Giáo trình tìm hiểu các thông điệp định tuyến của TCP/IP trong cấu hình catalyst switch phần 1 ppt

6 229 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 03:21

. THÔNG ĐIỆP ĐIỀU KHIỂN VÀ BÁO LỖI CỦA TCP/IP 1. 1 .Cấu hình switch 1. 1.2. Kiểm tra cấu hình mặc định của Catalyst switch Khi mới cắm đ i ệ n lần đ ầ u tiên, switch chỉ có tập tin cấu hình. của switch là Switch . Không mật mã nào đ ư ợ c cài đ ặ t ở đ ư ờ ng console và vty. Hình 6.2 .1. a. C ấu hình mặc đ ị nh của switch Giáo trình tìm hiểu các thông điệp định tuyến của. điệp định tuyến của TCP/IP trong cấu hình catalyst switch 4 21 Bạn nên đ ặ t một đ ị a chỉ IP cho switch trên cổng giả lập VLAN 1 đ ể quản lý switch. M ặ c đ ị nh là switch không có đ ị a
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tìm hiểu các thông điệp định tuyến của TCP/IP trong cấu hình catalyst switch phần 1 ppt, Giáo trình tìm hiểu các thông điệp định tuyến của TCP/IP trong cấu hình catalyst switch phần 1 ppt, Giáo trình tìm hiểu các thông điệp định tuyến của TCP/IP trong cấu hình catalyst switch phần 1 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn