Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

86 447 1
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 11:49

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp [...]... thuốc thử • Xác định khoảng tuyến tính, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng • Để ứng dụng, xét ảnh hưởng của nguyên tố này đến nguyên tố kia và cách loại trừ ảnh hưởng, tách các ion khi chúng cùng có mặt Xác định từng nguyên tốXác định từng nguyên tố trong điều kiện tối ưu trên bằng phương pháp tách sắc kí trao đổi ion Xác định đồng thời các nguyên tốXác định độ hấp thụ quang ứng với... để xác định các nguyên tố Cd, Mn, Cu trong xăng, chiết đo màu xác định Pd(II), Co trong nước để tách riêng Zn, Cd, Tác giả xác định các ion trong vỏ màu của thuốc viên, phương pháp đo màu trong quang phổ kế phù hợp với việc xác định ion kẽm thông qua việc tạo phức với PAN ở pH = 2,5; dung dịch phức có màu đỏ, khoảng tuân theo định luật Beer từ 2,0 ÷ 40μg/50ml ở λmax = 730nm, Một số tác giả khác xác định. .. Von – ampe hoà tan hấp phụ) và các phương pháp quang (phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS, phương pháp ICP – AES, phương pháp trắc quang) Các phương pháp xác định các nguyên tố vi lượng như điện hoá, phương pháp quang phổ phổ phát xạ AES, ICP AES, phương pháp huỳnh quangđộ chọn lọc, độ nhạy cao, cho kết quả phân tích tốt nhưng đòi hỏi trang thiết bị... dùng rất rộng rãi để xác định lượng vết các kim loại Đồng, kẽm, coban được xác định bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử trong ngọn lửa không khí– C2H2 ở bước sóng hấp thụ lần lượt là 324,7nm; 219,3 nm và 240,7 nm Một số nghiên cứu cụ thể xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) như sau: Người ta sử dụng phương pháp hấp thụ nguyên tử để xác định đồng trong nước sau khi đã làm giàu đồng bằng cách chiết hoặc dùng... Triton X-100 571 1,29.10 > 2 ngày Tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy của phương pháp đều được tối ưu hoá SDS và xác định được vùng tuyến tính của Co(II) và Pd(II) lần lượt là 0,2 – 2 µg/ml và 0,4 – 4 µg/ml Kết quả nghiên cứu được ứng dụng để phân tích các mẫu thực tế là hợp kim [28] Một số nghiên cứu đo quang trong môi trường Triton X- 100 Abbas Afkhami đã xác định Co(II) và Ni(II) dựa trên cơ sở... pháp phân tích trắc quang với các loại thuốc thử hữu cơ Nguyên tắc chung của phương pháp này là dựa vào khả năng tạo phức màu của các nguyên tố cần xác định với thuốc thử thích hợp và đo độ hấp thụ quang của phức đó Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong các phương pháp phân tích hoá lý Bằng phương pháp này có thể định lượng nhanh chóng, đơn giản với độ nhạy và độ chính xác khá cao, đáng... tạo phức với H2O2, còn lại Fe, Co, Ni có thể xác định một cách đồng thời bằng cách đo độ hấp thụ quangcác bước sóng 565nm; 628nm và 764nm Zn có thể 30 xác định được trong sự có mặt của Cd; Cu; Hg; Pb và Ag bằng cách che các ion kim loại này bởi ion I-; Ni vàCo có thể được che bởi ion xianua (CN-) Sự chiết các kim loại với dung dịch PAN trong cloroform và các dung môi tương tự có thể rất chậm Ni2+... trường tween – 80 Nghiên cứu đã khảo sát các cực đại hấp thụ của Co(II): 575 và 615 nm, của Ni(II): 569 và 530 nm, của Pd(II): 615 và 660 nm tại pH = 5, nồng độ Tween tối ưu là 0,3% Tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy của phương pháp đều được tối ưu hoá và xác định được vùng tuyến tính của Co(II), Ni(II) và Pd(II) Ma trận được chuẩn thực nghiệm được xây dựng bằng cách đo độ hấp thụ quang của 21 mẫu... ancol Nhôm được xác định bằng phương pháp huỳnh quang dưới dạng phức của nhôm với PAN trong dung dịch etylic Xác định Co trong dung dịch với thuốc thử PAN trong sự có mặt của chất hoạt động bề mặt trong hoà (TritonX – 100) p- PAN có thể tổng hợp được, các đặc điểm của phức kim loại với PAN đã được nghiên cứu Các phản ứng của PAN với hầu hết các kim loại nặng nhạy hơn các phản ứng của các đồng phân -... cao Bên cạnh đó, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS và trắc quang dễ tiến hành hơn với những trang thiết bị thông thường và cho kết quả có độ chính xác khá cao, đócác phương pháp phổ biến để xác định lượng vết [14] 18 1.2.1 Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS Nguyên tắc chung của phương pháp này là dựa vào khả năng hấp thụ bức xạ đặc trưng của các nguyên tử ở trạng thái hơi tự do Đây là phương 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp, Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp, Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp, Đặc tính phân tích của đồng, Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Phương pháp phân tích trắc quang với các loại thuốc thử hữu cơ, Khả năng tạo phức của PAN, Hóa chất, Qui trình nghiên cứu đa biến Qui trình phân tích mẫu, Phương pháp bình phương tối thiểu thơng thường CLS Phương pháp bình phương tối thiểu nghịch đảo ILS Phương pháp bình phương tối thiểu từng phần PLS Phương pháp hồi qui cấu tử chính PCR, Khảo sát ảnh hưởng của pH Khảo sát ảnh hưởng của dung lượng đệm, Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Triton X-100 đến sự tạo phức Khảo sát ảnh hưởng của thuốc thử PAN, Ảnh hưởng của MnII Ảnh hưởng của FeII, Xác định theo phương pháp đường chuẩn Xác định theo phương pháp thêm chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn