc F = 2 N lên vt nh (hình v) cho con lc dao đng điu hòa đn thi đim t 3   s thì ngng tác dng lc F. Dao đng điu hòa ca con lc sau khi không còn lc F tác dng có giá tr biên đ gn giá tr nào nht sau đây? A. 9 cm. B. 11 cm. C. 5 cm. D. 7 cm. Câu 25.Gi M, N, I là các đim trên mt lò xo nh, đc treo thng đng  đim O c đnh. Khi lò xo có chiu dài t nhiên thì OM = MN = NI = 10cm. Gn vt nh vào đu di I ca lò xo và kích thích đ vt dao đng điu hòa theo phng thng đng. Trong quá trình dao đng, t s đ ln lc kéo ln nht và đ ln lc kéo nh nht tác dng lên O bng 3; lò xo giãn đu; khong cách ln nht gia hai đim M và N là 12 cm. Ly  2 = 10. Vt dao đng vi tn s là Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 5 A. 2,9 Hz. B. 3,5 Hz. C. 1,7 Hz. D. 2,5 Hz. Câu 26.Hai con lc đn có chiu dài ln lt là 81 cm và 64 cm đc treo  trn mt cn phòng. Khi các vt nh ca hai con lc đang  v trí cân bng, đng thi truyn cho chúng các vn tc cùng hng sao cho hai con lc dao đng điu hòa vi cùng biên đ góc, trong hai mt phng song song vi nhau. Gi t là khong thi gian ngn nht k t lúc truyn vn tc đn lúc hai dây treo song song nhau. Giá tr t gn giá tr nào nht sau đây? A. 8,12s. B. 2,36s. C. 7,20s. D. 0,45s. Câu 27.Mt vt nh dao đng điu hòa theo phng trình x = A cos4t (t tính bng s). Tính t t=0, khong thi gian ngn nht đ gia tc ca vt có đ ln bng mt n đ ln gia tc cc đi là A. 0,083s. B. 0,125s. C. 0,104s. D. 0,167s. Câu 28.Hai dao đng đu hòa cùng phng, cùng tn s có biên đ ln lt là A 1 =8cm, A 2 =15cm và lch pha nhau 2  . Dao đng tng hp ca hai dao đng này có biên đ bng A. 7 cm. B. 11 cm. C. 17 cm. D. 23 cm. Câu 29.Mt vt nh khi lng 100g dao đng điu hòa vi chu kì 0,2 s và c nng là 0,18 J (mc th nng ti v trí cân bng); ly 2 10 . Ti li đ 32 cm, t s đng nng và th nng là A. 3 B. 4 C. 2 D.1 Câu 30.Mt vt nh dao đng điu hòa vi biên đ 4cm và chu kì 2s. Quãng đng vt đi đc trong 4s làμ A. 8 cm B. 16 cm C. 64 cm D.32 cm Câu 31.Mt con lc đn có chiu dài 121cm, dao đng điu hòa ti ni có gia tc trng trng g. Ly 2 10 . Chu kì dao đng ca con lc làμ A. 1s B. 0,5s C. 2,2s D. 2s Câu 32.Mt con lc lò xo có khi lng vt nh là 1 m 300g dao đng điu hòa vi chu kì 1s. Nu thay vt nh có khi lng m 1 bng vt nh có khi lng m 2 thì con lc dao đng vi chu kì 0,5s. Giá tr m 2 bng A. 100 g B. 150g C. 25 g D. 75 g  THI CAO NG 2013 Câu 33.(C - 2013): Hai con lc đn có chiu dài ln lt là 1 và 2 , đc treo  trn mt cn phòng, dao đng điu hòa vi chu kì tng ng là 2,0 s và 1,8 s. T s 2 1 bng A. 0,81. B. 1,11. C. 1,23. D. 0,90. Câu 34.(C - 2013): Mt con lc lò xo gm lò xo có đ cng k và vt nh có khi lng 250 g, dao đng điu hòa dc theo trc Ox nm ngang (v trí cân bng  O).  li đ -2cm, vt nh có gia tc 8 m/s 2 . Giá tr ca k là A. 120 N/m. B. 20 N/m. C. 100 N/m. D. 200 N/m. Câu 35.(C - 2013): Mt con lc lò xo đc treo thng đng ti ni có gia tc trng trng g. Khi vt nh  v trí cân bng, lò xo dãn 4 cm. Kéo vt nh thng đng xung di đn cách v trí cân bng 4 2 cm ri th nh (không vn tc ban đu) đ con lc dao đng điu hòa. Ly  2 = 10. Trong mt chu kì, thi gian lò xo không dãn là A. 0,05 s. B. 0,13 s. C. 0,20 s. D. 0,10 s. Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 6 Câu 36.(C - 2013): Mt vt nh dao đng điu hòa dc theo trc Ox (v trí cân bng  O) vi biên đ 4 cm và tn s 10 Hz. Ti thi đim t = 0, vt có li đ 4 cm. Phng trình dao đng ca vt là A. x = 4cos(20t + ) cm. B. x = 4cos20t cm. C. x = 4cos(20t – 0,5) cm. D. x = 4cos(20t + 0,5) cm. Câu 37.(C - 2013): Mt vt nh dao đng điu hòa vi biên đ 5 cm và vn tc có đ ln cc đi là 10 cm/s. Chu kì dao đng ca vt nh là A. 4 s. B. 2 s. C. 1 s. D. 3 s. Câu 38.(C - 2013) : Mt vt nh dao đng điu hòa theo phng trình cos10x A t (t tính bng s). Ti t=2s, pha ca dao đng là A. 10 rad. B. 40 rad C. 20 rad D. 5 rad Câu 39.(C - 2013) Mt vt nh có khi lng 100g dao đng điu hòa vi chu kì 0,5  s và biên đ 3cm. Chn mc th nng ti vi trí cân bng, c nng ca vt là A. 0,36 mJ B. 0,72 mJ C. 0,18 mJ D. 0,48 mJ Câu 40.(C - 2013) : Ti ni có gia tc trng trng g, mt con lc đn có chiu dài dao đng điu hòa vi chu kì 2,83 s. Nu chiu dài ca con lc là 0,5 thì con lc dao đng vi chu kì là A. 1,42 s. B. 2,00 s. C. 3,14 s. D. 0,71 s. Câu 41.(C - 2013): Mt vt nh khi lng 100 g, dao đng điu hòa vi biên đ 4 cm và tn s 5 Hz. Ly  2 =10. Lc kéo v tác dng lên vt nh có đ ln cc đi bng A. 8 N. B. 6 N. C. 4 N. D. 2 N. Câu 42.(C - 2013): Mt con lc lò xo có đ cng 40 N/m dao đng điu hòa vi chu k 0,1 s. Ly 2  = 10. Khi lng vt nh ca con lc là A. 12,5 g B. 5,0 g C. 7,5 g D. 10,0 g  THI CAO NG 2012 Câu 43.Mt vt dao đng điu hòa vi biên đ A và c nng W. Mc th nng ca vt  v trí cân bng. Khi vt đi qua v trí có li đ 2 A 3 thì đng nng ca vt là A. 5 9 W. B. 4 9 W. C. 2 9 W. D. 7 9 W. Câu 44.Mt vt dao đng điu hòa vi biên đ A và tc đ cc đi v max . Tn s góc ca vt dao đng là A. max v . A B. max v . A C. max v . 2A D. max v . 2A Câu 45.Hai vt dao đng điu hòa dc theo các trc song song vi nhau. Phng trình dao đng ca các vt ln lt là x 1 = A 1 cost (cm) và x 2 = A 2 sint (cm). Bit   2 2 2 2 12 64x 36x 48 cm . Ti thi đim t, vt th nht đi qua v trí có li đ x 1 = 3cm vi vn tc v 1 = -18 cm/s. Khi đó vt th hai có tc đ bng A. 24ạ3 cm/s. B. 24 cm/s. C. 8 cm/s. D. 8.ạ3 cm/s. Câu 46.Ti mt v trí trên Trái t, con lc đn có chiu dài  1 dao đng điu hòa vi chu kì T 1 ; con lc đn có chiu dài  2 ( 2 <  1 ) dao đng điu hòa vi chu kì T 2 . Cng ti v trí đó, con lc đn có chiu dài  2 -  1 dao đng điu hòa vi chu kì là A. 12 12 TT . TT B. 22 12 T T . C. 12 12 TT . TT D. 22 12 T T . Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 7 Câu 47.Khi mt vt dao đng điu hòa, chuyn đng ca vt t v trí biên v v trí cân bng là chuyn đng A. nhanh dn đu. B. chm dn đu. C. nhanh dn. D. chm dn. Câu 48.Dao đng ca mt vt là tng hp ca hai dao đng cùng phng có phng trình ln lt là x 1 =Acost và x 2 = Asint. Biên đ dao đng ca vt là A. ạ3A. B. A. C. ạ2.A. D. 2A. Câu 49.Mt vt dao đng cng bc di tác dng ca ngoi lc F = F 0 cosft (vi F 0 và f không đi, t tính bng s). Tn s dao đng cng bc ca vt là A. f. B. f. C. 2f. D. 0,5f. Câu 50.Con lc lò xo gm mt vt nh có khi lng 250g và lò xo nh có đ cng 100 N/m dao đng điu hòa dc theo trc Ox vi biên đ 4 cm. Khong thi gian ngn nht đ vn tc ca vt có giá tr t -40 cm/s đn 40ạ3 cm/s là A. s. 40  B. s. 120  C. s. 20  D. s. 60  Câu 51.Mt vt dao đng điu hòa vi tn s góc 5 rad/s. Khi vt đi qua li đ 5cm thì nó có tc đ là 25 cm/s. Biên đ giao đng ca vt là A. 5,24 cm. B. 5ạ2 cm. C. 5ạ3 cm. D. 10 cm. Câu 52.Hai con lc đn dao đng điu hòa ti cùng mt v trí trên Trái t. Chiu dài và chu kì dao đng ca con lc đn ln lt là  1 ,  2 và T 1 , T 2 . Bit 2 1 T 1 . T2  H thc đúng là A. 1 2 2. B. 1 2 4. C. 1 2 1 . 4  D. 1 2 1 . 2  Câu 53.Khi nói v mt vt đang dao đng điu hòa, phát biu nào sau đây đúng? A. Vect gia tc ca vt đi chiu khi vt có li đ cc đi. B. Vect vn tc và vect gia tc ca vt cùng chiu nhau khi vt chuyn đng v phía v trí cân bng. C. Vect gia tc ca vt luôn hng ra xa v trí cân bng. D. Vect vn tc và vect gia tc ca vt cùng chiu nhau khi vt chuyn đng ra xa v trí cân bng.  THI I HC 2012 Câu 54.Mt con lc lò xo gm lò xo nh có đ cng 100 N/m và vt nh khi lng m. Con lc dao đng điu hòa theo phng ngang vi chu kì T. Bit  thi đim t vt có li đ 5cm,  thi đim t + T/4 vt có tc đ 50cm/s. Giá tr ca m bng A. 0,5 kg. B. 1,2 kg. C.0,8 kg. D.1,0 kg. Câu 55.Mt cht đim dao đng điu hòa vi chu kì T. Gi v TB là tc đ trung bình ca cht đim trong mt chu kì, v là tc đ tc thi ca cht đim. Trong mt chu kì, khong thi gian mà TB vv 4   là A. T/6. B. 2T/3. C. T/3. D. T/2. Câu 56.Ti ni có gia tc trng trng là g, mt con lc lò xo treo thng đng đang dao đng đu hòa. Bit ti v trí cân bng ca vt đ dãn ca lò xo là . Chu kì dao đng ca con lc này là Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 8 A. g 2.  B. 1 . 2g   C. 1g . 2   D. 2. g   Câu 57.Hai dao đng cùng phng ln lt có phng trình x 1 = A 1 cos(t + /6) cm và x 2 = 6cos(t – /2) cm. Dao đng tng hp ca hai dao đng này có phng trình x = Acos(t + ) cm. Thay đi A 1 cho đn khi biên đ A đt giá tr cc tiu thì A.  = /3 rad. B.  =  rad. C.  = – /3 rad. D.  = 0. Câu 58.Mt con lc lò xo dao đng điu hòa theo phng ngang vi c nng dao đng là 1 J và lc đàn hi cc đi là 10 N. Mc th nng ti v trí cân bng. Gi Q là đu c đnh ca lò xo, khong thi gian ngn nht gia 2 ln liên tip Q chu tác dng lc kéo ca lò xo có đ ln 5ạ3 N là 0,1 s. Quãng đng ln nht mà vt nh ca con lc đi đc trong 0,4 s là A. 40 cm. B. 60 cm. C. 80 cm. D. 115 cm. Câu 59.Mt cht đim dao đng điu hòa trên trc Ox. Vect gia tc ca cht đim có A. đ ln cc đi  v trí biên, chiu luôn hng ra biên. B. đ ln cc tiu khi qua v trí cân bng luôn cùng chiu vi vect vn tc. C. đ ln không đi, chiu luôn hng v v trí cân bng. D. đ ln t l vi đ ln ca li đ, chiu luôn hng v v trí cân bng. Câu 60.Hai cht đim M và N có cùng khi lng, dao đng điu hòa cùng tn s dc theo hai đng thng song song k nhau và song song vi trc ta đ Ox. V trí cân bng ca M và ca N đu  trên mt đng thng qua góc ta đ và vuông góc vi Ox. Biên đ ca M là 6 cm, ca N là 8 cm. Trong quá trình dao đng, khong cách ln nht gia M và N theo phng Ox là 10 cm. Mc th nng ti v trí cân bng.  thi đim mà M có đng nng bng th nng, t s đng nng ca M và đng nng ca N là A. 4/3. B. 3/4. C. 9/16. D. 16/9. Câu 61.Mt con lc đn gm dây treo có chiu dài 1 m và vt nh có khi lng 100 g mang đin tích 2.10 -5 C. Treo con lc đn này trong đin trng đu vi vect cng đ đin trng hng theo phng ngang và có đ ln 5.10 4 V/m. Trong mt phng thng đng đi qua đim treo và song song vi vect cng đ đin trng, kéo vt nh theo chiu ca vect cng đ đin trng sao cho dây treo hp vi vect gia tc trong trng g mt góc 54 o ri buông nh cho con lc dao đng điu hòa. Ly g = 10 m/s 2 . Trong quá trình dao đng, tc đ cc đi ca vt nh là A. 0,59 m/s. B. 3,41 m/s. C. 2,87 m/s. D. 0,50 m/s. Câu 62.Mt vt nh có khi lng 500 g dao đng điu hòa di tác dng ca mt lc kéo v có biu thc F = - 0,8cos 4t (N). Dao đng ca vt có biên đ là A. 6 cm B. 12 cm C. 8 cm D. 10 cm Câu 63.Mt vt dao đng tt dn có các đi lng nào sau đây gim liên tc theo thi gian? A. Biên đ và tc đ. B. Li đ và tc đ. C. Biên đ và gia tc. D. Biên đ và c nng. Câu 64.Ti ni có gia tc trng trng g = 10 m/s 2 , mt con lc đn có chiu dài 1 m, dao đng vi biên đ góc 60 0 . Trong quá trình dao đng, c nng ca con lc đc bo toàn. Ti v trí dây treo hp vi phng thng đng góc 30 0 , gia tc ca vt nng ca con lc có đ ln là A. 1232 cm/s 2 B. 500 cm/s 2 C. 732 cm/s 2 D. 887 cm/s 2 Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 9  THI I HC 2011 Câu 65.Mt cht đim dao đng điu hòa trên trc Ox. Khi cht đim đi qua v trí cân bng thì tc đ ca nó là 20 cm/s. Khi cht đim có tc đ là 10 cm/s thì gia tc ca nó có đ ln là 40ạ3 cm/s 2 . Biên đ dao đng ca cht đim là A. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm. Câu 66.Mt cht đim dao đng điu hòa theo phng trình x = 4cos(2t/3) (x tính bng cm; t tính bng s). K t t = 0, cht đim đi qua v trí có li đ x = -2 cm ln th 2011 ti thi đim A. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s. Câu 67.Mt cht đim dao đng điu hòa trên trc Ox vi biên đ 10 cm, chu kì 2 s. Mc th nng  v trí cân bng. Tc đ trung bình ca cht đim trong khong thi gian ngn nht khi cht đim đi t v trí có đng nng bng 3 ln th nng đn v trí có đng nng bng 1/3 ln th nng là A. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s. Câu 68.Khi nói v mt vt dao đng điu hòa, phát biu nào sau đây sai? A. Lc kéo v tác dng lên vt bin thiên điu hòa theo thi gian. B. ng nng ca vt bin thiên tun hoàn theo thi gian. C. Vn tc ca vt bin thiên điu hòa theo thi gian. D. C nng ca vt bin thiên tun hoàn theo thi gian. Câu 69.Mt con lc đn đc treo vào trn mt thang máy. Khi thang máy chuyn đng thng đng đi lên nhanh dn đu vi gia tc có đ ln a thì chu kì dao đng điu hòa ca con lc là 2,52 s. Khi thang máy chuyn đng thng đng đi lên chm dn đu vi gia tc cng có đ ln a thì chu kì dao đng điu hòa ca con lc là 3,15 s. Khi thang máy đng yên thì chu kì dao đng điu hòa ca con lc là A. 2,96 s. B. 2,84 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s. Câu 70.Dao đng ca mt cht đim có khi lng 100 g là tng hp ca hai dao đng điu hòa cùng phng, có phng trình li đ ln lt là x 1 = 5cos10t và x 2 = 10cos10t (x 1 và x 2 tính bng cm, t tính bng s). Mc th nng  v trí cân bng. C nng ca cht đim bng A. 0,1125 J. B. 225 J. C. 112,5 J. D. 0,225 J. Câu 71.Mt cht đim dao đng điu hòa trên trc Ox. Trong thi gian 31,4 s cht đim thc hin đc 100 dao đng toàn phn. Gc thi gian là lúc cht đim đi qua v trí có li đ 2 cm theo chiu âm vi tc đ là 40ạ3 cm/s. Ly  = 3,14. Phng trình dao đng ca cht đim là A. x = 6cos(20t – /6) cm. B. x = 4cos(20t + /3) cm. C. x = 4cos(20t – /3) cm. D. x = 6cos(20t + /6) cm. Câu 72.Mt con lc đn đang dao đng điu hòa vi biên đ góc  0 ti ni có gia tc trng trng là g. Bit lc cng dây ln nht bng 1,02 ln lc cng dây nh nht. Giá tr ca  0 là A. 3,3 0 B. 6,6 0 C. 5,6 0 D. 9,6 0  THI CAO NG 2010 Câu 73.(C - 2010)μ Ti mt ni trên mt đt, con lc đn có chiu dài  đang dao đng điu hòa vi chu kì 2 s. Khi tng chiu dài ca con lc thêm 21 cm thì chu kì dao đng điu hòa ca nó là 2,2 s. Chiu dài  bng A. 2 m. B. 1 m. C. 2,5 m. D. 1,5 m. Câu 74.(C - 2010)μ Mt con lc lò xo gm viên bi nh và lò xo nh có đ cng 100 N/m, dao đng điu hòa vi biên đ 0,1 m. Mc th nng  v trí cân bng. Khi viên bi cách v trí cân bng 6 cm thì đng nng ca con lc bng A. 0,64 J. B. 3,2 mJ. C. 6,4 mJ. D. 0,32 J. Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 10 Câu 75.(C - 2010)μ Khi mt vt dao đng điu hòa thì A. lc kéo v tác dng lên vt có đ ln cc đi khi vt  v trí cân bng. B. gia tc ca vt có đ ln cc đi khi vt  v trí cân bng. C. lc kéo v tác dng lên vt có đ ln t l vi bình phng biên đ. D. vn tc ca vt có đ ln cc đi khi vt  v trí cân bng. Câu 76.(C - 2010)μ Mt vt dao đng điu hòa vi biên đ 6 cm. Mc th nng  v trí cân bng. Khi vt có đng nng bng 3/4 ln c nng thì vt cách v trí cân bng mt đon. A. 6 cm. B. 4,5 cm. C. 4 cm. D. 3 cm. Câu 77.(C - 2010)μ Treo con lc đn vào trn mt ôtô ti ni có gia tc trng trng g = λ,8 m/s 2 . Khi ôtô đng yên thì chu kì dao đng điu hòa ca con lc là 2 s. Nu ôtô chuyn đng thng nhanh dn đu trên đng nm ngang vi giá tc 2 m/s 2 thì chu kì dao đng điu hòa ca con lc xp x bng A. 2,02 s. B. 1,82 s. C. 1,98 s. D. 2,00 s. Câu 78.(C - 2010)μ Mt vt dao đng điu hòa vi chu kì T. Chn gc thi gian là lúc vt qua v trí cân bng, vn tc ca vt bng 0 ln đu tiên  thi đim A. T/2. B. T/8. C. T/6. D. T/4. Câu 79.(C - 2010)μ Chuyn đng ca mt vt là tng hp ca hai dao đng điu hòa cùng phng. Hai dao đng này có phng trình ln lt là x 1 = 3cos10t (cm) và x 2 = 4sin(10t + /4) (cm). Gia tc ca vt có đ ln cc đi bng A. 7 m/s 2 . B. 1 m/s 2 . C. 0,7 m/s 2 . D. 5 m/s 2 . Câu 80.(C - 2010)μ Mt con lc lò xo dao đng đu hòa vi tn s 2f 1 . ng nng ca con lc bin thiên tun hoàn theo thi gian vi tn s f 2 bng A. 2f 1 . B. 0,5f 1 . C. f 1 . D. 4f 1 . Câu 81.(C - 2010)μ Mt con lc lò xo gm mt vt nh và lò xo nh có đ cng 100 N/m. Con lc dao đng đu hòa theo phng ngang vi phng trình x = Acos(t + ). Mc th nng ti v trí cân bng. Khong thi gian gia hai ln liên tip con lc có đng nng bng th nng là 0,1 s. Ly  2 = 10. Khi lng vt nh bng A. 400 g. B. 40 g. C. 200 g. D. 100 g. Câu 82.(C - 2010)μ Mt vt dao đng đu hòa dc theo trc Ox. Mc th nng  v trí cân bng.  thi đim đ ln vn tc ca vt bng 50% vn tc cc đi thì t s gia đng nng và c nng ca vt là A. 3/4. B. 1/4 C. 4/3. D. ½.  THI I HC 2010 Câu 83.(H – 2010)μ Ti ni có gia tc trng trng g, mt con lc đn dao đng điu hòa vi biên đ góc  0 nh. Ly mc th nng  v trí cân bng. Khi con lc chuyn đng nhanh dn theo chiu dng đn v trí có đng nng bng th nng thì li đ góc  ca con lc bng A. 0 . 3  B. 0 . 2  C. 0 . 2  D. 0 . 3  Câu 84.(H – 2010)μ Mt cht đim dao đng điu hòa vi chu kì T. Trong khong thi gian ngn nht khi đi t v trí biên có li đ x = A đn v trí x = - 0,5A, cht đim có tc đ trung bình là A. 6A . T B. 9A . 2T C. 3A . 2T D. 4A . T [...]... không chính xác A A0 khi | 2 - 1 B A0 khi | 2 - 1 C A0 = A, khi | 2 - 1 D A0 khi | 2 - 1 Câu 163 cos(4t + 1) cm, x2 = 2cos(4t + 1= 2 1 - và x2 = A0: 2 1 A Câu 164 B C D x1 1+ là A 6cm và /3 rad C 6cm và /6 rad Câu 165 x2 t) (cm) x2 a a và B 6cm và - /3 rad cm và 2 /3 rad rad/s, x1 = A1cos( t + /6) cm, x2 = 4sin( t A 7 cm B 6 cm C 5 cm D 3 cm 19 Câu 166 éc T1 A T2 T1 3 5 B T2 T1 3 2 C T2 T1... 2007 Câu 133 A Câu 134 A 2T Câu 135 10sin(4 t + A 1,00 s Câu 136 A B C.T/2 B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 137 D 16 II THI TH NG CHUYÊN Câu 138.N u vào th i i m ban u, v t dao ng i u hòa i qua v trí cân b ng thì vào th i i m T/12, t s gi a ng n ng và th n ng c a dao ng là A 1/3 B 1 C 1/2 D 3 Câu 139 A 1/720 Câu 140 B 1/721 C 1/1441 D 1/1440 0 +4 0 0 = 2 2 A 1,70; 14,49 mJ C 9,70; 2,44 mJ Câu 141 B 9,70;... có nh n xét v ng ban u: này Câu 175.M t con l ng g T s gi A 1,05 Câu 176 A 60 Câu 177 D 0 u hòa v 0 = 6 n nh t và nh nh t c a dây treo con l c là C 1,02 D 1,08 l nl B 0,95 B 55 C 65 c tr ng D.50 và q2 1/q2 là 0 1 1 A 44/81 Câu 178 B 81/44 và T2, C = 0,8T0 và T2 = 1,2T0 81/44 D 44/81 1 A 1 ,600 s B 2,200 s C 1,436 s D 1,214 s Câu 179.cùng m t v trí, con l u dài l1 ng nh v i chu k x, con l u dài l2 ng... ng, l n gia t c c a v t t giá tr c c ti u Câu 242 D Câu 243.M t v ng t t d m liên t c theo th i gian A và t B ng C và gia t c D và t Câu 244.M t con l c lò xo n m ngang g m v t nh kh c ng 20 N/m, h s t gi a v t và m t ph uv c gi v trí lò 2 xo giãn 10cm nh con l ng t t d n, l yg =10m/s Trong chu k dao u tiên k t lúc th thì t s t gi a hai th m gia t c c a v t tri t tiêu là A 4/3 B 9 /7 C 5/4 D 3/2... s2 C 600 10 m 3 s2 2 D 10 6 m 3 s2 Câu 198 D Câu 199.Hai dao u hòa cùng ph x2 = 4cos(10t + /6) cm V n t c c ic A 40 3 cm/s B 15 cm/s ình l ng t ng h p là C 20 cm/s t là x1 = 4sin(10t) cm và D 40 cm/s 23 Câu 200 A Câu 201 1 1 là T2 A 3/4 Câu 202 1/q2 là B 1/4 2 thì chu C 1/4 D 3/4 C 111,7 mJ D 188,3 mJ B Câu 203 2 A 150 mJ Câu 204 A1cos(10t); x2 = A2 B 129,5 mJ 1 2 2 = 1 2 4/3 C Câu 205 /2) cm và x2... 2 t Chi u dài và chu T1 2 và T1, T2 Bi t T2 D 1 2 1 2 2 Câu 221 0 0 là A 1232 cm/s2 Câu 222.T i m t v T1; con l con l A T1T2 T1 T2 B 500 cm/s2 t, con l 2 1 - 2 2 B T12 T22 u hòa t i cùng m t v ng c a con l 1 2 1 B 1 4 2 2 D 8 8 7 cm/s2 u hòa v i chu kì 1 u hòa v i chu kì T2 iv u hòa v i chu kì là TT D T12 T22 C 1 2 T1 T2 Câu 223.Hai con l A 1 C 732 cm/s2 t Chi u dài và chu T1 2 và T1, T2 Bi t... dao n s Bi t ng th nh 6 cm và tr ng t ng h p là /2 T i th m ng th b c ng th nh ng t ng h 9 cm ng t ng h p là A cm B 18cm C cm D 12cm Câu 230 A 40 cm B 20 cm C 10 cm D 60 cm Câu 231.M t Truy n cho qu n ng c a con l ng yên v trí cân b ng m t v n t c v0 u hòa v góc o = 6,0o L y g = 10m/s2 Chu k ng c a con l c b ng A 2,00s B 2,60s C 30,0ms D 2,86s Câu 232 A i Câu 233.Cho ba ch h tr c t v (1) và (3) và. .. n c bi n, chu kì dao ng c a m t con l c ng h b ng 2,0 s N u a ng h ó lên nh Everest cao 8,85 km thì con l c th c hi n N chu kì trong m t ngày êm Coi Trái t i x ng c u bán kính 6380 km N u ch có s thay i gia t c r i t do theo cao nh h ng áng k n dao ng c a con l c thì A N = 43170 B N = 43155 C N = 43185 D N = 43140 Câu 187 ng c a m t ch m là t ng h p c t là x1 = 6,0.cos(10t + 5 /6)cm và x2 = 6,0.cos(... d ng c ng b c c C 2 f a ngo i l c F = F0cos ft (v i F0 và f a v t là D 0,5f a ngo i l c F = F0cos ft (v i F0 và f a v t là D 0,5f tmin tmax C T/5 tmax tmin A T/4 B T /6 D T/3 Câu 256.M t con l c lò xo g m v t nh kh c ng 1 N/m V t nh c nh n m ngang d c theo tr c lò xo H s t gi a giá và v t nh u gi v t v trí lò xo b nén 10 cm r i buông nh con l c dao 2 ng t t d n L y g = 10 m/s T l n nh t v t nh ng... ngay sau th m truy n 2 2 v n t c và b ng 0,05m/s V n t c v0 b ng bao nhiêu? L y g = 10m/s A 30cm/s B 40cm/s C 20cm/s D 50cm/s Câu 168.M t con l ang dao u hòa v dài S0 = 4cm, t i m óg 2 2 = 10m/s Khi v cm thì nó có gia t c h ng tâm 5cm/s Chi u dài dây treo v t b ng bao nhiêu? A 40cm B 80cm C 100cm D 160cm Câu 169.M t con l í ng bé v i chu k T0 n cho con l c r t con l c vào m ng th ng, lúc nào con l . Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 1 TNG HP 600 NHNG BÀI DAO NG C HAY VÀ KHÓ T  CHÍNH THC CA BGD&T  THI TH TRNG CHUYÊN I.  THI TUYN. Xóa nhòa khong cách Mail nhn đáp án: tanggiap@gmail.com 2 TNG HP 600 NHNG BÀI DAO NG C HAY VÀ KHÓ T  CHÍNH THC CA BGD&T  THI TH TRNG CHUYÊN I.  THI TUYN. NI = 10cm. Gn vt nh vào đu di I ca lò xo và kích thích đ vt dao đng điu hòa theo phng thng đng. Trong quá trình dao đng, t s đ ln lc kéo ln nht và đ ln lc kéo nh nht
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 600 bài tập dao động cơ học hay và khó, Tổng hợp 600 bài tập dao động cơ học hay và khó, Tổng hợp 600 bài tập dao động cơ học hay và khó

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay