Giáo trình hướng dẫn phân tích sự rối loạn của cơ năng thần kinh thực vật dưới sự điều tiết của trung khu thần kinh trung ương p8 doc

5 318 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 03:20

141 Lớp I Tế bào thân Lớp II Tế bào tiền thân chung Tế bào tìên thân chung Cho tạo dòng lympho cho tạo dòng tuỷ Lớp III Tế bào tiền thân Tế bào tiền thân Bào hạt lạc Bào hạt lạc Bào hạt lạc hồng cầu lympho T lympho B ñơn nhân hồng cầu tiểu cầu mẹ Bào hạt Bào hạt Bào hạt lạc Bào hạt lạc Bào hạt lạc Bào hạt lạc Mônô mastocyt ái kiềm ái toan trung tính hồng cầu Lớp IV Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên lỵmpho T lỵmpho B mônô tuỷ bào tuỷ bào tuỷ bào hồng cầu tiểu cầu mẹ Tiền Tiền Tiền Tiền Tiền Tiền Tiểu hồng Tiền lỵmpho T lỵmpho B mônô tuỷ bào tuỷ bào tuỷ bào hồng cầu non tiểu cầu mẹ lỵmphocyt T lỵmphocyt B tuỷ bào tuỷ bào tuỷ bào hồng cầu tiểu cầu mẹ non ái kiềm Lớp V Nguyên bào Nguyên bào Hậu Hậu Hậu Hồng cầu Miễn dịch T Miễn dịch B tuỷ bào tuỷ bào tuỷ bào non ña sắc (immunoblaste) (immunoblaste) Nhân ñũa Nhân ñũa Nhân ñũa Hồng cầu Nguyên Non ái toan Tương bào Tiền Hồng cầu Tương bào mạng lưới Lớp VI Lympho T Tương bào Monocyt Monocyt ða nhân ða nhân ða nhân Hồng cầu Tiểu cầu Hoạt hoá (plasmocyt) ái kiềm ái toan trung tính Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Chẩn ñoán bệnh thú ……………………. 142 a. Hồng huyết cầu * Số lượng hồng cầu Phương pháp ñếm: Hiện nay, hầu hết các phòng xét nghiệm lớn thường dùng máy ño huyết học 18 thông số, nhưng ở một số cơ sở (phòng xét nghiệm nhỏ) không có ñiều kiện vẫn còn dùng buồng ñếm ñể xác ñịnh. A. Phương pháp xét nghiệm bằng máy huyết học 1. những nguyên tác cơ bản - Mở cửa ở phía ñằng sau của thiết bị; lấy ống tuýp ñỏ ra khỏi máy bơm nhu ñộng; nhớ không ñược ngắt bất kỳ ñường kết nối nước nào. Bằng ñầu ngón tay xoa ống tuýp ñể lấy nốt chỗ dán ra. Lắp ñặt lại ống tuýp trên ống bơm. - ðặt bình thuốc thử ở cùng mức của thiết bị (không ñược ñể máy ở dưới bàn làm việc) - kết nối với thuốc thử (chất pha loãng, dung dịch ñiện giải, chất tẩy rửa) và bình ñựng chất thải với thiết bị kết nối lắp ñặt ở phía ñằng sau của thiết bị. - Sử dụng thuốc thử cụ thể cho Hema –screen 18. Trước khi sử dụng hãy kiểm tra hạn sử dụng và ñiều kiện lưu trữ. - Sau khi ñã kiểm tra hệ thống ñiện ñã ñược lắp ñặt ở dưới ñất ñúng chỗ thì nối thiết bị với ổ cắm ñiện. ñồng thời cũng phải kiểm tra xem sự kết nối dưới ñất không ñược làm ngắt ống kết nối. ngược lại, hãy nối dây cáp trực tiếp với nút bấm ñặt ở ñằng sau thiết bị. - Nếu ñường dây ñiện bị dao ñộng hoặc bị nhiễu loạn thì hãy sử dụng ổn áp (ups). Và nếu trong trường hợp này, hãy kiểm tra ñường dây kết nối dưới mặt ñất và nếu không có ổn áp thì hãy nối trực tiếp với nút bấm ở ñằng sau của thiết bị. - Kết nối bàn phím, con chuột, máy in với thiết bị. Cảnh báo: trong suốt quá trình này, phải tắt máy in ñi. - Hãy bật màn hình lên và theo chỉ dẫn hiện trên video. Chỉ khi Main menu xuất hiện trên video thì có thể bật máy in lên. - Trước khi ñọc, thiết bị sẽ tự ñộng kiểm tra. * Lưu ý: thông thường thì thiết bị vừa mới ñược lắp ñặt, hoặc không ñược sử dụng trong vài ngày, thì trên màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo hoặc lời nhắn trong quá trình nó tự kiểm tra. Trong trường hợp này, hãy tự kiểm tra lại vài lần cho ñến khi thiết bị hoạt ñộng ñược bình thường. Máy phân tích máu Hema – screen 18 là một máy ñếm tế bào hoàn toàn tự ñộng ñược sử dụng trong chẩn ñoán. Thiết bị kỹ thuật ñược phát triển với công nghệ hiện ñại ngày nay phục vụ cho từ phòng thí nghiệm nhỏ ñến phòng thí nghiệm vừa. Máy phân tích có thể xử lý tới 55 mẫu/ giờ với ñộ chính xác cao, lặp lại và có khả năng tích trữ hơn 1 triệu mẫu bao gồm cả biểu ñồ. Máy quyết ñịnh 18 thông số máu sau ñây từ 1 mẫu máu 20 ỡl; Giao diện cho phép chuyển kết quả tới máy in bên ngoài, tới máy tính cá nhân và tới ổ ñĩa A. Thiết bị có thể ñược nâng cấp bất cứ thời gian nào và có thể chuyển dữ liệu sang ổ A. 2. Miêu tả thiết bị 2.1. Nói chung Máy phân tích máu Hema – screen 18 gồm những phần chính sau ñây: Máy ño huyết học 18 thông số Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Chẩn ñoán bệnh thú ……………………. 143 - Hệ thống lỏng: thực hiện các chức năng: hút, mẫu, pha loãng, hỗn hợp, dung giải và rửa và máy tạo ra chân không ño ñược ñiều khiển. - Hệ thống xử lý dữ liệu: ñếm và ño thông số máu, tạo ra và lưu trữ kết quả và biểu ñồ. - ô ñiều khiển: bao gồm màn hình, bàn phím, thiết bị song song (máy in bên ngoài), máy tính, cổng dao diện. 1. Màn hình 2. Vị trí ñể mẫu 3. Kim hút máu 4. Bàn phím 5. Con chuột Màn hình: màu, vga 800 x 600, TFT, màn hình. Vị trí ñể mẫu: ñẩy vị trí ñể mẫu, tự nó sẽ ño mẫu. Bàn phím: bàn phím ñể bên ngoài. Con chuột bên ngoài. 2.2. Bảng kết nối các bộ phận ở ñằng sau 1. Bơm nhu ñộng 2. Kết nối chất tẩy rửa 3. Chất bão hoà (dung hoà) 4. Kết nối bình ñựng chất thải 5. Kết nối thuốc nổ ñồng loại 6. Quạt 7. ðĩa mềm 8. Kết nối máy in 9. Bàn phím 10. Con chuột 11. Nút tắt / mở 12. Nguồn cung cấp 2.3. Chức năng của chất lỏng Mẫu trước khi ñếm: 20ỡl mẫu máu ñược kim mẫu hút, và khoảng 4,5 ml chất pha loãng cho ñược thêm vào buồng trộn. Từ ñây, khoảng 25ỡl chất pha loãng ñầu tiên ñược kim mẫu hút và ñược cho thêm 5ml chất pha loãng vào buồng rbc, (chất pha loãng rbc). Chất pha loãng lần ñầu còn sót lại trong buồng chảy qua ống tuýp vào buồng wbc, trong buồng này có khoảng 0,6 ml thuốc thử dung giải ñược cho thêm vào (chất pha loãng wbc). Tỷ lệ pha loãng là: 1. Chất pha loãng 1 :220 2. Chất pha loãng rbc : 1 :50.000 3. Chất pha loãng wbc : 1 :250 Thời gian ño 1. ðếm wbc :∼ 4 giây 2. ðo hbg : ∼ 2 giây 3. ðếm wbc :∼ 9 giây 3. Miêu tả phần mềm 3.1. Nói chung Phần mềm bên trong ñiều khiển hoạt ñộng của thiết bị, màn hình, lưu trữ và nhớ lại dữ liệu và cho phép người sử dụng ño chuẩn. 3.2. Hệ thống thực ñơn : Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Chẩn ñoán bệnh thú ……………………. 144 Thiết bị sử dụng hệ thống thực ñơn ñể thực hiện và thay ñổi thiết lập. Người ñiều khiển có thể chọn phím bằng cách ấn vào màn hình hoặc dùng chuột. 4. Nguyên tắc hoạt ñộng 4.1. Phương pháp trở kháng : Phương pháp cơ bản ñược sử dụng trong hệ thống ñọc là một ống mao quản hút với 1 rỗ kim ño chuẩn, ñược nhúng vào một dung dịch thuốc bổ ñồng loại trong ñó máu ñược pha loãng. Hai ñiện cực ñược ñặt ở bên trong và bên ngoài chỗ mở tại ñó nguồn ñiện ñược ổn ñịnh. Khi tế bào máu ñược truyển qua rỗ kim, ñiện trở giữa hai cực ñược thay ñổi. Sự thay ñổi này ñược chuyển vào xung lực, biên ñộ của nó tương ứng với lượng máu 4.2. ðọc hemoglobin Dung dịch dung giải Hb ñược cho thêm vào chất pha loãng wbc làm giảm dẫn hồng cầu, Hemoglobin ñược giải phóng và kết hợp với Xyanua tạo thành hợp chất ổn ñịnh Xyanua metan hemoglobin và hợp chất này ñược ñọc ở ñộ trắc quang là 546nm. Nồng ñộ Hb cũng có thể ñược ño bằng thuốc thử không có màu lục nam. Thông số : Tế bào bạch cầu – wbc Tế bào / l, tế bào / ỡl Tế bào hồng cầu – rbc Tế bào / l, tế bào / ỡl Nồng ñộ Hemogrobin – Hb (g/dl, g/l, mmol/l) Lượng hạt nhỏ - mcv (fl) Hematocrit – hct (Phần trăm, nguyên chất) Nồng ñộ Hemoglobin hạt nhỏ - mchc (g/dl, g/l, mmol/l) *Phân bổ tế bào hồng cầu, ñộ rộng – rdw – cv - Tiểu huyết cầu – plt (tế bào / l, tế bào / ỡl) Phân bổ tiểu huyết cầu, ñộ rộng – pdw – cv (nguyên chất) - Lượng tiểu huyết cầu nhỏ - mpv (fl) thrombocrit – pct (phần trăm nguyên chất) sự khác nhau của tế bào bạch cầu - Lym, ly%: tế bào bạch huyết - mid, mid %: monocytes và một số bạch cầu hạt ưa eozin - gra, gr%: các bạch cầu hạt neutrophil, eosinophil, và basophil Số của bạch cầu: wbc = wbc cal x (cels/l, cels/ỡl) Số của Leukocyte rbc= rbc cal x (cels/l, cels/ỡl) ðược ño trắc quang ở 540nm Hb = Hb cal x (Hb ñược ño – Hb mẫu) Lượng trung bình của từng hồng cầu ñược lấy ra từ biểu ñồ ðược tính toán từ giá trị rbg và mcv htc% = rbc x mcv x 100 htc nguyên chất = rbc x mcv Thành phần Hemoglobin trung bình gồm hồng cầu, ñược tính từ giá trị rbc và hbc mhc = hb / rbc ðược tính từ giá trị hb và hct mchc = Hb / htc nguyên chất ðơn vị ño ñược hiển thị theo như ñơn vị ñã ñược chọn cho kết quả Hb (g/dl, g hoặc mmol/l). ðộ rộng phân bổ của bạch cầu và của tiểu huyết cầu ñược lấy ra từ biểu ñồ tại ñộ cao 20% Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Chẩn ñoán bệnh thú ……………………. 145 + Phương pháp ñếm bằng buồng ñếm Số lượng hồng cầu trong máu rất lớn, cần phải pha loãng mới ñếm ñược. ðể pha loãng hồng cầu, thường dùng một số dung dịch sau ñây. Một số dung dịch pha loãng: 1. Dung dịch Marcano Natri chlorur 0,6 g Natrixitrat 1,0 g Formol trung tính 36% 1ml Nước cất 97,4 ml Trộn ñều, quấy cho tan rồi lọc. 2. Dung dịch Hayem Natri chlorur 1,0g Natri sulfat kết tinh Na 2 SO 4 .10 H 2 O) 5,0g (Hoặc Natri sulfat khan Na 2 SO 4 2,5g) Thuỷ ngân chlorur ( HgCl 2 ) 0,5g Nước cất tới 200ml Trộn ñều, quấy cho tan rồi lọc. Cho vài giọt eosin 2% ñể dung dịch có màu hồng nhạt dễ phân biệt. 3. Natri chlorur 7,0 g Kali chlorur 0,2 g Natri xitrat 5,0 g Magie sulfat 0,04 g Nước cất 100 ml. Chú ý + Hai dung dịch (1 và 2) thường dùng. + ống hút pha loãng hồng cầu thường dùng ống Thoma. Hút máu ñến vạch 0,5, hút dung dịch pha loãng ñến 101. Như vậy, máu ñược pha loãng 200 lần. + Buồng ñếm: thường dùng buồng ñếm Neubauer và Goriaep. Buồng ñếm Neubauer Có 2 buồng 2 bên kích thước 3x3 mm 2 . Mối buồng có 9 ô lớn, hình vuông, kích thước mỗi ô 1x1 mm 2 . 4 ô lớn ở 4 góc có vạch chia ra 16 ô trung bình dùng ñể ñếm bạch cầu. Ô lớn chính giữa chia 25 ô trung bình, mỗi ô trung bình lại chia thành 16 ô nhỏ. ðếm hồng cầu ở 5 ô trung bình: 4 ô 4 góc và 1 ô ở giữa. Buồng ñếm có bề dày 1/10 mm. Lúc ñậy Lamen mỗi ô lớn tạo thành một thể tích 1/10 mm 3 . 1. Hút máu vào ống pha loãng ñến vạch 0,5. Không nên hút nhiều máu. Dùng tay hoặc bông lau sạch máu ở ngoài. 2. Lập tức hút tiếp dung dịch loãng vừa ñúng ñến 101. 3. Lấy ống cao su ra, rồi dùng ngón tay bịt 2 ñầu ống lại, ñảo nhẹ cho máu ñược trộn ñều. 4. ðậy Lamen lên buồng ñếm. Cho dung dịch cầu ñã pha loãng vào. Chú ý bỏ ñi vài giọt ñầu. ðợi 2 –3 phút cho hồng cầu lắng xuống rồi ñếm. Cách ñếm Dụng cụ ñếm hồng cầu Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m . V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Chẩn ñoán bệnh thú ……………………. 143 - Hệ thống lỏng: thực hiện các chức năng: hút, mẫu, pha loãng, hỗn hợp, dung giải và rửa. V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Chẩn ñoán bệnh thú ……………………. 144 Thiết bị sử dụng hệ thống thực ñơn ñể thực hiện và thay ñổi thiết lập. Người ñiều khiển. V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Chẩn ñoán bệnh thú ……………………. 142 a. Hồng huyết cầu * Số lượng hồng cầu Phương pháp ñếm: Hiện nay, hầu hết các phòng xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình hướng dẫn phân tích sự rối loạn của cơ năng thần kinh thực vật dưới sự điều tiết của trung khu thần kinh trung ương p8 doc, Giáo trình hướng dẫn phân tích sự rối loạn của cơ năng thần kinh thực vật dưới sự điều tiết của trung khu thần kinh trung ương p8 doc, Giáo trình hướng dẫn phân tích sự rối loạn của cơ năng thần kinh thực vật dưới sự điều tiết của trung khu thần kinh trung ương p8 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn