Nghiên Cứu Động Vật - Sinh Vật Nhân Chuẩn Phần 7 doc

16 263 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 10:20

a daỷng õọỹng vỏỷt vaỡ 97 1983; Wolda vaỡ broadhead, 1985). Wolda (1986) cho rũng tỏỳt caớ caùc thọng tin coù lồỹi cho rũng õọỹng vỏỷt vuỡng nhióỷt õồùi khọng khaùc bióỷt vồùi nhổợng loaỡi vuỡng ọn õồùi trong thuỏỷt ngổợ ọứn õởnh taỷm thồỡi. Sổỷ ra hoa cuợng theo muỡa cho tổỡng loaỡi rióng bióỷt mỷc duỡ mọựi loaỡi coù thóứ ra hoa ồớ mọỹt thồỡi õióứm khaùc nhau trong nm, õóứ dóự daỡng thuỷ phỏỳn-chim ruọửi vaỡ cọn truỡng-tọửn taỷi quanh nm. Rổỡng nhióỷt õồùi vaỡo xuỏn khọng coù maỡu sừc rổỷc rồớ nhổ rổỡng ọn õồùi vaỡ mọỹt sọỳ loaỡi hoa coù thóứ kờch thờch du khaùch lỏửn õỏửu tión õóỳn thm vuỡng nhióỷt õồùi. Quỏửn xaợ sinh vỏỷt õỏỳt õổồỹc bióỳt õóỳn sau sổỷ phong phuù cuớa thổỷc vỏỷt (quỏửn xaợ sinh vỏỷt rổỡng nhióỷt õồùi). Tuy nhión mọựi quỏửn xaợ coù õỷc õióứm rióng nhổ vi sinh vỏỷt, daỷng nỏỳm vaỡ õọỹng vỏỷt phọứ bióỳn thờch nghi vồùi nhổợng õióửu kióỷn mọi trổồỡng rióng bióỷt naỡy. ọửng coớ laỡ nồi thờch hồỹp cho õọỹng vỏỷt n coớ cồớ lồùn. Thaỡnh phỏửn loaỡi thổỷc sổỷ cuớa quỏửn xaợ thay õọứi dỏửn tổỡ vuỡng naỡy sang vuỡng khaùc nhổng sổỷ giọỳng nhau nhióửu hồn laỡ khaùc nhau. Mọựi mọỹt hóỷ sinh thaùi coù hai nhu cỏửu cồ baớn, goùp phỏửn cho sổỷ tọửn taỷi cuớa hóỷ sinh thaùi õoù, õoù laỡ: (1) thu nhỏỷn, bióỳn õọứi vaỡ chuyóứn giao nng lổồỹng vaỡ (2) tờch luớy vaỡ taùi sổớ duỷng vỏỷt chỏỳt cỏửn thióỳt cho sổỷ sọỳng. 1. Nng lổồỹng trong hóỷ sinh thaùi. Nng lổồỹng õi vaỡo hóỷ sinh thaùi coù tổỡ nhióửu nguọửn nhổ laỡ nhióỷt, aùnh saùng, m thanh vaỡ õióỷn tổỡ, tỏỳt caớ caùc thổù õoù õi vaỡo bũng hai daỷng laỡ (i) nng lổồỹng dổỷ trổớ õổồỹc thỏỳy thọng qua nhổợng hồỹp chỏỳt hoùa hoỹc cao nng lổồỹng nhổ ATP, õoù laỡ phỏửn nng lổồỹng chờnh phuỷc vuỷ cuọỹc sọỳng vaỡ (ii) nng lổồỹng vỏỷn õọỹng hỗnh thaỡnh tổỡ quaù trỗnh vỏỷn õọỹng. Caùc daỷng nng lổồỹng naỡy õóửu tuỏn theo caùc qui luỏỷt cồ baớn dổồùi õỏy. a. Qui luỏỷt bióỳn õọựi nhióỷt lổồỹng Dổồng Trờ Duợng G.T. 2001 98 - ởnh luỏỷt thổù nhỏỳt (luỏỷt baớo tọửn nng lổồỹng) : trong mọỹt hóỷ thọỳng kờn, nng lổồỹng khọng tổỷ sinh ra maỡ cuợng khọng tổỷ mỏỳt õi, noù chố coù thóứ chuyóứn tổỡ daỷng naỡy sang daỷng khaùc. Thờ duỷ nhổ khi nhión lióỷu õổồỹc õọỳt chaùy thỗ taỷo ra nng lổồỹng laỡm xe hồi chaỷy, nng lổồỹng trong cỏỳu truùc hoùa hoỹc cuớa nhión lióỷu õổồỹc chuyóứn thaỡnh nng lổồỹng cồ hoỹc laỡ xe di chuyóứn. Quaù trỗnh chuyóứn hoùa nng lổồỹng tổồng tổỷ nhổ thóỳ cuợng dióựn ra trong sinh vỏỷt, sinh vỏỷt quang hồỹp lỏỳy vaỡ chuyóứn hoùa nng lổồỹng aùnh saùng tổỡ mỷt trồỡi thaỡnh vỏỷt chỏỳt. - ởnh luỏỷt thổù hai : sổỷ xaùo trọỹn trong vuợ truỷ laỡ sổỷ gia tng ọứn õởnh trong suọỳt quaù trỗnh chuyóứn hoùa nng lổồỹng, nng lổồỹng bióỳn õọứi thaỡnh daỷng õồn giaớn nhỏỳt vaỡ õổồỹc sổớ duỷng nhổ thóỳ nng lổồỹng õi tổỡ daỷng phổùc taỷp õóỳn daỷng ờt phổùc taỷp hồn vaỡ cuọỳi cuỡng laỡ daỷng nhióỷt nng. Sổỷ chuyóứn hoùa naỡy rỏỳt coù yù nghộa trong sinh hoỹc, khi qua mọựi giai õoaỷn chuyóứn hoùa, nng lổồỹng bở mỏỳt õi ồớ daỷng nhióỷt nng, do õoù hỏửu hóỳt caùc sổỷ chuyóứn hoùa õóửu nũm ồớ giai õoaỷn giổợa nng lổồỹng aùnh saùng tổỡ thổỷc vỏỷt vaỡ caùc mổùc dinh dổồợng khaùc. Hióỷu suỏỳt chuyóứn hoùa trong chuọứi thổùc n laỡ 10%, coỡn 90% õổồỹc sổớ duỷng trong mọựi giai õoaỷn b. Doỡng nng lổồỹng Nghión cổùu doỡng nng lổồỹng seợ laỡ cồ sồớ cho vióỷc xaùc õởnh giồùi haỷn nng lổồỹng cung cỏỳp trong quaù trỗnh saớn xuỏỳt caùc nguọửn vỏỷt chỏỳt sinh hoỹc. Caùc sinh vỏỷt quang hồỹp lỏỳy nng lổồỹng aùnh saùng vaỡ chuyóứn hoùa thaỡnh nng lổồỹng hoùa hoỹc, cung cỏỳp vaỡo hóỷ sinh thaùi nguọửn nng lổồỹng cồ baớn õỏửu tión. où laỡ quaù trỗnh quang hồỹp, saớn xuỏỳt trón vỏỷt chỏỳt cồ baớn laỡ Chlorophyll, khaùc vồùi sinh vỏỷt hoùa tọứng hồỹp khaùc. Tọứng nng lổồỹng chuyóứn thaỡnh chỏỳt hổợu cồ õổồỹc goỹi laỡ sổùc saớn xuỏỳt sồ cỏỳp (bỏỷc 1) thọ, noù a daỷng õọỹng vỏỷt vaỡ 99 rỏỳt khaùc bióỷt giổợa caùc hóỷ thọỳng. Thổỷc vỏỷt chố lỏỳy khoaớng 15-70% nng lổồỹng thọ cho sổỷ duy trỗ quỏửn xaợ, phỏửn coỡn laỷi laỡ sổùc saớn xuỏỳt sồ cỏỳp tinh. Tọứng nng lổồỹng tinh cung cỏỳp cho nhoùm sinh vỏỷt dở dổồợng goỹi laỡ sổùc saớn xuỏỳt bỏỷc 2. Sinh vỏỷt dở lổồỹng lỏỳy nng lổồỹng tổỡ thổỷc vỏỷt goỹi laỡ nhoùm n thổỷc vỏỷt ( herbivores ), lỏỳy nng lổồỹng tổỡ õọỹng vỏỷt khaùc goỹi laỡ nhoùm dổợ ( canivores ) vaỡ lỏỳy nng lổồỹng tổỡ sinh vỏỷt chóỳt, tổỡ chỏỳt thaới cuớa sinh vỏỷt khaùc vaỡ tổỡ detritus goỹi laỡ sinh vỏỷt hoaỷi sinh ( saprophytes, saprozoites, detrivores ). Baớng 4.1: Hióỷu quaớ sinh thaùi NguọửnCaùch xaùc õởnh Hióỷu suỏỳt quang hồỹpXaùc õởnh nguọửn aùnh saùng phuỷc vuỷ cho quaù trỗnh quang hồỹp chuyóứn tổỡ CO 2 thaỡnh chỏỳt hổợu cồ Hióỷu suỏỳt khai thaùcPhỏửn trm saớn phỏựm ồớ mọỹt mổùc dinh dổồợng õổồỹc tióu hoùa bồới mổùc dinh dổồợng trón noù. Hióỷu suỏỳt õọửng hoùaPhỏửn trm nng lổồỹng õổồỹc tióu hoùa thỏỷt sổỷ õổồỹc cồ thóứ hỏỳp thuỷ hồn laỡ thaới ra. Hióỷu suỏỳt tng trổồớng Phỏửn trm nng lổồỹng õổồỹc õọửng hoùa duỡng cho tng trổồớng hồn laỡ họ hỏỳp hay sinh saớn. Hióỷu suỏỳt sinh saớnPhỏửn trm nng lổồỹng õổồỹc õọửng hoùa duỡng cho sinh saớn hồn laỡ họ hỏỳp hay tng trổồớng. Hióỷu suỏỳt saớn xuỏỳtPhỏửn trm nng lổồỹng õổồỹc õọửng hoùa duỡng cho saớn xuỏỳt hồn laỡ họ hỏỳp. Hióỷu suỏỳt dinh dổồợng Hióỷu suỏỳt nng lổồỹng chuyóứn tổỡ mổùc dinh dổồợng õóỳn bổỷc dinh dổồợng kóỳ tióỳp cao hồn. Doỡng nng lổồỹng laỡ doỡng lổu chuyóứn cuớa nng lổồỹng xuyón suọỳt trong hóỷ thọỳng tổỡ nguọửn bón ngoaỡi thọng qua mọỹt chuọứi sinh vỏỷt vaỡ trồớ vóử mọi trổồỡng, doỡng lổu chuyóứn õoù õổồỹc bióứu dióựn qua hỗnh 4.3. Trong tổỡng giai õoaỷn chuyóứn hoùa cuớa hóỷ thọỳng, chố mọỹt phỏửn nhoớ nng lổồỹng õổồỹc duỡng õóứ hỗnh thaỡnh hóỷ mọ mồùi (tng trổồớng vaỡ sinh saớn), phỏửn lồùn nng lổồỹng coỡn laỷi duỡng cho họ hỏỳp vaỡ caùc hoaỷt õọỹng cuớa cồ thóứ. Hióỷu quaớ nng lổồỹng laỡ sọỳ nng lổồỹng hổợu ờch, õoù laỡ mọỹt nhỏn tọỳ quan troỹng trong vióỷc quaớn lyù vaỡ baớo tọửn bỏỳt cổù nguọửn taỡi nguyón sinh hoỹc naỡo. Sổỷ phaùt trióứn cuớa phổồng thổùc canh taùc nọng nghióỷp thỏm canh hióỷn õaỷi Dổồng Trờ Duợng G.T. 2001 100 laỡ caùch õổa nng lổồỹng vaỡo hóỷ thọỳng nhũm gia tng nng suỏỳt, tuy nhión hióỷu quaớ nng lổồỹng laỷi thỏỳp hồn so vồùi hóỷ thọỳng canh taùc kióứu cọứ truyóửn. Phổồng thổùc phọứ bióỳn õóứ õo hióỷu quaớ nng lổồỹng trong hóỷ sinh thaùi laỡ hióỷu quaớ bỏỷc dinh dổồợng, laỡ tố sọỳ nng suỏỳt giổợa mọỹt bỏỷc dinh dổồợng naỡo õoù vồùi bỏỷc kóỳ tióỳp, tố sọỳ naỡy khọng quaù 10%, coù khi chố coỡn 1-3%. 2. Chuọứi thổùc n vaỡ maỷng lổồùi thổùc n. Quan hóỷ dinh dổồợng laỡ mọỹt daỷng chuớ yóỳu cuớa sổỷ tổồng taùc giổợa caùc sinh vỏỷt trong bỏỳt cổù hóỷ thọỳng naỡo, mọỹt khi con vỏỷt naỡy n con vỏỷt khaùc thỗ caớ phỏửn vỏỷt chỏỳt vaỡ nng lổồỹng õóửu õổồỹc chuyóứn hoùa. a. Daỷng thổùc n vaỡ mọỳi quan hóỷ Quan hóỷ dinh dổồợng laỡ nóửn taớng cuớa cỏỳu truùc vaỡ chổùc nng cuớa quỏửn xaợ sinh vỏỷt, khỏứu phỏửn n cuớa sinh vỏỷt laỡ mỏỳu chọỳt õóứ hióứu bióỳt roớ vóử quan hóỷ cuớa noù. Mọỳi quan hóỷ giổớa caùc bỏỷc dinh dổồợng õổồỹc thóứ hióỷn trong baớng 4.2. Ngoaỡi trổỡ nhoùm tổỷ dổồợng cỏửn aùnh saùng, nổồùc vaỡ CO 2 , nhoùm phỏn huớy cỏửn vỏỷt chỏỳt chóỳt thỗ hỏửu hóỳt caùc nhoùm sinh vỏỷt coỡn laỷi õóửu lỏỳy nng lổồỹng thọng qua quaù trỗnh tióu hoùa õoù goỹi laỡ saớn xuỏỳt bỏỷc hai ( secondary production ). Nhióửu nhoùm sinh vỏỷt coù mọỳi quan hóỷ mỏỷt thióỳt giổợa õọỹng vỏỷt vaỡ thổỷc vỏỷt õoù goỹi laỡ cọỹng sinh ( symbiotic ), caớ hai Hỗnh 4.3: Doỡng nng lổồỹng lổu chuyóứn trong hóỷ sinh thaùi giaớ thuyóỳt õồn g iaớn. Dió ỷ n tờch mọựi họ ỹp bióứu th ở sinh khọỳi cuớa bỏ ỷ c dinh dổồợn g õoù. a daỷng õọỹng vỏỷt vaỡ 101 nhoùm õóửu coù lồỹi trong mọỳi quan hóỷ naỡy. Mọỹt vaỡi loaỡi coù tờnh n õỷc bióỷt, loaỷi thổùc n chố giồùi haỷn trong mọỹt nhoùm sinh vỏỷt nhỏỳt õởnh naỡo õoù. ọỹng vỏỷt n taỷp ( Omnivores ) n caớ thổỷc vỏỷt lỏựn õọỹng vỏỷt. Mọỹt vaỡi loaỡi cuợng coù khaớ nng thay õọứi tờnh n trong voỡng õồỡi cuớa noù. Baớng 4.2: Caùc bỏỷc dinh dổồợng chờnh Bỏỷc dinh dổồợng Thờ duỷ Nguọửn nng lổồỹng Nng suỏỳt sồ cỏỳp (T1) Cỏy xanh, vi khuỏứn quang hồỹp, vi khuỏứn hoùa tọứng hồỹp. Nng lổồỹng mỷt trồỡi vaỡ nng lổồỹng hoùa hoỹc n thổỷc vỏỷtTrỏu boỡ, voi, thoớ, caù trờch, chỏu chỏỳu, hỏửu hóỳt copepoda vaỡ Cladocera Mọ cuớa thổỷc vỏỷt n õọỹng vỏỷt sồ cỏỳp (T3) Nhióửu loaỷi caù, chim n cọn truỡng, soùi, sổ tổớ, nhóỷn. ọỹng vỏỷt n coớ n õọỹng vỏỷt thổù cỏỳp (T4) Dióửu hỏu, haới cỏứu, caù nhọửng, caù nhaùmọỹng vỏỷt n õọỹng vỏỷt sồ cỏỳp n taỷp Cua, chim, ngổồỡi Sinh vỏỷt ồớ nhióửu bỏỷc dinh dổồợng n vi khuỏứnNhióửu loaỷi vi khuỏứn, nỏỳm, giun, cuọỳn chióỳu, ruọửi Cồ thóứ chóỳt vaỡ chỏỳt thaới tổỡ sinh vỏỷt khaùc b. Caùc bỏỷc dinh dổồợng Nng lổồỹng, yóỳu tọỳ hoùa hoỹc vaỡ mọỹt vaỡi hồỹp chỏỳt hổợu cồ õổồỹc chuyóứn tổỡ sinh vỏỷt naỡy sang sinh vỏỷt khaùc thọng qua chuọứi tờch luớy goỹi laỡ chuọứi thổùc n (hỗnh 4.4a). Tuy vỏỷy, con õổồỡng õoù hióỳm thỏỳy vaỡ maỷng thổùc n (hỗnh 4.4b) phổùc taỷp hồn nhổng laỡ tióu bióứu. Nhióửu sinh vỏỷt trong mọỹt chuọứi hay maỷng luồùi thổùc n coù hỗnh thaỡnh nón bỏỷc dinh dổồợng. Mọựi bỏỷc dinh dổồợng bao haỡm tỏỳt caớ sinh vỏỷt coù cuỡng bỏỷc thổùc (a) (b) Taớo khuó Taớo khuó vaỡ taớo giaùp ỳu truỡng Cladocera Nhuyóứn thóứ Ruọỳc Calanus Caùc loaỡi Tunicates Copepoda khaùc Calanus Amphipoda Haỡm tồ Caù chỗnh Caù trờch mồùiCaù trờch bióứn bừc Hỗnh 4.4: So saùnh chuọứi thổùc n (a) vaỡ maỷng lổồùi thổùc n (b) vồùi loaỡi caù trờch. Caù trờch mồùi chố n Copepoda trong khi caù trờch bióứn bừc coù nhióửu nguọửn thổùc n phuỷỷ. Dổồng Trờ Duợng G.T. 2001 102 n (tờnh tổỡ nguọửn nng lổồỹng ban õỏửu laỡ nng lổồỹng mỷt trồỡi). Thuỏỷt ngổợ naỡy coù nhióửu khoù khn vaỡ trồớ ngaỷi khi sinh vỏỷt coù thóứ n sinh vỏỷt ồớ caùc bỏỷc dinh dổồợng khaùc nhau vaỡ ồớ mổùc dinh dổồợng coù nhióửu sinh vỏỷt phỏn huớy. bỏỷc õỏửu tión cuớa chuọứi (vỏỷt saớn xuỏỳt cồ baớn hay mổùc dinh dổồợng õỏửu tión T1) luọn laỡ thổỷc vỏỷt hay nhoùm sinh vỏỷt lỏỳy tổỷ dổồợng chuyóứn thaỡnh hồỹp chỏỳt giaỡu dinh dổồợng hồn, rọửi chuùng laỷi laỡ nguọửn thổùc n thờch hồỹp cho bỏỷc dinh dổồợng kóỳ tióỳp laỡ nhoùm n thổỷc vỏỷt (T2). Nhoùm n thổỷc vỏỷt laỡ laỡ nguọửn cung cỏỳp nng lổồỹng cho nhoùm tióu thuỷ thổù cỏỳp hay nhoùm vỏỷt n mọửi sồ cỏỳp (T3) rọửi tióỳp tuỷc cho õóỳn T4 Tn, cuọỳi cuỡng laỡ nhoùm phỏn huớy. Coù nhổợng sinh vỏỷt coù thóứ lỏỳy nhióửu mừt xờch thổùc n trong maỷng thổùc n nhổ nhoùm n taỷp. c. Thaùp sinh thaùi vaỡ doỡng nng lổồỹng Mọỳi quan hóỷ giổợa caùc bỏỷc dinh dổồợng õổồỹc bióứu thở bũng thaùp sọỳ lổồỹng. Hỗnh 4.2 thóứ hióỷn mọỳi quan hóỷ vóử sọỳ lổồỹng sinh vỏỷt ổu thóỳ trong mọựi bỏỷc dinh dổồợng. Caùc mọỳi quan hóỷ naỡy õổồỹc thóứ hióỷn thaỡnh thaùp sinh khọỳi vaỡ cho caớ nng lổồỹng, mọựi bỏỷc thaùp coù mọỳi quan hóỷ rióng trong cuớa noù. - Thaùp sọỳ lổồỹng : thổồỡng tờnh toaùn trón sọỳ caù thóứ trong mọỹt õồn vở dióỷn tờch, do mọựi caù thóứ chổùa mọỹt giồùi haỷn nng lổồỹng naỡo õoù vaỡ noù õaỷi dióỷn cho bỏỷc dinh dổồợng maỡ noù õoùng vai troỡ chờnh. Thổỷc tóỳ rỏỳt khoù xaùc õởnh õuùng sọỳ lổồỹng caù thóứ trong mọựi bỏỷc dinh dổồợng trong maỷng lổồùi thổùc n, do õoù coù hai qui luỏỷt sau nhũm xaùc õởnh sọỳ lổồỹng trong thaùp (i) chuyóứn sọỳ lổồỹng cuớa kyù sinh truỡng lón trón õốnh thaùp vỗ nhoùm vỏỷt dổợ coù thóứ mang nhióửu kyù sinh truỡng, (ii) õổa nhoùm saớn xuỏỳt xuọỳng dổồùi cuỡng vỗ noù coù thóứ cung cỏỳp nng lổồỹng cho caùc nhoùm sinh vỏỷt nhoớ hồn. - Thaùp sinh khọỳi : tờnh toaùn trón khọỳi lổồỹng cuớa tổỡng bỏỷc dinh dổồợng laỡ õóử nghở cuớa caùc nhaỡ sinh thaùi hoỹc, noù taỷo mọỹt phổồng phaùp õồn giaớn õóứ xaùc a daỷng õọỹng vỏỷt vaỡ 103 õởnh tờnh ổu thóỳ cuớa tổỡng bỏỷc dinh dổồợng õoù, thổồỡng tờnh trón troỹng lổồỹng khọ. Vióỷc õo sinh khọỳi õóứ tờnh thaùp dinh dổồợng thổồỡng tuỏn theo luỏỷt 10%, nhổng cuợng coù trổồỡng hồỹp noù hỗnh thaỡnh mọỹt thaùp ngổồỹc vỗ sổỷ phaùt trióứn vồùi tọỳc õọỹ nhanh cuớa tổỡng nhoùm sinh vỏỷt naỡo õoù. - Thaùp nng lổồỹng vaỡ sổỷc saớn xuỏỳt : thaùp naỡy bióứu thở nng lổồỹng cuớa tổỡng bỏỷc dinh dổồợng cuớa quỏửn xaợ, õồn vở tờnh nng lổồỹng laỡ KJ/ha/yr, thaùp nng lổồỹng bióứu thở doỡng nng lổồỹng lổu chuyóứn. Thaùp naỡy khọng bao giồỡ õaớo ngổồỹc vỗ luỏỷt baớo toaỡn nng lổồỹng. d. Chuọứi thổùc n vaỡ maỷng lổồùi thổùc n Chuọứi thổùc n mọ taớ sổỷ chuyóứn õọứi nng lổồỹng vaỡ vỏỷt chỏỳt tổỡ vỏỷt saớn xuỏỳt sồ cỏỳp õóỳn vỏỷt phỏn huớy trong hóỷ sinh thaùi. Hióỳm coù chuọứi naỡo coù trón 5 bỏỷc dinh dổồợng vỗ sổỷ mỏỳt õi nng lổồỹng qua tổỡng giai õoaỷn. Chuọứi caỡng daỡi caỡng keùm bóửn vổợng vỗ sổỷ lión kóỳt giổợa caùc mừc xờch dóự bở phaù vồớ. Trong chuọứi thổùc n ngừn hồn, thổùc n sồ cỏỳp caỡng õổồỹc õọỹng vỏỷt n thổỷc vỏỷt sổớ duỷng vaỡ nhổ thóỳ hióỷu quaớ sổớ duỷng caỡng cao. Mọỹt caùch bióứu hióỷn quan hóỷ thổùc n trong thổỷc tóỳ tổỷ nhión trong hỏửu hóỳt tỏỳt caớ hóỷ thọỳng laỡ maỷng thổùc n. où laỡ mọỹt ma trỏỷn cuớa chuọứi thổùc n bióứu thở doỡng nng lổồỹng vaỡ thổùc n trong quỏửn xaợ. Trồớ ngaỷi chờnh laỡ maỷng thổùc n khọng thóứ hióỷn õổồỹc tỏửm quan troỹng cuớa caùc mọỳi lión kóỳt khaùc nhau, mọỹt vaỡi õổồỡng dỏựn chióỳm 80% trong khỏứu phỏửn vaỡ õổồỡng khaùc chố chióỳm 20%. Sổỷ phổùc taỷp naỡy cuợng laỡ mọỹt bỏỳt lồỹi khi kóỳt quaớ coù nhióửu chi tióỳt, mọỹt vaỡi cỏỳu phỏửn õổồỹc xaùc õởnh õóỳn loaỡi vaỡ mọỹt vaỡi cỏỳu phỏửn khaùc xaùc õởnh ồớ mổùc õọỹ nhoùm sinh vỏỷt. Mọỹt quan õióứm cồ baớn khaùc vóử chổùc nng cuớa chuọứi/maỷng thổùc n laỡ quaù trỗnh tờch luợy sinh hoỹc ( bioconcentration ) vaỡ phoùng õaỷi sinh hoỹc ( biomagnification ) nhổ laỡ sổỷ ọ nhióựm trong hóỷ thọỳng dinh dổồợng. bỏỳt cổù bỏỷc dinh dổồợng naỡo, sinh Dổồng Trờ Duợng G.T. 2001 104 vỏỷt coù khaớ nng tờch tuỷ vỏỷt chỏỳt tổỡ mọi trổồỡng vồùi mọỹt sọỳ lổồỹng õaùng kóứ, trổỷc tióỳp hoỷc giaùn tióỳp, thọng qua hoaỷt õọỹng dinh dổồợng vaỡ họ hỏỳp, õoù laỡ sổỷ tờch luợy sinh hoỹc dỏựn õóỳn tờch tuỷ õọỹc chỏỳt õóỳn mọỹt mổùc nguy hióựm thờ duỷ nhổ õọỹc tọỳ tổỡ taớo giaùp tờch tuỷ vaỡo nhuyóựn thóứ coù thóứ gỏy tó lióỷt cho ngổồỡi. II. Caùc hóỷ sinh thaùi trón õỏỳt. Caùc hóỷ sinh thaùi trón traùi õỏỳt õổồỹc tọứng kóỳt trong baớng 4.3. Noù õổồỹc goỹi laỡ sinh vỏỷt hóỷ khi xaùc õởnh õổồỹc kờch thổồùc vaỡ coù sổỷ õoùng goùp cuớa sổùc saớn xuỏỳt sồ cỏỳp. Baớng 4.3: Sổùc saớn xuỏỳt sồ cỏỳp ồớ caùc hóỷ sinh thaùi chuớ yóỳu trón traùi õỏỳt (Theo Chiras 1994) Caùc hóỷ sinh thaùiDióỷn tờch (Mkm 2 ) Sổùc saớn xuỏỳt sồ cỏỳp thọ (g chỏỳt khọ/m 2 /nm) ặồùc tờnh sổùc saớn xuỏỳt sồ cỏỳp thọ trón thóỳ giồùi (10 9 tỏỳn khọ/nm) Hóỷ sinh thaùi luỷc õởa Rổỡng mổa nhióỷt õồùi 17.0 2200 37.4 Rổỡng muỡa nhióỷt õồùi 7.5 1600 12.0 Rổỡng xanh ọn õồùi (Taiga) 5.0 1300 6.5 Rổỡng thay laù ọn õồùi 7.0 1200 8.4 Rổỡng phờa bừc 12.0 800 9.6 Rổỡng cỏy gọứ vaỡ buỷi rỏỷm 8.5 700 6.0 Savannah 15.0 900 13.5 ọửng coớ ọn õồùi 9.0 600 5.4 Tundra 8.0 140 1.1 Sa maỷc vaỡ baùn sa maỷc18.0 90 1.6 Sa maỷc, õaù caùt, vaỡ bng 24.0 3 0.07 ỏỳt canh taùc 14.0 650 9.1 TỉNG CĩNG TRN T 145.0 742 110.5 Hóỷ sinh thaùi nổồùc ỏửm lỏửy 2.0 2000 4.0 Họử vaỡ suọỳi 2.0 250 0.5 Bióứn khồi 332.0 125 41.5 Vuỡng nổồùc trọửi 0.4 500 0.2 Thóửm luỷc õởa 26.6 360 9.6 Baợi coớ bióứn vaỡ san họ 0.6 2500 1.6 Cổớa sọng vaỡ vuỡng nổồùc lồỹ 1.4 1500 2.1 TỉNG CĩNG TRN BIỉN 365.0 163 59.5 Tọứng sinh quyóứn 510 333 170 Âa dảng âäüng váût v 105 Nhán täú quan trng nháút âãø xạc âënh sỉû phán bäú cạc hãû sinh váût chênh trãn trại âáút l nhiãût âäü l lỉåüng mỉa, nhçn chung vng cọ lỉåüng mỉa v nhiãût âäü cao s cọ säú lỉåüng v kêch thỉåïc thỉûc váût låïn. Vng vé âäü cao nhiãût âäü l nhán täú quút âënh sỉû hçnh thnh sinh váût hãû vç sinh váût phạt triãøn theo ma, trong khi âọ åí vng än âåïi lỉåüng mỉa v nhiãût âäü cọ vai tr nhỉ nhau nhỉng âãún vng nhiãût âåïi thç lỉåüng mỉa quan trng hån. Cao âäü cng l nhán täú quan trng nh hỉåíng sinh váût hãû, sỉû biãún âäøi ca thỉûc váût thao cao âäü tỉång tỉû nhỉ khi âi tỉì vng khê háûu áúm ạp sang vng lảnh hån. 1. Rỉìng nhiãût âåïi (tropical forests) a. Rỉìng mỉa nhiãût âåïi (Tropical rainforest) Qưn x giu thnh pháưn loi nháút v phỉïc tảp nháút trãn trại âáút l rỉìng mỉa nhiãût âåïi. Nghiãn cỉïu khu rỉìng ny ráút khọ khàn nhỉ låìi ca Sanderson (1945) l: “ Cại khọ cå bn nháút trong viãûc nghiãn cỉïu rỉìng l chụng ta khäng bao giåì tháúy nọ. Mäüt khu rỉìng trung bçnh cao khong 100 feed v hçnh dảng giäúng nhỉ cại déa nhiãưu táưng âãư ngỉåüc våïi cại mẹp chảm âáút. Khi âi vo bãn trong âọ chụng ta bë lảc. Chụng ta s khäng tháúy cáy hay rỉìng v chụng ta cng khäng thãø tháúy cáy cho dáy leo vç dáy leo v thỉûc váût ngoải k sinh cng phạt triãøn trãn âọ. Nãúu chụng ta âi mạy bay trãn rỉìng, chụng ta khäng tháúy gç ngoi nhỉỵng nháúp nhä nhẻ nhng, tỉìng âạm xanh tri ra bãn dỉåïi. Nãúu ta tro lãn cáy chụng ta cng khäng âảt âỉåüc nghéa thỉûc sỉû ca rỉìng xanh, kiãún, lạ cáy, chim rưi v sỉû tạn loản räúi tung ca thm thỉûc váût lm räúi màõt ca ta ”. Nhỉỵng khu rỉìng ny thỉåìng tháúy åí nhỉỵng vng quanh xêch âảo, åí nhỉỵng nåi lỉåüng mỉa hng nàm tỉì 200 - 450 cm v nhiãût âäü trung bçnh cao hån 17 o C. Nhỉ thãú nỉåïc v nhiãût âäü khäng l úu täú giåïi hản. Nhỉng âáút åí vng âọ khạ ngho nn chỉa âỉåüc cáy c bao ph xum x. Cại täút nháút l lỉåüng mỉa låïn. Khäng cọ låïp mn dy nhỉ åí vng än âåïi, nhỉỵng lạ cáy rủng nhanh chọng v Dỉång Trê Dng G.T. 2001 106 phán hy cung cáúp lải dỉåỵng cháút cho rỉìng. Dáưn dáưn, âáút rỉìng nhiãût âåïi sảch v khäng thêch håüp cho näng nghiãûp. Rỉìng mỉa nhiãût âåïi chiãúm cỉï nhiãưu vng åí Nam M, Trung M, Táy v Trung Phi v mäüt vi nåi åí Madagasca, Âäng Nam Ạ cng våïi nhiãưu âo ri rạc åí ÁÚn Âäü Dỉång v Thại Bçnh Dỉång. Våïi diãûn têch täøøng cäüng khong 3000 triãûu ha våïi mäüt tè lãû khong 23% trãn ton thãú giåïi (Bunting, 1988). Dán säú åí nhỉỵng vng ny chiãúm khong 20% dán thãú giåïi. Vãư cáúu trục ca rỉìng chia lm nhiãưu táưng, cao nháút khong 40-50 m v låïp giỉỵa cao khong 30-40 m (hçnh 4.5) tảo nãn mäüt låïp liãn tủc mu xanh ca lạ hản chãú sỉû xun tháúu ạnh sạng tỉì trãn âãún màût âáút. Tỉì âọ hçnh thnh nãn mäüt tiãøu vng khê háûu áøm v täúi bãn dỉåïi tạn lạ thêch håüp cho quạ trçnh phán hy váût cháút. Quạ trçnh phán hy nhanh chọng gọp pháưn thục âáøy chu trçnh trçnh váût cháút trong hãû sinh thại âọ. Sỉû âa dảng loi åí rỉìng nhiãût âåïi khäng äøn âënh, khäng cọ loi ỉu thãú kãø c âäüng váût v thỉûc váût, thỉåìng cọ khong 50 loi trong mäüt hecta, thỉûc ra cọ mäüt säú bạo cạo vãư säú loi thỉûc váût thay thãú nhau trỉåïc hay sau giỉỵa Âäng Nam Ạ v Nam M cng nhỉ cạc vng khạc â âỉåüc âiãưu tra. Gentry (1988) ghi nháûn Hçnh 4.5: Cáúu trục cạc låïp tạn ca rỉìng mỉa nhiãût âåïi nh 1: Rỉìng mỉa nhiãût âåïi Costa Rica [...]... âäüng váût v Rỉìng än âåïi l loải rỉìng m ngỉåìi dán åí M v Cháu Áu ráút quen thüc Rỉìng ny täưn tải åí nhỉỵng vng cọ nhiãût âäü xúng tháúp âãún âọng bàng vo ma âäng nhỉng khäng dỉåïi -1 2oC, lỉåüng mỉa hng nàm l 7 5-1 25 cm Pháưn âáút räüng låïn våïi âàûc tênh âọ hiãøn nhiãn l phán bäú åí Táy M, Âäng Ạ v Táy Áu Thäng thỉåìng lạ cáy rủng vo ma thu v xút hiãûn lải vo ma xn, màûc d cọ vi ngoải lãû ÅÍ Nam... cháút hỉỵu cå Cáy ván sam ỉu thãú trong vng ny ngoi ra cn nhiãưu loi thỉûc váût bạm ngoi trãn cạc cáy to nhỉng khäng k sinh nhỉ rãu, âëa y v dỉång xè Nọ hçnh thnh mäüt hãû sinh thại phỉïc tảp trãn trại âáút nhỉng cng l nåi sn xút nhiãưu gäø nãn l mủc tiãu khai thạc 3 Sa mảc (Deserts) Qưn x sinh váût säúng åí sa mảc chëu âỉûng âiãưu kiãûn thiãúu nỉåïc Sa mảc thỉåìng âỉåüc tçm tháúy åí nhỉỵng vng cọ vé âäü... cao tỉì 3-1 0 m gäưm nhiãưu loải Hçnh 4.6: Thnh pháưn loi âäüng váût rỉìng nhiãût âåïi Nam M v Cháu Phi (a) Capypara v H m ln; (b) chüt nhêm v cheo; (c) Chüt lang v linh dỉång; (d) culi v vỉåün; (e) trục v tã tã Ba nhọm trãn åí cháu phi l bäü cọ gúc, åí Nam M l gáûm nháúm Tuy khạc nhau vãư thỉï báûc phán loải nhỉng chụng cọ hçnh dảng v kêch thỉåïc tỉång tỉû (theo Ehrlich v Roughgarden, 19 87) 2 Cạc dảng... ạnh sạng úu phn chiãúu tỉì mn ny v cáy táưng dỉåïi s êt hån Rỉìng mỉa nhiãût âåïi cng cọ âàûc tênh ngoải k sinh, thỉûc váût tỉì khäng khê säúng bạm trãn cáy khäng cọ rãø dỉåïi âáút, Bromeliads l loi thỉûc váût säúng bạm phäø biãún åí rỉìng New World Dáy b hay dáy leo cng ráút phäø biãún Âäüng váût sinh säúng åí rỉìng áøm nhiãût âåïi cng ráút âa dảng nhỉ cän trng, b sạt, lỉåỵng thã v chim Båíi vç cọ nhiãưu... v cän trng âi vo thåìi k ngỉìng sinh sn, hay ng cho qua ma âäng nhỉ l åí giai âoản nhäüng (âäi khi åí giai âoản trỉïng, áúu trng hay trỉåíng thnh) Khu hãû b sạt phủ thüc vo bỉïc xả màût tråìi âãø láúy nhiãût cng êt âi Âäüng váût bao gäưm sọi, mo rỉìng, cạo, gáúu v sỉ tỉí nụi b Rỉìng mỉa än âåïi (temperature rainforest) L nhỉỵng vng cọ lỉåüng mỉa hng nàm cao khong 20 0-3 80 cm, thỉåìng kãút håüp våïi... rỉìng áøm nhiãût âåïi thç nọ khạc nhau so våïi cạc loi chênh úu åí vng khạc, nhiãưu loi cọ cng hçnh dảng vç nọ cọ cng âiãưu kiãûn säúng Âàûc tênh ch úu ca hãû sinh thại ny l dãù bë suy tn, khi bë tn phạ thç khọ phủc häưi do sỉû sn xút cháûm 1 07 Dỉång Trê Dng G.T 2001 b Rỉìng ma nhiãût âåïi (tropical seasonal forests) Loải rỉìng ny âỉåüc phán biãût vo ma khä trong nhỉỵng vng khê háûu nhiãût âåïi áøm... têch Hiãúm nhỉỵng sa mảc hon ton l cạt khäng cọ sỉû säúng, nhỉng nhỉỵng nåi âọ cng täưn tải nhỉ sa mảc Atacama åí miãưn táy Chile, vng ny khäng cọ mỉa Hçnh 4 .7: Sỉû phán bäú theo khäng gian thêch håüp våïi âiãưu kiãûn khan hiãúm nỉåïc åí vng sa mảc, sinh váût cọ thãø háúp thu nhiãưu nỉåïc sau cån mỉa Ba dảng thỉûc váût thêch nghi åí vng sa mảc l (1) nhỉỵng cáy hng nàm, chụng chè phạt triãøn khi cọ mỉa;... cáy chiãúm ỉu thãú åí mäüt vng no âọ nhỉ nhọm cáy säưi (oak), cáy mải cháu (hickory), cáy thêch (maple) thỉåìng tháúy åí nỉåïc M Nhiãưu cáy dảng tho mäüc trỉåïc khi lạ rủng v ạnh sạng úu (Heinrich, 1 976 ), vo h rỉìng khäng nhiãưu cáy nh 2: Rỉìng thäng Douglas än âåïi åí Cathedral Grove thüc âo Vancouver, Columbia Anh (theo Krasemann, Peter Arnold) nhỉ rỉìng nhiãût âåïi vç thãú cọ nhiãưu c bao ph màût... Âa dảng âäüng váût v hay xúng phêa nam ca xêch âảo Sỉû bäúc håi, mỉa v sỉû di chuøn diãùn ra liãn tủc âãún vé âäü 30o, lục âọ nọ tråí nãn khä, gàûp khê lảnh nọ chçm xúng âáút Nọ nọng lãn do sỉû nẹn v sinh ra dng khê nọng v khä âi xúng âãún vé âäü 30o bàõc hay nam Dng âäúi lỉu nhỉ thãú lm khäng khê khä hån räưi chụng âi vo vng xêch âảo gi l Hadley cell V nhỉ thãú nọ hçnh thnh nãn sa mảc nhỉ sa mảc Sahara... cáy trại v hảt giäúng Nhiãưu loi thỉûc váût cọ tạc âäüng häø tỉång våïi âäüng váût trong viãûc phạt tạn pháún hoa nhỉ nhiãưu loi bỉåïm cọ thãø phạt hiãûn åí mäüt rỉìng áøm cọ thãø tháúy åí nỉåïc M 50 0-6 00 loi Rỉìng áøm nhiãût âåïi l khu bo täưn låïn vãư sỉû âa dảng trãn hnh tinh, khong 1/2 säú lỉåüng loi âäüng váût v thỉûc váût phán bäú åí âọ Âo Trinidad åí phiạ táy bàõc khåi xa ca Venezuela chè cọ . tỏỳn khọ/nm) Hóỷ sinh thaùi luỷc õởa Rổỡng mổa nhióỷt õồùi 17. 0 2200 37. 4 Rổỡng muỡa nhióỷt õồùi 7. 5 1600 12.0 Rổỡng xanh ọn õồùi (Taiga) 5.0 1300 6.5 Rổỡng thay laù ọn õồùi 7. 0 1200 8.4 Rổỡng. vỏỷt chóỳt, tổỡ chỏỳt thaới cuớa sinh vỏỷt khaùc vaỡ tổỡ detritus goỹi laỡ sinh vỏỷt hoaỷi sinh ( saprophytes, saprozoites, detrivores ). Baớng 4.1: Hióỷu quaớ sinh thaùi NguọửnCaùch xaùc õởnh Hióỷu. saớn xuỏỳt caùc nguọửn vỏỷt chỏỳt sinh hoỹc. Caùc sinh vỏỷt quang hồỹp lỏỳy nng lổồỹng aùnh saùng vaỡ chuyóứn hoùa thaỡnh nng lổồỹng hoùa hoỹc, cung cỏỳp vaỡo hóỷ sinh thaùi nguọửn nng lổồỹng cồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Động Vật - Sinh Vật Nhân Chuẩn Phần 7 doc, Nghiên Cứu Động Vật - Sinh Vật Nhân Chuẩn Phần 7 doc, Nghiên Cứu Động Vật - Sinh Vật Nhân Chuẩn Phần 7 doc, III. Lởch sổớ nghión cổùu, VI. Caùc taùc õọỹng do hoaỷt õọỹng saớn xu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay