Một số vấn đề về sáng tạo nghệ thuật, nhìn từ quá trình ra đời của sách "Tân thể thi sao" và tân thể thi pot

9 369 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 10:20

. Một số vấn đề về sáng tạo nghệ thuật, nhìn từ quá trình ra đời của sách " ;Tân thể thi sao" và tân thể thi Thể thơ mà Shakespear dùng trong Hamlet là thể “blank. thể loại “Iambic pentameter” của nguyên tác, và vừa khác với các thể loại thi ca truyền thống của họ trước đó. Như vậy, quá trình ra đời của Tân thể thi không phải là quá trình nội dung và. đại của thi ca Nhật Bản được định hình, nơi nội dung hiện đại trở nên hài hòa với hình thức đã có. Quá trình ra đời của Tân thể thi , như vậy, tương tự quá trình ra đời và chiến thắng của
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về sáng tạo nghệ thuật, nhìn từ quá trình ra đời của sách "Tân thể thi sao" và tân thể thi pot, Một số vấn đề về sáng tạo nghệ thuật, nhìn từ quá trình ra đời của sách "Tân thể thi sao" và tân thể thi pot, Một số vấn đề về sáng tạo nghệ thuật, nhìn từ quá trình ra đời của sách "Tân thể thi sao" và tân thể thi pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn