Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC KÌ - 2 ppsx

4 286 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 13:20

Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC KÌ I A_- Phần trắc nghiệm Câu 1: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tích vô hướng AB.AC uuur uuur bằng: A. a 2 . B. 2 a - C. 2 a 2 D. 2 a 2 - . Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = a; BC =2a. Tích vô hướng AB.BC uuur uur bằng : A. 2 2a B. 2 a - C. 2 3a - D. 2 a Câu 3: Cho a ( 2;1);b ( 1;1) = - = - r r . Khi đó Tích vô hướng của hai vectơ a b + r r và a b - r r bằng: A. 3 B. 7 C. -2 D. 5 Câu 4: Cho tam giác ABC với G là trọng tâm, M là trung điểm cạnh BC. Chọn hệ thức sai: A. MB MC 0 + = uuur uuur r B. GA GB GC 0 + + = uuur uuur uuur r . C. OA OB OC 3OG + + = uuur uuur uuur uuur với mọi điểm O. D. AB AC AM + = uuur uuur uuur Câu 5: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Tìm mệnh đề sai: A. AB 2AM = uuur uuur B. AC 2NC = uuur uuur C. BC 2MN = - uur uuur D. 1 CN AC 2 = - uuur uuur Câu 6: Cho a ( 2;3) = - r ; b (4;1) = r . Khi đó cốin của góc giữa hai véctơ a b + r r và a b - r r là: A. 1 5 2 B. 2 5 - C. 2 10 - D. 2 10 Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB=1; BC=2. Tích vô hướng AB.AC uuur uuur bằng: A. 1 B. 2 C. 5 2 D. 5 Câu 8: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Mệnh đề nào sau đây đúng: A. ( ) 2 cos BA,BC 2 - = uuur uur B. ( ) 1 cos AB,AC 2 = uuur uuur C. ( ) 2 cos AB,AC 2 = uuur uuur D. ( ) 1 cos BA,BC 2 = uuur uur B- Bài tập ôn tập học kì I- Lớp 10 - NC Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a; AD = a 2 . Gọi K là trung điểm của AD. Chứng minh rằng: BK AC ^ . Bài2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 4 điểm A(- 1;1); B(0;2); C(3;1); D(0;-2). Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân. Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 4 điểm A(3;4), B(4;1), C(2;-3), D(-1;6). Chứng minh ABCD nội tiếp được trong một đường tròn. Bài 4: Tam giác ABC có b+c=2a. Chứng minh rằng: a) 2sinA = sinB + sinC ; b) a b c 2 1 1 h h h = + Bài 5: Tam giác ABC có bc = a 2 . Chứng minh rằng: a) sin 2 A = sinBsinC ; b) 2 b c a h .h h = Bài 6: Cho 3 điểm A(-1;1), B(3;1), C(2;4). a) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC. b) Tìm tọa độ trực tâm H, trọng tâm G và tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Bài 7: Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) 2 2 b c a(b.cosC c.cosB) - = - b) 2 2 cosA(b c ) a(c.cosC b.cosB) - = - c) sin sin cos sin cos C A B B A = + . Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC KÌ I A _- Phần trắc nghiệm Câu 1: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tích vô hướng AB.AC uuur uuur bằng: A. a 2 . B. 2 a - C. 2 a 2 D. 2 a 2 - 2 a 2 - . Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = a; BC =2a. Tích vô hướng AB.BC uuur uur bằng : A. 2 2a B. 2 a - C. 2 3a - D. 2 a Câu 3: Cho a ( 2; 1);b ( 1;1) = - = - r r . Khi. AB,AC 2 = uuur uuur C. ( ) 2 cos AB,AC 2 = uuur uuur D. ( ) 1 cos BA,BC 2 = uuur uur B- Bài tập ôn tập học kì I- Lớp 10 - NC Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a; AD = a 2 . Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC KÌ - 2 ppsx, Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC KÌ - 2 ppsx, Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC KÌ - 2 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn