Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở việt nam

202 536 2
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 17:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN          NGUYỄN THỊ CHÍNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2010 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN          NGUYỄN THỊ CHÍNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế Bảo hiểm Mã số : 62.31.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. NGUYỄN VĂN ðỊNH 2. PGS. TS. BÙI HUY THẢO Hà Nội - 2010 i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu ñược sử dụng trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu trong luận án chưa từng ñược ai công bố trong bất cứ công trình khoa học nào. Người cam ñoan Nguyễn Thị Chính ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình viết luận án tôi ñã nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ của các thầy cô giáo của Khoa Bảo hiểm, Viện ñào tạo Sau ñại học - Trường ðại học Kinh tế Quốc dân; Ban Lãnh ñạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội. ðặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của các thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn ðịnh và PGS.TS Bùi Huy Thảo; sự ủng hộ, ñộng viên của gia ñình và bè bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ của các thầy cô giáo, các quý cơ quan, gia ñình, bạn bè và ñồng nghiệp. Sự giúp ñỡ này ñã cổ vũ và giúp tôi nhận thức, làm sáng tỏ thêm cả lý luận và thực tiễn về lĩnh vực mà luận án nghiên cứu. Luận án là công trình nghiên cứu công phu, sự làm việc khoa học và nghiêm túc của bản thân, song do khả năng và trình ñộ có hạn nên không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất ñịnh. Tôi mong nhận ñược sự quan tâm, ñóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và những ñộc giả quan tâm ñến ñề tài này. Tác giả Nguyễn Thị Chính iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN iv DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU v DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ vi LỜI MỞ ðẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI 8 1.1. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM Xà HỘI 8 1.2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI 50 1.3. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ BHXH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 65 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM 71 2.1. MỘT VÀI NÉT VỀ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM 71 2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM 97 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 103 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM 144 3.1. ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM ðẾN NĂM 2020 144 3.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI 156 3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM 158 KẾT LUẬN 175 NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ðà CÔNG BỐ 178 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 179 PHỤ LỤC 188 iv NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHXH TN Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế CHLB Cộng hoà Liên Bang ILO Tổ chức Lao ñộng quốc tế HCSN Hành chính sự nghiệp MSLð Mất sức lao ñộng NHNN&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NSNN Ngân sách Nhà nước NQD Ngoài quốc doanh LLVT Lực lượng vũ trang TNLð - BNN Tai nạn lao ñộng - Bệnh nghề nghiệp UBND Uỷ ban Nhân dân v DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1. Số ñơn vị sử dụng lao ñộng tham gia BHXH (2003 - 2008) 78 Bảng 2.2. Tốc ñộ tăng ñơn vị sử dụng lao ñộng tham gia BHXH (2003 - 2008) 79 Bảng 2.3. Số lao ñộng tham gia BHXH (2003 - 2008) 80 Bảng 2.4. Tốc ñộ tăng lao ñộng tham gia BHXH (2003 - 2008) 81 Bảng 2.5. Tổng thu BHXH qua các năm (2003 - 2008) 82 Bảng 2.6. Tốc ñộ tăng thu BHXH (2003 - 2008) 83 Bảng 2.7. Tình hình ñầu tư tăng trưởng quỹ BHXH (2003 - 2008) 85 Bảng 2.8. Tỷ trọng lao ñộng tham gia BHXH thực tế trong tổng số lao ñộng tham gia hoạt ñộng kinh tế (2003 - 2008) 91 Bảng 2.9. Tổng hợp tiền chi bảo hiểm xã hội (2003 - 2008) 128 Bảng 2.10. Số người ñược hưởng và số tiền chi trả chế ñộ hưu trí hàng tháng (2003 - 2008) 129 Bảng 2.11. Số người ñược hưởng và số tiền chi trả chế ñộ MSLð, Tuất hàng tháng và TNLð - BNN hàng tháng (2003 - 2008) 131 Bảng 2.12. Số lượt người ñược hưởng và số tiền chi trả trợ cấp BHXH một lần (2003 - 2008) 132 Bảng 2.13. Số lượt người ñược hưởng và số tiền chi trả các chế ñộ BHXH ngắn hạn (2003 - 2008) 134 vi DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ Sơ ñồ 2.1. Mô hình tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 75 Sơ ñồ 2.2. Hệ thống tổ chức chi trả các chế ñộ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam 102 Sơ ñồ 2.3. Quy trình chi trả các chế ñộ BHXH hàng tháng 111 Sơ ñồ 2.4. Quy trình chi trả trợ cấp BHXH một lần 114 Sơ ñồ 3.1. Hệ thống tổ chức chi trả BHXH ở Việt Nam trong thời gian tới 160 1 LỜI MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài BHXH là một trong những chính sách xã hội cơ bản của mỗi quốc gia. Nếu chính sách BHXH ñược ban hành và tổ chức thực hiện tốt sẽ trực tiếp góp phần ñảm bảo ổn ñịnh cuộc sống cho người lao ñộng và gia ñình họ, từ ñó góp phần ñảm bảo ASXH bền vững. Nhận thức rõ vấn ñề này, ngay từ những năm 60 của thế kỷ XX, ðảng và Nhà nước ta ñã chính thức ban hành và tổ chức thực hiện chính sách BHXH cho người lao ñộng. Theo thời gian, chính sách BHXH ñã dần dần ñược hoàn thiện và năm 2006, Luật BHXH của nước ta ñã ñược ban hành. ðể chính sách pháp luật về BHXH ñi vào cuộc sống, Chính phủ ñã giao cho BHXH Việt Nam là cơ quan trực tiếp ñứng ra tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những bất cập, phát sinh và một trong những số ñó chính là công tác tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH cho người lao ñộng. Xuất phát từ thực tế này, tác giả ñã chọn ñề tài: “Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam" ñể nghiên cứu và làm luận án Tiến sĩ của mình. 2. Mục ñích nghiên cứu của luận án - Làm rõ những vấn ñề lý luận liên quan ñến công tác tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH cho người lao ñộng. - ðánh giá thực trạng hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH cho người lao ñộng ở Việt Nam hiện nay. - ðề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH ở Việt Nam trong thời gian tới. 2 3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu - ðối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn ñề có liên quan ñến BHXH, công tác tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH. - Phạm vi nghiên cứu của luận án là nghiên cứu thực trạng hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH bắt buộc ở Việt Nam (không bao gồm BHYT) trong sự phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan. Số liệu phân tích trong luận án tập trung giai ñoạn từ năm 2003 - 2008. Thông qua phân tích sẽ chỉ rõ những vấn ñề còn tồn tại trong công tác tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH ở Việt Nam, ñưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH ở Việt Nam trong thời gian tới. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, tác giả ñã sử dụng các phương pháp chủ yếu như: phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương pháp thống kê và các phương pháp phân tích, tổng hợp ñể làm rõ những nội dung mà luận án ñề cập. 5. Những ñóng góp mới của luận án Luận án có những ñóng góp mới sau: - Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận cơ bản về hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH. Tổ chức chi trả các chế ñộ BHXH cho người lao ñộng của một số nước trên thế giới và những bài học ñối với Việt Nam. - Phân tích thực trạng hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH ở Việt Nam, từ ñó nêu lên những kết quả ñạt ñược và những vấn ñề còn tồn tại của hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ BHXH cho người lao ñộng ở Việt Nam. - Căn cứ vào thực trạng, mục tiêu và ñịnh hướng phát triển của BHXH ở nước ta ñến năm 2020, luận án ñã ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn [...]... cụng tỏc chi tr , h th ng s sỏch bi u m u chi tr BHXH, qu n lý ủ i t ng chi tr , quy trỡnh chi tr v l phớ chi tr ; ủ ng th i qua vi c phõn tớch cỏc phng th c chi tr BHXH, ủ ti ủó nờu lờn phng h ng hon thi n cỏc phng th c chi tr BHXH n c ta K t qu c a ủ ti ny l: + ti ủó nờu lờn ủ c nh ng u ủi m v nh c ủi m c a phng th c chi tr tr c ti p v giỏn ti p + a ra nh ng ki n ngh nh m hon thi n tỏc nghi p chi tr... Vi t Nam giai ủo n 2000 - 2020 Nh v y, ton b cỏc v n ủ v t ch c qu n lý v chi tr cỏc ch ủ BHXH ủ ti ny cng khụng nghiờn c u 5 - Ti u ủ ỏn: "Hon thi n quy ch chi BHXH " nm 2005 do ụng Tr n c Nghiờu lm Ch nhi m Ti u ủ ỏn ủó t ng h p khỏ ủ y ủ cỏc vn b n phỏp lu t v BHXH liờn quan ủ n quy ch chi BHXH, trỡnh by nh ng n i dung c th v chi tr lng hu, tr c p BHXH hng thỏng, chi tr tr c p BHXH m t l n, chi. .. ng ng i tn t t, goỏ b a cng ủ c ủ m b o an ton hn 1.1.2.2 i v i ng i s d ng lao ủ ng Mặc dù phải đóng góp v o quỹ BHXH một khoản tiền nhất định để bảo hiểm cho ngời lao động m mình sử dụng, điều đó ít nhiều cũng ảnh hởng đến thu nhập của ngời sử dụng lao động, song về lâu d i, BHXH giỳp h n ủ nh s n xu t kinh doanh N u khụng cú BHXH, cỏc ủn v s d ng lao ủ ng tr ti n b o hi m cựng v i ti n lng hng thỏng... h th ng t ch c v ho t ủ ng chi tr cỏc ch ủ BHXH Vi t Nam trong th i gian t i 6 K t c u c a lu n ỏn Ngoi l i m ủ u, k t lu n, danh m c ti li u tham kh o, ph l c, k t c u c a lu n ỏn ủ c chia thnh 3 chng: Chng 1: Nh ng v n ủ lý lu n v h th ng t ch c v ho t ủ ng chi tr cỏc ch ủ b o hi m xó h i Chng 2: Th c tr ng h th ng t ch c v ho t ủ ng chi tr cỏc ch ủ b o hi m xó h i Vi t Nam Chng 3: Gi i phỏp hon... thai s n v ngh d ng s c; quy trỡnh chi tr lng hu, tr c p BHXH hng thỏng; quy trỡnh chi tr tr c p m t l n, chi tr tr c p m ủau, thai s n v ngh d ng s c Ti u ủ ỏn cng ủó nờu lờn nh ng u, nh c ủi m c a quy trỡnh hi n hnh v qu n lý chi BHXH Thụng qua ủú ủó ủa ra cỏc bi n phỏp ủ kh c ph c C th ti u ủ ỏn ủó ủa ra ủ c d th o vn b n s a ủ i b sung m t s ủi u quy ủ nh v qu n lý chi tr cỏc ch ủ BHXH b t bu c ban... u, cng nh nh ng m t ủ t ủ c 7 c a h th ng chớnh sỏch BHXH v t ch c th c hi n chớnh sỏch BHXH Vi t Nam + Chi n l c phỏt tri n BHXH Vi t Nam ủ n nm 2020 N i dung ny ủ ti ủó nờu lờn nh ng quan ủi m v ủ nh h ng ủ phỏt tri n BHXH Vi t Nam, ủ ng th i ủ xu t cỏc gi i phỏp cho vi c ho ch ủ nh chớnh sỏch BHXH Vi t Nam nh: d bỏo dõn s v lao ủ ng ủ n nm 2020; v n ủ BHXH cho cỏc lo i hỡnh lao ủ ng thu c cỏc khu... khỏc - Vi c chia s r i ro cũn ủ c th c hi n ngay trong n i b nh ng ng i lao ủ ng nh: chia s gi a lao ủ ng nam v i lao ủ ng n ; gi a ng i lao ủ ng tr , kho , may m n v i ng i lao ủ ng hay b m ủau, tai n n; gi a nh ng ng i cũn trong ủ tu i lao ủ ng v i ng i gi y u ủó ngh hu, gi a nh ng ng i lao ủ ng cú vi c lm v i nh ng ng i lao ủ ng b th t nghi p - Chia s r i ro cũn ủ c th c hi n trong vi c chia s ngu... 26/9/2003 c a BHXH Vi t Nam Tuy nhiờn, ti u ủ ỏn m i ch t p trung nghiờn c u v quy trỡnh qu n lý chi - ti nghiờn c u khoa h c c p B : "Th c tr ng v ủ nh h ng hon thi n tỏc nghi p chi tr cỏc ch ủ BHXH hi n nay" nm 1996, mó s 96 - 03 - 03/T, do TS Dng Xuõn Tri u lm Ch nhi m ủ ti ti ủó khỏi quỏt nh ng v n ủ lý lu n v BHXH v qu BHXH; phõn tớch th c tr ng ho t ủ ng chi tr cỏc ch ủ BHXH Vi t Nam giai ủo n 1995... lao ủ ng v c nh ng r i ro v vi c lm nh ng i lao ủ ng b th t nghi p i u ủú lm cho ng i lao ủ ng ngy cng c n ủ n cỏc hỡnh th c chia s r i ro c a b o hi m núi chung v BHXH núi riờng Trong BHXH, s chia s r i ro ủ c th c hi n theo nhi u chi u v gi a nhi u ủ i t ng C th : - ú l s chia s gi a nh ng ng i s d ng lao ủ ng v i nhau v gi a Nh n c, ng i s d ng lao ủ ng v i ng i lao ủ ng B i vỡ, trong cỏc ủn v s... lý ủ i t ng, qu n lý ti chớnh t o hnh lang phỏp lý ủ cho BHXH cỏc c p cú c s th c hi n; xõy d ng h th ng t ch c b mỏy chi tr hon ch nh t Trung ng ủ n c s ; tớnh toỏn m c phớ chi tr gi a cỏc vựng, cỏc khu v c cho h p lý hn; tng c ng c s v t ch t cho BHXH huy n, th ph c v cho cụng tỏc chi tr tr c ti p; tng c ng cụng tỏc ki m tra, giỏm sỏt ti chớnh trong khõu nghi p v , chuyờn mụn; ủ y m nh cụng tỏc h . TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM 71 2.1. MỘT VÀI NÉT VỀ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM 71 2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM. Xà HỘI Ở VIỆT NAM 97 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO HIỂM Xà HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 103 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO. tài: Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt ñộng chi trả các chế ñộ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam . 8 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CHI TRẢ CÁC CHẾ ðỘ BẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở việt nam, Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở việt nam, Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay