tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu điều chế và sử dụng một số hợp chất chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa học (u(vi), cu(ii), pb(ii), zn(ii) và cd(ii))

30 426 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 09:04

. trúc hạt nhân các hạt không bền và nghiên cứu một cách hiệu quả những phản ứng hạt nhân trong những chuỗi phản ứng của các quá trình tổng hợp nguyên tố trên các sao. Trong đó, một số phản ứng. nguyên tử và hạt nhân. Mã số: 62 44 05 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ Hà Nội – 2013 Công trình được hoàn thành tại: - Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản. - Viện Năng lượng Nguyên. đó, số hạt 22 Mg được tạo ra không tỉ lệ tuyến tính với cường độ chùm hạt tới của phản ứng tạo 22 Mg. Ứng dụng của kết quả nghiên cứu Kết quả trong nghiên cứu này có thể được sử dụng để khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu điều chế và sử dụng một số hợp chất chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa học (u(vi), cu(ii), pb(ii), zn(ii) và cd(ii)), tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu điều chế và sử dụng một số hợp chất chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa học (u(vi), cu(ii), pb(ii), zn(ii) và cd(ii)), tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu điều chế và sử dụng một số hợp chất chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa học (u(vi), cu(ii), pb(ii), zn(ii) và cd(ii))

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn