Giáo trình thực tập hóa lý part 8 pdf

10 346 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 17:20

. dụ: Bắt đầu từ ống số 8 có sự đục. Có nghĩa là ngưỡng keo tụ được tính từ ống số 8 có độ pha loãng 8/ 4. Lúc đó nồng độ dung dịch Na 2 SO 4 được tính theo công thức: C = 8. 0,01 12 = 2 3 .10. dung dịch loãng hơn. Ví dụ: Trong thí nghiệm 1 ống số 8 bắt đầu đục. Do đó dung dịch đặc hơn tương ứng với ống số 8, có sự pha loãng 8/ 4. Dung dịch loãng hơn tương ứng với ống số 7, có sự pha. Các ion Ag + và I − trong môi trường sẽ tập hợp lại thành các hạt keo AgI. Một điều kiện thiết yếu cho cả hai phương pháp trên là pha phân tán phải thực tế không tan trong môi trường phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thực tập hóa lý part 8 pdf, Giáo trình thực tập hóa lý part 8 pdf, Giáo trình thực tập hóa lý part 8 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn