Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_1 docx

8 1,336 15
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 09:20

. Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh ĐỀ RA * Câu 1. Anh. Lộc), "Lên Tây Bắc", "Hoan hô chiên sĩ Điện Biên" (Tố Hữu), "Tây Tiến" (Quang Dũng) , v.v Trong đó, bài thơ "Tây Tiến" mãi mãi là một tráng ca anh hùng của. thản; "Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa". Phải có "tay lái ra hoa" (chữ Nguyễn Tuân) thì mới "đong đưa" đẹp như thế. Hình ảnh "hoa đong đưa" có 2 cách hiểu.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_1 docx, Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_1 docx, Chuyên đề văn học "Tây Tiến" của Quang Dũng & phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & "Tuyên ngôn Độc lập"_1 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn