đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt uốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc - màng xương

92 752 7
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 06:06

B GIO DC V OTO B Y T TRNG I HC Y H NI SYHAVONG BUAPHAN ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHẫU THUậT CắT CUốN DƯớI Và CHỉNH HìNH VáCH NGĂN DƯớI NIÊM MạC - MàNG XƯƠNG LUN VN THC S Y HC H NI 2011 B GIO DC V OTO B Y T TRNG I HC Y H NI SYHAVONG BUAPHAN ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHẫU THUậT CắT CUốN DƯớI Và CHỉNH HìNH VáCH NGĂN DƯớI NIÊM MạC - MàNG XƯƠNG Chuyờn ngnh: Tai - Mi - Hng Mó s: 60.72.53 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS. TS. NGUYN TN PHONG H NI - 2011 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp kết thúc khoá học và hoàn thành luận văn cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội. - Đảng uỷ, Ban giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. - Đảng uỷ, Ban giám đốc, và các anh, chị, em chuyên ngành Tai Mũi Họng Bệnh viện Hồng Ngọc Với sự kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn tới PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong - người thầy mẫu mực đã tận tình chỉ bảo và truyền đạt kiến thức cho tôi trong hơn 2 năm đã qua, và trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng,quan tâm của những người thầy đã dạy dỗ và góp nhiều ý kiến quý báu cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này: - PGS.TS.Nguyễn Đình Phúc - Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội. - PGS.TS.Lương Minh Hương – Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội. - TS.Lê Công Định, Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội. - TS Phạm Tuấn Cảnh, Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội. - TS Phạm Trần Anh, Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Hà Nội. - Các thầy cô, các anh chị em ở khoa lâm sàng, cận lâm sàng, thư viện đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. - Tôi cũng xin cảm ơn các anh, chị lớp CH18 - Tai Mũi Họng; các anh, em cùng phòng ở Ký túc xá đã động viên giúp đõ nhau trong suốt hơn hai năm học qua. - Tôi vô cùng biết ơn sự chăm sóc, động viên của đại gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp trong nhiều năm đã qua. Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2011 Syhavong Buaphan LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này do riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. Tác giả Syhavong Buaphan CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân. CD : Cuốn dưới. DHVN : Dị hình vách ngăn. ĐM : Động mạch. NC : Nghiên cứu NM : Niêm mạc PT : Phẫu thuật. TB : Tế bào TMH : Tai mũi họng. VMQPCD : Viêm mũi quá phát cuốn dưới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 14 1.1. Lịch sử phương pháp phẫu thuật ngạt mũi 14 1.1.1. Thế giới 14 1.1.2. Việt Nam 15 1.2. Một số điểm cơ bản về giải phẫu ứng dụng 15 1.2.1. Hốc mũi 15 1.2.2. Cuốn mũi dưới 22 1.2.3. Cuốn mũi giữa 24 1.2.4. Các xoang cạnh mũi 24 1.2.5. Mạch máu và thần kinh mũi: 25 1.3. Một số điểm cơ bản sinh lý hốc mũi. 27 1.3.1. Cấu tạo, sinh lý cuốn mũi. 27 1.3.2. Các tuyến mũi 28 1.3.3. Các tế bào miễn dịch ở lớp dưới niêm mạc 29 1.3.4. Sinh lý chức năng cuốn mũi. 29 1.3.5. Chức năng hô hấp. 30 1.3.6. Khứu giác 33 1.3.7. Sự vận chuyển niêm dịch trên vách mũi xoang và vách ngăn. 35 1.4. Những trạng thái dị hình vách ngăn 36 1.4.1. Những vị trí hình thái dị hình vách ngăn 36 1.4.2. Triệu chứng và chẩn đoán. 37 1.5. Những đặc điểm của viêm mũi quá phát cuốn 38 1.5.1. Định nghĩa 38 1.5.2. Nguyên nhân viêm mũi quá phát và quá phát cuốn dưới. 38 1.5.3. Triệu chứng 39 1.6. Các phương pháp chỉnh hình vách ngăn và cuốn mũi kinh điển. 40 1.6.1. Đối với vách ngăn. 40 1.6.2. Đối với cuốn dưới 41 1.6.3. Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới kết hợp chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc-màng xương bắng khoan 41 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1. Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 43 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 43 2.2. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả từng trường hợp có can thiệp. 43 2.2.1. Phương tiện nghiên cứu. 43 2.2.2. Quy trình nghiên cứu 44 2.2.3. Các bước tiến hành 47 2.2.4. Thu thập kết quả 51 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1. Đặc điểm lâm sàng dị hình vách ngăn - cuốn mũi 52 3.1.1. Đăc điểm về dịch tễ 52 3.1.2. Đặc điểm về hình thái lâm sàng 54 3.2. Kết quả điều trị 59 3.2.1. Tình trạng thông khí mũi sau mổ 3 tháng theo chỉ số Glatzen 59 3.2.2. Kết quả điều trị đối với triệu chứng hắt hơi sau 3 tháng 60 3.2.3. Kết quả điều trị với triệu chứng chảy mũi Sau mổ 3 tháng 60 3.2.4. kết quả điều trị với triệu chứng đau đầu Sau mổ 3 tháng 61 3.2.5. Kết quả điều trị với triệu chứng ù tai Sau mổ 3 tháng 61 3.2.6. Kết quả điều trị với triệu chứng rối loạn khứu giác Sau 3 tháng62 3.2.7. Hình thái cuốn dưới sau mổ 3 tháng 62 3.2.8. Kết quả khắc phục tai biến trong và sau phẫu thuật 63 3.2.9. Kết quả điều trị 63 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 65 4.1. Đặc điểm và hình thái lâm sàng 65 4.1.1 Đặc điểm bệnh 65 4.1.2. Đặc điểm hình thái lâm sàng 67 4.2. Kết quả điều trị 72 4.2.1. Hiệu quả thông khí qua đường mũi của phẫu thuật cắt cuốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc-màng xương bằng khoan kim cương qua nội soi. 72 4.2.2. Triệu chứng cơ năng 73 4.2.3. Triệu chứng thực thể 74 4.2.4. Tai biến 75 4.2.5. Phân loại kết quả điều trị 77 KẾT LUẬN 79 KIẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Hình thái cuốn dưới trước mổ 57 Bảng 3.2. Dị hình vách ngăn theo vùng Cottle 57 Bảng 3.3. Tai biến trong và sau phẫu thuật 63 DANH MỤC HÌNH Hình 11: Thành ngoài hốc mũi . 17 Hình 1.2: Vách ngăn mũi 20 Hình 1.3: Năm vùng của Cottle 21 Hình 1.4: Các cuốn mũi 23 Hình 1.5: Xương cuốn dưới mặt ngoài và mặt trong . 23 Hình 1.6: Các xoang cạnh mũi 24 Hình 1.7: Hệ thống mạch máu hốc mũi 25 Hình 1.8: Thần kinh chi phối mũi 26 Hình 1.9: Tầng mũi dưới –vùng hô hấp 27 Hình 1.10: Lớp đệm niêm mạc cuốn dưới 29 Hình 1.11: Các chức năng sinh lý của mũi 30 Hình 1.12: Luồng khí hít vào và khí thở ra. 31 Hình 1.13: Con đường vận chuyển niêm dịch trên vách mũi xoang 35 Hình 1.14: Con đường vận chuyển niêm dịch trên vách ngăn 36 Hình 1.15: Hình nội soi QPCD và DHVN 40 Hình 2.1: Gương Glatzen 43 Hình 2.2: Optique 0 0 -4mm Karl-Storz 44 Hình 2.3: Mũi khoan kim cương 44 Hình 2.4: Gây tê niêm mạc cuốn mũi dưới 47 Hình 2.5: Dùng Korcher kẹp dọc theo chân bám cuốn dưới 48 Hình 2.6: Cắt cuốn dưới bằng kéo dọc theo đường kẹp 48 Hình 2.7: Đông điện mặt cắt bằng ống hút đông điện 48 Hình 2.8: Tiêm tê gai vách ngăn 49 Hình 2.9: Rạch niêm mạc vách ngăn ở bờ dưới gai vách ngăn, rạch niêm mạc vách ngăn hình chũ L ôm lấy dị hình. 49 Hình 2.10: Bóc tách niêm mạc vách ngăn 49 Hình 2.11: Mài nhẵn gai vách ngăn 50 Hình 2.12: Phủ lại niêm mạc vách ngăn 50 Hình 3.1: Gai VN-QPCD Hình 3.2: Vẹo VN-xù sì thành luống 57 Hình 3.3: Dị hình phân bồ theo COTTLE 58 Hình 3.4: Sau phẫu thuật 3 tháng thấy cuốn mũi thu nhỏ vách ngăn phục hình. 64 [...]... cứu phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn kết hợp đông điện niêm mạc cuốn giữa và chỉnh hình cuốn dưới: tùy nhiên vẫn còn có ưu điểm và nhược điểm[15] Hiện tại chưa có nghiên cứu nào phẫu thuật cắt cuốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc- màng xương bằng khoan qua nội soi 1.2 Một số điểm cơ bản về giải phẫu ứng dụng 1.2.1 Hốc mũi Mũi gồm 2 hốc lồi lõm khúc khuỷu được ngăn cách nhau bởi một vách ngăn. .. thuật cắt cuốn dưới kết hợp chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc- màng xương bằng khoan 14 Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử phƣơng pháp phẫu thuật ngạt mũi 1.1.1 Thế giới Năm 1882 Ingal giới thiệu phẫu thuật vách mũi bằng việc cắt bỏ một phần vách ngăn mũi bị dị hình Phẫu thuật này sau đó đã được Frieg vào năm 1899 và Freer vào năm 1902 cải tiến thêm nhưng vẫn chưa đưa phương pháp phẫu thuật dị hình vách ngăn. .. (vách mũi xoang) Thành ngoài hốc mũi không phẳng do sự hiện diện của các xương cuốn - Xương cuốn: Thông thường có ba xương cuốn đi từ dưới lên trên gồm xương cuốn dưới, cuốn giữa và xương cuốn trên, có khi có xương cuốn thứ tư là gọi là xương cuốn Santorini nằm ở bên trên cuốn trên Hiếm khi gặp cuốn thứ năm (1%) là xương cuốn Zuckenkandi nằm ở bên trên xương cuốn Santorini Xương cuốn dưới là một xương. .. pháp cắt bỏ cuốn dưới dưới niêm mạc (nhóm A); cắt bỏ một phần cuốn dưới (nhóm B) và đốt đông điện (nhóm C) Cũng kết luận: nhóm A là phương pháp PT an toàn và hiệu quả nhất trong điều trị quá phát cuốn [38] 15 1.1.2 Việt Nam Từ trước đến nay vẫn áp dụng các phương pháp cổ điển như: xén vách ngăn dưới niêm mạc để chỉnh hình vách ngăn và đốt cuốn, cắt cuốn để điều trị các cuốn quá phát, xoang hơi cuốn... nội soi để chỉnh hình vách ngăn, cuốn mũi, nhưng chủ yếu là để cắt cuốn 1995 Nguyễn Tấn Phong và Linh Thế Cường đã nêu ra Phẫu thuật chỉnh vị vách ngăn mũi và tháp mũi” [11] Tháng 4 năm 1999 Nguyễn Tấn Phong và cộng sự đã giới thiệu phương pháp nội soi chỉnh hình cuốn dưới tại hội nghị TMH Toàn quốc 2002 Nguyễn Kim Tôn “nghiên cứu đặc điểm lâm sàng dị hình vách ngăn mũi và đánh giá kết quả điều trị".Nhưng... chưa ứng dụng nội soi để phẫu thuật[ 15] 2006 Đỗ Anh Hòa “Nhận xét lâm sàng viêm mũi quá phát và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn dưới [5] 2008 Hoàng Thái Hà “Nghiên cứu các dị hình hốc mũi qua nội soi và chụp cắt lớp vi tính [4] 2008 Nguyễn Chi Anh “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng viêm mũi dị ứng quá phát và đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn dưới [1] 2009 Nguyễn... vách ngăn hoàn chỉnh Killian (1904) đã hoàn thiện phương pháp phẫu thuật vách ngăn mới là “xén vách ngăn dưới niêm mạc và từ đó đến nay phương pháp vẫn được áp dụng rộng rãi ở đa số các cơ sở tai mũi họng Năm 1982 W H Saunder Nghiên cứu phẫu thuật cuốn dưới bằng các kỹ thuật khác nhau: chỉnh hình cuốn dưới, cắt cuốn dưới bán phần hoặc toàn phần, đốt, đông điện và đưa ra kết luận: “cuốn dưới chính là... 1.14: Con đường vận chuyển niêm dịch trên vách ngăn [8] 1.4 Những trạng thái dị hình vách ngăn 1.4.1 Những vị trí hình thái dị hình vách ngăn Những vị trí, hình thái dị hình vách ngăn của hốc mũi gồm: Vẹo, lệch, mào, dầy, gai hoặc phối hợp với nhau Ảnh hưởng của dị hình vách ngăn đối với chức năng của mũi rất khác nhau và phụ thuộc vào vị trí của nó Người ta xếp những dị hình vách ngăn theo năm khu vực... sụn: Vách sụn được cấu tạo bởi sụn tứ giác Đây là một trong ba bộ phận cấu tạo nên phần cốt lõi của vách ngăn, nó nằm trong cái ngăn gọi là ổ vách ngăn được bao bọc bởi màng sụn Giữa sụn và bốn bờ liên quan của nó với các xương cấu thành vách ngăn có bình diện bóc tách rất hữu ích trong phẫu thuật vách ngăn Các đường khớp giữa sụn và vách ngăn xương được bao bọc bởi màng sụn Màng sụn bọc sụn tứ giác... hành phẫu thuật nội soi mũi xoang ở những bệnh nhân này thường phải chỉnh hình cuốn giữa để giải phóng phức hợp lỗ nghách Nhưng nếu chăm sóc hậu phẫu không tốt thường gây dính cuốn giữa vào vách mũi xoang 1.2.4 Các xoang cạnh mũi Hốc mũi có liên quan chặt chẽ đến các xoang sọ mặt về mặt giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh 1- Vách ngăn 2- Mào gà 3- Ổ mắt 4- Xương giấy 5- Cuốn mũi giữa 6- Cuốn dưới 7- Khe . điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi của quá phát cuốn dưới và dị hình vách ngăn. 2. Đánh giá kết quả của phẫu thuật cắt cuốn dưới kết hợp chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc- màng xương bằng khoan 48 Hình 2.8: Tiêm tê gai vách ngăn 49 Hình 2.9: Rạch niêm mạc vách ngăn ở bờ dưới gai vách ngăn, rạch niêm mạc vách ngăn hình chũ L ôm lấy dị hình. 49 Hình 2.10: Bóc tách niêm mạc vách ngăn. SYHAVONG BUAPHAN ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHẫU THUậT CắT CUốN DƯớI Và CHỉNH HìNH VáCH NGĂN DƯớI NIÊM MạC - MàNG XƯƠNG Chuyờn ngnh: Tai - Mi - Hng Mó s: 60.72.53 LUN VN THC
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt uốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc - màng xương, đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt uốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc - màng xương, đánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt uốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc - màng xương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay