ĐỀ LUYỆN THI HSG CẤP TỈNH – ĐỀ 31 MÔN: TIẾNG ANH pptx

2 228 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 01:20

. ĐỀ LUYỆN THI HSG CẤP TỈNH – ĐỀ 31 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 120 phút Question 1: Supply the correct form of the verb. you when you …(get)… back tomorrow. 3. They …(not come)… home until they …(see)… everything. 4. What do you think the children …(do)… when we get home ? 5. I’m sure the letter won’t arrive in. because it was so ……… READ 4. What time do you ……… start work ? USE 5. I really don’t think he has the ………. to do this job. ABLE b- Correct the wrong form of verbs in the following sentences. 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ LUYỆN THI HSG CẤP TỈNH – ĐỀ 31 MÔN: TIẾNG ANH pptx, ĐỀ LUYỆN THI HSG CẤP TỈNH – ĐỀ 31 MÔN: TIẾNG ANH pptx, ĐỀ LUYỆN THI HSG CẤP TỈNH – ĐỀ 31 MÔN: TIẾNG ANH pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn