Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa dân tộc pptx

7 289 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 10:20

. Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc (So sánh một số hiện tượng tiểu thuyết Việt Nam và Triều Tiên) . đồng: chịu ảnh hưởng của Trung Hoa trong thời trung đại, tiếp xúc với phương Tây khi bước sang thế kỷ XX, tiến trình hiện đại hoá diễn ra trong bối cảnh đất nước bị biến thành thuộc địa của đế. đương đại, là việc phát huy ngôn ngữ dân tộc viết bằng văn tự hangul, và tiếp thu những giá trị truyền thống. Trước khi bước vào thời kỳ hiện đại, tiểu thuyết Triều Tiên đã trải qua một quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa dân tộc pptx, Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa dân tộc pptx, Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa dân tộc pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn