BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

9 3,450 74
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 07:20

IV.1 Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp M OLR K 11 L 3 CB FUSE N L 2 L 1 K 11 OFF K 12 220V AC ON OLR M OLR K 11 L 3 CB FUSE N L 2 L 1 220V AC K 12 K 1 OFF JOG ON OLR IV.2 4.3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí 4.4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng K 12 OFF 1 OFF 2 ON 2 ON 1 K 1 OLR 220V AC M OLR K 11 FUSE CB N L 2 L 3 L 1 OFF T 12 T 1 K 2 K 12 ON T 11 OLR K 1 220 V AC K 22 OLR M K 11 FUSE CB L 1 N L 3 L 2 K 21 IV.3 4.5. Mạch khởi động sao_tam giác 4.6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha 220V AC OFF K 22 K 1 T 1 T 12 K 3 K 11 ON T 11 K 2 K 32 OLR O LR K 21 K 31 K 11 FUSE CB N L 3 L 2 L 1 OFF OLR ON 1 K 22 K 12 ON 2 K 2 K 13 K 23 220V AC K 1 K 21 M K 11 OLR N FUSE CB L 1 L 2 L 3 IV.4 4.7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình K 21 M OLR K 11 N FUSE CB L 1 L 2 L 3 OFF K 22 K 12 K 2 K 13 LS 21 ON 1 ON 2 K 1 K 23 LS 11 OLR 220V AC LS 1 B LS 2 A 1 2 IV.5 4.8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều 4.9. Mạch hãm ngược K 22 T 11 K 13 T 1 K 1 OFF K 12 ON K 2 K 23 OLR 220V AC K 11 K 21 M OLR FUSE CB L 2 L 3 L 1 + - N T 12 T1 1 K 13 T 1 K 1 OFF K 12 ON K 2 K 23 OLR 220V AC M OLR K 11 K 21 N FUSE CB L 1 L 2 L 3 IV.6 4.10. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu /YY K 23 K 13 K 12 K 22 K 3 K 2 OFF ON 1 220V AC ON 2 K 1 OLR 2 OLR 1 L1 L2 L3 N CB FUSE K 21 K 11 OLR 2 K 31 4C 1 K 31 M 2C 3 2C 1 4C 2 4C 3 2C 2 OLR 1 IV.7 4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự CB K 11 FUSE L1 L2 L3 N K 22 RL K 1 RL 1 K 2 CB K 21 FUSE N L3 L2 L1 K 12 RL 2 OLR 3 OFF 1 K 3 K 32 K 22 ON 2 K 12 ON 1 ON 3 K 2 K 1 OFF 3 OFF 2 OLR 2 OLR 1 220V AC IV.8 4.13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên M 1 M 2 M 3 OLR 1 K 11 FUSE CB L1 L2 L3 N OLR 2 K 21 FUSE CB OLR 3 K 31 FUSE CB K 1 ON OFF OLR T 11 T 2 T 13 RL 1 T 12 T 21 T 2 T 1 T 22 RL 220 V AC M OLR K 11 L 3 CB FUSE N L 2 L 1 IV.9 4.14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị sự cố RL 1 OFF K 22 K12 ON OLR 1 OLR 2 K 1 SW RL 2 K 2 220V AC RL K 13 K 23 OLR 1 M 2 K 11 M 2 OLR 2 K 21 FUSE CB N L2 L3 L1 . IV.1 Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 4. 1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4. 2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử. 4C 1 K 31 M 2C 3 2C 1 4C 2 4C 3 2C 2 OLR 1 IV.7 4. 11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 4. 12 K 11 FUSE CB L 1 N L 3 L 2 K 21 IV.3 4. 5. Mạch khởi động sao_tam giác 4. 6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha 220V AC OFF K 22
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps, BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps, BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn