BÁO CÁO KHOA HỌC: "SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN HỆ ISOZYM ESTERAZA Ở MỘT SỐ LOÀI MỐI VÀ TẰM DÂU" potx

14 270 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 15:20

SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN HỆ ISOZYM ESTERAZA Ở MỘT SỐ LOÀI MỐI VÀ TẰM DÂU Trịnh Đình Đạt, Ngô Thị Hoan, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Văn Sáng, Đinh Nho Thái Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội Nhiều loài côn trùng có hiện tượng biến dị hình thái lớn. Những biến dị do nhiều nguyên nhân có bản chất di truyền và không di truyền. Mặt khác ở côn trùng còn có hiện tượng loài đồng hình chiếm ở sinh thái giống nhau nên khó phân loại chúng[1]. Việc ứng dụng phương pháp phân tích gen - enzym thông qua phân tích hệ izozym, tính tần số alen góp phần phân loại chính xác những loài đồng hình cũng như các dòng, giống vật nuôi. Nhằm góp phần phân loại hai loài mối Odontotermes yunanensis (O. yunanensis), loài Macrotermes annandalei (M. annandalei) ở một số quần thể có địa bàn sinh thái khác nhau[2] và một số giống, dòng tằm dâu Bombyx mori (B. mori), chúng tôi tiến hành phân tích hệ isozym esteraza của các đối tượng trên. 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Đối tượng: Nghiên cứu được tiến hành trên hai loài mối M. annadalei và O. yunanensis được thu thập tại rừng Quốc gia Cúc phương và vùng đồi Xuân Mai, Hà Tây. Các giống tằm dâu A 1 , A 2 , L 70 A, 810 và Đồ Sơn khoang (ĐSK) nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương. * Phương pháp nghiên cứu Hệ isozym esteraza được phân tích điện di theo phương pháp của C.A. Green (1990)[3] trên gel polyacrylamid 7,5% với hệ đệm E.B.T, pH = 8,5 với U = 150v, I = 75mA trong thời gian 5 giờ, ở nhiệt độ 5 0 C. Sau điện di, bản gel được nhuộm với cơ chất và thuốc nhuộm đặc hiệu với phản ứng của esteraza[4]. Kết quả các băng được chụp ảnh và phân tích số liệu thống kê. 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU a) Kết quả điện di esteraza của hai loài mối * Kết quả phân tích loài mối O. yunanensis thu từ quần thể Cúc Phương và Xuân Mai, Hà Tây. Kết quả, sau khi nhuộm, băng có thể chia thành 3 vùng hoạt tính tương ứng với 3 locut gen xác định. Vùng 1: Mối của Cúc Phương có 1 băng với Rf = 0,58 tương ứng với 1 alen trội Est -1 a xác định. Mối của Xuân Mai có 2 băng với Rf = 0,58 và 0,56 tương ứng với 2 alen đồng trội Est -1 a và Est -1 b Vùng 2: Mối của hai quần thể đều có hai loại băng với Rf = 0,46 và 0,45 tương ứng với 2 alen đồng trội Est -2 a và Est - 2 b xác định. Vùng 3: Mối của cả hai quần thể đều xuất hiện một loại băng tương ứng với alen Est -3 a xác định và có Rf = 0,40. Tần số các alen của các locut esteraza của mối được trình bày ở bảng 1 Bảng 1: Kết quả phân tích isozym esteraza của mối O. yunanensis ở hai quần thể Như vậy mối của hai quần thể cơ bản như nhau tuy nhiên mối ở quần thể Xuân Mai đa hình hơn. * Kết quả phân tích loài mối M.annandalei thu từ Cúc Phương và Xuân Mai. Kết quả nhuộm băng esteraza loài mối M. annandalei thu từ hai quần thể đều biểu diễn hai vùng có đặc điểm giống nhau cụ thể là: Vùng 1 ở tất cả mẫu phân tích đều có 3 băng. Như vậy vùng 1 do ba locut gen Est -1 , Est - 2 và Est -3 mỗi locut có 1 alen ký hiệu Est -1 a , Est -2 a , Est -3 a tương ứng với Rf = 0,58; 0,56 và 0,54 xác định. Vùng 2 ở cả hai quần thể đều thu được 2 loại băng. Như vậy vùng 2 do 1 locut gen Est-4 với 2 alen Est -4 a và Est -4 b tương ứng với Rf = 0,46 và 0,45 xác định. Riêng mối M.annandalei của quần thể Cúc Phương xuất hiện thêm vùng 3 và vùng 4 mỗi vùng có 1 băng. Như vậy 2 vùng này do 2 locut gen Est -5 có 1 alen (Rf = 0,40) và Est -6 có 1 alen (Rf = 0,12) xác định. Kết quả tính tần số alen của mối M. annandalei được trình bày ở bảng 2. Bảng 2: Kết quả phân tích isozym esteraza của mối M.annandalei ở 2 quần thể Như vậy hai quần thể mối M. annandalei có sự khác nhau về tần số alen của locut Est -4. Mối ở quần thể Cúc Phương xuất hiện thêm vùng 3 và vùng 4 đặc trưng những băng chạy chậm. b) Kết quả điện di esteraza của các giống tằm dâu B. mori. Để phân tích điện di isozym esteraza mỗi bản gel được thực hiện với 3 - 4 giống tằm. Kết quả băng điện di có thể chia làm 6 vùng tương ứng với 6 locut gen kiểm soát. Trên cơ sở các băng điện di chúng tôi xác định số alen, tần số alen của mỗi locut. Kết quả phân tích isozym esteraza ở các giống tằm được nêu ở bảng 3. Bảng 3: Kết quả phân tích isozym esteraza ở tằm dâu Kết quả trên cho thấy 3 giống tằm A 2 , 810, L 70 A có nhiều đặc điểm di truyền hệ isozym esteraza giống nhau. Sự khác nhau là biểu hiện ở tần số alen của locut Est -4 và Est -5. Giống tằm A 1 khác các giống tằm trên là xuất hiện locut Est -6 có các băng chạy chậm và không có băng của locut Est -1. Giống tằm ĐSK có tính đa hình thấp mang tính thuần chủng rõ rệt. Một số hình ảnh kết quả điện di hệ isozym etsteraza của mối và tằm được biểu hiện ở hình 1 và 2. 3. Kết luận Phân tích điện di hệ isozym esteraza ở 2 loài mối và 5 giống tằm có thể thấy được một số nhận xét sau: - Hai loài mối và 4 giống tằm A 1 , A 2 , 810, L 70 A đều mang tính đa hình di truyền. - Hệ isozym esteraza loài mối O. yunanensis ở quần thể Xuân Mai đa hình hơn quần thể Cúc Phương. - Hệ isozym esteraza loài mối M. annandalei ở quần thể Xuân Mai do 4 locut xác định trong khi đó ở quần thể Cúc Phương do 6 locut xác định. Do vậy chúng khác nhau về di truyền. Ba giống tằm A 2 , 810, L 70 A có đặc điểm di truyền hệ isozym esteraza giống nhau. Giống tằm A 1 về cơ bản sai khác 3 giống tằm trên bởi sự xuất hiện locut Est -6 có băng chạy chậm. Giống tằm ĐSK là khá thuần và sai khác với các giống tằm khác trong nghiên cứu này. H1. Ảnh điện di esteraza của hai loài mối 1 - 8 : O. yunanensis CP 9 -16 : M. annandalei XM 17-24 : M. annandalei CP H2. Ảnh điện di esteraza của một số giống tằm 1 - 6 : giống A 2 ; 7 - 12 : giống A 1 13 - 18: giống L 70 A; 19 - 24 : giống ĐSK TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trịnh Đình Đạt, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 2000. Ứng dụng phân tích isozym trong nghiên cứu đa dạng sinh học và phân loại một số loài động vật. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Tr. 48 - 50. 2. Nguyễn Đức Khảm, 1966. Một số ý kiến về phân loại [...]... bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên SUMMARY Genetic polymorphism of esterase isozyme system of some termite and silkworm species There are many insect species, which live in sympatric areas with their great morphological variability, lead to homeomorphic species It is very difficult to distinguishing of these species, so we carry out research: Genetic polymorphism of esterase isozyme system of some... showed 4 loci and in esterase of Cucphuong termite 6 loci were investigated * And esterase isozyme system of five silkworm varieties was analyzed, the result showed that: - Esterase isozyme of A2, 810, L70A silkworm varieties genetically is not different DSK silkworm is not polymorphic Người thẩm định nội dung khoa học: TS Nguyễn Quốc Khang ... electrophoresis bands * The results of esterase isozyme system of two termite O yunanensis, M annandalei species showed that: - Esterase isozyme of the termite species and silkworm varieties are polymorphic - Esterase isozyme of O yunanensis consisted 3 loci and Xuanmai population showed higher degree of polymorphism than Cucphuong termite population - Esterase isozyme of Xuanmai M annandalei showed 4 loci... species classification to serve in biodiversity conservation We studied two termite species: M annandale and O yunanensis, which were collected from Cuc phuong national park, hills of Xuan mai town, Hatay province Five silkworm breeds A1, A2, L70A, 810 and Do son spotted silkworm (DSK silkworm) from National Silkworm Research Center (NSRC) also were studied Esterase isozyme system were analyzed by C.A.. .mối Isoptera ở Việt Nam Tạp chí bảo vệ thực vật số 5 3 Green C.A et al., 1990 Population genetic evidence for two species in An minimus in Thailand Med Vet Ent 4: 24 - 34pp 4 Steiner W.W.M and Joslyn D.J., 1979 Electrophoretic . được biểu hiện ở hình 1 và 2. 3. Kết luận Phân tích điện di hệ isozym esteraza ở 2 loài mối và 5 giống tằm có thể thấy được một số nhận xét sau: - Hai loài mối và 4 giống tằm A 1 , A 2 ,. đều mang tính đa hình di truyền. - Hệ isozym esteraza loài mối O. yunanensis ở quần thể Xuân Mai đa hình hơn quần thể Cúc Phương. - Hệ isozym esteraza loài mối M. annandalei ở quần thể Xuân. SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN HỆ ISOZYM ESTERAZA Ở MỘT SỐ LOÀI MỐI VÀ TẰM DÂU Trịnh Đình Đạt, Ngô Thị Hoan, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KHOA HỌC: "SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN HỆ ISOZYM ESTERAZA Ở MỘT SỐ LOÀI MỐI VÀ TẰM DÂU" potx, BÁO CÁO KHOA HỌC: "SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN HỆ ISOZYM ESTERAZA Ở MỘT SỐ LOÀI MỐI VÀ TẰM DÂU" potx, BÁO CÁO KHOA HỌC: "SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN HỆ ISOZYM ESTERAZA Ở MỘT SỐ LOÀI MỐI VÀ TẰM DÂU" potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay