Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym phô phần phụ nhãn cầu

69 404 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 07:17

   !"#$%&'()")"*+&,#!" -))./0##12)34##5 ,67'89*:0;: <=>?@:0;:42)AB"$CD? >@42)<"1$C?1@* +2)3""E,:64F= 6G*+HEIC0:0;:"J$ 34<=>?41@K34,CLM'8MN O"*+PQ=>1*RRR"3=3L42)3 -/L$C54?@*SC0:0;: T=-AK9UV =6GHEIC4WX4 YZ"=2)3-/LD[41@<?41@* SC09\FU],^O_6` KaQ4#4$*b6]6 "4^)a/C)cd+e+4PSfg -)6Mag"=*e^a) !""-Ch-)ijg"0V9U4C #L&kceSl4V9U<-V9U6m***g i<E6=-C!"$46 <]T*+<U-)nhB #9A&4"4<T,0"'* (ho$%">p@-)6M,[R*e#eWqc $r69_ogM11@-)6 [ -<$_"_"4Sf+sfPtICaV9UU6$u $<vCg"-<$51@=?w@" [5<$U-KT-x^$* c:0;:U]"]!"0$0W9$o "-<A:JK*eD1@<w@-)6-U 0$0W9$Fi-O)$:0; :*YJ-)$"4/_"7B-)6yi $3):,*W%-)4$4Tr)-KT hE<JhEM<n z"Av"i)Ta46-)i4U =\"i^U4,M#3-)_ 4,$<&97*** chE<hE-3-4:<aT4 !K#FU]]M*Y7{"$g" g- z;$"-<]T-C46]4\"i^ U*()U,$"$_C9\",` #=6Ch-)i!",3* chE3;$<M=<M"^* c^&`)vC^K<4 ^`"Cv<M"M0]aQ4C 3`M`-<#!"$j|rU: $46}3F46;***W)vC-<$ U-x"TJ""w[R:*Y' 34#hE4)vC4-<#_M- E* ? YO,#KO04 ,#<j~H,#JO74$<vC UhE:0:~* (=`ny#'4'N0,"6j    !"#$%#&#'()* + ,-./$%0!1234!!-  !  •    !"# $%%&'()*+%, /01%,2'3456789 Z`D<-^Ok -<^v"K#-<l :$%%&'()4;4<=>;?9 P3-"};:-E6{4&F4-C)" Bi:0;:* c:0;:k""9&T"lEMg# 6{;:-C)* HE:0;:y-"}j  P34  +'8)]4  +'8)0."&€•  e^E;4  P{34  Z)vCg)  .'8* e,-"-iv";:hC-C ;:OM43;:FA/"=]"A },9=},0=J"!"04"$<=g 9",F-'* (JijgJ]-x-'‚ 7 N $D"4='N$,J)* > 56789: ! @$%%AB'()*+%, /01%,2'34<>CD4;4<=>;?9 +<-0F$<4J-)$<A}*bB -<_D7K="*+43$ <-04F9"3_:$*bEOO $<-0JF^-/'$ gi-)nk99&l ek•&"&99&El 3y-O)F;:C:0;:*+,4-O) ;:k;l<*+6=,<= =o`-)'M-)0 ;4!<0'=-O)$r;i;* HM40!":0;:kq" t9&T"Z9FlJ$,74 /,#={h=4;M-* 1 7GH, %*+%, /01%,2'34<4;4<=>;?9  (^9)-)i40!":0 ;:}"9K^j ;< !"!::=>.:=!#:! ?%&@AB*CDE7 bK^" e<i"jW9$$ W9$*IO)3!"W9$<J,\< ,_o`-'M-)*bK^ o-O)3F"* +E`]"]$"nz" ]4='ME`o"]U9" -)n*ƒ\-^T#`"]$"!" 0:0;=-O)_"7_!"-) 6]90O/EU,* P-!";$"6-)0' k=o-O)F3l"#k;0^$l* 0<-I-O)34-x= [RR@„•R…* +A<J4'"7 † 0 ‡ ,-) n-)!"^v"j^-"&4 K#-&4I$4}3-)-:* ;FG">:?>=>::* $6"::=>::*: !">!=:* +9F'"y9\")K^F A%"$4\J!"\-&& 5 V9UO6UT&C0"0\0* eB=9K^/)/C7: " "7 yMnaC]*H, #,[??-)a2)C0]$%" ?R@„[?…* IJ%K&(LMD%/$>/%)1N9e,#{h=, [RR-)6K-/!"-,$%"5>4-)6 OJDp<ˆ1K*.\$-)=*e:J-)gn <mj  ‰49\%C  SV9Uj#ƒŠ&4-"%)4$=4  ƒCV9Ujtfbƒ  ('g&99jVW*  HV$a4Vje"9"c"4Wc(4"9&* e^U",M;\!"C# V9U,)# 4CF<\-)"<-V 9U<-046-<&V3O!" 9B-:0* O*%&?>P,H'1LQ>RS-$9 TD/H9  -)6O06‹kŒ[R@l4"}-" ,4*+,'M$)#*eo$-) ;F"4"K^"'-)y-O ):F4)<)4),"4:JK43***•" '-)0"* p "%U?%&/.%'V/9 IO)6!"0:0;: "9*e)#$O/$:ij  Y"#]J$"#  ƒU4/'‹  ƒ40‹  Z}3#‹-/4}3ODD  e-O)!"$6|rj<34A"U4 CU\4<E;$|=)MU4^0$< ***  e-O)T6!"jD3""4D3"" $<4D36V"C$<* e$=34O'M'9Va A49=$<4<)*+K^$O 33:[RR@K^9=$<9CU }k""l*.K^'"_$ŽUM /-)i^#yn  k"""&9 9l .$OU=a^K^F3*b] gEk9l"%"^E;4{3," ='$7$'34]_^}4$7 %"$**** W$>XY/%&'>Z,H'1L e0e+ƒ"&jT^3',‹4$ BT^4$9:T^"T^3*0 'F^47 ‚ MN;:*eJ]sv"j' 2i^"4-3Cv"‹4E:4, w $<J=0'N!"3-'`" 3* +,PSfjK^])^{34] )-xE;F/+[4-3‰"9-/*e0 PSf,‰"e"&‰"5pBroO"$ 0"U"$*+'MB )M$$e+$<vC-/' cd+e+kcd+"ljTr) MoUO)4&97490!"U 0*e%'O"'"4,0& 4=)&•9&T&k•b‰l-U,"^#* H'"yUUv"))0gO"•b‰* +,}UT•[w4"UU#M•[w•b‰-xcd+ ƒ"&yra4&97<O!"*+,cd+e+ %"$r)vC=$]{%4^E;J= ;!"\%* ƒ<4Tr)-)ij6Tr)-3-O aTU46K^4U=U_, M-)* :GH, %%[%4\?K&Q'5K&]>9 .C•R=-C6!"S"";DM a\*+'"o9\"/i<- 0O-C6:,j  ,H,: + F:  +<--)"  +<--) ˆ  +K#-  .-) I J.%'K L B +<-I+=Mr-*e6 D$xC''N!"9B 0$]<,v"=-J!"\-* H"D`E,5R6!"S""]M" 9:-F`O-<)V9U*eCZ$&4e4.&; ""6-)=$<M`"/i<-`O -<-":V9Ui*IC6;"""9B 0<-I+*+,<E,pR/-C6"; =E`Ch-)i*Y<`wR9\", [*?RR"6,",$3<=;<E"-C6   6    €$  •"  •  e"  "&  k€$ •"4€•l*IC€•kIC#\9A7l ML\=!"$"i490U=7 )-z64,M!"-) 6*ƒ";F0]O60 ]$W9$*e•0 ‡ ]">•j•-/" $T<M40 † •0 N /0=O 9B$"* [R [...]... Tình hình nghiên cứu về rối loạn tăng sinh lym- phô và U lym- phụ phần phụ nhãn cầu, thực tế chẩn đúan và điều trị tại Việt Nam, những tồn tại cần giải quyết 1.5.1 Trong chẩn đoán về rối loạn tăng sinh lym- phô và U lym- phụ phần phụ nhãn cầu: U lym- phụ khụng Hodgkin phần phụ nhãn cầu hay u lym- phụ ác tính không Hodgkin theo cách gọi của các tác giả Pháp (Lymphome Malin... trị Với cả u lym- phụ tiờn phỏt hay thứ phát phần phụ nhãn cầu chuyên khoa mắt còn phải giải quyết ngay các biến chứng của khối u, đương đầu với một số thể bệnh đặc biệt của nhóm bệnh này: thể xâm nhập nội nhãn, giả viêm củng mạc sau, giả viêm màng bồ đào 1.4.3.1 Điều trị phẫu thuật: 1.4.3.2 Phẫu thuật sinh thiết: Phẫu thuật sinh thiết được chia làm 2 loại - Sinh. .. 1.4.2 Điều trị tăng sản lym- phụ: Dạng tổn thương này đáp ứng tốt với điều trị corticosteroide tũan thõn và tại chỗ, cao cấp hơn là cyclosporine 1.4.3 Điều trị chuyên khoa mắt: u lym- phụ hốc mắt chiếm từ 8 đến 10% tổng số các u lym- phụ, chủ yếu là kiểu ngoài hạch của tế bào B (extranodal lymphomas) hay còn gọi là type MALT Tăng sản lym- phụ hay giả u lym- phụ được phân biệt... của U lym- phụ phần phụ nhãn cầu Vì vậy việc thực hiện đề tài này trên đối tượng người Việt Nam là cần thiết 1.5.2 Trong điều trị về rối loạn tăng sinh lym- phụ và U lym- phụ phần phụ nhãn cầu: Trước một bệnh nhân u lym- phụ phần phụ nhãn cầu một labo giải phẫu, mô bệnh học đạt chuẩn cần cung cấp thông tin khối u như sau:  Đánh giá về hình thái tế bào  Nghiên. .. dõi tiến triển bằng kỹ thuật PET CT trong chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh • Các bác sĩ nội khoa nhờ kết quả nghiên cứu mối liên quan giữa tăng sinh lym- phụ tại mắt với tăng sinh lym- phụ của hệ niêm mạc tiêu hóa (týp MALT), hiểu biết về khả năng gây bệnh của vi khuẩn H.pylori 24 và chlamydia, đã khuyến cáo bổ xung vào công thức điều trị u lym- phụ tại mắt bằng Azythromycine... được cải thiện tương ứng Vì vậy nghiên cứu về điều trị và kết quả điều trị cũng là cần thiết 25 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tường và phương pháp nghiên cứu: 2.1.1 Đối tường, địa điểm và thời gian nghiên cứu: Các bệnh nhân có rối loạn tăng sinh lym- phụ phần phụ nhãn cầu đến khám và điều trị tại bệnh viện Mắt Trung ương từ 8/2010 đến 8/2013... vận nhãn và song thị 1.4.4 Tổng quan về phẫu thuật khối u phần phụ nhãn cầu: 1.4.4.1 Phẫu thuật u trước septum (u dưới kết mạc, u thuộc phần trước xích đạo nhãn cầu): có thể rạch trực diện, phẫu tích và lấy tũan bộ khối u, cầm máu, tái lập giải phẫu 1.4.4.2 Phẫu thuật u hốc mắt: Phẫu thuật phần phụ nhãn cầu trong đó có phẫu thuật hốc mắt là một lĩnh vực chuyên khoa... thấy mối liên quan của u tới não , xoang giúp phẫu thuật viên tiên lượng được quá trình phẫu thuật và kết quả của nó Thăm khám kỹ càng trên lâm sàng cũng như việc hỏi bệnh giúp cho phẫu thuật viên không bị chỉ định sai, ví dụ như ung thư di căn đến mắt hay bệnh u hạt tổ chức hốc mắt Wegener không nên điều trị bằng phẫu thuật Phẫu thuật viên cũng nên cân nhắc kỹ về tình trạng... điểm lâm sàng Bảng 1.3 Phân loại WHO U lym- phô tế bào nhỏ, leucemie mạn tính dòng tế bào B U tương bào U kiểu MALT( Mucosa Associated Lymphoid Tissue) U lym- phô tế bào mầm, tạo nang, cấp độ I-II U lym- phô tế bào mầm lan tỏa U lym- phô tế bào B, vùng rìa , ngoài hạch, kiểu MALT Một thực tế mà các tác giả đều thống nhất cao độ là không có “bảng vàng” để phân loại u lym- phụ. .. khối u( suptype), thực hiện các kỹ thuật khác nếu cần: flow cytometry, PCR 14.3.3 Phẫu thuật khối u: Phẫu thuật là sự lựa chọn hàng đầu cho u lym- phụ týp MALT ở những vị tri thuật lợi Cũng nên đặt vấn đề phẫu thuật nếu u có xu hướng lan tràn, nằm cạnh và gây hại cho cỏc mụ quan trọng của nhãn cầu: chèn ép thị thần kinh, chèn ép mạch máu, gây tăng nhãn áp Cắt bỏ khối u còn . ,H,: + F:  +< -  - )"  +< -  - ) ˆ  +K# -   . - ) I J.%'K L B +< - I+=Mr - *e6 D$xC''N!"9B 0$]<,v"= - J!" - * H"D`E,5R6!"S""]M" 9:-F`O - <)V9U*eCZ$&4e4.&; ""6 - )=$<M`"/i< - `O - < -& quot;:V9Ui*IC6;"""9B 0< - I+*+,<E,pR/-C6"; =E`Ch -) i*Y<`wR9", [*?RR"6,",$3<=;<E"-C6 . Z"%"< - 46$]"$$]"€•p d4Se>D- w* , - V9U4< - =€•w ˆ* , - 4< - $]"$$]"€•ˆ [R*< - %46$$]"4$OI$$I$ €•[R 7%)?/*g9(`!"E$2pRU"TM" i[*b - <#!"^,$J"Jj0 [> O24r4$3’,^U$ U)4V9UU)M&"73* 7%)?/*g,2'3454;4<h>;?9 H`<0 8 OU=U -& quot;} IC$j9"$<vCCh -) i +O]$j9"6ag"/C . HV$a4Vje"9"c"4Wc(4"9&* e^U",M;!"C# V9U,)# 4CF< - )"< - V 9U< - 046 - <&V3O!" 9B - :0* O*%&?>P,H'1LQ>RS-$9 TD/H9
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym phô phần phụ nhãn cầu, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym phô phần phụ nhãn cầu, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym phô phần phụ nhãn cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn