XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU pot

3 3,079 16
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 04:21

XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU Tạp chất lẫn trong dược liệu bao gồm tất cả các chất ngoài quy định của dược liệu đó như: Đất, đá, rơm rạ, cây cỏ khác, các bộ phận khác của cây không quy định làm dược liệu, xác côn trùng Cách xác định Cân một lượng mẫu vừa đủ đã được chỉ dẫn trong chuyên luận, dàn mỏng trên tờ giấy, quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp, khi cần có thể dùng rây để phân tách tạp chất và dược liệu. Cân phần tạp chất và tính phần trăm như sau: 100 p a %x  a: Khối lượng tạp chất tính bằng gam p: Khối lượng mẫu thử tính bằng gam. Ghi chú: 1. Trong một số trường hợp nếu tạp chất rất giống với thuốc có thể phải làm các phản ứng định tính hoá học, phương pháp vật lý hoặc dùng kính hiển vi để phát hiện tạp chất. Tỷ lệ tạp chất được tính bao gồm cả tạp chất được phát hiện bằng phương pháp này. 2. Lượng mẫu lấy thử nếu chuyên luận riêng không quy định thì lấy như sau: Hạt và quả rất nhỏ (như hạt Mã đề): 10 g. Hạt và quả nhỏ: 20 g. Dược liệu thái thành lát: 50 g. 12.12 XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VỤN NÁT CỦA DƯỢC LIỆU Cân một lượng dược liệu nhất định (p gam) đã được loại tạp chất. Rây qua rây có số quy định theo chuyên luận riêng. Cân toàn bộ phần đã lọt qua rây (a gam). Tính tỷ lệ vụn nát (X%) (từ kết quả trung bình của ba lần thực hiện) theo công thức: 100%  p a X Ghi chú: Lượng dược liệu lấy để thử (tuỳ theo bản chất của dược liệu) từ 100 đến 200 g. Đối với dược liệu mỏng manh thì chỉ lắc nhẹ, tránh làm vụn nát thêm. Phần bụi và bột vụn không phân biệt được bằng mắt thường được tính vào mục tạp chất. . XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU Tạp chất lẫn trong dược liệu bao gồm tất cả các chất ngoài quy định của dược liệu đó như: Đất, đá, rơm rạ, cây. phân tách tạp chất và dược liệu. Cân phần tạp chất và tính phần trăm như sau: 100 p a %x  a: Khối lượng tạp chất tính bằng gam p: Khối lượng mẫu thử tính bằng gam. Ghi chú: 1. Trong một. nếu tạp chất rất giống với thuốc có thể phải làm các phản ứng định tính hoá học, phương pháp vật lý hoặc dùng kính hiển vi để phát hiện tạp chất. Tỷ lệ tạp chất được tính bao gồm cả tạp chất
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU pot, XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU pot, XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT LẪN TRONG DƯỢC LIỆU pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn