Các yếu tố chi phối phẩm chất văn học - báo chí trong phóng sự _2 pot

7 734 7
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 08:21

. Các yếu tố chi phối phẩm chất văn học - báo chí trong phóng sự Là sản phẩm sáng tạo mang tính lịch sử cụ thể, thể loại văn học nào cũng chịu sự tác động và chi phối trực. quan, các phẩm chất văn học và báo chí đã có sự hoán đổi hết sức linh hoạt trong quá trình sáng tạo phóng sự của các nhà văn, nhà báo. Trong những điều kiện cụ thể, sự hoán đổi, tăng giảm các phẩm. thảy các nhân tố đã tác động và chi phối các phẩm chất văn học và báo chí trong phóng sự, bước đầu bài viết xin được đề cập đến một vài tác nhân chi phối cơ bản như sau: 1. Mục đích và tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố chi phối phẩm chất văn học - báo chí trong phóng sự _2 pot, Các yếu tố chi phối phẩm chất văn học - báo chí trong phóng sự _2 pot, Các yếu tố chi phối phẩm chất văn học - báo chí trong phóng sự _2 pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn