Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx

24 443 4
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 19:22

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM BÀI 25 :KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM A. KIM LOẠI KIỀM I/ VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH E NGUYÊN TỬ Biết 1/ Nguyên tử 39 X có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . Hạt nhân nguyên tử X có số nơtron và proton lần lượt là : a. 19 ; 0 b. 19 ; 20 c. 20 ; 19 d. 19 ; 19 2/ Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là? A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Hiểu 1/ Cho cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình e như trên? A. K + , Cl, Ar. B. Li + , Br, Ne. C. Na + , Cl, Ar D. Na + , F - , Ne. II/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ Biết 1/ Các kim loại kiềm đều có cấu tạo mạng tinh thể A. lục phương. B. lập phương tâm diện. C. lập phương tâm khối. D. lăng trụ lục giác đều. Hiểu 1/ Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp và mềm là do yếu tố nào sau đây? A. Khối lượng riêng nhỏ B. Thể tích nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ C. Điện tích của ion nhỏ (+1), mật độ electron thấp, liên kết kim loại kém bền D. Tính khử mạnh hơn các kim loại khác 2/ Dùng dây platin sạch nhúng vào hợp chất X rối đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa có màu tím. Vậy X là hợp chất của A. Li B. K C. Na D. Rb 3/ Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững. B. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và cấu trúc tinh thể kém đặc khít. C. Kim loại kiềm có độ cứng cao do liên kêt skim loịa trong mạng inh thể kim loại kiềm bền vững. D. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng Vận dụng 1/ Cho biết thể tích của 1 mol các kim loại kiềm là: Kim loại Li Na K Cs V(cm 3 ) 13,2 23,71 45,35 55,55 Khối lượng riêng (g/cm 3 ) của mỗi kim loại trên lần lượt là bao nhiêu? A. 0,97; 0,53; 1,53 và 0,86 B. 0,97; 1,53; 0,53 và 0,86 C. 0,53; 0,97; 0,86 và 1,53 D. 0,53; 0,86; 0,97 và 1,53 III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC Biết 1/ Tính chất hóa học cơ bản của kim loại kiềm là : A. Tính khử b. Tính oxi hóa c. Tính axit d. Tính bazơ 2/ Muốn bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm kín chúng trong : a. Nước b. Dung dịch HCl c. Dung dịch NaOH d. Dầu hỏa 3/ Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại kiềm. A. Na  K  Cs  Rb  Li. B. Cs  Rb  K  Na  Li. C. Li  Na  K  Rb  Cs. D. K  Li  Na  Rb  Cs. 4/ Phản ứng đặc trưng nhất của kim loại kiềm là phản ứng nào? A. Kim loại kiềm tác dụng với nước B. Kim loại kiềm tác dụng với oxi C. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch axit D. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch muối Hiểu 1/ Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là: A.MO 2 B.M 2 O 3 C.MO D.M 2 O Vận dụng 1/ Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hoà tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lit khí H 2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết một phần ba thể tích dung dịch A là bao nhiêu? A. 100ml B. 200ml C. 300ml D. 600ml 2/ Cho 0,2mol Na cháy hết trong O 2 dư thu được sản phẩm rắn A. Hoà tan hết A trong nước thu được 0,025mol O 2 . Khối lượng của A bằng bao nhiêu gam? A. 3,9 gam B. 6,6gam C. 7,0 gam D. 7,8gam IV/ ỨNG DỤNG TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ Biết 1/ Để điều chế kim loại Na, người ta thực hiện phản ứng : a. Điện phân dung dịch NaOH b. Điện phân nóng chảy NaOH c. Cho dd NaOH tác dụng với dd HCl d. Cho dd NaOH tác dụng với H 2 O 2/ Ứng dụng nào mô tả dưới đây không thể là ứng dụng của kim loại kiềm? A. Mạ bảo vệ kim loại B. Tạo hợp kim dùng trong thiết bị báo cháy C. Chế tạo tế bào quang điện D. Điều chế một số kim loại khác bằng phương pháp nhiệt luyện Hiểu 2/ Hiện tượng nào đã xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO 4 ? A. Sủi bọt không màu và có kết tủa màu xanh B. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ D. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh Vận dụng 1/ Muốn điều chế Na, hiện nay người ta có thể dùng phản ứng nào trong các phản ứng sau? A. CO + Na 2 O   caot 0 2Na+CO 2 B. 4NaOH (điện phân nóng chảy)  4Na + 2H 2 O + O 2 C. 2NaCl (điện phân nóng chảy)  2Na+Cl 2 D. B và C đều đúng B. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM 1/ NaOH Biết 1/ Phản ứng giữa Na 2 CO 3 và H 2 SO 4 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol có phương trình ion rút gọn là : a. CO 3 2- + 2H +  H 2 CO 3 b. CO 3 2- + H +  HCO – 3 c. CO 3 2- + 2H +  H 2 O + CO 2 d. 2Na + + SO 4 2-  Na 2 SO 4 Hiểu 1/ Trường hợp nào ion Na + không tồn tại ,nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau: A. NaOH tác dụng với HCl B. NaOH tác dụng với dung dịch CuCl 2 C. Nung nóng NaHCO 3 D. Điện phân NaOH nóng chảy Vận dụng 1/ Trộn 200ml dung dịch H 2 SO 4 0,05M với 300ml dung dịch NaOH 0,06M pH của dung dịch tạo thành là bao nhiêu? A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4 2/ Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H 2 SO 4 loãng. Để phân biệt 3 dung dịch cần dùng một hóa chất là A. Zn. B Na 2 CO 3 . C. BaCO 3 D Qùy tím 2/ NaHCO 3 Biết 1/ Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO 3 khi : A. tác dụng với kiềm. B. tác dụng với CO 2 . C. đun nóng. D. tác dụng với axit. 2/ Những tính chất nào sau đây không phải của NaHCO 3 ? A. Kém bền với nhiệt. B. Tác dụng với bazơ mạnh. C. Tác dụng với axit mạnh. D. Tan nhiều trong nước. 3/ Trong các muối sau muối nào dễ bị nhiệt phân? A. LiCl B. NaNO 3 C. KHCO 3 D. KBr Hiểu 1/ Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ? A. NaOH B. NaHCO 3 C. Na 2 CO 3 D. NH 4 Cl Vận dụng 1/ Cho 6 lít hỗn hợp CO 2 và N 2 (đktc) đi qua dung dịch KOH tạo ra 2,07 gam K 2 CO 3 và 6 gam KHCO 3 . Thành phần % thể tích của CO 2 trong hỗn hợp là A. 42% B. 56% C. 28% D. 50% 3/ Na 2 CO 3 Vận dụng 1/ Hòa tan 55g hổn hợp Na 2 CO 3 và Na 2 SO 3 với lượng vừa đủ 500ml axit H 2 SO 4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A . Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A A. 80%CO 2 ; 20%SO 2 B 70%CO 2 ; 30%SO 2 C. 60%CO 2 ; 40%SO 2 D. 50%CO 2 ; 50%SO 2 4/ KNO 3 Biết 1/ nhiệt phân muối KNO 3 sản phẩm thu được là A. K 2 O, O 2 , NO 2 B. K 2 O, NO 2 C. KNO 2 , O 2 D. K, NO 2 , O 2 Bài 26: KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ A. Kim loại kiềm thổ I. Vị trí, tính chất vật lý: Biết: Câu 1: Kim loại nào sau đây không thuộc loại kim loại kiềm thổ A. Be. B. Mg. C. Ca. D. K. Câu 2 : Cho cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố sau : X : 1s 2 2s 2 Y : 1s 2 2s 2 2p 2 Z: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 T: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 G : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 2 H: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 Các nguyên tố được xếp vào nhóm II A bao gồm : A. X,Y,Z B. X,Z,T C. Z,T,G D. Z,T,H Hiểu: Câu 1: Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là A. R 2 O 3 . B. R 2 O. C. RO. D. RO 2 . II. Tính chất hóa học – điều chế: Biết: Câu 1: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước? A. Ba B. Be C. Ca D. Sr Câu 2: Phương pháp điều chế kim loại nhóm IIA là A. phương pháp thuỷ luyện. B. phương pháp nhiệt luyện. C. phương pháp điện phân. D. tất cả đều đúng. Hiểu: Câu 1: Khi cho Ca kim loại vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước? A. H 2 O B. dd HCl vừa đủ C. dd NaOH vừa đủ D. dd CuSO 4 vừa đủ Câu 2: Cho Ca vào dung dịch NH 4 HCO 3 thấy xuất hiện: A. Kết tủa trắng và khí mùi khai bay lên B. Kết tủa trắng C. Kết tủa trắng, sau đó tan dần D. Có khí mùi khai bay lên Vận dụng: Câu 1: Cho sơ đồ : Ca  A  B  C  D  Ca Công thức của A, B, C, D lần lượt là A.CaCl 2 , CaCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 , CaSO 4 B. Ca(NO 3 ) 2 , CaCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 , CaCl 2 C. CaCl 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , CaCO 3 , Ca(OH) 2 D. CaO, CaCO 3 , Ca(NO 3 ) 2 , CaCl 2 Câu 2: Nung 8,4g muối cacbonat (khan) của 1 kim loại kiềm thổ thì thấy có CO 2 và hơi nước thoát ra. Dẫn CO 2 vào dd Ca(OH) 2 dư thu được 10g kết tủa. Vậy kim loại đó là: A. Be B. Mg C. Ca D. Ba Câu 3: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại nhóm IIA. Sau một thời gian thu được ở catot 8 gam kim loại, ở anot 4,48 l khí (đktc). Công thức của muối là: A. MgCl 2 B. BaCl 2 C. BeCl 2 D. CaCl 2 B. Một số hợp chất quan trọng của canxi I. Canxi hidroxit: Biết: Câu 1: Dung dịch có pH > 7 là: A. NaCl B. Ca(OH) 2 C. Al(OH) 3 D. AlCl 3 Hiểu: Câu 1: Dẫn khí CO 2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2 , hiện tượng hoá học xảy ra là A. có kết tủa trắng, kết tủa không tan trong CO 2 dư. B. có kết tủa trắng, kết tủa tan trong CO 2 dư. C. không có kết tủa. D. không có hiện tượng gì xảy ra. Câu 2: Ở nhiệt độ thường, CO 2 phản ứng với chất nào? A. CaO B. Ca(OH) 2 C. MgO D. Cả A, B, C Câu 3: Để điều chế Ca(OH) 2 người ta có thể dùng phương pháp sau. Chọn phương pháp đúng. 1) nung thạch cao, sau đó cho sản phẩm rắn tác dụng với nước. 2) nung đá vôi, sau đó cho sản phẩm rắn tác dụng với nước. 3) cho dung dịch CaCl 2 tác dụng với dung dịch NaOH. 4) cho CaO tác dụng với nước . A. Chỉ có 1,4 B. Chỉ có 1,2 C.Chỉ có 2,4 D. Chỉ có 3,4 Vận dụng: Câu 1: Dẫn V lít CO 2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH) 2 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa. Vậy V bằng: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. Cả A, C đều đúng. Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,35 mol Ca(OH) 2 sẽ thu được kết tủa có khối lượng là: A. 35 gam B. 17,5 gam C. 20 gam D. 2,5 gam II. Canxi cacbonat: Biết: Câu 1: Phản ứng nào sau đây giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động A. CaCO 3  CaO + CO 2 . B. Ca(OH) 2 + 2CO 2  Ca(HCO 3 ) 2 . C. Ca(HCO 3 ) 2  CaCO 3 + CO 2 + H 2 O. D. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O  Ca(HCO 3 ) 2 . Hiểu: Câu 1: CaCO 3 tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ? A. CH 3 COOH ; MgCl 2 ; H 2 O + CO 2 B. CH 3 COOH ; HCl ; H 2 O + CO 2 C. H 2 SO 4 ; Ba(OH) 2 ; CO 2 + H 2 O D. NaOH ; Ca(OH) 2 ; HCl ; CO 2 Câu 2: Phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. CaSO 4 + Na 2 CO 3 B. Ca(OH) 2 + MgCl 2 C. CaCO 3 + Na 2 SO 4 D. CaSO 4 + BaCl 2 Câu 3: Xét phản ứng nung vôi : CaCO 3 → CaO + CO 2 (  H>0) Để thu được nhiều CaO, ta phải : A. Hạ thấp nhiệt độ B. Tăng nhiệt độ C. Quạt lò đốt, đuổi bớt khí CO 2 D. B, C đều đúng Vận dụng: Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 2,84 g hỗn hợp X gồm 2 muối MgCO 3 và CaCO 3 . Dẫn toàn bộ khí sinh ra qua dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 3,0 g kết tủa. Thành phần phần trăm về khối lượng của MgCO 3 và CaCO 3 trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 29,58% và 70,42% B. 35,21% và 64,79% C. 70,42% và 29,58% D. 64,79% và 35,21% Câu 2: Cho a gam hỗn hợp MgCO 3 và CaCO 3 tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 0,4M thấy giải phóng 4,48 lít CO 2 (đktc), dẫn khí thu được vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là: A. 10 g B. 15 g C. 20 g D. 25 g III. Canxi sunfat: Biết: Câu 1: Loại thạch cao nào dùng để đúc tượng? A. Thạch cao sống CaSO 4 .2H 2 O B. Thạch cao khan CaSO 4 C. Thạch cao nung 2CaSO 4 .H 2 O D. A, B, C đều đúng. C. Nước cứng I. Khái niệm – phân loại: Biết: Câu 1: Nước cứng tạm thời chứa A. ion HCO 3 - . B. ion Cl - . C. ion SO 4 2- . D. tất cả đều đúng. Câu 2: Có 3 mẫu nước có chứa các ion sau: (1) Na + , Cl – , 3 HCO  , 2 4 SO  ; (2) K + , 2 4 SO  , Mg 2+ , 3 HCO  ; (3) Ca 2+ , 3 HCO  , Cl – Mẫu nước cứng là: A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (1), (2), (3) II. Phương pháp làm mềm nước cứng: Biết: Câu 1: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của A. ion Ca 2+ và Mg 2+ . B. ion HCO 3 - . [...]... 16, 2 gam Al và 15,0 gam Al2O3 D 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3 2/ Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6, 72 lit khí (đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8, 96 lit khí (đktc) Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu gam? A 10,8 gam Al và 5,6gam Fe B 5,4 gam Al và 5 ,6 gam Fe C 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe D 5,4gam Al và. .. nước Câu 66 Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là A Ag B Au C Al D Cu Câu 67 Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch A K2SO4 B KOH C KNO3 D KCl Câu 68 Cho 31,2g hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 (đktc) Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A 16, 2g và 15g B 10,8g và 20,4g C 6, 4g và 24,8g... sẽ A có kết tủa trắng B có bọt khí thoát ra C có kết tủa trắng và bọt khí D không có hiện tượng gì Câu 39 Cho 2,84g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 67 2ml khí CO2 (đktc) Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là A 35,2% và 64 ,8% B 70,4% và 29 ,6% C 85,49% và 14,51% D 17 ,6% và 82,4% Câu 40 Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung... 39g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây ? A 15,47% B 13,97% C 14% D 14,04% Câu 17 Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ? A LiCl B NaNO3 C KHCO3 D KBr Câu 18 Hoà tan hoàn toàn 6, 2g hai kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít H2 (đktc) Hai kim loại đó là A Li và Na B Na và K C K và Rb D Rb và Cs Câu 19 Trong 1 lít dung dịch Na2SO4 0,2M có tổng số mol các ion... NaOH Câu 54 Cho Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + H2O Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat trong phản ứng là A 1 và 3 B 3 và 2 C 4 và 3 D 3 và 4 Câu 55 Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) Giá trị của V là A 3, 36 B 4,48 C 2,24 D 1,12 Câu 56 Một pin điện hoá được cấu tạo bởi các cặp oxi hoá - khử Al3+/Al và. .. 0 ,6 mol D 0,5 mol Câu 64 Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9 ,65 A trong thời gian 3000 giây, thu được 2,16g Al Hiệu suất của quá trình điện phân là A 60 % B 70% C 80% D 90% Câu 65 Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do A nhôm là kim loại kém hoạt động B có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ C có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ D nhôm có tính thụ động với không khí và nước Câu. .. hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là A 1,17g và 2,98g B 1,12g và 1,6g C 1,12g và 1,92g D 0,8g và 2,24g Câu 23 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là A ns2 B ns2np1 C ns1 D ns2np2 Câu 24 Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là A 1e B 2e C 3e D 4e Câu 25 Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là A Ag B Fe C Cu D Ba Câu 26 Kim loại không... C 0 ,6 mol D 0,8 mol Câu 20 Cho 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl Dẫn khí thoát ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A 8g B 9g C 10g D 11g Câu 21 1,24g Na2O tác dụng với nước, được 100ml dung dịch Nồng độ mol của chất trong dung dịch là A 0,04M B 0,02M C 0,4M D 0,2M Câu 22 Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit HCl thu được 4,15g hỗn hợp. .. một hiđroxit lưỡng tính Câu 60 Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính ? A Al(OH)3 B Al2O3 C ZnSO4 D NaHCO3 Câu 61 Có 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được tối đa là bao nhiêu ? A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 62 Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây ? A HCl B H2SO4 C NaHSO4 D NH3 Câu 63 Cho 7,8g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với... đúng: A.Chỉ có 1 B Chỉ có 2 và4 C.Chỉ có 1 và 3 D.Chỉ có 4 Câu 2: Nhỏ dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 , dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 và dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư sẽ thu được một sản phẩm như nhau, đó là: A NaCl B NH4Cl C Al(OH)3 D Al2O3 Câu 3: Cho K vào dd AlCl3 thu được kết tủa Lấy toàn bộ kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Sục CO2 vào dd còn lại thấy có kết . Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM BÀI 25 :KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI. lượng của MgCO 3 và CaCO 3 trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 29,58% và 70,42% B. 35,21% và 64 ,79% C. 70,42% và 29,58% D. 64 ,79% và 35,21% Câu 2: Cho a gam hỗn hợp MgCO 3 và CaCO 3 tác dụng. nhiêu? A. 0,97; 0,53; 1,53 và 0, 86 B. 0,97; 1,53; 0,53 và 0, 86 C. 0,53; 0,97; 0, 86 và 1,53 D. 0,53; 0, 86; 0,97 và 1,53 III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC Biết 1/ Tính chất hóa học cơ bản của kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx, Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx, Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn