Giới thiệu chung về SQL

7 428 1

idom Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,956 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2012, 14:58

Giới thiệu chung về SQL I_Giới thiệu chung về SQL1>.SQL là gì?-SQL là viết tắt của Structure Query Language,nó là một công cụ quản lý dữ liệu đợc sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực .Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL nhVisual BASic,Oracle,Visual C .Trong Oracle tất cả các chơng trình và ngời sử dụng phải sử dụng SQL để truy nhập vào dữ liệu trong CSDL của Oracle. Các chơng trình ứng dụng và các công cụ Oracle cho phép ng-ời sử dụng truy nhập tới CSDL mà không cần sử dụng trực tiếp SQL. Nhng những ứng dụng đó khi chạy phải sử dụng SQL.2>.Lịch sử phát triển:-SQL đợc phát triển từ ngôn ngữ SEQUEL2 bởi IBM theo mô hình Codd tại trung tâm nghiên cứu của IBM ở California ,vào những năm 70 cho hệ thống QTCSDL lớn. -Đầu tiên SQL đợc sử dụng trong các ngôn ngữ quản lý CSDL và chạy trên các máy đơn lẻ. Song do sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu xây dựng những CSDL lớn theo mô hình khách chủ( trong mô hình này toàn bộ CSDL đợc tập trung trên máy chủ (Server)). Mọi thao tác xử lý dữ liệu đợc thực hiện trên máy chủ bằng các lệnh SQL máy trạm chỉ dùng để cập nhập hoặc lấy thông tin từ máy chủ). Ngày nay trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có sự trợ giúp của SQL. Nhất là trong lĩnh vực phát triển của Internet ngôn ngữ SQL càng đóng vai trò quan trọng hơn. Nó đợc sử dụng để nhanh chóng tạo các trang Web động SQL đã đợc viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI)và tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) chấp nhận nh một ngôn ngữ chuẩn cho CSDL quan hệ .Nhng cho đến nay chuẩn này cha đa ra đủ 100%.Nên các SQL nhúng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau đã đợc bổ xung mở rộng cho SQL chuẩn cho phù hợp với các ứng dụng của mình.Do vậy có sự khác nhau rõ ràng giã các SQL.3>.Đặc điểm của SQL và đối t ợng làm việc: a>Đặc điểm:-SQL là ngôn ngữ tựa tiếng Anh.-SQL là ngôn ngữ phi thủ tục,Nó không yêu cầu ta cách thức truy nhập CSDL nh thế nào Tất cả các thông báo của SQL đều rất dễ sử dụng và ít khả năng mắc lỗi .-SQL cung cấp tập lệnh phong phú cho các công việc hỏi đáp DL+Chèn,cập nhật ,xoá các hàng trong một quan hệ+Tạo,sửa đổi,thêm và xoá các đối tợng trong của CSDL.+Điều khiển việc truy nhập tới cơ sở dữ liệu và các đối tợng của CSDL để đảm bảo tính bảo mật của cơ sở DL+đảm bảo tính nhất quán và sự ràng buộc của CSDL.-Yêu cầu duy nhất để sử dụng cho các hỏi đáp là phải nắm vững đợc các cấu trúc CSDL của mình.b>Đối tợng làm việc của SQL:-Là các bảng ( tổng quát là các quan hệ )dữ liệu hai chiêù .Các bảng này bao gồm một hoặc nhiều cột và hàng.Các cột gọi là các trờng ,các hàng gọi là các bản ghi.Cột với tên gọi và kiểu dữ liệu (kiểu dl của mỗi cột là duy nhất)xác định tạo nên cấu trúc của bảng (Ta có thể dùng lệnh Desc[ribe] TABLE-name để xem cấu trúc của bảng ,phần tuỳ chọn[] có thể đợc bỏ trong Oracle).Khi bảng đã đợc tổ chức hệ thống cho một mục đích nào đó có một CSDL4>.Các kiểu dữ liệu cơ bản của SQL:-Integer:Số nguyên:-2147483648 đến 2147483647-Smallinteger:-32768 đến 327671-Number(n,p):số thập phân độ dài tối đa là n kể cả p chữ số thập phân(không tính dấu chấm).-char (n):xâu có độ dàI cố định là n n<=255-varchar(n):xâu có độ dàI biến đổi (0-:-n)-long varchar :xâu có độ dài không cố định,độ dài có thể thay đổi 4Kb-:-32Kb-Date:Dữ liệu kiểu ngày.II _ Giới thiệu các tập lệnh cơ bản của SQL: -Tập lệnh SELECT:Đây là lệnh thờng đợc dùng nhiều nhất trong CSDL ,nó thờng đợc sử dụng để nhận dữ liệu từ CSDL.-Tập lệnh INSERT,UPDATE,DELETE:các lệnh này thờng hay đợc dùng để vào một hàng mới,sửa đổi hay xoá bỏ các hàng đã tồn tại trong các quan hệ của CSDL.-Tập lệnh CREATE,ALTER,DROP:Ba lệnh này dùng để tạo,thay đổi,xoá bỏ bất kỳ cấu trúc dữ liệu nào của các quan hệ nh bảng ,VIEW,INDEX -Tập lệnh GRANT,REVOKE:Hai lệnh này đợc sử dụng để cho phép quyền truy nhập hay không cho phép quyền truy nhập tới CSDL của Oracle và cấu trúc bên trong nó.Trong phần giới thiệu các tập lệnh này ta dùng ba bảng quan hệ sau làm ví dụ minh hoạ:R1(Nhân viên) (#NV,Ho_tên,Nsinh,nghề nghiệp,Đìa chỉ,lơng)R2(Liên kết) (#NV,#MP)R3(phong) (#Mp,Tên_phong,tel)1>Lệnh SELECT:*Mệnh đề SELECT tơng ứng với toán tử project(phép chiếu ) của đại số quan hệ.Nó đợc dùng để tạo danh sách các thuộc tính mà ta mong muốn.Khối lệnh SELECT gồm có ba mệnh đề chính:+SELECT:xác định nội dung của các cột cấn đa ra.+FROM:danh sách các quan hệ đợc quét qua+WHERE:ứng với một khẳng định lựa chọn của đạI số quan hệ.Nó là một khẳng định liên quan đến các thuộc tính của quan hệ xuất hiện trong mệnh đề FROM:-Một hỏi đáp cuả SELECT thờng có dạng:SELECT [distinct]*/A1 An FROM r1 rm[WHERE p];Trong đó :Ai là các thuộc tính rj là các quan hệ (có thể là các TABLEs,VIEWs )Ta có thể dùng các bí danh cho các Ai,rj.p:là đIều kiện ràng buộc.ở đây WHERE có thể có hoặc không.Dùng *để chỉ tất cả các thuộc tính của các quan hệ đợc chọn-Hỏi đáp này tong đơng với biểu diễn sau trong quan hệ:A1 An[S p(r1 rm)]-Để loại bỏ các bộ giá trị (các hàng) trùng nhau ta thêm từ khoá Distinct vào sau SELECT (trớc đây SQL thêm từ khoá unique).-Trong khẳng định p:ta có thể dùng các liên từ logic and,or,not khi kết hợp nhiều điều kiệnVD1:Để hiện các thông tin về một nhân viên nào đó gồm(#,Họ_tên,N_sinh,Chức_vụ,địa_chỉ,lơng)SELECT Distinc * FROM R1;*Đa ra (họ_tên,Nsinh,chức_vụ,địa_chỉ,lơng,tên_phòng) với đIều kiện lơng>500.000 và đia_chỉ không ở Hà nộiSELECT Ho_tên,Nsinhn,chức_vụ,địa_chỉ,lơng,tên_phòng FROM Nhânviên R1,Liênkêt R2,Phong R32 WHERE (R1.lơng>500.000) and (not R1.địa_chỉ=Hà nội) and(R1.#NV=R2.#NV) and (R2.#MP=R3.#MP);-Trong lệnh trên ta đã dùng R1,R2,R3 làm bí danh cho Nhânviên, Liênkêt,Phong Các bí danh đó chỉ có tác dụng trong một câu lệnh Các ví dụ sau này ta dùng R1,R2,R3 để thay cho các bảng trên cho gọn Có 4 toán tử hay đợc dùng với các kiểu dữ liệu.Trong mệnh đề WHERE là: In (not In) Between and (not between ) Like(not like) Is null (not is Null).+Toán tử In (not In):dùng để kiểm tra giá trị trong(không nằm trong) một danh sách đợc chỉ ra.Ví d ụ :đa ra những ngời có đia_chỉ ở Hà nội và Hà tây.SELECT * FROM R1 WHERE đia_chỉ in (Hà nội,Hà tây);+Toán tử Between and (not ) : kiểm tra giá trị nằm giữa (không nằm giữa) một phạm vi đợc chỉ ra.VD :đa ra những ngời có lơng nằm trong khoảng (500.000-:-1.000.000).SELECT * FROM R1 WHERE lơng between 500.000 and 1.000.000;+Toán tử like (not like):dùng để kiểm tra những giá trị giống (không giống) với giá tri sau like,thờng sử dụng với xâu ký tự và khi ta không biết chính xác giá trị cần tìm kiếm hoặc giá trị cần tìm kiếm giống một mẫu nào đó.Trong SQL ngời ta sử dụng ký hiệu % cho xâu con và _cho 1 ký tự bất kỳ.VD:Tìm những ngời có tên mà có ký tự đầu tiên bất kỳ,ký tự tiềp theo là OA và tiếp theo là dãy ký tự bất kỳ:SELECT *FROM R1 WHERE hoten=_OA%;+Toán tử Is Null (not is Null):kiểm tra cho các giá trị rỗng (không rỗng);VD:Đa ra tất cả những nhân viên mà đã cập nhật địa chỉSELECT *FROM R1 WHERE Dia_chi Not Is Null;-Các hàm hay đợc sử dụng trong mệnh đề SELECT:+AVG:tính giá trị trung bình của một hoặc nhiều trờng bỏ qua các giá trị rỗng.VD:tính lơng TB của cơ quan:SELECT AVG(lơng) FROM R1;+Count:đợc dùng để đếm các bộ (hàng)VD:ĐIểm tổng số bản ghi từ R1 có long>500.000SELECT count(*) FROM R1 WHERE lơng>500.000+Hàm Max:tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:VD:tìm ngời có lơng lớn nhát trong R1 có địa chỉ ở Hà TâySELECT Max(lơng) FROM R1 WHERE địa_chỉ=Hà_tây; +Hàm Min:tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:VD:tìm ngời có lơng nhỏ nhát trong R1 có địa chỉ ở Hà TâySELECT Min(lơng) FROM R1 WHERE địa_chỉ=Hà_tây; +Hàm Sum:tính tổng giá trị bỏ qua giá trị rỗng.VD:Tính tổng lơngcủa cơ quanSELECT Sum(lơng) FROM R1;-NgoàI 3 mệnh đề chính trên ta còn có thể :+Tìm kiếm theo nhóm nhờ mệnh đề GROUP BYđợc sử dụngđể phân chia các bộ thành các nhóm nhỏ .VD:Đa ra danh sách các nhân viên theo nhóm địa chỉSELECT *FROM R1 Group by Đia_chỉ;3Thờng đi với mệnh đề Group by là mệnh đề Having by sử dụng để chỉ ra những hạn chế của các nhóm đợc hiển thị.Chú ý rằng mệnh đề Having by chỉ đi với Group by và điều kiện của nó chỉ tác động đến từng nhóm bản ghi đợc chỉ ra ở mệnh đề Group by chứ không tác động đến toàn bảng.VD: Đa ra danh sách các nhóm nhân viên cùng chức vụ và có lơng >500.000SELECT * FROM R1Group by chức_vụHaving by lơng>500.000-Sắp xếp theo một hoặc nhiều trờng ta dùng mệnh đề ORDER BY (colum1/[ASc|Desc] ) +ASc sắp xếp theo chiều tăng (ngầm định) +Desc sắp xếp theo chiều giảm VD Sắp xếp nhân viên theo chiều giảm theo lơng ,nếu cùng mức lơng thì theo sắp xếp theo chiều xếp theo chiều tăng ho_tên SELECT * FROM R1 ORDER BY lơng/Desc,ho_tên;2>Nhóm lệnh INSERT,UPDATE,DELETE:*INSERT: Dùng để chèn dl vào một quan hệ chúng ta có thể tạo ra 1 bộ để chèn vào hoặc một tập các bộ từ hỏi đáp SELECT để chèn vàoCú pháp của lệnh: INSERT INTO R[A1 An] VALUES(vl1 )VD:chèn 1 hàng (020,Nguyễn trọng Nghĩa,Bảo vệ,Hà nội,800.000)vào R1INSERT INTO R1 VALUES (020,Nguyễn trọng Nghĩa,Bảo vệ,Hà nội,800.000);*UPDATEDùng để sử đổi giá trị của một hoăc nhiều bộ đã tồn tại trong quan hệ cú pháp cuả lệnhUPDATE R SET [WHERE p]VD:-lơng của tất cả các nhân viên của cơ quan cùng tăng 5%UPDATE R1 SET lơng=lơng*1,05 -chỉ tăng lơng của những ngời có lơng<500.000 và tăng 10%UPDATE R1 SET lơng=lơng*1,1 WHERE lơng<500.000*DELETE:Dùng để xoá bỏ 1 hoặc nhiều bộ trong quan hệ Cú pháp:DELETE FROM R[WHERE P]những bộ nào thoả mãn đk P thì mới bị huỷ bỏ khỏi quan hệ RVD: DELETE FROM R1 WHERE ng_sinh>01-01-1935; Xoá bỏ tất cả các nhân viên ta dùng lệnhDELETE FROM R1;Chú ý:lệnh DELETE chỉ thao tác với 1 quan hệ.Muốn huỷ các bộ từ nhiều quan hệ ta dùng DELETE cho mỗi quan hệ.Lệnh DELETE chỉ đánh dấu các bản ghi chứ cha thực sự xoá hẳn ,ta có thể khôi phục lại đợc .Để xoá hẳn ta dung lệnh COMMIT ,khi đã ra lệnh này ta không thể khôi phục lại đợc nữa .Khi cha ra lệnh COMMIT ta có thể khôi phục lại bằng cách dùng lệnh ROLLBACK.3>Nhóm lệnh CREATE,ALTER,DROP:a>Lệnh CREATELệnh này dùng để tạo ra các quan hệ nh TABLE,VIEW,INDEX*CREATE TABLE4-Bảng là một cấu trúc cơ bản để cất giữ trong hệ thống quan hệ.Có khuôn dạng hai chiều gồm có các cột và hàng.Nólà yếu tố cơ bản cho các thao tác khác nhau.Có thể nói việc tạo bảng là bớc đầu tiên quan trọng nhất để thiết lập CSDL.-Cú pháp của lệnh này:CREATE TABLE table-name(colom_name type(size) )Khi tạo ra bảng chúng ta phải chỉ ra kiểu dữ liệu của cột và mỗi cột chỉ có thể có môt kiểu dữ liêụ duy nhất.Khi tạo bảng ta có thể đa ra các ràng buộcCác ràng buộc của các trờng có thể là : primary key,foreign ket ,unique,not null . VD:tạo bảng nhân viênCREATE TABLE NHAN_VIEN (#NV varchar(4) constraint NV_Primary key,ho_tên Varchar(25),Ng_sinh date,chứcvụ varchar(20),đia_chỉ varchar(30).lơng number(7)); trong VD trên ta tạo ra một ràng buộc là #NV đợc định nghĩa là primary key-Ta cũng có thể tạo ra bảng mới với cấu trúc và dữ liệu từ 1 bảng khác.Cú pháp:CREATE TABLE TABLE_name[(colum_name )]ASSELECT statement;VD:tạo ra 1 bảng mới có tên là NVN (#NV,họ_tên) từ bảng NHAN_VIENCREATE TABLE NVN AS SELECT #NV,họ_tên FROM NHAN_VIEN;*CREATE VIEW:-VIEWs giống nh những window mà thông qua những window này dữ liệu có thể đợc xem hoặc thay đổi.Nó có thể đợc tạo ra dựa trên một hay nhiều bảng trong CSDL.Nó là một bảng ảo không tồn tại thực sự trong CSDL.Nhng nó có thể đợc truy nhập nh là các bảng thông thờng.Ta có thể nhận đợc các hàng từ VIEW với các lệnh SELECT và trong hầu hết các trờng hợp của việc UPDATE,INSERT,DELETE hàng từ CSDL thông qua VIEW.Có một vàI trờng hợp không cho phép UPDATE từ CSDL.-Việc sử dụng VIEW có rất nhiều hữu ích trong việc:+Hạn chế việc truy nhập CSDL .SELECT từ một VIEW có thể hiển thị phần hạn chế của CSDL một cách nhanh chóng.+Cho phép ngời dùng tạo ra những hỏi đáp đơn giản để nhận đợc kết quả từ những hỏi đáp phức tạp mà không cần biết cách thức nối các bảng nh thế nào.+Cung cấp các phần tử dữ liệu độc lập cho ngời sử dụng và các chong trình viết ứng dụng dẫn đến đảm bảo cho việc bảo mật dữ liệu ,che dấu dữ liệu nào đó khỏi một user nào đó.Cú pháp : CREATE [or REPLACE/FORCE] VIEW view_name [colum ]AS Query,[with check option]-OR REPLACE:cho phép một VIEW đợc tạo ra thậm chí nếu một VIEW đã tồn tại có cùng tên nh vậy.Do đó nó sẽ thay thế VIEW cũ.-FORCE:cho phép tạo ra VIEW thậm chí các bảng cơ sở cha tồn tại nhng các bảng phải tồn tại trớc khi VIEW đó đợc sử dụng -Mệnh đề WITH CHECK OPTION:chỉ ra rằng việc INSERT,UPDATE thực hiện thông qua VIEW là không cho phép.VD: Tạo VIEW có tên NV_phong từ R1,R2,R3 gồm các trờng Họ_tên,phòngCREATE VIEW NV_phong AS SELECT hotên,tênphong FROM R1,R2,R3 WHERE (R1.#NV=R2.#NV)and (R2.#MP=R3.#MP) with check option;*CREATE INDEX Bảng chỉ số là một đối tợng đặc biệt đợc tạo ra để cung cấp cho việc truy nhập tới bảng trong CSDL một cách nhanh chóng 5Cú pháp:CREATE INDEX index_name ON table(colum)VD: CREATE INDEX Nhân _ vien_id ON NHAN_VIEN (Họ_tên);b> Lệnh ALTER-Dùng để hoặc là thêm một hay nhiều trờng vào bảng hoặc sửa đổi một cột hiện tại.SQL ANSI chuẩn không cho phép huỷ bỏ các cột.-Cú pháp: ALTER TABLE TABLE_name ADD | MODIFY | DROP option (colum Datatype )+ADD:thêm cột mới+MODIFY:sửa đổi cột+DROP option xoá bỏ các ràng buộcVD1:thêm trờng gia đình kiểu char(1) vào R1 ALTER TABLE R1 ADD gia đình char(1);VD2:Thay đổi trờng Địa_chỉ Varchar(30) trong R1 thành Địa_Chỉ(20):ALTER TABLE R1 MODIFY Địa_Chỉ varchar(20);VD3:Huỷ bỏ ràng buộc trờng khoá #NV trong R1ALTER TABLE R1 DROP constraint NV_primc>Lệnh DROP -Dùng để xoá bỏ một quan hệ,khi ta xoá bỏ một bảng cơ sở thì tất cả các VIEW,INDEX đ-ợc định nghĩa trên bảng đó sẽ bị xoá bỏ .Cú phap:DROP TABLE/VIEW/INDEX Name;VD:Xóa bỏ Nhân_viên_id;DROP INDEX Nhân_viên_id;4>Tập lệnh GRANT,REVOKE:*Để kiểm tra quyền truy nhập CSDL dùng lệnh GRANTCú pháp: GRANT privileges ON object TO (user/public)[WITH GRANT OPTION]-các quyền (privileges) truy nhập CSDL: +Read(đọc)+SELECT(chọn)+write(ghi)+INSERT(bổ sung)+UPDATE(sửa đổi)+DELETE,run.-Đối tợng (object) :là tên các quan hệ hoặc tên các chơng trình.-Tên nguời sử dụng:Tên của một ngời ,một nhóm ngời hoặc danh sách ngờipublic:cho tất cả mọi ngời cùng đợc sử dụng.-Từ khoá :with grant OPTION:đảm bảo để ngời sử dụng có thể tiếp tục trao quyền sử dụng cho ngời khác.VD:cho phép SELECT,INSERT,UPDATE trên bảng R1 cho Nghĩa,KhôiGRANT SELECT,INSERT,UPDATE ON R1 TO Nghĩa,Khôi with grant option;Nghĩa,Khôi có thể trao quyền trên cho ngời khác.*Để huỷ bỏ quyền truy nhậpCú pháp:REVOKE privileges ON object FROM userVD:để huỷ bỏ quyền UPDATE từ Nghĩa:REVOKE UPDATE ON R1 FROM Nghĩa;6 7 . I _Giới thiệu chung về SQL1 > .SQL là gì? -SQL là viết tắt của Structure Query Language,nó là một công. khác nhau rõ ràng giã các SQL. 3>.Đặc điểm của SQL và đối t ợng làm việc: a>Đặc điểm: -SQL là ngôn ngữ tựa tiếng Anh. -SQL là ngôn ngữ phi thủ tục,Nó
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu chung về SQL, Giới thiệu chung về SQL, Giới thiệu chung về SQL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay