Đề tài:"NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ" pptx

57 418 4
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 13:21

1 Luận văn NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ 1 2 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục tiêu nghiên cứu 7 3. Phương pháp nghiên cứu 7 4. Phạm vi nghiên cứu 7 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 8 I. Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 8 1. Khái niệm 8 2. Hoạt động của doanh nghiệp 13 II. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp 15 1. Sự cần thiết trong việc phân tích khả năng thanh toán 15 1.1. Khái niệm 15 1.2. Sự cần thiết trong việc phân tích khả năng thanh toán 16 2. Nội dung khả năng thanh toán 17 3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 18 3.1. Phân tích tình hình thanh toán 18 3.2. Phân tích khả năng thanh toán 18 III. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp 21 2 3 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ 23 I. Giới thiệu sơ lược công ty 23 1. Tên công ty 23 2. Vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông 23 3. Lịch sử hình thành và phát triển 23 4. Ngành nghề kinh doanh của công ty 25 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 26 5.1. Mô hình quản lý của công ty 26 5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và các đơn vị trực thuộc 28 6. Thuận lợi và khó khăn từ khi cổ phần đến nay 30 6.1. Những thuận lợi 30 6.2. Những khó khăn 31 7. Những thông tin về tài chính của công ty 31 7.1. Bảng cân đối kế toán 32 7.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 36 II. Thực trạng tình hình thanh toán và khả năng thanh toán và khả năng thanh toán của công ty 37 1. Phân tích tình hình thanh toán 38 1.1. Phân tích khoản phải thu 38 1.2. Phân tích khoản phải trả 40 2. Phân tích khả năng thanh toán 43 2.1. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn 43 2.2. Khả năng thanh toán trong dài hạn 46 3 4 III. Đánh giá khả năng thanh toán tại công ty 47 1. Những kết quả đạt được 47 2. Hạn chế 48 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP 51 1. Quản trị khoản phải thu 51 2. Quản trị tiền mặt 52 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 4 5 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Bảng cân đối kế toán 32 Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005,2006 36 Bảng 3: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải thu 38 Bảng 4: Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu 40 Bảng 5: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải trả 41 Bảng 6: Bảng phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động 42 Bảng 7: Bảng phân tích vốn lưu động ròng 43 Bảng 8: Bảng phân tích khả năng thanh toán hiện hành 44 Bảng 9: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh 44 Bảng 10: Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền 45 Bảng 11: Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay 46 Bảng 12: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 47 5 6 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Ngân hàng - Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã giảng dạy em trong thời gian qua, đặc biệt em xin cảm ơn cô Lê Hương Lan là người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và làm chuyên đề. Nhờ sự hướng dẫn và dìu dắt của thầy cô, em đã tích lũy được những kiến thức cơ bản cho mình, đồng thời qua thời gian thực tập, em có điều kiện ứng dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn, qua đó giúp em đúc kết những kinh nghiệm để hiểu hơn về chuyên ngành mình đã học và có thể tiếp tục bước chân trên con đường sự nghiệp sau này. Em cũng xin cảm ơn các cô bác, anh chị tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần Điện tử Giảng Võ đã tạo điều kiện cho em thực tập và cung cấp tài liệu, thông tin để giúp em hoàn thành chuyên đề này. 6 7 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự dịch chuyển này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Tuy vậy, điều đó cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Tuy vậy, trong khả năng hạn hẹp của mình, em chỉ xin phép được trình bày một phần nhỏ nhưng cũng chiếm vai trò khá quan trọng trong hoạt động phân tích tài chính. Đó là phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 7 8 Việc thường xuyên phân tích khả năng thanh toán sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tình hình thanh toán của doanh nghiệp mình, lường trước được những rủi ro xảy đến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có thể làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần điện tử Giảng Võ, em quyết định lựa chọn đề tài: “NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ” làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu. Nội dung đề tài là tập trung nghiên cứu khả năng thanh toán của doanh nghiệp để thấy rõ thực trạng, tình hình thanh toán của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 3. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu, và từ đó đưa ra nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp liên hệ,… 4. Phạm vi nghiên cứu. Công ty Cổ phần điện tử Giảng Võ là một doanh nghiệp hoạt động với nhiều ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, đề tài của em chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình tài chính mà cụ thể ở đây là khả năng thanh toán của toàn công ty chứ không đi sâu phân tích tài chính từng lĩnh vực hoạt động. 8 9 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP I. Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 1. Khái niệm. Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện được bởi các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, theo luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh- tức là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Các hình thức phân loại doanh nghiệp: - Phân loại doanh nghiệp theo chức năng: + Doanh nghiệp sản xuất. + Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. + Doanh nghiệp thương mại: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hoá. - Phân loại theo hình thức sở hữu: + Doanh nghiệp nhà nước. + Công ty cổ phần. + Công ty trách nhiệm hữu hạn: Một thành viên và hai thành viên. + Công ty hợp danh. + Doanh nghiệp tư nhân. + Hợp tác xã. 9 10 Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân: - Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước thành lập, đầu tư vốn và quản lý với tư cách là chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội do Nhà nước giao. Đặc điểm của doanh nghiệp Nhà nước: + DNNN là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân. + Tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. + Vốn của DNNN là vốn do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng. Mục tiêu của DNNN là mục tiêu lợi nhuận và các mục tiêu xã hội. - Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Công ty TNHH là một doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn góp. Các loại hình công ty TTHH: + Công ty TNHH có một thành viên:  Do một tổ chức làm chủ sở hữu.  Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.  Có tư cách pháp nhân.  Không được phép phát hành cổ phiếu. 10 [...]... doanh nghiệp không có khả năng cân bằng về tài chính CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ I Giới thiệu sơ lược về công ty 1 Tên công ty 24 24 • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ • Tên tiếng Anh: GIANG VO JOINT STOCK ELECTRONIC COMPANY • Tên viết tắt: GVECO • Trụ sở chính: Số 168 Phố Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội • Điện thoại: (84 – 4 )... tiền để thanh toán ngay cho một đồng nợ ngắn hạn • Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền Khả năng thanh toán bằng tiền = Ngoài hệ số khả năng thanh toán nhanh, để đánh giá khả năng thanh toán một cách khắt khe hơn nữa, ta sử dụng hệ số khả năng thanh toán bằng tiền Hệ số này cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền để sẵn sàng thanh toán cho một đồng nợ ngắn hạn • Tỷ số: Dự trữ (tồn kho)... thay đổi về tình hình công nợ của doanh nghiệp  Phân tích khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động - Phân tích khả năng thanh toán: + Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn là để xem xét tài sản của doanh nghiệp có đủ trang trải các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn không + Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn Khả năng thanh toán trong dài hạn... ròng Tỷ số này cho biết dự trữ chiếm bao nhiêu phần trăm vốn lưu động ròng Nó được tính bằng cách chia dự trữ (tồn kho) cho vốn lưu động ròng - Khả năng thanh toán trong dài hạn • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay Khả năng thanh toán lãi vay = Chỉ tiêu này là cơ sở để đánh giá khả năng đảm bảo của doanh nghiệp đối với nợ vay dài hạn Nó cho biết khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp và mức độ an toàn... hạch toán, kế toán, tạo và quản lý nguồn vốn của Công ty  Phòng kế hoạch, kinh doanh, xuất nhập khẩu • Chức năng kinh doanh: Thực hiện công tác kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của công ty • Chức năng kế hoạch: Giúp việc cho ban giám đốc công ty trong việc triển khai, kiểm tra công tác sản xuất, kinh doanh  Phòng quản lý chất lượng và công nghệ • Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo công ty về công. .. ) Kinh doanh các mặt hàng khác theo nhiệm vụ do công ty giao  Xí nghiệp xây lắp môi trường: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty - Chức năng: Tham mưu và giúp cho Ban lãnh đạo công ty trong công tác xây dựng, lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường  Phân xưởng điện tử Tổ chức thực hiện việc sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử - điện lạnh do công ty giao và phân xưởng tự khai thác, tìm kiếm Thực... sản phẩm nhựa do công ty giao và phân xưởng tự khai thác, tìm kiếm 30 30  Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh Là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam Phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh do công ty lắp ráp hoặc uỷ thác phân phối  Văn phòng đại diện tại CHLB Nga Có... nghiệp là khả năng đáp ứng, chi trả những khoản nợ của doanh nghiệp trong dài hạn 3 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 3.1 Phân tích tình hình thanh toán - Phân tích các khoản phải thu + Tỷ số: Khoản phải thu / Tài sản lưu động + Tỷ số: Khoản phải thu / Khoản phải trả - Phân tích các khoản phải trả + Tỷ số: Khoản phải trả / Tài sản lưu động 3.2 Phân tích khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán. .. nghiệp điện tử có uy tín trên thị trường trong nước và nước ngoài Do sự phát triển của công ty, một số đối tượng chính sách đã nghỉ chế độ, thuyên chuyển công tác, thôi việc vì lý do sức khoẻ nên hiện tại chỉ còn Xí nghiệp Điện Tử 15 trực thuộc Công ty điện tử Giảng Võ là cơ sở sản xuất kinh doanh của đối tượng chính sách thương bệnh binh và người tàn tật Đồng thời công ty cũng ưu tiên bố trí những công. .. nhập cao hơn so với các đơn vị khác trong công ty, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, và những yêu cầu cấp bách nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ty, theo quyết định số 1785/QĐ – UB ngày 31/03/2004 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp Nhà nước Công ty Điện tử Giảng Võ đã được thực hiện cổ phần hoá và trở thành Công ty Cổ phần . thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần điện tử Giảng Võ, em quyết định lựa chọn đề tài: “NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ” làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục tiêu. II. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ 23 I. Giới thiệu sơ lược công ty 23 1. Tên công ty 23 2. Vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông 23 3. Lịch. 40 2. Phân tích khả năng thanh toán 43 2.1. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn 43 2.2. Khả năng thanh toán trong dài hạn 46 3 4 III. Đánh giá khả năng thanh toán tại công ty 47 1. Những kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài:"NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ" pptx, Đề tài:"NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ" pptx, Đề tài:"NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ" pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay