BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỔI (Psidium guajava L.) TRỒNG TẠI TRẠI TRANG NÔNG HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG docx

5 370 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 04:21

. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT Tạp chí KHKT Nông L m nghiệp, số 2/2003 Đại học Nông L m TP. HCM 22 NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỔI ( Psidium guajava L. ) TRỒNG TẠI TRẠI. đã phát sóng; các kỹ sư, các sinh viên và công nhân tham gia thí nghiệm tại trại Trang Nông ở xã Tân Hiệp huyện Phú Gíáo, tỉnh Bình Dương. TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI THỊ HÒA, 2003. Nghiên cứu một số. tích tại trung tâm phân tích thí nghiệm ĐHNL) NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT Tạp chí KHKT Nông L m nghiệp, số 2/2003 Đại học Nông L m TP. HCM 26 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua theo dõi đã có thể kết luận: Giống
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỔI (Psidium guajava L.) TRỒNG TẠI TRẠI TRANG NÔNG HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG docx, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỔI (Psidium guajava L.) TRỒNG TẠI TRẠI TRANG NÔNG HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG docx, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT: NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỔI (Psidium guajava L.) TRỒNG TẠI TRẠI TRANG NÔNG HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn