Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM

33 664 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 11:56

ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCHI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNHTổng quan về quản lý tài chính côngII.PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨCĐối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chứcNhững điều công chức không được làmQuyền hạn, nghĩa vụ của CBCCNhững hình thức kỷ luật CBCCNâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCIII.THỰC HÀNH TIẾT KIỆMNguyên tắc chungVì sao Nhà nước ban hành Thực hành tiết kiệm. Trước tình hình biến động kinh tế như hiện nay, việc ban hành cơ chế thực hành tiết kiệm đã ảnh hưởng như thế nào?IV.KIẾN THỨC THUẾĐịnh nghĩa thuế. Nêu mục đích sử dụng tiền thuế của Nhà nướcĐối tượng nào chịu thuế GTGT?.Bản chất của thuế GTGT. Nêu những ưu việt của thuế GTGTSo sánh giữa Thuế thu nhập cao và thuế thu nhập cá nhânVì sao Nhà nước lại ban hành Luật quản lý thuế?.Đối tượng nào chịu sự ảnh hưởng?Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế ( gồm các điều 4, 8, 9, 25, 30, 35, 36, 40, 50, 59, 60, 67, 68, 75, 80, 84, 85, 94, 96, 104, 109, 118 trong luật quản lý thuế)Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngành thuế (3 cấpTổng cục thuếCục thuếChi cục thuế), chức năng nhiệm vụ của từng cấp.V.Tin học : TH văn phòngVI.Ngoại ngữ: Cố gắng ôn (Chứng chỉ A đối với cán sự; chứng chỉ B đối với chuyên viên và kiểm soát viên.) ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCHI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNHChuyên đề 17I TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG1. Bản chất của tài chính côngVề mặt sở hữu: các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong tài chính công thuộc sở hữu công cộng, sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện, thường gọi là sở hữu nhà nước.Về mặt mục đích: các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong tài chính công được sử dụng vì lợi ích chung toàn xã hội, của toàn quốc và của cả cộng đồng.Về mặt chủ thể: các hoạt động thu, chi bằng tiền trong tài chính công do chủ thể thuộc khu vực công tiến hành.Về mặt pháp luật: các quan hệ tài chính chịu sự điều chỉnh bởi các “luật công”, dựa trên các quy phạm pháp luật mệnh lệnh quyền uy. Các quan hệ tài chính công là quan hệ kinh tế nảy sinh gắn liền với công việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ công mà một bên của quan hệ là chủ thể thuộc khu vực công.Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích của toàn xã hội.Như vậy, tài chính công là một phạm trù kinh tế gắn với thu nhập và chi tiêu của Nhà nước. Tài chính công vừa là nguồn lực để Nhà nước thực hiện các chức năng vốn có của mình, vừa là công cụ để Nhà nước chi phối, điều chỉnh các hoạt động khác của xã hội. Tài chính công là công cụ quan trọng của Nhà nước để thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.Cơ cấu tài chính bao gồm: Ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương). Tài chính các cơ quan hành chính nhà nước. Tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.2. Các chức năng của tài chính côngChức năng tạo lập vốnTrong nền kinh tế thị trường, vốn tiền tệ là điều kiện và tiền đề cho mọi hoạt động kinh tếxã hội. Thực ra, chức năng tạo lập vốn là một khâu tất yếu của quá trình phân phối, nên khi nói về chức năng của tài chính nói chung, người ta thường không tách riêng ra thành một chức năng. Tuy nhiên, đối với tài chính công, vấn đề tạo lập vốn có sự khác biệt với tạo lập của các khâu tài chính khác, nó giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình phân phối, vì vậy, có thể tách ra thành mộtchức năng riêng biệt.Chủ thể của quá trình tạo lập vốn là Nhà nước. Đối tượng của quá trình này là các nguồn tài chính trong xã hội do Nhà nước tham gia điều tiết. Đặc thù của chức năng tạo lập vốn của tài chính công là quá trình này gắn với quyền lực chính trị của Nhà nước. Nhà nước sử dụng quyền lực chính trị của mình để hình thành các quỹ tiền tệ của mình thông qua việc thu các khoản có tính bắt buộc từ các chủ thể kinh tế xã hội. Chức năng phân phối lại và phân bổChủ thể phân phối và phân bổ là nhà nước với tư cách là người nắm giữ quyền lực chính trị. Đối tượng phân phối và phân bổ là các nguồn tài chính công tập trung trong ngân sách Nhà nước và các quỹ tiền tệ khác của Nhà nước, cũng như thu nhập của các pháp nhân và thể nhân trong xã hội mà nhà nước tham gia điều tiết.Thông qua chức năng phân phối, tài chính công thực hiện sự phân chia nguồn lực tài chính công giữa các chủ thể thuộc Nhà nước, các chủ thể tham gia vào các quan hệ kinh tế với Nhà nước trong việc thực hiện các chức năng vốn có của Nhà nước, chức năng phân phối của tài chính công nhằm mục tiêu công bằng xã hội. Tài chính công, đặc biệt ngân sách nhà nước, được sử dụng làm công cụ để điều chỉnh thu nhập của các chủ thể trong xã hội thông qua thuế và chi tiêu công.Cùng với phân phối, tài chính công còn thực hiện chức năng phân bổ. Thông qua chức năng này, các nguồn nhân lực tài chính công được phân bổ một cách có chủ đích theo ý chí của Nhà nước nhằm thực hiện sự can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động kinh tếxã hội. Trong điều kiện chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, chức năng phân bổ của tài chính công được vận dụng có sự lựa chọn, cân nhắc, tính toán, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đạt hiệu quả phân bổ cao. Chức năng giám đốc và điều chỉnh.Với tư cách là một công cụ quản lý trong tay Nhà nước, Nhà nước vận dụng chức năng giám đốc và điều chỉnh của tài chính công để kiểm tra bằng tiền đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính công và điều chỉnh quá trình đó theo các mục tiêu mà Nhà nước đề ra. Chủ thể của quá trình giám đốc và điều chỉnh là Nhà nước. Đối tượng của sự giám sát đốc và điều chỉnh là quá trình vận động của các nguồn tài chính công trong sự hình thành vừa sử dụng các quỹ tiền tệ.Giám đốc bằng đồng tiền là vai trò khách quan của tài chính nói chung. Tài chính công cũng thực hiện sự giám đốc bằng đồng tiền đối với mọi sự vận động cả các nguồn tài chính công, thông qua đó biểu hiện các hoạt động của các chủ thể thuộc Nhà nước. Còn chức năng điều chỉnh của tài chính công được thực hiện trên cơ sở các kết quả của giám đốc, là sự tác động có ý chí của Nhà nước nhằm điều chỉnh các bất hợp lý trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc tài chính công.3. Quản lý tài chính côngKhái niệm quản lý tài chính công.Quản lý tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công thông qua việcc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và công cụ quản lý để tcs động và điều khiển hoạt động của tài chính công nhằm đạt được các mục tiêu đã định.Thực chất của quản lý tài chính công là quá trình lập ké haọch, tổ chức, đièu hành và kiểm soát hoạt động thu chi của Nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực hiện cácchức năng nhiệm vụ của Nhà nước có hiệu quả nhất. Nguyên tắc quản lý tài chính công.Hoạt dộng quản lý tài chính ông được thực hiện theo những nguyên tắc cơ bản sau:4 Nguyên tắc tập trung dân chủ: là nguyên tắc hàng đầu trong quản lý tài chính công. Điều này được thể hiện ở quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ tài chính nhà nước và quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Tập trung dân chủ đảm bảo cho các nguồn lực của xã hội, của nền kinh tế được sử dụng tập trung và phân phối hợp lý. Các khoản thuchi trong quản lý tài chính công phải được bàn bạc thực sự công khai nhằm đáp ứng các mục tiêu vì lợi ích cộng đồng.Nguyên tắc hiệu quả: là nguyên tắc quan trọng trong quản lý tài chính công. Hiệu quả trong quản lý tài chính công được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Ngoài ra, hiệu quả kinh tế cũng là thước đo quan trọng để Nhà nước cân nhắc khi ban hành các chính sách và các quyết định liên quan đến chi tiêu công. Hiệu quả về xã hội là tiêu thức rất cần quan tâm trong quản lý tài chính công. Mặc dù rất khó định lượng, song những lợi ích của xã hội luôn được đề cập, cân nhắc, thận trọng trong quá trình quản lý tài chính công. Hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế là hai nội dung quan trọng phải được xem xét đồng thời khi hình thành một quyết định, hay một chính sách chi tiêu ngân sách. Nguyên tắc thống nhất: Thống nhất quản lý theo những văn bản pháp luật là nguyên tắc không thể thiếu trong quản lý tài chính công. Thống nhất quản lý chính là việc tuân thủ theo một quy định chung từ việc hình thành, sử dụng, kiẻm tra thanh tra, thanh quyết toán, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện nguyên tắc quản lý thống nhất sẽ đảm bảo tính bình đẳng, công bằng, đảm bảo hiệu quả, hạn chế những tiêu cực và những rủi ro khi quyết định các khoản chi tiêu công,. Nguyên tắc công khai, minh bạch: Công khai minh bạch trong động viên, phân phối các nguồn lực tài chính công, là nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo cho việc quản lý nguồn tài chính công được thực hiện thống nhất và hiệu quả. Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng có thể giám sát, kiểm soát các quyết định về thu, chi trong quản lý tài chính công, hạn chế những thất thoát và đảm bảo hiệu quả của những khoản thu, chi tiêu công. ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCH I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Tổng quan về quản lý tài chính công II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC -Đối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chức -Những điều công chức không được làm -Quyền hạn, nghóa vụ của CBCC -Những hình thức kỷ luật CBCC -Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC III./THỰC HÀNH TIẾT KIỆM -Nguyên tắc chung -Vì sao Nhà nước ban hành Thực hành tiết kiệm. Trước tình hình biến động kinh tế như hiện nay, việc ban hành cơ chế thực hành tiết kiệm đã ảnh hưởng như thế nào? IV./KIẾN THỨC THUẾ -Đònh nghóa thuế. Nêu mục đích sử dụng tiền thuế của Nhà nước -Đối tượng nào chòu thuế GTGT?.Bản chất của thuế GTGT. Nêu những ưu việt của thuế GTGT -So sánh giữa Thuế thu nhập cao và thuế thu nhập cá nhân -Vì sao Nhà nước lại ban hành Luật quản lý thuế?.Đối tượng nào chòu sự ảnh hưởng? -Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế ( gồm các điều 4, 8, 9, 25, 30, 35, 36, 40, 50, 59, 60, 67, 68, 75, 80, 84, 85, 94, 96, 104, 109, 118 trong luật quản lý thuế) -Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngành thuế (3 cấp-Tổng cục thuế-Cục thuế-Chi cục thuế), chức năng nhiệm vụ của từng cấp. V./Tin học : TH văn phòng VI./Ngoại ngữ: Cố gắng ôn (Chứng chỉ A đối với cán sự; chứng chỉ B đối với chuyên viên và kiểm soát viên.) - 1 - ÔN TẬP VIẾT BÀI THU HOẠCH I./ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Chuyên đề 17 I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG 1. Bản chất của tài chính công Về mặt sở hữu: các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong tài chính công thuộc sở hữu công cộng, sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện, thường gọi là sở hữu nhà nước. Về mặt mục đích: các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ trong tài chính công được sử dụng vì lợi ích chung toàn xã hội, của toàn quốc và của cả cộng đồng. Về mặt chủ thể: các hoạt động thu, chi bằng tiền trong tài chính công do chủ thể thuộc khu vực công tiến hành. Về mặt pháp luật: các quan hệ tài chính chòu sự điều chỉnh bởi các “luật công”, dựa trên các quy phạm pháp luật mệnh lệnh- quyền uy. Các quan hệ tài chính công là quan hệ kinh tế nảy sinh gắn liền với công việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ công mà một bên của quan hệ là chủ thể thuộc khu vực công. Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích của toàn xã hội. Như vậy, tài chính công là một phạm trù kinh tế gắn với thu nhập và chi tiêu của Nhà nước. Tài chính công vừa là nguồn lực để Nhà nước thực hiện các chức năng vốn có của mình, vừa là công cụ để Nhà nước chi phối, điều chỉnh các hoạt động khác của xã hội. Tài chính công là công cụ quan trọng của Nhà nước để thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trò, xã hội của đất nước. Cơ cấu tài chính bao gồm: - Ngân sách nhà nước (trung ương và đòa phương). - Tài chính các cơ quan hành chính nhà nước. - Tài chính các đơn vò sự nghiệp nhà nước. - Các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. 2. Các chức năng của tài chính công Chức năng tạo lập vốn Trong nền kinh tế thò trường, vốn tiền tệ là điều kiện và tiền đề cho mọi hoạt động kinh tế-xã hội. Thực ra, chức năng tạo lập vốn là một khâu tất yếu của quá trình phân phối, nên khi nói về chức năng của tài chính nói chung, người ta thường không tách riêng ra thành một chức năng. Tuy nhiên, đối với tài chính công, vấn đề tạo lập vốn có sự khác biệt với tạo lập của các khâu tài chính khác, nó giữ vai trò quan trọng và có ý nghóa quyết đònh đối với toàn bộ quá trình phân phối, vì vậy, có thể tách ra thành mộtchức năng riêng biệt. Chủ thể của quá trình tạo lập vốn là Nhà nước. Đối tượng của quá trình này là các nguồn tài chính trong xã hội do Nhà nước tham gia điều tiết. Đặc thù của chức năng tạo lập vốn của tài chính công là quá trình này gắn với quyền lực chính trò của Nhà nước. Nhà nước sử dụng - 2 - quyền lực chính trò của mình để hình thành các quỹ tiền tệ của mình thông qua việc thu các khoản có tính bắt buộc từ các chủ thể kinh tế xã hội. Chức năng phân phối lại và phân bổ Chủ thể phân phối và phân bổ là nhà nước với tư cách là người nắm giữ quyền lực chính trò. Đối tượng phân phối và phân bổ là các nguồn tài chính công tập trung trong ngân sách Nhà nước và các quỹ tiền tệ khác của Nhà nước, cũng như thu nhập của các pháp nhân và thể nhân trong xã hội mà nhà nước tham gia điều tiết. Thông qua chức năng phân phối, tài chính công thực hiện sự phân chia nguồn lực tài chính công giữa các chủ thể thuộc Nhà nước, các chủ thể tham gia vào các quan hệ kinh tế với Nhà nước trong việc thực hiện các chức năng vốn có của Nhà nước, chức năng phân phối của tài chính công nhằm mục tiêu công bằng xã hội. Tài chính công, đặc biệt ngân sách nhà nước, được sử dụng làm công cụ để điều chỉnh thu nhập của các chủ thể trong xã hội thông qua thuế và chi tiêu công. Cùng với phân phối, tài chính công còn thực hiện chức năng phân bổ. Thông qua chức năng này, các nguồn nhân lực tài chính công được phân bổ một cách có chủ đích theo ý chí của Nhà nước nhằm thực hiện sự can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động kinh tế-xã hội. Trong điều kiện chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thò trường có sự điều tiết của Nhà nước, chức năng phân bổ của tài chính công được vận dụng có sự lựa chọn, cân nhắc, tính toán, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đạt hiệu quả phân bổ cao. Chức năng giám đốc và điều chỉnh . Với tư cách là một công cụ quản lý trong tay Nhà nước, Nhà nước vận dụng chức năng giám đốc và điều chỉnh của tài chính công để kiểm tra bằng tiền đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính công và điều chỉnh quá trình đó theo các mục tiêu mà Nhà nước đề ra. Chủ thể của quá trình giám đốc và điều chỉnh là Nhà nước. Đối tượng của sự giám sát đốc và điều chỉnh là quá trình vận động của các nguồn tài chính công trong sự hình thành vừa sử dụng các quỹ tiền tệ. Giám đốc bằng đồng tiền là vai trò khách quan của tài chính nói chung. Tài chính công cũng thực hiện sự giám đốc bằng đồng tiền đối với mọi sự vận động cả các nguồn tài chính công, thông qua đó biểu hiện các hoạt động của các chủ thể thuộc Nhà nước. Còn chức năng điều chỉnh của tài chính công được thực hiện trên cơ sở các kết quả của giám đốc, là sự tác động có ý chí của Nhà nước nhằm điều chỉnh các bất hợp lý trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc tài chính công. 3. Quản lý tài chính công Khái niệm quản lý tài chính công. Quản lý tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công thông qua việcc sử dụng có chủ đònh các phương pháp quản lý và công cụ quản lý để tcs động và điều khiển hoạt động của tài chính công nhằm đạt được các mục tiêu đã đònh. Thực chất của quản lý tài chính công là quá trình lập ké haọch, tổ chức, đièu hành và kiểm soát hoạt động thu chi của Nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực hiện cácchức năng nhiệm vụ của Nhà nước có hiệu quả nhất. Nguyên tắc quản lý tài chính công . Hoạt dộng quản lý tài chính ông được thực hiện theo những nguyên tắc cơ bản sau:4 - 3 - - Nguyên tắc tập trung dân chủ: là nguyên tắc hàng đầu trong quản lý tài chính công. Điều này được thể hiện ở quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ tài chính nhà nước và quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vò sự nghiệp. Tập trung dân chủ đảm bảo cho các nguồn lực của xã hội, của nền kinh tế được sử dụng tập trung và phân phối hợp lý. Các khoản thu-chi trong quản lý tài chính công phải được bàn bạc thực sự công khai nhằm đáp ứng các mục tiêu vì lợi ích cộng đồng. -Nguyên tắc hiệu quả: là nguyên tắc quan trọng trong quản lý tài chính công. Hiệu quả trong quản lý tài chính công được thể hiện trên tất cả các lónh vực chính trò, kinh tế và xã hội. Ngoài ra, hiệu quả kinh tế cũng là thước đo quan trọng để Nhà nước cân nhắc khi ban hành các chính sách và các quyết đònh liên quan đến chi tiêu công. Hiệu quả về xã hội là tiêu thức rất cần quan tâm trong quản lý tài chính công. Mặc dù rất khó đònh lượng, song những lợi ích của xã hội luôn được đề cập, cân nhắc, thận trọng trong quá trình quản lý tài chính công. Hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế là hai nội dung quan trọng phải được xem xét đồng thời khi hình thành một quyết đònh, hay một chính sách chi tiêu ngân sách. - Nguyên tắc thống nhất: Thống nhất quản lý theo những văn bản pháp luật là nguyên tắc không thể thiếu trong quản lý tài chính công. Thống nhất quản lý chính là việc tuân thủ theo một quy đònh chung từ việc hình thành, sử dụng, kiẻm tra thanh tra, thanh quyết toán, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện nguyên tắc quản lý thống nhất sẽ đảm bảo tính bình đẳng, công bằng, đảm bảo hiệu quả, hạn chế những tiêu cực và những rủi ro khi quyết đònh các khoản chi tiêu công,. - Nguyên tắc công khai, minh bạch: Công khai minh bạch trong động viên, phân phối các nguồn lực tài chính công, là nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo cho việc quản lý nguồn tài chính công được thực hiện thống nhất và hiệu quả. Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng có thể giám sát, kiểm soát các quyết đònh về thu, chi trong quản lý tài chính công, hạn chế những thất thoát và đảm bảo hiệu quả của những khoản thu, chi tiêu công. 4. Mối quan hệ giữa cải cách hành chính và cải cách tài chính công Cải cách tài chính công trong xu thế cải cách hành chính Cải cách hành chính nhà nước là một quá trình chuyển đổi từ nền hành chính theo cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung sang nền hành chính của cơ chế thò trường đònh hướng xã hội chủ nghóa. Mối quan hệ giữa cải cách hành chính với tài chính công được thể hiện: - Việc thực thi hoạt động của bộ máy Nhà nước gắn liền với cơ chế tài chính hỗ trợ cho các hoạt động đó. - Việc phân cấp quản lý hành chính phải tương ứng với sự phân cấp quản lý kinh tế và phân cấp quản lý tài chính công để đảm bảo kinh phí cho hoạt động có hiệu quả ở mỗi cấp. - Bản thân mỗi cấp chính quyền trong bộ máy hành chính đều có trách nhiệm và quyền hạn nhất đònh trong quản lý tài chính công ở phạm vi của mình. - Các thể chế về quản lý tài chính công có tác dụng chi phối hoạt động của các cơ quan nhà nước theo mong muốn của Nhà nước. - 4 - - Quy mô và cơ chế chi tiêu tài chính công, đặc biệt là để trả lương cho đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước, có tác động quan trọng đến việ phát huy năng lực của đội ngũ trong công việc đó. - Nhà nước thực hiện giám sát bằng đồng tiền đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nội dung của cải cách tài chính công Cải cách tài chính công là một trong bốn nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Nội dung của cải cách tài chính công bao gồm: Thứ nhất, đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngân sách, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính quốc gia và vai trò chỉ đạo của ngân sách trung ương; đồng thời phát huy tính tích cực chủ động, năng động sáng tạo và trách nhiệm của đòa phương cũng như các ngành trong việc điều hành tài chính và ngân sách. Thứ hai, đảm bảo quyền quyết đònh ngân sách đòa phương của Hội đồng nhân dân các cấp, tạo điều kiện cho chính quyền đòa phương chủ động xử lý các công việc của đòa phương; quyền quyết đònh của các Sở, Bộ, Ban, Ngành về phân bổ ngân sách cho các đơn vò trực thuộc; quyền chủ động của các đơn vò sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt phù hợp với chế độ, chính sách. Thứ ba, trên cơ sở phân biệt rõ cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dòch vụ công, thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính, xóa bỏ chế độ cấp kinh phí căn cứ vào kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chỉ tiêu theo mục tiêu của cơ quan hành chính, đổi mới hệ thống đònh mức chi tiêu đơn giản hơn, tăng quyền chủ động cho cơ quan sử dụng ngân sách. Thứ tư, đổi mới cơ bản chế độ tài chính đối với khu vực dòch vụ công. - Xây dựng quan niệm đúng về dòch vụ công. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, nhưng không phải vì thế mà mọi công việc về dòch vụ đều do cơ quan Nhà nước trực tiếp đảm nhận. Trong từng lónh vực đònh rõ những công việc mà Nhà nước phải đầu tư và trực tiếp thực hiện, những công việc cần phải chuyển để các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Nhà nước có các chính sách, cơ chế tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân trực tiếp làm các dòch vụ phục vụ sản xuất và đời sống dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hành chính nhà nước. - Xóa bỏ cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu “xin-cho”, ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện chế độ tự chủ tài chính cho các đơn vò sự nghiệp có điều kiện như trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu trên cơ sở xác đònh nhiệm vụ phải thực hiện, mức hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước và phần còn lại do các đơn vò tự trang trải. Thứ năm, thực hiện thí điểm để áp dụng rộng rãi một số cơ chế tài chính mới, như sau: - Cho thuê đơn vò sự nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng cơ sở nhà trường, bệnh viện. - Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo nghề, đại học, trên đại học, cơ sở chữa bệnh có chất lượng cao ở các thành phố, khu công nghiệp; khuyến khích liên doanh và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lónh vực này. - Thực hiện một số cơ chế khoán, một số loại dòch vụ công cộng, như: vệ sinh đô thò, cấp, thoát nước, cây xanh, công viên, nước phục vụ nông nghiệp - 5 - - Thực hiện cơ chế hợp đồng một số dòch vụ công trong cơ quan hành chính. Thứ sáu, đổi mới công tác kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vò sự nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xóa bỏ tình trạng nhiều đầu mối thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đối với các cơ quan hnàh chính, đơn vò sự nghiệp. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công, tất cả các chỉ tiêu tài chính đều được công bố công khai. Những nội dung cải cách tài chính công được trình bày ở trên có tác động trực tiếp đến hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, làm tăng tính tự chủ của các đơn vò gắn với sự chủ động về tài chính; tạo ra cơ chế tài chính khuyến khích các đơn vò chi tiêu có hiệu quả, hướng vào kết quả đầu ra và tiết kiệm ngân sách, trên cơ sở đó tăng thu nhập cho người lao động. Đó chính là những động lực thúc đẩy các cơ quan trong bộ máy Nhà nước đổi mới về tổ chức, phương hướng hoạt động và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực và hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta. II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC -Đối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chức - Đối tượng nào là CBCC: Điều 1 Pháp lệnh của UBTVQH Số 11/2003/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh CBCC của UBTVQH Số 01/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26/02/1998 quy đònh : 1. Cán bộ, công chức quy đònh tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên chế, bao gồm; a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trò, tổ chức chính trò - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thò xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trò, tổ chức chính trò - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vò sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trò, tổ chức chính trò - xã hội; đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân; e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vò thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là só quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, - 6 - đơn vò thuộc Công an nhân dân mà không phải là só quan, hạ só quan chuyên nghiệp; g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ chức chính trò - xã hội xã, phường, thò trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã. 2. Cán bộ, công chức quy đònh tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy đònh tại điểm d khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy đònh của pháp luật." - Phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh CBCC : Điều 3 PL CBCC quy đònh : Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy đònh của Pháp lệnh này, còn phải tuân theo các quy đònh có liên quan của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác. Điều 5 PL CBCC (sửa đổi, bổ sung) quy đònh 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trò, tổ chức chính trò - xã hội quy đònh cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng quy đònh tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. 2. Chính phủ quy đònh cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với só quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vò thuộc Quân đội nhân dân; só quan, hạ só quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vò thuộc Công an nhân dân; thành viên Hội đồng quản trò, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước." Điều 5a Chính phủ quy đònh chức danh, tiêu chuẩn, nghóa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy đònh tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này." Điều 5b 1. Chế độ công chức dự bò được áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức quy đònh tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển dụng làm công chức dự bò phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy đònh của pháp luật. 2. Căn cứ vào các quy đònh của Pháp lệnh này, Chính phủ quy đònh chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghóa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách khác đối với công chức dự bò." -Những điều cán bộ, công chức không được làm: 6 điều Được quy đònh tại từ điều 15 đến điều 20 Pháp lệnh cán bộ công chức - CBCC ko được chây lười trong công tác,trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ,công vụ;ko được gây bè phái,mất đoàn kết,cục bộ or tự ý bỏ việc. - 7 - - CBCC ko được cửa quyền,hách dòch,sách nhiễu,gây khó khăn,fiền hà đối với cơ quan,tổ chức,cá x trong khi giải quyết công việc. - CBCC ko được thành lập,tham gia thành lập or tham gia quản lý,điều hành các DNTN, cty TNHH, cty cổ fần,cty hợp danh,hợp tác xã,bệnh viện tư,trường học tư & tổ chức nghiên cứu khoa học tư. CBCC ko được làm tư vấn cho các dn,tổ chức kd,dvụ & các tổ chức,cá nhân khác ở trong nước & nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật NN,bí mật công tác,những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết of mình & các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây fương hại đến lợi ích quốc gia.Chính fủ quy đònh cụ thể việc làm tư vấn of CBCC. - CBCC làm việc ở những ngành,nghề liên quan đến bí mật NN,thì trong thời gian ít nhất là 5 năm kể từ khi có quyết đònh hưu trí,thôi việc,ko được làm việc cho các tổ chức,cá nhân trong nước,nước ngoài or tổ chức liên doanh với nước ngoài trong fạm vi các công việc có liên quan đến ngành,nghề mà trứơc đây mình đã đảm nhiệm.Chính fủ quy đònh cụ thể danh mục ngành,nghề,công việc,thời hạn mà CBCC ko được làm & chính sách ưu đãi đvới những người fải áp dụng quy đònh of Điều này. - Những người đứng đầu,cấp phó of người đứng đầu cơ quan,vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong fạm vi ngành,nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý NN. - Người đứng đầu & cấp fó of người đứng đầu cơ quan,tổ chức ko được bố trí vợ or chồng,bố mẹ,con,anh,chò,em ruột of mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự,kế toán-tài vụ;làm thủ qũy,thủ kho trong cơ quan,tổ chức hoặc mua bán vật tư,hàng hóa, giao dòch,ký kết hợp đồng cho cơ quan,tổ chức đó. -Nghóa vụ và quyền hạn của CBCC - Nghóa vụ của CBCC: (từ điều 6 đến điều 8) Cán bộ, công chức có những nghóa vụ sau đây : 1 Trung thành với Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia; 2- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy đònh của pháp luật; 3- Tận tuy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân 4- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chòu sự giám sát của nhân dân; 5- Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không được quan liêu, hách dòch, cửa quyền, tham nhũng; 6- Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách .nhiệm trong công tác; .thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ, của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy đònh của pháp luật; 7- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; - 8 - 8- Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. - Cán bộ, công chức chòu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chòu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, còng chức thuộc quyền theo quy đònh của pháp luật. - Cán bộ, công chức phải chấp hành quyết đònh cấp trên; khi có căn cứ để cho là quyết đònh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết đònh; trong trường họp vẫn phải chấp hành quyết đònh thì phải chấp hành nhưng phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết đònh và không phải chòu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết đònh đó. - Quyền lợi của CBCC: từ điều 9 đến điều 14 - Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây: 1. Được nghỉ hàng năm theo quy đònh tài Điều 74, Điều 75, Khoản 2, Khoản 3 Điều 76 và Điều 77, nghỉ các ngày lễ theo quy đònh tại Điều 73 và nghỉ việc riêng theo quy đònh tại Điều 78 của Bộ Luật lao động, 2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức; 3. Được hưởng các chế độ trợ cấp, bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chế độ tử tuất theo quy đònh tại các Điều 107, 142, 143, 144, 145 và 146 của Bộ Luật Lao động; 4. Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy đònh tại mục 5 chương IV của Pháp lệnh này; 5. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy đònh tại khoản 2 các Điều 109, 111, 113, 114, 115, 116 và Điều 117 của Bộ Luật lao động; 6. Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy đònh. - Cán bộ, công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ được giao, chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được đảm bảo các điều kiện làm việc. Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc trong các những ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do Chính phủ quy đònh. - Cán bộ, công chức có quyền tham gia hoạt động chính trò, xã hội theo quy đònh của pháp luật; được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác; được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao. - Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy đònh của pháp luật. - Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vê. - 9 - - Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. công vụ được xem xét để công nhận là liệt só theo quy đònh của pháp luật. Cán bộ, công chức bò thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét để áp dụng chính sách, chế độ tương tự như đối với thương binh. -Những hình thức kỷ luật CBCC Điều 39 PLCBCC sửa đổi, bổ sung được quy đònh: 1. Cán bộ, công chức quy đònh tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh CBCC sửa đổi, bổ sung này vi phạm các quy đònh của pháp luật, nếu chưa đến mức bò truy cứu trách nhiệm hình sự, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chòu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Hạ ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thôi việc. Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vò quản lý cán bộ, công chức. 2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ quy đònh tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này được thực hiện theo quy đònh của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trò, tổ chức chính trò - xã hội." -Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC Tăng cừơng các bfáp giáo dục CBCC về tinh thần trách nhiệm,ý thức tận tâm,tận tụy với công việc.XD tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp CBCC.Tôn vinh nghề nghiệp,danh dự of người CBCC. -Ban hành & thực hiện nghiêm Quy chế công vụ,gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hc NN,thực hiện triệt để nguyên tắc công khai hóa hđ công vụ,nhất là trong các công việc có quan hệ trực tiếp với công dân,trong lónh vực tài chính,Ngân sách,bảo đảm thực hiện kỷ cương of bộ máy,nâng cao trách nhiệm,ý thức tổ chức kỷ luật of đội ngũ CBCC Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu,tham những trong bộ máy NN.Thực hiện chế độ kiểm toán & các chế độ bảo vệ công sản & NSNN. III./THỰC HÀNH TIẾT KIỆM -Nguyên tắc chung : Điều 4 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy đònh Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được quán triệt từ chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và được thể chế hoá bằng pháp luật. 2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải căn cứ vào đònh mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy đònh của pháp luật. - 10 - [...]... là thu ) do cơ quan quản lý thu quản lý thu theo quy đònh của pháp luật; c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thu ; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thu thay người nộp thu 2 Cơ quan quản lý thu : a) Cơ quan thu gồm Tổng cục thu , Cục thu , Chi cục thu ; b) Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan 3 Công chức quản lý thu gồm công chức thu , công chức hải quan 4 Cơ quan nhà nước, ... sách nhà nước theo quy đònh của Chính phủ Đi ều 25 : Trách nhi ệm của cơ quan thu , công chức thu trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thu : 1 Trường hợp hồ sơ đăng ký thu được nộp trực tiếp tại cơ quan thu , công chức thu tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ - 21 - 2 Trường hợp hồ sơ đăng ký thu được gửi qua đường bưu chính, công chức. .. cấp 3 Cấp Tổng cục thu Cục thu Chi cục thu Vò trí và chức năng -Là tổ chức trực thu c BTC Chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu nội đòa, bao gồm: thu , phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN, tổ chức thực hiện quản lý thu theo qđònh của pluật -Là tổ chức trực thu c Tổng cục thu Chức năng tổ chức thực hiện công tác QLT, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN trên đòa bàn của tỉnh,... loại thu nhập không hợp lý, không phù hợp với thông lệ quốc tế Luật thu TNCN đã khắc phục được hạn chế này với việc phân loại thu nhập chòu thu theo nguồn phát sinh thu nhập Theo đó, thu nhập chòu thu bao gồm thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập khác (bao gồm: thu nhập từ trúng thưởng, thu. .. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thu , công chức quản lý thu trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thu : 1 Trường hợp hồ sơ hoàn thu được nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý thu , công chức quản lý thu tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ 2 Trường hợp hồ sơ hoàn thu được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thu đóng dấu ghi ngày nhận... XH.-Ngoài khoản thu về thu ,NSNN còn có những khoản thu về phí và lệ phí.Đây là những khoản thu mà tổ chức or cá nhân phải trả khi được 1 cơ quan NN or tổ chức cá nhân được NN ủy quyền cung cấp HH,dòch vụ công + Đặc điểm of thu :Thu là 1 công cụ tài chính of NN đựơc usể hình thành nên qũy tiền tệ tập trung nhằm use cho mục đích công +.Tuy nhiên về bản chất thu # với các công cụ tài chính # như phí,lệ... dữ liệu thông tin về người nộp thu ; - Cưỡng chế thi hành quyết đònh hành chính thu để bảo đảm thu đủ số tiền thu do người nộp thu chây ỳ chưa nộp ngân sách nhà nước - Thực hiện việc gia hạn hồ sơ khai thu ; thẩm đònh để trình cấp có thẩm quyền xoá tiền nợ thu , tiền phạt theo quy đònh 1./ Tổng cục Thu -Vò trí và chức năng : là tổ chức thu c Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đốI... nhiệm của cơ quan quản lý thu , công chức quản lý thu trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thu 1 Đối với hồ sơ khai thu được nộp trực tiếp tại cơ quan thu , công chức thu tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ Hồ sơ khai thu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, công chức hải quan tiếp nhận hồ... khai thu ; nếu không chấp nhận đăng ký hồ sơ, công chức hải quan thông báo ngay lý do cho người nộp thu 2 Đối với hồ sơ khai thu được gửi qua đường bưu chính, công chức thu đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thu 3 Trường hợp hồ sơ khai thu được nộp thông qua giao dòch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thu do cơ quan quản lý thu thực hiện thông... miễn thu Trên cơ sở kế thừa các khoản thu nhập không thu c diện chòu thu của Pháp lệnh thu thu nhập đối với người có thu nhập cao, Luật thu TNCN đã thay đổi, gọi đúng bản chất là thu nhập được miễn thu và bổ sung một số khoản thu nhập được miễn thu khác Cụ thể là bổ sung các khoản thu nhập vào diện miễn thu Việc bổ sung này thể hiện sự ưu đãi của nhà nước đối với một số đối tượng được hưởng thu . các quỹ tiền tệ thuộc tài chính công. 3. Quản lý tài chính công Khái niệm quản lý tài chính công. Quản lý tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công thông qua việcc sử dụng. động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. - Cán bộ, công chức chòu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh. luật. - Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vê. - 9 - - Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. công vụ được xem xét để công nhận là
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM, Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM, Tài liệu viết bài thu hoạch ôn thi công chức nhà nước khu vực TPHCM, II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, III./THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay