CONG THUC GIAI NHANH HOA VO CO pps

12 849 10
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 09:20

CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ PHƯƠNG PHÁP DÙNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH TOÁN HOÁ (Gồm 8 dạng toán quan trọng + 18 công thức tính + Ví dụ mẫu từ các đề đại học) I. DẠNG 1. Kim loại (R) tác dụng với HCl, H 2 SO 4 tạo muối và giải phóng H 2 Chú ýĐộ tăng (giảm) khối lượng dung dịch phản ứng (∆ m) sẽ là: ⇒ ∆ m = m R phản ứng – m khí sinh ra a.nKL = 2nH2 với a là hóa trị của KL 1. CÔNG THỨC 1. Kim loại + HCl → Muối clorua + H 2 2HCl → 2Cl - + H 2 M muối clorua = mKl + nH2.71 hoặc = mKl + nHCl.35,5 (1) ne nhường = ne nhận BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. !"#$#%&'()& *+$ ,&-./001 &2#$#%&34'5&#$#%&3$ ,&6$ $7&"$8 AD(1): mmuối = mKL + 71.nH2 = 14,5 + 0,3 .71 = 35,8 gam Bài 2: 9/:#$#%&'$ ,&#$#%&;0<4 '5&#$#%&;$ ,&.$74=>0&120<?" A. // √B. @// C. / D. @/ AD(1): m muối = mKL + 71.nH2  5,71 = 5 + 71.nH2  nH2 = 0,01 mol => V = 0,224 lít Bài 3: 9;1&AA"%5 B2"#$#%&' #,C$ ,&@@D01 &2#$#%&&+.$74E?"% √A. FD B. DF C.  D. /F AD(1): m hỗn hợp KL = m muối – nH2.71 = 4,575 – 0,045.71 = 1,38g Bài 4:9/3G:#$#%&'$ $&/.$7 4=>0&0/$ $&1 &2 √A. @//0 B4 //0 C4 D0 D. @D0 AD(1): m muối = mKL + nH2.71  12,71 = 12 + nH2.71  nH2 =0,01mol => V = 0,224 lít 2. CÔNG THỨC 2. Kim loại + H 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + H 2 H 2 SO 4 → /  HI − + H 2 m muối sunfat = mKl(hỗn hợp KL) + nH2(hoặc nH2SO4).96 (2) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. (Trích đề CĐ – 2008).'F&?&;'"?&#JK,#, #$#%& / HI  LA1" M$N5&A502$ ,&#$#%&3.D0 0/1O &24'5&#$#%&31" M$N5&A502 ,&$74E? "%&! A4/- B4 C4DD √D4. AD(2): m muối sunfat = m hh KL + nH2.96 = 13,5 + 0,35.96 = 47,1 gam . Chọn D Bài 2. (Trích đề CĐ – 2007). TRANG 1 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ 9F//3:P, !#$#%& / HI  L$ ,&F0 "1O &2#$#%&&+$74E?"%&!1'QRI Q-RQ/RHQF/RQ-RQ-2 A4@/.4 B4S/4 √C4DSD4 D4./4 AD(2):m = m hỗn hợp KL + nH2.96 = 3,22 + 0,06.96 = 8,98g=> chọn C Bài 3. (Trích đề CĐ – 2008).(..P;:@@#$#%& ' / HI  @/D$ ,&#$#%&3D.F-00 / 1O &24'5&#$#%&3 $ ,&,$7 A4FDSF B4@FD C4/S D4 S- Xét 2nH2 = nH + (trong axit)  2.0,39 = 0,5.1 + 0,5.0,28.2 = 0,78 => hh axit vừa hết. AD: (1) và (2),ta có:m = mKL + nHCl.35,5 + nH2SO4.96 = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28.96) = 38,93 gam => chọn A Bài 4:'#$#%&/HIL#,$ ,&-.// 1 &24T7,12$7U$V$ ,& A4FS B4FF C4 D4FF AD(2): m muối sunfat = 14,5 + 0,3.96 = 43,3g =>B II. DẠNG 2. Kim loại tác dụng với dd H 2 SO 4 đặc R + H 2 SO 4 → R 2 (SO 4 ) n + sản phẩm khử x S (S, SO 2 , H 2 S) + H 2 O Nhớ : Bản chất phản ứng WTX&&$Y> n R + (trong muối)4Z[Yikim loại= hóa trị = n. + Nguyên tố S (trong H 2 SO 4 ) nhận e để tạo thành sản phẩm khử: x S . Vậy 1- 2 x S i x = − Nhớ: i S = 6; /R D / / = =i i SO H S Vậy, phản ứng luôn có trao đổi giữa kim loại và S: i là số e nhận hoặc nhường của KL hoặc sản phẩm khử 1. CÔNG THỨC 3. Cách tìm sản phẩm khử: 4 4  4 4 - /4 D / / i n i n KL KL sp sp VD i n i n n n n B B A A S SO H S = ∑ ∑ + = + + khöû khöû (3) i là số e nhường hoặc nhận của Kl hoặc sản phẩm khứ. Trong công thức trên, A, B là hai kim loại tham gia phản ứng BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1.'X?&#J(K/HI \&$ ,&-D/H#$Y]1 &243?& %X44 √A.Al B.Cu C.Fe D.Mg AD(3).Gọi a là số e nhường của KL => ADBT e: a. nKL = 8nH2S=> nKl = 0,6/a(mol) => M KL = 5,4a/0,6 = 9a với a = 3 => M = 27 => Al(nhường 3 e) Bài2:'DF;?&#J(K/HI \&#,$ ,&-./0HI/O &4 =07,"4 A.F-S B.F-.  √C./.- D./S Gọi x,y là số mol Al và Fe => 27x + 56y = 8,3g , ADBTe : 3nAl + 3nFe = 2nSO2 = 2.0,3 Giải hệ => x = y = 0,1 => C TRANG 2 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ Bài 3:.T&;/-R-'$*+K#$#%& / HI   [ \& A >0HI / ?"4=0Z00HI/4A4/0B4F0√C4-0D4-D0 AD(3) Hóa trị của Từng KL . nKL = 3nAl + 2nMg + 3nFe + 2nCu = 2nSO2  3.0,2 + 2.0,1 + 3.0,1 + 2.0,1 = 2nSO2 => nSO2 = 0,65 mol => V = 14,56 lít Bài 4: '/@DHH/?&#JK##/HI \&A#,]Y?"/-DD HI/1 &243?& %^7,&]" _$4 A4F-^RD-^ √B4/F^R..^ C F-^RF-^ D4D-/^RFD^ C1: Fe +2 S -2 -9e => Fe +3 + S +6 FeS2 -15e => Fe 3+ + S +6 Gọi x, y là số mol của FeS,FeS2 => 88x + 120y = 20,8 . ADBTe 9nFeS+15nFeS2 = 2nS2 = 2.1,2=2,4 Giải hệ => x=y = 0,1 => %FeS = 0,1.88/20,8 = 42,3% => %FeS2 = 57,7% Bài 5 : '//H1&AA"%5 B2?&#J(K##/HI \&A#,?" /HI/1 &243?& 4√A . Zn B .Cu C.Mn D.Mg AD(3) 8nMS = 2nSO2 (MS -2 – 8 e=> S +6 M không nhường nhận e vì hóa trị khôn đổi) => nMS = 0,125 mol => M (MS) = 12,125/0,125 = 97 => M M = 97 – 32 = 65 => M : Zn 2. CÔNG THỨC 4. Cách tìm khối lượng muối: Chú ý:  R + axit → Muối + sản phẩm khử Khối lượng muối sẽ được tính nhanh như sau: T` X X T`    Q W1 4 2 Q W 1 4 2 ∑ goác axit goác axit pöù pöù sp khöû sp khöû muoái hoùa trò goác axit hoùa trò goác axit Tổng số mol e nhường Tổng số mol e nhận Kim loại + H 2 SO 4 → Muối + sản phẩm khử + H 2 O U U  4 S-  / S-  Q W1 24 Q W1F4 W W 24 T` T` H HI H / / ∑ pöù pöù muoái (4) Tổng số mol e nhường = Tổng số mol e nhận Hóa trị gốc SO4 (2-) luôn = 2 , M SO4 = 96 BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. 'X?&#J(K/HI \&A$ ,&-D/H#$Y] 1 &24=$7U$VU$*+4A4F@/ B.F/ C.FF/ √D4F/ AD(4) m muối = mKl + 4nH2S .96 = 5,4 + 4.0,75.96 = 34,2g Bài 2.'/?&#J(K/HI \&A$ ,&0HI/=0$7U$V$ ,&4 Mg – 2e => Mg 2+ => Số mol e nhường = 2nMg = 0,2 mol AD(4) m muối = mKL + ne nhường. 96/2 = 2,4 + 0,2.96/2 = 12g Hoặc có thể tìm số mol SO2 = nMg (BT e) = 0,1 mol => m muối = mKl + nSO2 . 96 =12g Bài 3:'FT`?&#J(K/HI \&A=$ ,&DD$7U$V0/H4=CZ 0/H4AD(4) m muối = mKL + 4nH2S.96  8,8 = 4 + 4nH2S.96  nH2S = 0,0125 mol => V = 0,28 lít Bài 4: '/.T`X?&#J(K/HI \&A$ ,&.$7U$V0HI/4=C T` AD(4) : m muối = mKl + n e nhường . 2,7  17,1 = 2,7 + a.nKL.48 (a là số e nhường của KL)  a.nKL = 0,3 mol => nKl = 0,3/a => M R = 2,7a/0,3 = 9 a với a =3 => M R = 27 (Al) 3. CÔNG THỨC 5. Cách tìm số mol axit tham gia phản ứng: TRANG 3 CHUYấN CễNG THC GII NHANH HểA Vễ C / / 4 /4 / / 1 / i sp n n H SO sp VD n n n n H SO S SO H S = = + + + khửỷ soỏ S/ saỷn phaồm khửỷ). khửỷ (5) nH2SO4 = nStrong mui + nS (Sn phm kh) m nS(trong mui) AD(4) = 3nS + nSO2 + 4nH2S => nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S BI TP P DNG Bi 1.';?&#J(K/HI/ \&A$ ,&F/HD0HI/-0/H4=C Z#$#%&/HI*+4 AD(5) nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S = 4.0,1 + 2.0,2 + 5.0,25 = 2,05 mol Vdd H2SO4 = 2,05/2 = 1,025 lớt Bi 2:'-T`3?&#J !K@F/HI \&A4=$ ,&0HI/4=CT`34 AD(5): nH2SO4 = 2nSO2 m ADBT e : a.nX = 2nSO2 (a l s e nhng ca KL) => nH2SO4 = a.nX = 0,3 mol=> nX = 0,3/a => MX = 5,6a/0,3 = 56a/3 vi a = 3 => M = 56(Fe) Bi 3:'-T`;?&#J(K/HIQa-$7U$VT0/H4=C/HI4 AD(4) m mui = mKl + 4nH2S . 96 16 = 6,4 + 4.nH2S.96 nH2S = 0,025 mol AD(5) nH2SO4 = 5nH2S = 5.0,025 = 0,125 mol Bi4: T&S-?&#J(K##/HI \&A]YS/HI L+4=" $7HIPU*bc343 A.HI/ B.H C./H D.H/ nH2SO4 = 0,5 mol , nMg = nMgSO4 = 0,4 mol=nS(trong mui) AD(5) nH2SO4 = nS(Trong mui) + nS(trong sn sn phm kh) => nSpk = 0,5- 0,4 = 0,1 mol Nhn thy nH2SO4 = 5nSpk => Spk : H2S (AD5) Hoc cú th dựng BT e: 2nMg = a.nSpk a = 8 => H2S (a l s e nhn ca sn phm kh) III. DNG 3. Kim loi tỏc dng vi dd HNO 3 R + HNO 3 R(NO 3 ) n + sn phm kh d e t (NO, NO 2 , N 2 , N 2 O, NH 4 NO 3 ) + H 2 O Nh : C ch phn ng WTX&&$Y> n R + 1"$724Z[Y QA"% +Nguyờn t N (trong F HNO + ) nhn e to thnh sn phm kh: d e t . Vy: 1 24 x t N i x t = Nh: QFR R @R DR D e eI eI e I e eI / / / F = = = = Vy, phn ng luụn s trao i gia kim loi v N: 1. CễNG THC 6. Cỏch tỡm sn phm kh: f F 4 4 4 4 F 4 @ D D / / / F n NO i n i n KL KL sp sp VD i n i n n n n n n B B N A A NO NO N O NH NO = = + = + + + + taùo muoỏi khửỷ khửỷ (6) TRANG 4 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ Trong công thức trên, A, B là hai kim loại tham gia phản ứng BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1./'$1gN2:d / HI   [ \&A#,$ ,& Z01 &20HI / ##G1&g&+$7d#,24E?"%&!Z ;4FF- <4// '4-@ h4D Số mol Fe = số mol Cu = 12/( 56+64) = 0,1 (mol) Suy luận: Fe, Cu cho e, S nhận e chuyển thành SO 2 AD(6) : 2nSO 2 = 3n Fe + 2n Cu = 3.0,1 + 2.0,1 => nSO2 = 0,25 mol ⇒ Thể tích SO 2 = 5,6 lít. Bài 2: 'S/3("##eIF#,$ ,&D0eI#$Y]1 &24 3?& %4 A4 B. C4; iD4'$ AD(6): a.nM = 3nNO (a là số enhuong của KL) = 3.0,2 = 0,6 mol => nX = 0,6/a => MX = 19,2.a/0,6 = 32a với a =2 => MX = 64 (Cu) Bài 3;##eIFL#,$ ,&0@@e/I @@eI1*+5$724=04 A.D √<4F C.F D.@D AD(6): 3nAl = 8nN2O + 3nNO = 8.0,015 + 3.0,01 => nAl =0,05 mol => mAl = 0,05.27 = 1,35g (Nhớ e nhường của KL = Hóa trị của nó như Al hóa trị 3 => nhường 3e) 2. CÔNG THỨC 7. Cách tìm khối lượng muối: Kim loại + HNO 3 → Muối + sản phẩm khử + H 2 O  Q W1  4 24-/ T` X X Q W1F4 W WD W@ WD 24-/ T` e eI eI e I e eI / / /  F ∑ pöù muoái pöù (7) (3nNO+ nNO2 + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3 Chính là số mol NO3- (trong muối)(AD6).Tổng số mol e nhường = Tổng số n e nhận => m muối = mKL + n e nhận . 62 BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài1: 'F'$;?&#JKeIF#, ,&@@0EeI eI/&AQ/4=B7,$7"U": A.S B.@@D √C.@. D.D Tìm x là nNO và y là nNO2 mình thường giải hệ : x + y = 0,04 và 30x + 46y = 42. nhỗn hợp= 42.0,04=1.68 => Giải hệ => x = 0,01 . y = 0,03 AD(7) m muối = m hỗn hợp KL + (3nNO + nNO2).62 = 1,35 +(3.0,01 +0,03).62 = 5,07g Cố gắng giải bằng máy tính thôi nhé Bài2: 'FT;'$&AQ@/0eIF+ !$ ,&@@D00e/ eI/&A=g7j 7K/1Q2QS/4=0$7$ ,& A.F-/D √B.F.4/D C.FD/D D.FS/D 9 Giải hệ x là nN2 , y là nNO2 : x + y = 0,08 . m hỗn hợp = M hỗn hợp . n hỗn hợp  28x + 46y = 9,25.4 . 0.08  x = y = 0,04 => AD(7) m muối = 10 + (10nN2 + nNO2).62 = 37,28g Bài 3 :9/'$1gN2:deIF$ ,&$74 =04A.@ B4 C4/ D4F Tỉ lệ 1 : 1 => x = nFe = nCu => 56x + 64x = 12  x = 0,1 mol =>AD(7) m muối = m hỗn hợp KL + (ne nhận).62 = 12 + (3nFe + 2nCu).62 = 12+5.0,1.62 = 43g Bài4:9/T;##YeIF/HI \&AQa@Q HI/QeIQeI/Qe/I$7=0 TRANG 5 CHUYấN CễNG THC GII NHANH HểA Vễ C A4D@ BD C4SS D4S AD(4) (7) m mui = m hn hp KL + nSO2.96 + (3nNO + nNO2 + 8nN2O).62 = 15 + 0,1.96 +(3.0,1 + 0,1 + 8.0,1).62 = 99g 3. CễNG THC 8. Cỏch tỡm s mol axit tham gia phn ng: 1 F F 4 /4 / @ @ / / / F n i n HNO sp sp VD n n n n n n N HNO NO NO N O NH NO = = + + + + + soỏ N/ saỷn phaồm khửỷ). khửỷ khửỷ (8) nHNO3= nNO3-(n N trong mui) + nN (trong khớ) m nNO3- = 3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2 + 8nNH4NO3 => nHNO3 = nh trờn Hoc nHNO3 = ne nhng (Ca KL) + nN(trong khớ) (Vỡ n e nhn = ne nhng) BI TP P DNG : Bi 1. =>0&#$#%&eI F 1L20]&_#k >P @@'$1(*+&]c#$Y]eI2 ;4@04 <4@-04 '4@D04 h4/04 AD: (6) v (8), ta cú:3nFe + 2nCu = 3nNO => nNO = 0,25 mol => nHNO3 = 4nNO = 1mol, =>V = 1/1 = 1lit Bi 2:9F/T`3"#$#%&eIF#,$ ,&@0eI eI/40Y&Ag7UK/Q.0eIFT`3 ;4 <4 '4'$ h4T?& Tớnh n NO v NO2 (dựng 2 cỏch) cỏch 1 dựng ng chộo => nNO = 3nNO2 m nNO + nNO2 = 0,4 mol => nNO2 = 0,1 mol . nNO = 0,3 mol=> AD(8) nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 =4.0,3 + 2.0,1 = 1,4 mol AD(6) a.nX = 3nNO + nNO2 (a l s e nhng)=>nX=1/a=> M X = 32 a => vi a = 2=> M=64(Cu) Bi3: 'FT;'$&AQ@/0eIF+ !$ ,&@@D00e/ eI/&A=g7j 7K/1Q2QS/4=0'eIF4 A.@ B.@/D C.@F D. @, Gii h x l nN2 , y l nNO2 : x + y = 0,08 . m hn hp = M hn hp . n hn hp 28x + 46y = 9,25.4 . 0.08 x = y = 0,04 AD(8) nHNO3 = 12nN2 + 2nNO2 = 14.0,04 = 0,56 mol => CM = 0,56/2 = 0,28M <'FS/FI1Q/F/2?&#JK##eIF$ ,&@//0edIY1OI '/2 T7,##eIF/@^ L L*+: A4. B4.@ C F/ D. nNxOy = V.P/(T.0,082) = 0,224.2/(273 .0,082) = 0,02 mol nFe3O4 = 13,92/232 = 0,06 mol => Fe3O4 + 1e => Fe+3 ADBTe: n e nhng = ne nhn 0,06 = a.0,02 a = 3 (a l s e nhn) => NxOy l NO Fe3O4 +HNO3 => 3Fe(NO3)3 => nFe(NO3)3 = 3nFe3O4 = 0,18mol=>nNO3-= 3nFe(NO3)3 = 0,54 AD(8) n HNO3 = nN(trong mui) + nN(trong khớ) = 0,54 + 0,02 = 0,56 mol => m dd HNO3 = mHNO3 . 100%/C% = 0,56.63.100%/20% = 176,4g IV. DNG TON OXI HO 2 LN 1. CễNG THC 9. Fe + O 2 hn hp A (FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , Fe d) + 3 HNO Fe(NO 3 ) 3 + SPK + H 2 O TRANG 6 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ Hoặc: Fe + O 2  hoãn hôïp A (FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , Fe dư) + → 2 4 H SO Fe 2 (SO 4 ) 3 + SPK + H 2 O Không nhất thiết là 4 sp FeO , Fe2O3,Fe3O4,Fe chỉ 2 hoặc 3 cũng được Công thức tính nhanh: m Fe = 0,7 m hhA + 5,6 i spk .n spk (9) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. (Câu 12 – đề ĐH khối B – 2007). e$PUl"d$ ,&F&] "l349(3"#$#%&eI F 1#,2?"@-01O &2eI1U*mc#$Y ]24E?"%&!1&IQ-Q-2 √A.//4  B4///4 C4/-/4 D4/F/4 AD(9),ta có: m =0,7.m hỗn hợp A + 5,6.ne nhận = 0,7.3 + 5,6.3nNO = 2,52 gam Bài 2. (Đề ĐH– 2008). 'F-I / I F  F I  *+(K#$ #%&eI F L1#,2$ ,&F00eI1U*mc#$Y]O &2#$#%&34'5 &#$#%&3$ ,&$74E?"%&! A4FD./4 B4F@4 C4S@S4 D4FF-4 AD (9): m Fe = 0,7.moxit + 5,6.ne nhận = 0,7.11,36 + 5,6.3.0,06 = 8,96g => nFe = nFe(NO3)3=8,96/56 = 0,16mol => m Fe(NO3)3(muối khan) = 0,16.242= 38,72g Bài3: n>PUl50U$Po&$Y>;&A7,./ EI/IFFI4';+(K##/HI \&A$ ,&@FHI/ 4E?"%Q √A.- B./D C.S- D./ AD(9) m = 0,7.75,2 + 5,6.2nSO2 = 56g Bài4: n7&?Y-"C pI/$ ,&.F-;/IFFI49 ,;:##eIF$ ,&Z00<eIeI/4=g7 &!<UK/QSQa<QS4/QFD4=0ZO &4 A / B.FF- C.D √D.DS- AD9: mFe = 0,7.m hhA +5,6 . n enhan  5,6 = 0,7.7,36 + 5,6(3nNO + nNO2)  3nNO + nNO2 = 0,08 = 3x + y ( với x là nNO , y là nNO2) m hỗn hợp B = M hỗn hợp B .n hỗn hợp B  30x + 46y = 38(x + y) Giải hệ => x = y = 0,02 mol => V hỗn hợp = x + y = 0,04 mol => V = 896 ml Bài5 : IdA@./DPQa@-/dUl1;249;: ##eIF#,=0ZeI#$Y]Y"1#&2 A.// √B.// C.FF- D.D AD9 : 0.728 = 0,7.1,016 + 5,6.3nNO  nNO = 0,001 mol => V = 22,4 ml Bài 6:9S4-3IFI/IF:/HI \&A$ ,& ##G@HI/1 &24T7,$7" $#%&G A./@ B.@ C.-@ D./@@ Bài này cố tình cho khuất Pư Fe + O2 => hỗn hợp X nhưng ta có thể cho vào cũng được. AD(9) : mFe = 0,7.moxit + 5,6.2nSO2 = 0,7.49,6 + 5,6.2.0,4 = 39,2g => nFe = 0,7 mol 2Fe => Fe2(SO4)3 (muối) => nFe2(SO4)3 = 0,7/2 = 0,35 mol => m = 0,35.400 = 140 g 2. CÔNG THỨC 10. '$WI /  → ;1'$I'$ / I'$#,2 + → 3 HNO  '$1eI F 2 / WHqTW / I \&'$WI /  → ;1'$I'$ / I'$#,2 + → 2 4 H SO '$HI  WHqTW / I '5+&0m Cu = 0,8 m hhA + 6,4 i spk .n spk 1@2 (Dạng này ít dùng nên tớ không có bài tập ,Chỉ cần thay Fe thành Cu ở bài trên là có bài #) TRANG 7 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ V. DẠNG 5. Muối tác dụng với axit 1. CÔNG THỨC 11. Muối cacbonat + ddHCl → Muối clorua + CO 2 + H 2 O (R n+ , /r F CO ) + 2HCl → (R n+ , 2Cl – ) + CO 2 + H 2 O ( R + 60) gam m =11gam → ∆ ↑ (R + 71) gam 1 mol / 4 CO m m n = + muoái clorua muoái cacbonat (11) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1:9/FDP$7&&&!A"%sP$7 &&&!A"%ss:#$#%&']Y?"D0'I/1 &24'5&#$ #%&$ ,&U$*+C$7$ ,&6$8 A. 26g B. 28g C. 26,8g D. 28,6g AD: m muối clorua = m muối cacbonat + 11.nCO2 = 23,8 + 11.0,2 = 26 g Bài 249FF$7&&A"%ssA"%sss:#$#%& '#,$ ,&#$#%&;@DS-00Y"1 &24=05,$7&A"#$#%&;& (t$* A. FF12 B4 -/-12 i'4 F.D12 D. T(t$*?& AD: m muối clorua = 3,34 + nCO2.11 = 3,78g Bài 3: 9/$7'I/e/1'IF2F:#$#%&'#$$ $&#$#%&; @ /001 &24'5&#$#%&;C$ $&$74&A?"% A4 -FF i<4 FF C4 S/- D. /- AD: m muối clorua(muối khan) = m muối cacbonat + nCO2.11 = 14 + 0,03.11 = 14,33g Bài 4: 'IFu'IF#$#%&']Y?"Z001 &24 h$#%&$ $& &5&$ $&$74E?"%&!Z A. 1,12 lít <4 1,68 lít √'4 2,24 lít h4 3,36 lít AD: m muối clorua = m muối cacbonat + nCO2. 11  4 = 5,1 + nCO2 .11  nCO2 = 0,1 mol =>V = 2,24 2. CÔNG THỨC 12. Muối cacbonat + H 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + CO 2 + H 2 O (R n+ , /r F CO ) + H 2 SO 4 → (R n+ , /r  SO ) + CO 2 + H 2 O ( R + 60) gam m =36gam → ∆ ↑ (R + 96) gam 1 mol / F-4 CO m m n = + muoái sunfat muoái cacbonat (12) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. 9D$7&&3'IF:#$#%&/HIL !$ ,&P&]0 #$#%&E4'5&E ,&.-$7U$V"$94'5+&Av&&!$7&&  A.'IF √B4'IF C4<'IF D4''IF Áp dụng hệ thức (12),ta có: 7,6 = 5,8 + 36.nCO2 => nCO2 = 0,5 mol = nMCO3 (có cùng nguyên tố C) => M XCO3 = 5,8/0,05 =116 => M X = 116 – 60 = 56 => Fe => B Bài 2: 'IFu'IF#$#%&/HI]Y?"Z001 &24 h$#%&$ $& &5&$ $&.-$74E?"%&!Z A4/0 √B.//0 C4FF-0 D.-0 AD(12):m muối sunfa=m muối cacbonat + 36.nCO2  7,6 = 4 + 36.nCO2 => nCO2 =0,1 mol=>V =2,24 lít TRANG 8 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ 3. CÔNG THỨC 13. Muối sunfit + ddHCl → Muối clorua + SO 2 + H 2 O (R n+ , /r F SO ) + 2HCl → (R n+ , 2Cl – ) + SO 2 + H 2 O ( R + 80) gam m =9gam → ∆ ↓ (R + 71) gam 1 mol / S4 SO m m n = − muoái clorua muoái sunfit (13) 4. CÔNG THỨC 14. Muối sunfit + ddH 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + SO 2 + H 2 O (R n+ , /r F SO ) + H 2 SO 4 → (R n+ , /  HI − ) + SO 2 + H 2 O ( R + 80) gam m =16gam → ∆ ↑ (R + 96) gam 1 mol / -4 SO m m n = + muoái sunfat muoái sunfit (14) VI. DẠNG 6. Oxit tác dụng với axit tạo muối + H 2 O • Chú ý : =&A>d*+,U$[O 2- ]+ 2[H + ]→ H 2 O => nOxi(trong oxit) = nOxi(trong H2O) = nH2SO4 = +nH /  = nHCl /2 (14-1) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. ( Trích đề ĐH – 2008). n>/F/I F I   / I F 1" AU7I:U7 / I F 2&_#k !Z0#$#%&'4E?"%&!Z A4@/F4 B4@D4 √C4@@D4 D4@-4 Hướng dẫn giải: Áp dụng hệ thức công thức trên ta có: Vì Fe3O4 = FeO + Fe2O3 => Quy hỗn hợp về chỉ còn là 2,32 g Fe3O4 pứ => nFe3O4 = 2,32/232 = 0,01 mol => nOxi(trong Fe3O4) = 4nFe3O4 = 0,04 mol => nHCl = nH + = 2nOxi = 2.0,04 = 0,08 mol => V = 0,08 lít Bài 2. 1nw@D2. '/F3'$;O#P?&#J Kd$ ,&G&?&d&A7,FFF4=>0&#$#%&'/  ! >*+(KG A4.4 B4@4 √C4.4 D4S@4 AD(14-1): mOxi(trong oxit) = m Oxit – mKL(hệ thức 17) = 3,33-2,13 = 1,2g => nOxi(trong oxit) = 1,2/16 = 0,075 mol => nHCl = n H + = 2nOxi = 0,15 mol => V = 75ml => Chọn C Bài 3:1nv&r@.24'@/IFR@IR@/;/IF*+(K'4 =0Z'*+4 A40 √B4/0 C4F0 D.0 C1: Viết PT ra (Tự làm nhé). C2: AD(14-1) n Oxi(trong Fe2O3) = 3nFe2O3 = 0,3 mol nO(trong) MgO = 0,1 mol , nO(trong Al2O3) = 0,6 mol => ∑ Oxi= 0,3 + 0,1 + 0,6 = 1mol => nH + = nHCl = 2nOxi = 2mol => V HCl = 2 lít TRANG 9 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ (NHớ cho a mol AxBy => nA = a.x , nB = a.y) Bài 4:E7F&g B*+(KG'/HI/=0Z##G nOxi = 2 mol(giong bài trên) CM H + = 1 + 2.2 = 5M => Vdd Y = 2/5 = 0,4 lít 1. CÔNG THỨC 15. Oxit + ddH 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + H 2 O (R n+ , O 2- ) + H 2 SO 4 → (R n+ , /  HI − ) + H 2 O ( R + 16) gam m =80gam → ∆ ↑ (R + 96) gam → 1 mol H 2 O hoặc 1 mol H 2 SO 4 hoặc 1 mol O 2- m muối sunfat = mOxit(hh oxit) + nH2SO4(hoặc nH2O).80 (15) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. (Câu 45 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182):9/D  / I F II"@@ / HI  @1 !24H$*+$7U$V$ ,&&5&#$#%&&A7, √A4-D B.D C4FD D4D AD(15): mmuối sunfat = m Oxit + 80.nH2SO4 = 2,81+0,05.80 = 6,81 g=>A Bài 2.'PdI*+K/HI#,=C$ ,&/##HI4=C'=I A./IF √B.I C.'I D.'$I AD(15): m muối sunfat = m oxit + nH2SO4.80  12 = 4 + nH2SO4.80 => nH2SO4 = 0,1 mol Vì M có hóa trị II => phản ứng đề có tỉ lệ 1 :1 => nH2SO4 = nMO = 0,1 mol => M(MO) = 4/0,1 = 40 => M(M) = 40 -16 =24 => M là Mg => B Bài 3.Cho 5 g hỗn hợp gồm FeO,Fe2O3,Al2O3 tác dụng hết với H2SO4(dư) => 13 g hỗn hợp muối sunfat. Tính nH2SO4 tham gia pứ. A.@ B.@/ C4@F D.@ AD(15) 13 = 5 + nH2SO4.80  nH2SO4 = 0,1 mol 2. CÔNG THỨC 16. Oxit + ddHCl → Muối clorua + H 2 O (R n+ , O 2- ) + 2HCl → (R n+ , 2Cl - ) + H 2 O ( R + 16) gam m =55gam → ∆ ↑ (R + 71) gam → 1 mol H 2 O hoặc 2 mol HCl hoặc 1 mol O 2- / 4 /.4 H O HCl m m n m n = + = + oxit oxit muoái clorua (16) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: 9/III"@@'@1 !24H$ *+$7'"$$ ,&&5&#$#%&&A7, A.//. √B,FF. C.. D.. AD16 : m muối = m oxit + 27,5.nHCl = 2 + 27,5.0,05 = 3,375 g => B Bài2:9 / I F II'$I"'1 !24H$* +=$ ,&..$7&"$4=0Z##'+ TRANG 10 [...]... mFe2O3 = 16g, m Cu =8g VII DẠNG 7 Oxit tác dụng với chất khử TH 1 Oxit + CO : PTHH TQ: RxOy + yCO → xR + yCO2 (1) R là những kim loại sau Al Phản ứng (1) co thể viết gọn như sau: [O]oxit + CO → CO2 Suy ra : mR = moxit – m[O]oxit TH 2 Oxit + H2 : PTHH TQ: RxOy + yH2 → xR + yH2O (2) R là những kim loại sau Al Chú ý : Phản ứng (2) co thể viết gọn như sau: [O]oxit + H2 → H2O Suy ra : mR = moxit – m[O]oxit... từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa Giá trị của V là A.1,12 √B.0,896 C.0,448 D.0,224 AD(17): nCO = nCO2 = nCaCO3 = 0,04 mol =>V =0,896 lít => Chọn B TRANG 11 CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ... HÓA VÔ CƠ Bài 4: Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m g hỗn hợp CuO , Fe2O3,FeO,Al2O3 nung nóng thu được 2,5 g chất rắn Toàn bộ khí thoát ra sục vào Ca(OH)2 dư => 15 g Kết tủa trắng Khối lượng Oxit Kl ban đầu là : A.7,4g √B.4,9g C.9,8g D.23g nCaCO3↓ = nCO2 = nO(trong oxit) =0,15 mol =>AD(17): mOxit = mKL + mOxi = 2,5 + 0,15.16 =4,9g Bài 5: Thổi 8,96 lít CO (đkct) qua 16 g FexOy nung nóng... TQ: 3RxOy + 2yAl → 3xR + yAl2O3 (3) Chú ý : Phản ứng (3) co thể viết gọn như sau: 3[O]oxit + 2Al → Al2O3 Suy ra : mR = moxit – m[O]oxit VẬY cả 3 trường hợp có CT chung: n[O]/oxit = nCO = nH2 = nCO2 = nH2 O mR = moxit - m[O]/oxit (17) mR là m kim loại BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1 Để khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ 2,24 lít CO( đktc) Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là: A 15g... oxit) = 17,6 – nCO.16(vì nCO = nO) = 16 gam ⇒ Đáp án B Bài 2 ( Trích đề ĐH – 2008) Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H 2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam Giá trị của V là √A 0,448 B 0,112 C 0,224 D 0,560 0,32 22, 4 = 0, 448 = n hh=>A AD17:mrắn giảm chính là m oxi(trong oxit).Voxit(trong... nóng Dẫn toàn bộ khí sau pứ qua dung dịch Ca(OH)2 dư => 30 g kết tủa trắng Khối lượng Fe thu được và CT Oxit là : A.9,2 g và FeO B.6,4 g và Fe2O3 √C.11,2g và Fe2O3 D.11,2g và Fe3O4 Thực tế nCO phản ứng = nCO2 = nCaCO3 = 0,3 mol = nOxi(trong oxit) AD(17): mFe = mFexOy – mOxi(trong oxit) = 16 – 0,3.16 = 11,2 g  nFe = 0,2 mol , nOxi(trong oxit) = 0,3 mol  NHớ lại Cho a mol AxBy => nA = a.x, nB = b.y =>...CHUYÊN ĐỀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ √A.0,1 lít B.0,2 lít C.0,3 lít D.0,4 lít AD(16) m muối clorua = mOxit + 27,5.nHCl  7,75 = 5 + 27,5.nHCl => nHCl = 0,1 mol => V = nHCl/CM = 0,1/1 = 0,1 lít Bài 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn... Zn → H2 3 3 BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1 (Đề ĐH khối B – 2007) Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 1,344 lít khí H (ở đktc) Hai kim loại đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) A Be và Mg √B Mg và Ca C Sr và Ba D Ca và Sr AD18:KL nhóm II A => Có Hóa trị II => nKL = nH2 = 0,06 . muối cacbonat + nCO2. 11  4 = 5,1 + nCO2 .11  nCO2 = 0,1 mol =>V = 2,24 2. CÔNG THỨC 12. Muối cacbonat + H 2 SO 4 loãng → Muối sunfat + CO 2 + H 2 O (R n+ , /r F CO ) + H 2 SO 4 . THỨC GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ V. DẠNG 5. Muối tác dụng với axit 1. CÔNG THỨC 11. Muối cacbonat + ddHCl → Muối clorua + CO 2 + H 2 O (R n+ , /r F CO ) + 2HCl → (R n+ , 2Cl – ) + CO 2 + H 2 O (. D4''IF Áp dụng hệ thức (12),ta có: 7,6 = 5,8 + 36.nCO2 => nCO2 = 0,5 mol = nMCO3 (có cùng nguyên tố C) => M XCO3 = 5,8/0,05 =116 => M X = 116 – 60 = 56 => Fe => B Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: CONG THUC GIAI NHANH HOA VO CO pps, CONG THUC GIAI NHANH HOA VO CO pps, CONG THUC GIAI NHANH HOA VO CO pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay