Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899 docx

3 251 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 16:20

Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899 a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn lập hồ sơ và Tờ trình (hồ sơ phải đúng quy định tại khỏan 1 Điều 7 Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn) đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục); Bước 2: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét; Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện xem xét ra quyết định cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng và gửi phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận và gửi quyết định cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trong trường hợp Ủy ban nhân dân huyện không cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng thì có văn bản trả lời cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 09/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. + Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng nội vụ. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn. f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : i) Phí, lệ phí: Không k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. . Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899 a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn lập hồ sơ và Tờ. lý Trung tâm học tập cộng đồng. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: . Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 09/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899 docx, Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899 docx, Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899 docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay