Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

9 463 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 18:20

TRƯ ỜNG Đ ẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH Khoa Môi trư ờng v à Công ngh ệ sinh học BÀI GI ẢNG HƯ ỚNG DẪN THÍ NGHIỆM ThS. Võ H ồng Thi Dùng cho sinh viên ngành Môi trư ờng v à Công ngh ệ sinh học Năm xu ất bản: 2009 GV: Võ H ồng Thi 2 M ỤC LỤC T rang L ỜI NÓI ĐẦU 5 BU ỔI THÍ NGHIỆM 1 6 BÀI M Ở Đ Ầ U 6 A. V ấn đề lấy mẫu v à chu ẩn bị mẫu tr ư ớc khi định l ư ợng 7 B. V ấn đề biểu diễn s ố liệu trong Hóa phân tích 8 BÀI CHU Ẩ N B Ị 1 1 I. M ục đích 1 1 II. N ội dung 1 1 II.1. M ột số điều cần l ưu ý khi ti ến h ành phân tích đ ịnh l ư ợng 1 1 II.1.1. Chu ẩn bị thí nghiệm 11 II.1. 2 . Ti ến h ành thí nghi ệm 11 II.2. Chú ý khi thao tác v ới các dụng cụ đo chính xác trong Hóa phân tích đ ịnh l ư ợng 1 1 II.2.1. Cân phân tích 12 II.2.2. D ụng cụ đo thể tích 13 II.3. Cách x ử lý số liệu v à bi ểu diễn kết quả phân tích 15 II.3.1. Khái ni ệm về sai số của phép đo 16 II.3.2. Trình t ự đánh giá sai số 17 II.3.3. Ch ữ số có ngh ĩ a và cách ghi k ết quả phân tích 18 II.4. Cách pha các dung d ịch chuẩn 1 9 II.4.1. Ch ất gốc 19 II.4.2. Pha dung d ịch lo ãng t ừ dung dịch đặc 20 Câu h ỏi cuối buổi 20 BU Ổ I THÍ NGHI Ệ M 2 2 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA H ỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KH ỐI LƯ Ợ NG) 22 I. M ục đích 2 2 II. N ội dung 2 2 GV: Võ H ồng Thi 3 III. Th ực h ành : Xác đ ịnh h àm lư ợng n ư ớc kết tinh trong BaCl 2 .2H 2 O 2 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA H ỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TH Ể TÍCH ) 2 3 I. M ục đí ch 2 3 II. N ội dung 2 3 III. M ột số thao tác cần chú ý khi tiến h ành ph ản ứng chuẩn độ 2 4 IV. Th ực h ành : Chu ẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl 2 5 V. Câu h ỏi của b ài th ực h ành 2 6 BU Ổ I THÍ NGHI Ệ M 3 2 7 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓ A H ỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TH Ể TÍCH – ti ếp theo ) 27 I. Th ực h ành: Chu ẩn độ oxy hóa kh ử d ùng KMnO 4 2 7 II. Th ực h ành: Chu ẩn độ t ạo phức với Complexon 2 8 III. Th ực h ành: Chu ẩn độ t ạo tủa theo ph ương pháp Volhard 2 9 IV. Câu h ỏi của b ài th ực h àn h 3 1 BU Ổ I THÍ NGHI Ệ M 4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG C Ụ (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐI Ệ N) Phương pháp phân tích đo đi ện thế - Chu ẩn độ điện thế 32 I. M ục đích 32 II. N ội dung 32 III. Th ực h ành : Chu ẩn độ dung dịch Na 2 CO 3 b ằng dung d ịch HCl 3 3 theo phương pháp đi ện thế IV. Câu h ỏi của b ài th ực h ành 3 4 BU Ổ I THÍ NGHI Ệ M 5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG C Ụ (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG – Phương pháp ph ổ hấp thu phân tử v ùng sóng UV - VIS ) 35 I. M ục đích 35 GV: Võ H ồng Thi 4 II. N ội dung 35 III. Th ực h ành : Xác đ ịnh nồng độ của SiO 3 2 - hòa tan trong m ẫu n ư ớc bằng ph ương pháp đư ờng chuẩn 37 IV. Câu h ỏi của b ài th ực h ành 38 PH Ụ L Ụ C 39 I. Phương pháp b ình ph ương c ực tiểu trong xác định các h ệ số của đ ư ờng hồ i quy 39 II. Phương pháp n ội suy số liệu từ kết quả chuẩn độ điện thế 41 TÀI LI ỆU THAM KHẢO 4 3 GV: Võ H ồng Thi 5 L ỜI NÓI ĐẦU Trong h ệ thống các môn học của sinh vi ên Khoa Môi trư ờng v à Công ngh ệ sinh h ọc nói chung , Hóa phân tích là m ột môn h ọc b ắt buộc trong các năm đầu ti ên. Đ ối v ới sinh vi ên c ủa cả hai ng ành Môi trư ờng cũng nh ư Công ngh ệ sinh học, Hóa P hân tích là môn h ọc c ơ s ở quan trọng, l àm ti ền đề cho các môn chuy ên ngành như Hóa k ỹ thuật Môi tr ư ờng (đ ối với ng ành Môi trư ờng) , Phân tích và Đ ánh giá ch ất l ư ợng thực phẩm (đ ối với ng ành Công ngh ệ sinh học) … và m ột số môn học khác sau này. Hóa h ọc phân tích v ốn đ ư ợc xem là môn khoa h ọc thực nghiệm, vì th ế để có thể n ắm vững v à phát tri ển các kiến thức hóa học ứng dụng trong phân t ích xác đ ịnh thành ph ần các mẫu chất thì c ần phải tiến h ành các thí nghi ệm với các kỹ năng th ực h ành căn b ản c ần thiết đư ợc r èn luy ện từng b ư ớc trong ph òng thí nghi ệm. V ới mục ti êu trên, giáo trình “ H ư ớng dẫn thí nghi ệm Hóa P hân tích ” đư ợc soạn ra nh ằm gi úp các sinh viên khoa Môi trư ờng v à Công ngh ệ sinh học – Đ ại học kỹ thu ật công nghệ TpHCM - hi ểu v à n ắm chắc các kiến thức lý thuyết cũng nh ư th ực hành c ủa môn Hóa Phân tích. Bài đ ầu ti ên c ủa giáo tr ình c ủng cố lại một số kiến th ức sử dụng th ư ờng xuy ên tro ng Hóa phân tích, đ ặc biệt l à khái ni ệm về Nồng độ đương lư ợng v à trình t ự đánh giá sai s ố của d ãy k ết quả thí nghiệm là nh ững vấn đ ề sinh vi ên hay nh ầm lẫn . B ốn b ài ti ếp theo lần l ư ợt giới thiệu cho sinh vi ên các ví d ụ ti êu bi ểu về ứng dụng cụ thể của ph ư ơng pháp phân tích hóa h ọc (bao gồm phương pháp kh ối l ư ợng v à phương pháp th ể tích) cũng nh ư phương pháp phân tích công c ụ (bao gồm ph ương pháp đo đi ện thế v à phương pháp ph ổ hấp thu phân t ử vùng sóng UV - VIS). Đó là các phương pháp phân tích cơ b ản m à sinh viên c ủa Kho a Môi trư ờng v à Công ngh ệ sinh h ọc đ ã đư ợc học trong môn Hóa phân tích trên gi ảng đ ư ờng. Các b ài thí nghi ệm đ ư ợc sắp xếp với mức độ phức tạp tăng d ần nhằm r èn luy ện kỹ năng thao tác thí nghi ệm, đồng thời chúng lại đ ư ợc thiết kế m ột cách t ương đ ối độc lập cho phép độ linh hoạt nhất định khi dạy v à h ọc các b ài trên. Xin chân thành c ảm ơn các đ ồng nghiệp trong Khoa đ ã góp ý và hi ệu đính các sai sót cho giáo trình. Tác gi ả mong rằng sẽ tiếp tục nhận đ ư ợc ý kiến đóng góp để giáo trình đư ợc ho àn ch ỉ nh và phù h ợp h ơn. M ọi ý kiến đóng góp xin vui l òng g ửi cho tác gi ả theo địa chỉ vohongthi@yahoo.com . Tác gi ả GV: Võ H ồng Thi 6 BU ỔI THÍ NGHIỆM 1 BÀI M Ở ĐẦU Nhi ệm vụ c ơ b ản của Hóa học phân tích ng ày nay là phân t ích đ ịnh tính, định l ư ợng, xác đ ịnh cấu trúc, tách, phân chia l àm s ạch… Đối với phần ứng dụng của Hóa phân tích t rong ngành M ôi trư ờng c ũng nh ư ngành Công ngh ệ sinh học nói riêng, phân tích đ ịnh l ư ợng đóng vai tr ò ch ủ yếu. Phân tích đ ịnh l ư ợng có nhiệm vụ xác đ ịnh h àm lư ợng một chất, thư ờng l à trong m ột hỗn hợp v à ở thể rắn hay th ể hòa tan trong các dung d ịch. T rư ớc khi tiến h ành phân tích đ ịnh l ư ợng, ph ải biết th ành ph ần định tính của đối t ư ợng phân tích. Nói chung, đ ối với các mẫu c ần phân tích trong ng à nh môi trư ờng hay trong ngành công ngh ệ sinh học , m ục ti êu đ ặt ra l à ph ải xác đ ịnh đ ư ợc c ụ thể m ột chất hay một c ấu tử n ào đó c ần đ ư ợc biết với hàm lư ợng h i ện diện trong mẫu l à bao nhiêu. Công tác phân tích đ ịnh tính th ư ờng đ ư ợc kết hợp với công tác phân t ích đ ịnh l ư ợng, cùng v ới các thông tin thu th ập đ ư ợc có li ên quan đ ể dự đoán sự hiện diện của các c ấu tử trong mẫu. Vì v ậy trong giới hạn của giáo tr ình này, thu ật ngữ “Hóa phân tích” đ ư ợc hiểu đồng nhất v ới thuật ngữ “Hóa phân tích định l ư ợng”. Có th ể ph ân chia các phương pháp phân tích đ ịnh l ư ợng th ành 2 lo ại: các phương pháp hóa h ọc v à cá c phương pháp hóa l ý và v ật lý (hay công cụ hoặc dụng cụ). - Các phương pháp hóa h ọc : ch ủ yếu dựa tr ên vi ệc áp dụng các phản ứng hóa học có liên quan đ ến cấu tử phân tích . Phương pháp này đ ã có t ừ lâu, đ ơn gi ản v à d ễ ứng d ụng ở mọi n ơi mà s ự chính xác chỉ đạt tới mức độ nhất định phụ thuộc v ào ph ản ứng hóa h ọc. Các ph ương pháp hóa h ọc gồm: + P hương pháp phân tích kh ối l ư ợng : tách c ấu tử cần xác định ra khỏi h ỗn hợp với cá c c ấu tử khác trong mẫu m ột cách gián tiếp hay trực tiếp . D ựa v ào kh ối l ư ợng c ủa hợp chất mới ( t ạo th ành sau) và kh ối l ư ợng của mẫu ban đ ầu mà tính ra hàm lư ợng cấu tử cần phân tích. + Phương pháp phân tích th ể tích : căn c ứ v ào th ể tích thuốc thử đ ã tác d ụng v ừa h ết v ới chất cần xác định m à tính ra hàm lư ợng chất cần định l ư ợng. Hi ện nay, các ph ương pháp hóa h ọc vẫn đ ư ợc sử dụng rất rộng r ãi và ph ổ biến. Các phương pháp này c òn có tên g ọi l à các phương pháp kinh đi ển. - Các phương pháp v ật lý v à hóa lý ( phương pháp công c ụ, ph ương pháp d ụng c ụ) : d ựa tr ên vi ệc đo một tính chất vật lý n ào đó (đ ộ hấp thu ánh sáng, độ dẫn điện, kh ả năng dẫn nhiệt…) của đố i tư ợng cần phân tích trong mẫu. Tính ch ất n ày là m ột hàm s ố của nồng độ cấu tử cần xác định, từ đó căn cứ vào k ết quả đo để suy ra hàm lư ợng chất cần định l ư ợng . H ầu hết các ph ương pháp v ật lý v à hóa lý đ ều l à các phương pháp đ òi h ỏi d ùng máy đo ngoài các d ụng cụ thông th ư ờng n ên nó còn đư ợc gọi d ư ới t ên khác r ất th ư ờng gặp trong các giáo tr ình v ề Hóa học phâ n tích là các phương pháp d ụng cụ hay công c ụ . Trong th ời gian gần đây, các ph ương pháp v ật lý v à hóa lý đ ã phát tri ển mạnh nhờ các ưu đi ểm nh ư đ ộ nhạy cao, tốc độ phân GV: Võ H ồng Thi 7 tích nhanh, có th ể phân tích với l ư ợng mẫu rất nhỏ (dạng vết). Tuy vậy, nó cũng có m ột s ố nh ư ợc điểm nh ư ph ải d ùng m ẫu chuẩn, công tác tiền xử lý tr ư ớc khi đo đạc đôi khi khá ph ức tạp Vì v ậy, các ph ương pháp hóa h ọc vẫn đóng vai tr ò quan tr ọng v à c ần thiết trong phân tích hiện đại, v à tùy theo t ừng tr ư ờng hợp cụ thể để lựa chọn phương phá p phân tích phù h ợp. Các bư ớc của quá tr ình phân tích m ẫu bất kỳ bao gồm: - Ch ọn mẫu đ ại diện, l àm sao đ ể chỉ với một phần nhỏ mẫu m à có th ể đại diện cho to àn b ộ đối t ư ợng phân tích. - Chuy ển chất cần phân tích v ào dung d ịch : khi ti ến h ành phân tích b ằng ph ương pháp hóa h ọc cần h òa tan hoàn toàn m ẫu trong dung môi thích hợp v à ti ến h ành phân tích trong dung d ịch. Khi sử dụng ph ương pháp v ật lý có thể không cần h òa tan m ẫu nhưng ph ải có một số động tác xử lý hóa học tr ư ớc. - Ti ến h ành phân tích b ằng ph ương phá p hóa h ọc hay hóa lý. Việc che hay loại bỏ các c ấu tử cản trở khi phân tích cấu tử chính (nếu cần) bằng các ph ương pháp hóa h ọc, hóa lý và v ật lý có thể đ ư ợc thực hiện tr ư ớc hay đồng thời với quá tr ình phân tích. - Ghi nh ận kết quả c ủa phép phân tích: đo th ể tích thuốc thử đ ã dùng khi ph ản ứng ho ặc ghi nhận kết quả tín hiệu tr ên máy đo. - Tính toán k ết quả phân tích bao g ồm đánh giá kết quả v à đ ộ chính xác của kết quả phân tích. A. V ẤN ĐỀ LẤY MẪU V À CHU ẨN BỊ MẪU TR Ư ỚC KHI ĐỊNH L Ư ỢNG Các bư ớc lấy mẫu v à chu ẩn bị mẫu th ư ờng hay bị xem nhẹ h ơn t ầm quan trọng của nó. Th ực tế th ì k ết quả phân tích chỉ có ý nghĩa khi mẫu thí nghiệm mang tính đại diện cho q u ần thể v à trư ớc khi phân tích, m ẫu phải đ ư ợc xử lý về dạng thích hợp. Theo kh ảo sát, có đ ến 70% các tr ư ờng h ợp bị sai lệch trong kết quả phân tích bắt nguồn từ khâu lấy mẫu và chu ẩn bị mẫu. 1. Khái ni ệm một số loại mẫu th ư ờng d ùng: - M ẫu ri êng: đư ợc chọn ngẫu nhi ên, thư ờng từ các vị trí khác nhau hoặc từ các bao gói riêng l ẻ khác nhau. - M ẫu chung hay mẫu tổ hợp: cá c m ẫu ri êng đư ợc nhập chung lại với nhau tạo th ành m ẫu tổ hợp. - M ẫu trung b ình thí nghi ệm: mẫu chung đ ư ợc nghiền nhỏ đến độ mịn thích hợp hay hòa tr ộn thật đều, sau đó lấy ra một phần l àm m ẫu thí nghiệm. Mẫu trung b ình thí nghi ệm đ ư ợc chia th ành 2 ph ần bằn g nhau: ph ần đem phân tích (đủ để thực hiện 3 thí nghi ệm), v à ph ần l ưu l ại tại PTN để có thể kiểm tra lại khi cần. 2. M ột số chú ý khi chuẩn bị mẫu: Đa s ố các tr ư ờng hợp đ òi h ỏi phải h òa tan đ ể chuyển mẫu dạng rắn th ành d ạng dung d ịch có nồng độ xác định tr ư ớc khi phân tích. Cũng có tr ư ờng hợp d ù m ẫu đ ã ở trạng GV: Võ H ồng Thi 8 thái l ỏng nh ưng v ẫn cần phải xử lý mẫ u trư ớc khi tiến h ành phân tích, ví d ụ phân tích m ột số kim loại bằng ph ương pháp ph ổ hấp thụ nguy ên t ử AAS, phân tích ch ỉ ti êu nhu c ầu oxy hóa học (COD) trong n ư ớc th ải … - Khi hòa tan x ử lý mẫu, không đ ư ợc l àm m ất mẫu v à không đưa thêm quá nhi ều c ấu tử v ào m ẫu sẽ gây ảnh h ư ởng đến kết quả phân tích. - Dung môi và hóa ch ất đ ư ợc lựa chọn để h òa tan m ẫu th ư ờng theo thứ tự: n ư ớc c ất  axit m ạnh  baz m ạnh  ch ất oxy hóa m ạnh. Với mỗi cấu tử cần xác định trong đ ối t ư ợng mẫu nhất định có thể đ òi h ỏi cách thức chuẩn bị mẫu ri êng, do đó c ần tra cứu t ài li ệu để t ìm đư ợc thủ tục chuẩn bị mẫu ph ù h ợp. - Các phương th ức chuẩn bị mẫu th ư ờng đ ư ợc áp dụng hiện nay gồm: + Vô cơ hóa m ẫ u: hòa tan m ẫu trong một axit hay hỗn hợp nhiều axit (nh ư HCl, HNO 3 + HCl, HNO 3 + HClO 4 + HF ) + Tro hóa m ẫu: nung mẫu ở 550 o C r ồi h òa tan tro thu đư ợc trong axit. + Phân h ủy mẫu bằng vi sóng trong thiết bị vi sóng: nhanh, an to àn và phù h ợp v ới các cấu t ử dễ bay h ơi. B. V ẤN ĐỀ BIỂU DIỄN S Ố LIỆU TRONG HÓA PHÂN TÍCH 1. Bi ểu diễn hóa học: Ngư ời ta th ư ờng biểu diễn cấu tử phân tích theo dạng tồn tại của nó trong chất phân tích. Ví d ụ, Nit ơ thư ờng đ ư ợc biểu diễn d ư ới các d ạng NO 3 - , NO 2 - , NH 3 , NH 4 + … , các mu ố i thư ờng đ ư ợc biểu diễn d ư ới dạng ion nh ư K + , SO 4 2 - … , các ion kim lo ại trong các hợp ch ất khác nhau th ư ờng đ ư ợc biểu diễn d ư ới dạng tổng nh ư t ổng Fe, tổng Mn… 2. Bi ểu diễn số học: Hàm lư ợng cấu tử có trong mẫu th ư ờng đ ư ợc biểu diễn d ư ới dạng h àm lư ợn g %, hàm lư ợng phần triệu (mg/l hay ppm), hàm lư ợng phần tỉ (  g/l hay ppb). 3. Bi ểu diễn nồng độ trong phân tích định l ư ợng: a) N ồng độ % (C%) : kh ối l ư ợng chất tan có trong 100g dung dịch. b) N ồng độ khối l ư ợng tr ên th ể tích (C g/l) : kh ối l ư ợng chất tan trong 1 đ ơn v ị thể tích dung d ịch (g/l, mg/l). c) N ồng độ mol (C M hay mol/l): s ố mo l ch ất tan trong 1 L dung dịch . d) N ồng độ phần triệu (ppm = part per million) v à n ồng độ phần tỉ (ppb = part per billion): kh ối l ư ợng chất tan chứa trong 10 6 l ần (đối với ppm) v à 10 9 l ần (đối với ppb) khối lư ợng mẫu có c ùng đơn v ị. Hai loại nồng độ n ày đư ợc sử dụng r ất phổ biến trong k ỹ thu ật đo l ư ờng nồng độ c ác ch ất gây ô nhiễm môi tr ư ờng hay một số độc chất hiện di ện trong thực phẩm. + 1ppm = 1mg/10 6 mg = 1mg/kg = 1g/10 6 g = 1g/1000k g GV: Võ H ồng Thi 9 + 1ppb = 1mg/10 9 mg = 1mg/10 3 kg = 1  g/kg Do các lo ại n ư ớc thi ên nhiên và nư ớc thải có khối l ư ợng ri êng  1(kg/l), do v ậy một cách g ần đúng th ì: 1ppm = 1mg/10 6 mg = 1mg/kg  1mg/l 1ppm = 1g/10 6 g = 1g/1000kg  1g/m 3 1ppb = 1  g/kg  1  g/l = 1mg/m 3 e) N ồng độ đương lư ợng (C N hay N) : là s ố đ ương lư ợng gam (s ố Đ) hay s ố đ ương lư ợng (số đ) ch ất ta n trong 1 L dung d ịch (hay số mili đương lư ợng gam / s ố mili đương đư ợng ch ất tan trong 1 L/1ml dung d ịch). Lo ại nồng độ n ày đư ợc sử dụng phổ bi ến nhất trong Hóa phân tíc h đ ịnh l ư ợng. A N Đ a C  Đ A là kh ối l ư ợng đ ương lư ợng của chất A ( m ột số tài li ệu g ọi l à đương lư ợng gam hay mol đương lư ợng c ủa chất A) a là s ố g c ủa ch ất tan A trong 1L dung dịch Sinh viên c ần xem lại trong phần lý thuyết các khái niệm: đ ư ơng lư ợng, khối l ư ợng đương lư ợng (hay đ ương lư ợng gam /mol đương lư ợng ) và n ồng độ đ ương lư ợng để phân bi ệt r õ. Xem l ại cách tính khối l ư ợng đ ương lư ợng (hay đ ương lư ợng gam /mol đương lư ợng) của chất trong các phản ứng khác nhau. - Quy t ắc đ ương lư ợng : tr ong m ột phản ứng hóa học t ổng số đ ương lư ợng c ủa cá c ch ất phản ứng phải bằng nhau: mA + nB = pC + qD s ố đ A = s ố đ B = s ố đ C = s ố đ D Quy t ắc n ày đư ợc sử dụng rộng r ãi đ ể tính toán kết quả trong các phép phân tích thể tích. Đ ể t ìm s ố đ ương lư ợng, có thể: + Nhân n ồng độ đ ương lư ợng với thể tích dung dịch hóa chất ti êu th ụ. (C N ) A .V A = (C N ) B .V B + Chia s ố g chất phản ứng cho khối l ư ợng đ ương lư ợng của chất. A A Đ a = B B Đ a Suy ra (C N ) B .V B = A A Đ a ha y (C N ) A .V A = B B Đ a Trong đó (C N ) A và (C N ) B là n ồng độ đ ương lư ợng của A v à B. V A và V B là th ể tích A v à B đ ã tham gia ph ản ứng (l). a A và a B là s ố g của A v à B đ ã tham gia ph ản ứng (g). Chú ý: N ếu V tính theo ml th ì C N .V chính là s ố mili đ ương lư ợng = số đ ương . trong Hóa phân tích 8 BÀI CHU Ẩ N B Ị 1 1 I. M ục đích 1 1 II. N ội dung 1 1 II .1. M ột số điều cần l ưu ý khi ti ến h ành phân tích đ ịnh l ư ợng 1 1 II .1. 1. Chu ẩn bị thí nghiệm 11 II .1. 2 . Ti ến. một cách g ần đúng th : 1ppm = 1mg /10 6 mg = 1mg/kg  1mg/l 1ppm = 1g /10 6 g = 1g /10 00kg  1g/m 3 1ppb = 1  g/kg  1  g/l = 1mg/m 3 e) N ồng độ đương lư ợng (C N hay N) : là s ố đ ương lư ợng. + 1ppm = 1mg /10 6 mg = 1mg/kg = 1g /10 6 g = 1g /10 00k g GV: Võ H ồng Thi 9 + 1ppb = 1mg /10 9 mg = 1mg /10 3 kg = 1  g/kg Do các lo ại n ư ớc thi ên nhiên và nư ớc thải có khối l ư ợng ri êng  1( kg/l),
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf, Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf, Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn