Từ vựng tiếng anh về các loài động vật doc

38 721 9
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2014, 11:20

stork /stɔːk/ - cò pigeon /ˈpɪdʒ.ən/- bồ câu feather /ˈfeð.əʳ/ - lông vũ nest /nest/ - cái tổ eagle /ˈiː.gl/ - đại bàng talon /ˈtæl.ən/ - móng vuốt dove /dʌv/ - bồ câu falcon /ˈfɒl.kən/ - chim ưng vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ - kền kền sparrow /ˈspær.əʊ/ - chim sẻ duck /dʌk/ - vịt crow /krəʊ/ - quạ goose /guːs/ - ngỗng turkey /ˈtɜː.ki/ - gà tây ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ - đà điểu swan /swɒn/ - thiên nga woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ - gõ kiến penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ - chim cánh cụt parrot /ˈpær.ət/ - con vẹt hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/ - chim ruồi peacock /ˈpiː.kɒk/ - con công heron /ˈher.ən/ - diệc crane /kreɪn/ - sếu zebra /ˈziː.brə/ - ngựa vằn giraffe /dʒɪˈrɑːf/ - hươu cao cổ rhinoceros /raɪˈnɒs. ə r.əs/ - tê giác elephant /ˈel.ɪ.fənt/ - voi lion /ˈlaɪ.ən/ - sư tử đực lioness /ˈlaɪ.ənis/ - sư tử cái cheetah /ˈtʃiː.tə/ - báo Gêpa leopard /ˈlep.əd/ - báo hyena /haɪˈiː.nə/ - linh cẩu hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ - hà mã camel - lạc đà monkey /ˈmʌŋ.ki/ - khỉ chimpanzee - tinh tinh gorilla /gəˈrɪl.ə/ - vượn người Gôrila baboon /bəˈbuːn/ - khỉ đầu chó gnu /nuː/ - linh dương đầu bò antelope - linh dương gazelle /gəˈzel/ - linh dương Gazen bull /bʊl/ - bò đực calf /kɑːf/ - con bê cow /kaʊ/ - bò cái donkey /ˈdɒŋ.ki/ - con lừa female /ˈfiː.meɪl/ - giống cái male /meɪl/giống đực chicks /tʃɪk/ - gà con chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ - gà [...]... veterinarian /ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/ - bác sĩ thú y bitch /bɪtʃ/ - chó cái /ˈrep.taɪls æmˈfɪb.i.əns/ vật lưỡng cư) - Bò sát và động frog /frɒg/ - con ếch tadpole /ˈtæd.pəʊl/ - nòng nọc toad /təʊd/ - con cóc rắn snake /sneɪk/ - con turtle - shell /ˈtɜː.tl ʃel/ - mai rùa cobra - fang /ˈkəʊ.brə fæŋ/ - rắn hổ mang-răng nanh lizard /ˈlɪz.əd/ - thằn lằn alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ - cá sấu Mĩ crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/... 4 pineapple 17 nectarine /ˈnek.tər.iːn/ - quả xuân đào /ˈheɪ.zəl.nʌt/ 16 raspberries - hạt dẻ nhỏ /ˈmæŋ.gəʊ/ - xoài 30 hazelnut (s) 5 mango 6 papaya /pəˈpaɪ.ə/ - đu đủ - quả lê /ˈtʃer.i/ 19 cherries - anh đào /ˈtʃest.nʌt/ /ˈɑː.mənd/ /ˈgreɪp.fruːt/ 18 pear /peəʳ/ 32 chestnut (s) - hạt dẻ - quả hạnh - bưởi trùm almond (s) 7 grapefruit 20 (a bunch of) bananas /bəˈnɑː.nəz/ - (một nải) chuối peel /piːl/
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về các loài động vật doc, Từ vựng tiếng anh về các loài động vật doc, Từ vựng tiếng anh về các loài động vật doc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay