Giáo trình thực tập hóa lý part 5 pdf

10 413 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 17:20

. phương trình thực nghiệm hoặc lí thuyết đã được đưa ra để mô tả sự hấp phụ đẳng nhiệt. Ở đây nêu ra một số phương trình hay gặp: 1. Phương trình Frendlich (Freundlich) Đó là phương trình thực. 0,025N; 0,05N; 0,1N,; 0,2N; 0,4N; 0,5N. Dùng dung dịch xút chuẩn (nồng độ 0,05N) chuẩn lại các dung dịch trên với chỉ thị phenolphtalein và ghi lấy các nồng độ chính xác. Lấy mỗi dung dịch 50 . hằng số. Trong bài thực nghiệm này ta chỉ khảo sát hai phương trình Frendlich và Lăngmua, tính các hằng số trong hai phương trình đó và vẽ đường biểu diễn của hai phương trình (có tên chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thực tập hóa lý part 5 pdf, Giáo trình thực tập hóa lý part 5 pdf, Giáo trình thực tập hóa lý part 5 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn