Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam

11 285 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 17:11

Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt NamThuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam nêu tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam, vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam, so sánh thị trường sơ cấp và thi trường thứ cấp, tạo ra công cụ có tính thanh khoản cao ,tích tụ ,tập trung và phân phối vốn. . tế 5)Hiệu quả của quốc tế hoá thị trương chứng khoán Thời gan gần đây,đã xuất hiện một số nhà đầu tư nuớc ngoài như Anh,Nhật,Trung Quốc…thông qua thị trường chứng khoán, các công ty Việt Nam đã huy. DAY! CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ViỆT NAM LÀ KÊNH DẪN VỐN TỪ NƠI THỪA VỐN ĐẾN NƠI THIẾU VỐN,HAY CHÍNH LÀ NƠI TRAO ĐỔI MUA BÁN CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH SO SÁNH THỊ TRƯỜNG. Giá chứng khoán và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết. Dựa vào sự biến động giá trên thị trường( tăng ,giảm),cng cấp nhà đầu tư dự báo chu kỳ kinh doanh của doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam, Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam, Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn