Giáo trình thực tập hóa lý part 10 doc

10 514 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 17:20

. phân tử khối cao su theo (10) . 93 93 Phụ lục SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ LÝ A. Sai số của phép đo Các kết quả thực nghiệm bao giờ cũng. a .10 n thì trong các hàng chỉ ghi trị số a, còn ở phía trên của cột ghi x .10 −n . Thí dụ, nồng độ của dung dịch là C = 2,5 .10 −3 M thì trong hàng viết 2,5 và ở phía trên của cột viết C .10 3 M đối là khác nhau: Lần 1: a a ε = 1 0050, = 0,005 hay 0,005 × 100 % = 0,5% Lần 2: a a ε = 10 0050 , , = 0,05 hay 0,05 × 100 % = 5% Rõ ràng là phép đo thứ nhất có độ chính xác cao hơn. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thực tập hóa lý part 10 doc, Giáo trình thực tập hóa lý part 10 doc, Giáo trình thực tập hóa lý part 10 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn