Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá tại xã Bằng Vân – huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn

79 760 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 10:19

Trang bìa phụiLời cảm ơniiLời cam đoaniiiDanh mục chữ viết tắtivDanh mục các bảng trong khoá luận vMục lụcviMỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu22.1. Mục tiêu chung22.2. Mục tiêu cụ thể23. Ý nghĩa của khóa luận33.1. Ý nghĩa trong học tập33.2 Ý nghĩa thực tiễn34. Bố cục của khóa luận3Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN41.1. Cơ sở lý luận41.1.1. Cơ sở lý luận về đánh giá, vùng nông thôn41.1.1.1. Đánh giá41.1.1.2. Khái niệm nông dân, vùng nông thôn41.1.2. Cơ sở lý luận về phát triển sản xuất thuốc lá61.1.3. Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế81.2. Cơ sở thực tiễn111.2.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu thuốc lá trên thế giới111.2.1.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thuốc lá trên thế giới111.2.1.2. Nhu cầu thuốc lá trên thế giới131.2.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu thuốc lá ở Việt Nam151.2.3. Tình hình sản xuất thuốc lá tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn161.2.4. Đặc điểm các loại thuốc lá phân theo chất lượng17Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU212.1. Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu212.1.1. Đối tượng nghiên cứu212.1.2. Nội dung nghiên cứu212.1.3. Phạm vi nghiên cứu212.2. Câu hỏi nghiên cứu212.3. Phương pháp nghiên cứu222.3.1. Chọn địa điểm nghiên cứu222.3.2. Phương pháp thu thập số liệu222.3.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp222.3.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp222.3.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu232.3.3.1. Phương pháp xử lý số liệu232.3.3.2. Phương pháp phân tích số liệu232.3.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu24Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN263.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu263.1.1. Điều kiện tự nhiên263.1.1.1. Vị trí địa lý263.1.1.3. Khí hậu, thời tiết293.1.1.4. Thủy văn – Nguồn nước303.1.2. Điều kiện kinh tế303.1.2.1. Về trồng trọt303.1.2.2. Về chăn nuôi333.1.3. Điều kiện văn hóa, xã hội343.1.3.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn343.1.3.2. Điều kiện dân số, lao động, nhân khẩu36     1 BQC Bình quân chung 2 BVTV Bảo vệ thực vật 3 CC Cơ cấu 4 CCDC Công cụ dụng cụ 5 CLĐ Công lao động 6 DT Diện tích 7 ĐVT Đơn vị tính 8 FC Chi phí cố định 9 GO Giá trị sản xuất 10 HQKT Hiệu quả kinh tế 11 IC Chi phí trung gian 12 KH – KT Khoa học – Kỹ thuật 13 KT – XH Kinh tế - Xã hội 14 MI Thu nhập hỗn hợp 15 NS Năng suất 16 Pr Lợi nhuận 17 SL Sản lượng 18 TC Tổng chi phí 19 TIMB Ngành Công nghiệp và Ban Tiếp thị Thuốc lá 20 TSCĐ Tài sản cố định 21 UBND Ủy ban nhân dân 22 USD Đô la mỹ 23 VA Giá trị gia tăng 24 VC Chi phí biến đổi  !"#$%&'( Sơ đồ 3.1: Cây vấn đề các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất thuốc lá tại xã Bằng Vân Error: Reference source not found Sơ đồ 3.2: Thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc lá qua các kênh phân phối trên địa bàn xã Bằng Vân Error: Reference source not found & )* i ii + ,' /*0120340*5*06789: Cây thuốc lá là một trong bốn loại cây nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp (cùng với cây bông, cây nguyên liệu giấy và cây có dầu). Là loại cây công nghiệp ngắn ngày, thuốc lá là một mặt hàng có tính đặc thù, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt trong công tác xóa đói giảm nghèo của người dân. Cây thuốc lá rất thích hợp với điều kiện đất đai và khí hậu của vùng núi phía Bắc. Đây là cây trồng tăng vụ mang lại giá trị kinh tế cao, sử dụng hiệu quả đất đai, góp phần tạo công ăn việc làm, tận dụng được nguồn lao động của địa phương và tăng thu nhập cho người lao động. So với các cây trồng nông nghiệp khác như: Lúa, ngô, đậu tương, lạc… thì thuốc lá đem lại hiệu quả kinh tế hơn hẳn. Chính vì lợi nhuận cao nên việc sản xuất thuốc lá đã được sự quan tâm của nhiều cấp chính quyền trong cả nước. Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn… cây thuốc lá đã nằm trong cơ cấu cây trồng của địa phương, thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Hiện nay nhiều khu vực trồng cây thuốc lá đã được đầu tư mạnh như địa điểm bán phân bón gần khu dân cư, địa điểm thu mua thuốc lá để người dân yên tâm vào sản xuất thuốc lá. Đảng và Nhà nước đã có Chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất thuốc lá để thay thế thuốc lá nhập khẩu, đồng thời tăng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ. Vì thế cần mở rộng diện tích sản xuất thuốc lá nhiều hơn nữa. Bằng Vân là xã miền núi của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, là vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với một số loại cây trồng như lúa, ngô, khoai, sắn, đậu tương, thuốc lá. So với các loại cây trồng khác thì cây thuốc lá là loại cây trồng có thế mạnh nhất. Từ hàng chục năm nay, cây thuốc lá đã dần trở thành cây trồng phổ biến ởxã Bằng Vân và thực tế cho thấy nhiều hộ nông dân đã có cuộc sống khá 1 hơn. Đây là thực tế đáng mừng bởi như thế có nghĩa là người dân đã tìm ra được lối thoát xoá đói giảm nghèo cho chính họ. Chính vì hiệu quả của việc trồng thuốc lá cao mà người nông dân ngày một chăm lo đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới. Tuy nhiên, so với tiềm năng của địa phương, thì việc sản xuất thuốc lá còn bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như: Kỹ thuật sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính, việc sử dụng phân bón chưa hiệu quả… dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao, nên cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền và các ngành có liên quan. Trước những thực tế đó, đòi hỏi phải có sự đánh giá đúng thực trạng, thấy rõ được những tồn tại để từ đó đề ra các giải pháp nhằm phát triển sản xuất thuốc lá tại xã, vì vậy việc nghiên cứu đề tài:   !"# $%&'sẽ góp phần giải quyết các vấn đề trên. ;.<057*5*067 ()*)+,- Đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến HQKT của cây thuốc lá trên địa bàn xã Bằng Vân – huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời xác định những khó khăn mà các hộ sản xuất thuốc lá gặp phải trong quá trình sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn đó nhằm nâng cao HQKT của cây thuốc lá tại địa phương trong thời gian tới. ()()+,-,. - Đánh giá được thực trạng sản xuất của thuốc lá tại địa phương qua ba năm 2011 - 2013. - Đánh giá được HQKT của cây thuốc lá trên địa bàn xã Bằng Vân. - Tìm hiểu và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá trên địa bàn nghiên cứu. - Phân tích SWOT trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá. 2 - Trên cơ sở tìm hiểu được những khó khăn và đánh giá các nguồn lực hiện có của địa phương để đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn nhằm nâng cao HQKT cho người sản xuất thuốc lá và cho địa phương. =.>*03?@A7B* /)*)0123456 - Củng cố lý thuyết cho sinh viên - Giúp sinh viên làm quen với công việc thực tế, nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng và trang bị kiến thức thực tiễn phục vụ cho quá trình công tác sau này. - Vận dụng và phát huy được các kiến thức đã học tập vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. - Là tài liệu tham khảo cho những độc giả quan tâm đến việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của một loại cây trồng nào đó. /)(0178 Kết quả nghiên cứu của khóa luận sẽ giúp một phần nào vào việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá tại địa phương và thấy được thực trạng tình hình sản xuất hiện nay, từ đó giúp cho người dân có kinh nghiệm để phát triển sản xuất. Đồng thời tìm hiểu những khó khăn trong quá trình sản xuất thuốc lá của người dân từ đó đề ra giải pháp để phát triển kinh tế hiệu quả trong thời gian tới. C.D0<003?@A7B* Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, phụ lục, tài liệu tham khảo, khóa luận bao gồm 4 phần với nội dung như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chương 4: Các giải pháp nâng cao HQKT cho sản xuất thuốc lá tại địa bàn xã Bằng Vân 3 EF*- +&>&'(GH FIJAKA7B* *)*)*)9#:;5<= - Khái niệm đánh giá: Thuật ngữ đánh giá (Evaluation) là đưa ra nhận định tổng hợp về các dữ kiện đo lường được qua các kỳ kiểm tra/lượng giá (asessement) trong quá trình và kết thúc bằng cách đối chiếu, so sánh với những tiêu chuẩn đã được xác định rõ ràng trước đó trong các mục tiêu. [16] - Định nghĩa về đánh giá: + Đánh giá là quá trình thu thập, xử lý thông tin để lượng định tình hình và kết quả công việc giúp quá trình lập kế hoạch, quyết định và hành động có hiệu quả. + Đánh giá là quá trình mà qua đó ta quy cho đối tượng một giá trị nào đó. + Đánh giá là một hoạt động nhằm nhận định, xác nhận giá trị thực trạng về: mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công việc, trình độ, sự phát triển, những kinh nghiệm được hình thành ở thời điểm hiện tại đang xét so với mục tiêu hay những chuẩn mực đã được xác lập. [16] *)*)()9#:;5<=62.:> * Phân loại Cây thuốc lá cố nguồn gốc từ Nam Mỹ và có lịch sử trồng trọt cách đây khoảng 4000 năm. Từ Nam Mỹ cây thuốc lá được đem đi trồng khắp nơi trên thế giới thuộc Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi. Cây thuốc lá có tên khoa học là: Nicotinana.sp thuộc ngành hạt kín Angiosper, lớp 2 lá mầm Dicotylndones, phân lớp Asteridae, bộ hoa mõm sói Scophulariales, họ cà Solanaceae, chi Nicotiana. Trong chi Nicotiana có 50 – 70 loài, đa số là dạng cỏ, một số thân đứng, hầu hết là các dạng dại 4 phụ. Căn cứ vào hình thái, màu sắc của hoa người ta phân chia thành 4 loại chính: - Loài Nicotiana tabacum L.: có hoa màu hồng hay đỏ tươi. Đây là loài phổ biến nhất chiếm 90% diện tích thuốc lá trên thế giới. - Loài Nicotiana rustica L.: có hoa màu vàng, chiếm 10% diện tích thuốc lá trên thế giới. - Loài Nicotiana petunioide L.:có hoa màu trắng, phớt hồng hay tím. Thường chỉ có trong vườn thực vật phục vụ nguồn dự trữ gen cho lai tạo, ít được dùng trong sản xuất. - Loài Nicotiana polidiede L.: có hoa màu trắng. Loài này cũng được ít dùng trong sản xuất, chủ yếu chỉ có trong vườn thực vật học của một số quốc gia. [3] * Giá trị của cây thuốc lá Thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) là cây công nghiệp ngắn ngày có tầm quan trọng bậc nhất về kinh tế trên thị trường thế giới, không chỉ đối với trên 33 triệu dân của trên 120 quốc gia, mà còn cho cả toàn bộ nền công nghiệp, từ các nhà máy chế biến cuốn điếu, sản xuất phụ gia, phụ liệu, đến cả hệ thống phân phối tiêu thụ, thậm chí đến cả một phần ngành sản xuất của vật tư nông nghiệp phục vụ cho cây thuốc lá như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trồng thuốc lá có hiệu quả cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác (1.000- 1.200 USD/ tấn lá khô) [3]. Các hãng sản xuất thuốc lá của các nước tư bản đều nhận được nguồn lợi nhuận khổng lồ từ cây thuốc lá. Ở nước ta cây thuốc lá cũng mang lại giá trị kinh tế cao, sử dụng hiệu quả đất đai, góp phần tạo công ăn việc làm, tận dụng được nguồn lao động của địa phương, tăng thu nhập cho người lao động. Lợi nhuận cao từ sản xuất thuốc lá đã có sự quan tâm của nhiều cấp chính quyền trong cả nước, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Cây thuốc lá 5 đã nằm trong cơ cấu cây trồng truyền thống thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao. [15]. Trong thuốc lá có thể chiết suất một số chất hóa học, những chất này có thể được sử dụng làm thuốc thực vật. [15] Trong y học người ta chiết suất từ thuốc lá chất Hemoglobin được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. [15] Đối với ngành công nghệ sinh học, cây thuốc lá được sử dụng như thực vật mô hình cho những nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng nhờ khả năng dễ dàng tiến hành, nuôi cấy Invitro và chuyển gen. [15] *)*)/)9#:;5<= Hiệu quả kinh tế là một phạm trù phản ánh sử dụng nguồn nhân lực, vật lực để đạt được hiệu quả cao nhất hay nói cách khác HQKT là một phạm trù phản ánh chất lượng của một hoạt động kinh tế. Nâng cao chất lượng một hoạt động kinh tế là tăng cường lợi dụng các nguồn lực có sẵn trong một hoạt động kinh tế. Đây là đòi hỏi khách quan của một nền sản xuất xã hội, do nhu cầu vật chất ngày càng cao. * Quan điểm thứ nhất: HQKT là kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế được xác định bằng công thức: Hiệu quả kinh tế = kết quả thu được – chi phí bỏ ra. (H) = (Q) - (C) Quan điểm này không còn phù hợp nữa, vì nếu cùng một kết quả sản xuất như nhau nhưng khác nhau về chi phi sản xuất sẽ khác nhau về hiệu quả. Không phản ánh đúng mục tiêu của người sản xuất là tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí. * Quan điểm thứ hai: HQKT được xác định bằng nhịp độ tăng trưởng sản xuất hoặc tổng sản phẩm quốc dân, hiệu quả cao khi nhịp độ tăng trưởng của các chỉ tiêu đó cao và hiệu quả kinh tế có nghĩa là không lãng 6 phí. Một nền kinh tế là có hiệu quả khi nó nằm trên giới hạn năng lực sản xuất đặc trưng bằng chỉ tiêu sản lượng tiềm năng của kinh tế, sự chênh lệch giữa sản lượng tiềm năng thực tế (sản lượng cao nhất có thể đạt được trong điều kiện toàn dụng công nhân) và sản lượng thực tế là sản lượng tiềm năng mà xã hội không dùng được phần bị lãng phí. * Quan điểm thứ ba: HQKT là mức độ thỏa mãn yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế chủ nghĩa xã hội, cho rằng quỹ tiêu dùng là đại diện cho mức sống nhân dân, là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của nền sản xuất xã hội. * Quan điểm thứ tư: Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mức tăng của kết quả sản xuất kinh doanh trên mỗi lao động hay mức doanh lợi của vốn sản xuất kinh doanh về chỉ tiêu tổng hợp cụ thể nào đó. * Quan điểm thứ năm: hiệu quả của một quá trình nào đó, theo định nghĩa chung là mỗi quan hệ tỷ lệ giữa hiệu quả (theo mục đích) với các chi phí sử dụng (nguồn lực) để đạt được kết quả đó. Từ những quan điểm khác nhau về hiệu quả như trên ta thấy rằng hiệu quả là một phạm trù trọng tâm và rất cơ bản của hiệu quả kinh tế quản lý. Hơn nữa việc xác định hiệu quả là hết sức khó khăn và phức tạp về lý luận và cả thực tiễn. Bản chất của hiệu quả xuất phát từ mục đích của sản xuất và phát triển kinh tế xã hội là đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất và tinh thần của mọi thành viên trong xã hội. Muốn vậy, sản xuất không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Quan điểm về hiệu quả trong điều kiện hiện nay là thoả mãn vấn đề tiết kiệm thời gian, tài nguyên trong sản xuất mang lại lợi ích xã hội và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy mà hiệu quả của một quá trình nào đó cần được đánh giá toàn diện cả về ba khía cạnh: Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường. * Hiệu quả kinh tế và tiêu chuẩn đánh giá 7 Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế chung nhất, có liên quan trực tiếp đến nền sản xuất hàng hoá và tất cả các phạm trù, các quy luật kinh tế khác. Hiệu quả kinh tế được biểu hiện ở mức đặc trưng quan hệ so sánh giữa lượng kết quả đạt được và lượng chi phí bỏ ra. Hiệu quả kinh tế = Lượng kết quả đạt được/Tổng chi phí sản xuất Một giải phát kỹ thuật quản lý có hiệu kinh tế cao là một phương án đạt được tương quan tối ưu giữa kết quả đem lại và chi phí đầu tư. Từ khái niệm chung đó cần xác định tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế, đây là một vấn đề phức tạp và còn nhiều ý kiến chưa được thống nhất. Tuy nhiên, đa số các nhà kinh tế đều cho rằng tiêu chuẩn cơ bản và tổng quát khi đánh giá hiệu quả kinh tế là mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội và sự tiết kiệm lớn nhất về chi phí và tiêu hao các tài nguyên. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế đều cho rằng tiêu chuẩn cơ bản và tổng khái quát khi đánh giá hiệu quả kinh tế là mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội và sự tiết kiệm lớn nhất về chi phí và tiêu hao các tài nguyên. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế là các quan điểm, nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh tế trong các điều kiện cụ thể mà ở một giai đoạn nhất định. Việc nâng cao hiệu quả kinh tế là mục tiêu chung và chủ yếu xuyên suốt mọi thời kỳ, còn tiêu chuẩn là mục tiêu lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá bằng định lượng theo tiêu chuẩn đã lựa chọn ở từng giai đoạn. Mỗi thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau thì tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả cũng khác nhau. Mặt khác, tuỳ theo nội dung của hiệu quả mà có tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế quốc dân và hiệu quả của xí nghiệp. Vì vậy, nhu cầu thì đa dạng, thay đổi theo thời gian và tuy thuộc vào trình độ khoa học kỹ thuật áp dụng và sản xuất… Mặt khác, nhu cầu cũng gồm nhiều loại: nhu cầu tối thiểu, nhu cầu có khả năng thanh toán và nhu cầu theo ước muốn chung. Có thể coi thu nhập tối đa trên một đơn vị chi phí là tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả kinh tế hiện nay. 8 [...]... là các hộ sản xuất thuốc lá tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, đồng thời nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá tại các hộ điều tra 2.1.2 Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất thuốc lá trên địa bàn xã Bằng Vân - Hạch toán HQKT của hoạt động sản xuất thuốc lá của các hộ điều tra và so sánh dựa trên quy mô trồng cây thuốc lá của các. .. các hộ - Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của thuốc lá tại xã Bằng Vân - Phân tích SWOT ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động sản xuất thuốc lá của xã trong thời gian tới 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài được triển khai nghiên cứu trên địa bàn xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - Phạm vi thời... địa lý Xã Bằng Vân là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam Tổng diện tích đất tự nhiên là 6.598,19 ha Địa giới hành chính của xã Bằng Vân được xác định cụ thể như sau: - Phía Bắc giáp xã Hoa Thám và Thịnh Vượng của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - Phía Đông giáp xã Minh Khai và Quang Trọng của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng - Phía Nam giáp xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - Phía... toàn xã hội thì tiêu chẩn đánh giá hiệu quả kinh tế là khả năng thoả mãn các nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của xã hội bằng của cải vật chất sản xuất và tiêu dùng của xã hội bằng của cải vật chất sản xuất ra, trong nền kinh tế kinh tế thị trường còn đòi hỏi yếu tố chất lượng và giá thành thấp để tăng khả năng cạnh tranh Đối với các doanh nghiệp hoặc các tổ chắc kinh tế thì tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh. .. hiện đề tài: từ 08/01/2014 đến 19/05/2014 2.2 Câu hỏi nghiên cứu - Tình hình sản xuất thuốc lá của các hộ tại địa bàn nghiên cứu biến động như thế nào qua các năm từ 2011 đến 2013? - Kết quả và hiệu quả kinh tế từ sản xuất thuốc lá của các hộ điều tra như thế nào? - Những nhân tố nào ảnh hưởng tới HQKT của hoạt động sản xuất thuốc lá và ảnh hưởng như thế nào tới HQKT của các hộ trên địa bàn nghiên... nhuận, các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - Sử dụng phương pháp mô tả để đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả kinh tế cây thuốc lá + Phương pháp so sánh: 22 Tiến hành so sánh hiệu quả kinh tế của việc trồng thuốc lá với cây ngô để từ đó xác định những kết quả đã đạt được, những mặt hạn chế đưa ta biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả kinh tế trong những năm tới + Phương pháp phân tích đánh giá. .. Slạo) Cách chọn mẫu điều tra: Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng dựa trên tiêu chí về diện tích trồng cây thuốc lá tại các xóm điều tra Mỗi xóm điều tra 10 hộ trồng cây thuốc lá Tất cả các hộ điều tra này được chọn ngẫu nhiên trên tổng các hộ trồng cây thuốc lá của mỗi xóm Số liệu điều tra về các nhân tố như chi phí, năng suất…cũng như các nhân tố khách quan (kỹ thuật, thị trường…) ảnh hưởng đến sản xuất thuốc. .. xa cây thuốc lá được đánh giá là cây xoá đói giảm nghèo đối với những hộ nghèo và là cây để làm giàu đối với những hộ nông dân tại các vùng chuyên canh thuốc lá, góp phần cải thiện kinh tế xã hội tại địa phương và tham gia thực hiện chủ trương phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại các tỉnh biên giới [18] 1.2.3 Tình hình sản xuất thuốc lá tại. .. đoạn 2011 – 2013 về tình hình sản xuất thuốc lá của xã Bằng Vân - Thu thập số liệu thứ cấp thông qua các văn bản, sách báo, tạp chí, các nghị định, chỉ thị, nghị quyết, chính sách có liên quan đến vấn đề trồng cây thuốc lá nhằm có một hệ thống lý luận tổng quát về cây thuốc lá - Thu thập số liệu thứ cấp thông qua các cơ quan, ban ngành địa phương như các báo cáo tổng kết tình hình kinh tế – xã hội, thống... lá phân theo chất lượng Để phân loại được lá cây thuốc lá theo chất lượng, tổ thu mua thuốc lá đã phân đặc điểm của các loại sản phẩm thuốc lá như sau: 16 Bảng 1.4: Tiêu chuẩn phân cấp thuốc lá vàng sấy theo tiêu chuẩn TCN 26-1-02 Vị trí lá Lá gốc (P) 2 – 3 lá Cấp Màu sắc Chiều dài lá (cm) ≥ 30 Vàng nhạt, vàng chanh P4 Lá nách dưới (X) 3 – 4 lá P3 Tất cả các màu trừ màu xanh và nâu đen Vàng chanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá tại xã Bằng Vân – huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn, Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá tại xã Bằng Vân – huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn, Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá tại xã Bằng Vân – huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay