Đánh giá kết quả điều trị hóa chất phác đồ r chop trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b tại bệnh viện k

102 1,112 5
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 03:16

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ QUẾ §¸NH GI¸ KÕT QU¶ §IÒU TRÞ HãA CHÊT PH¸C §å R-CHOP TRONG U LYMPHO ¸C TÝNH KH¤NG HODGKIN TÕ BµO B T¹I BÖNH VIÖN K Chuyên ngành : Ung thư Mã số : 60.72.23 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN TUYẾT MAI HÀ NỘI - 2011 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THỊ QUẾ §¸NH GI¸ KÕT QU¶ §IÒU TRÞ HãA CHÊT PH¸C §å R-CHOP TRONG U LYMPHO ¸C TÝNH KH¤NG HODGKIN TÕ BµO B T¹I BÖNH VIÖN K LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2011 3 LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng chân thành của một người học trò tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Tuyết Mai – Trưởng khoa nội 1 Bệnh viện K, người thầy đã luôn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin cám ơn PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu chủ nhiệm bộ môn Ung thư các thầy cô giáo trong bộ môn đã đem hết sức mình dìu dắt các thế hệ đi sau. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban giám hiệu, phòng đào tạo sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội. Ban Giám đốc bệnh viện K, Khoa Giải phẫu và Phòng Kế hoạch tổng hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn Để có được thành công ngày hôm này tôi không thể không nhắc đến công ơn, tình cảm của người thân trong gia đình đã tạo mọi điều kiện để tôi yên tâm hoàn thành việc học tập và nghiên cưú của mình. Cuối cùng tôi xin gửi tới toàn thể các anh chị, các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể bạn bè lời biết ơn sâu chân thành về những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà mọi người đã dành cho tôi. Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2011 Phạm Thị Quế 4 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả luận văn Phạm Thị Quế 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BC Bạch cầu BN Bệnh nhân BT Bình thường BTT Bệnh tiến triển CLS Cận lâm sàng CT Computer Tomography (chụp cắt lớp vi tính) ĐUHT Đáp ứng hoàn toàn ĐUMP Đáp ứng một phần GĐ Giai đoạn GPB Giải phẫu bệnh IARC International Agency for Research on Cancer (tổ chức nghiên cứu ung thư toàn cầu) LS Lâm sàng MBH Mô bệnh học MRI Magnetic reonance imaging (Chụp cộng hưởng từ) PET Positron Emission Tomography Tb Tế bào TC Tiểu cầu TM Tĩnh mạch TT Tổn thương Tr Trang ULAKH U lympho ác tính không Hodgkin WHO World Heath Organization (tổ chức y tế thế giới) 6 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 13 1.1. Mô học và tế bào học 13 1.1.1. Hạch và mô lympho 13 1.1.2. Sự biến đổi của các tế bào ở nang lympho 15 1.1.3. Sự biệt hóa và chức năng của dòng tế bào lympho: 15 1.2. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ 16 1.2.1. Dịch tễ học 16 1.2.2. Các yếu tố nguy cơ và bệnh sinh: 17 1.3. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ULAKH 20 1.3.1. Đặc điểm lâm sàng ULAKH: 20 1.3.2. Đặc điểm cận lâm sàng ULAKH: 20 1.4. Chẩn đoán giai đoạn: 22 1.5. Phân loại mô bệnh học ULAKH: 23 1.6. Điều trị ULAKH: 28 1.6.1. Phẫu thuật: 28 1.6.2. Xạ trị: 29 1.6.3. Hoá trị: 30 1.6.4. Hóa trị kết hợp kháng thể đơn dòng 32 1.6.5. Một số phương pháp điều trị khác 34 1.6.6. Các hóa chất sử dụng trong phác đồ R-CHOP 35 1.7. Phác đồ điều trị cụ thể: 40 1.8. Các yếu tố tiên lượng 41 1.9. Theo dõi sau điều trị: 42 7 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1. Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 43 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 43 2.2. Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu kết hợp với tiến cứu. 43 2.2.2. Công thức tính cỡ mẫu 43 2.3 Trình tự nghiên cứu 44 2.3.1. Ghi nhận về lâm sàng 44 2.3.2. Ghi nhận về cận lâm sàng 45 2.3.3. Chẩn đoán giai đoạn theo hệ thống Ann Arbor và các yếu tố tiên lượng (IPI) 45 2.3.4. Ghi nhận quá trình điều trị hóa chất: phác đồ R-CHOP 45 2.4. Đánh giá kết quả điều trị và các tác dụng không mong muốn 46 2.4.1. Kết quả điều trị 46 2.4.2.T¸c dông kh«ng mong muèn 47 2.5. Xử lý số liệu 48 2.6. Các biện pháp khống chế sai số 48 2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 49 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 51 3.1.1. Đặc điểm lâm sàng 51 3.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng 58 3.2. Kết quả điều trị và các tác dụng không mong muốn 60 3.2.1 Kết quả điều trị 60 3.2.2 Các tác dụng không mong muốn 63 8 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 67 4.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 67 4.1.1. Đặc điểm lâm sàng 67 4.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng 73 4.2. Kết quả điều trị và các tác dụng không mong muốn 74 4.2.1. Kết quả điều trị 74 4.2.2. Các tác dụng không mong muốn 77 KẾT LUẬN 81 KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 9 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Tỷ lệ mắc ULAKH ở Việt Nam một số nước trên thế giới 17 Bảng 3.1. Phân bố theo các nhóm tuổi 51 Bảng 3.2. Phân bố theo triệu chứng khởi phát 52 Bảng 3.3. Phân bố tổn thương theo vị trí hạch 53 Bảng 3.4. Phân bố tổn thương theo vị trí ngoài hạch 54 Bảng 3.5. Phân bố tổn thương theo kích thước, số lượng 55 Bảng 3.6. Phân bố theo yếu tố nguy cơ 56 Bảng 3.7. Liên quan giữa thời gian khởi bệnh và giai đoạn bệnh 57 Bảng 3.8. Biểu hiện hội chứng B theo giai đoạn bệnh 57 Bảng 3.9. Phân bố các thể mô bệnh học theo WHO 58 Bảng 3.10. Đặc điểm về huyết tủy đồ và LDH trước điều trị 59 Bảng 3.11. Đáp ứng với điều trị 60 Bảng 3.12. Đáp ứng liên quan đến giai đoạn bệnh 61 Bảng 3.13. Mối liên quan giữa kích thước, số vị trí u và đáp ứng điều trị 62 Bảng 3.14. Mối liên quan giữa độ ác tính và đáp ứng điều trị 62 Bảng 3.15. Tác dụng không mong muốn trên hệ tạo huyết 63 Bảng 3.16. Tác dụng không mong muốn ngoài hệ tạo huyết 64 Bảng 3.17. Mối liên quan giữa HbSAg và chỉ số SGOT, SGPT 65 Bảng 3.18. Một số tác dụng không mong muốn khác 66 Bảng 4.1. Một số tác dụng không mong muốn trong nghiên cứu MInT 78 10 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Phân bố theo tuổi giới 51 Biểu đồ 3.2. Phân bố vị trí loại tổn thương 53 Biểu đồ 3.3. Phân bố theo giai đoạn bệnh 56 Biểu đồ 3.4. Đáp ứng liên quan đến hội chứng B 61 [...]... ngoi xng U < /b> lympho < /b> t bo B vựng r< /b> a ngoi hch mụ lympho < /b> ph thuc niờm mc U < /b> lympho < /b> t bo B vựng r< /b> a ca hch U < /b> lympho < /b> nang U < /b> lympho < /b> ỏo nang U < /b> lympho < /b> t bo B ln lan to U < /b> lympho < /b> t bo B ln (c bo) trung tht U < /b> lympho < /b> t bo B ln trong < /b> mch U < /b> lympho < /b> trn dch tiờn phỏt U < /b> lympho < /b> Burkitt / bnh bch cu Cỏc u < /b> t bo T v t bo dit t nhiờn Cỏc u < /b> t bo T tin thõn Bnh bch cu nguyờn bo lympho < /b> T tin thõn/ u < /b> lympho < /b> U < /b> lympho < /b> t bo dit t... ULAKH th bt thc sn t bo ln 27 - ULAKH loi t bo NK/ T ngoi hch - ULAKH dng u < /b> ht - ULAKH t bo T nguyờn bo min dch mch m u < /b> - ULAKH t bo T ngoi vi - ULAKH t bo T type rut - ULAKH t bo ln ni mc m u < /b> t bo B - ULAKH lan to t bo nh khụng khớa - ULAKH loi nguyờn bo lympho < /b> - ULAKH loi t bo T ngi ln - ULAKH t bo mantle - Ri lon tng sinh dũng lympho < /b> sau ghộp tu - ULAKH loi mụ bo thc s - ULAKH th trn dch nguyờn phỏt... t bo ca mt vi thuc hoỏ tr Lng t bo B ngoi biờn gim ti mc di b nh thng sau khi dựng liu Mabthera u < /b> tiờn nhng BN c iu tr nhng bnh ỏc tớnh v m u,< /b> t bo B bt u < /b> hi phc trong < /b> vũng 6 thỏng iu tr tr v gii hn b nh thng gia 9 v 12 thỏng sau khi kt thỳc iu tr nhng BN b viờm khp dng thp, thi gian t bo B ngoi biờn gim khỏc nhau a s BN c iu tr thờm trc khi hi phc lng t bo B Ch nh iu tr: U < /b> lympho < /b> khụng Hodgkin.< /b> .. nguyờn bo Cỏc u < /b> t bo T v t bo NK thun thc Bnh bch cu tin lympho < /b> bo t bo T 26 Bnh bch cu lympho < /b> bo ht ln t bo T Bnh bch cu / u < /b> lympho < /b> t bo T ngi ln U < /b> lympho < /b> t bo dit t nhiờn / T ngoi hch, týp hc mi U < /b> lympho < /b> t bo T loi bnh rut, u < /b> lympho < /b> t bo T gan lỏch U < /b> lympho < /b> t bo T ging viờm mụ m di da U < /b> sựi dng nm, hi chng Sezary U < /b> lympho < /b> mt bit hoỏ da tiờn phỏt U < /b> lympho < /b> t bo T ngoi vi, khụng c bit U < /b> lympho < /b> t bo... hng chung trong < /b> vic iu tr ULAKH l kt hp a mụ thc t hiu qu ti u < /b> nht 1.6.1 Phu thut: Phu thut trong < /b> ULAKH úng vai trũ ớt quan trng v thng khụng phi l bin phỏp c la chn iu tr ULAKH Vi mt s u < /b> lympho < /b> xut phỏt t c quan ngoi hch lympho < /b> nh tuyn giỏp, d dy v.v , phu thut c ỏp dng nhm loi b khi u < /b> nguyờn phỏt nhng khụng giỳp ngn chn u < /b> tỏi phỏt Ngoi ra phu thut li mt s bin chng nh tc rut sau phu thut bng, tn... dũng t bo T, B, cỏc th mụ bnh hc mi m trc õy khụng phõn loi c ú l phõn loi ca t chc y t th gii nm 2001 Phõn loi cỏc u < /b> lympho < /b> theo T chc y t th gii nm 2001 Cỏc u < /b> t bo B Cỏc u < /b> t bo B tin thõn Bnh bch cu nguyờn bo lympho < /b> tin thõn/ u < /b> lympho < /b> 25 Cỏc u < /b> t bo B thun thc Bnh bch cu lympho < /b> bo mn tớnh /u < /b> lympho < /b> bo nh Bnh bch cu tin lympho < /b> bo t bo B U < /b> lympho < /b> dng tng bo U < /b> lympho < /b> vựng r< /b> a ca lỏch U < /b> tu tng bo U < /b> tng bo... chut/ngi, gn c hiu vo khỏng nguyờn xuyờn mng CD20 Khỏng nguyờn ny cú mt tin lympho < /b> bo B v lympho < /b> bo B trng thnh, nhng khụng cú trờn cỏc t bo gc to m u,< /b> cỏc t bo pro B, cỏc t bo huyt tng b nh thng hoc mụ b nh thng khỏc Khỏng nguyờn cú mt 95% ca tt c cỏc u < /b> limpho khụng Hodgkin < /b> t bo B Sau khi gn vi khỏng th, CD20 khụng b a vo trong < /b> t bo hoc tỏch khi mng t bo vo mụi trng CD20 khụng lu thụng trong < /b> huyt... dn ng ca cỏc khỏng th n dũng ó c ỏnh du phúng x gn c hiờ vo khi u < /b> (khỏng nguyờn) Tp trung mt cỏch chn lc nng lng bc x vo khi u,< /b> nhng li lm gim r< /b> rt liu bc x cho cỏc t chc xung quanh khỏc, c bit c quan nhy vi bc x nh c quan to m u < /b> Cỏc khỏng th n dũng iu tr ULAKH t bo B s dng trong < /b> RIT bao gm: Iodine 131 - rituximab, Bexxar (Iodine 131 - tositumomab), Zevalin (Yttrium 90 - ibritumomab tiuxetan) [36],... (BN) ULAKH giai on sm, k o di cuc sng ti a cho nhng BN giai on mun v nhng BN b tỏi phỏt 12 S ra i ca iu tr ớch trong < /b> ung th l mt bc t phỏ ln trong < /b> nn y hc, mang li nim hy vng cho nhiu BN ung th Trong < /b> ULAKH cú khong 90% l loi u < /b> lympho < /b> t bo B, trong < /b> ú 95% t bo lympho < /b> B cú CD20 dng tớnh Rituximab l mt khỏng th n dũng gn vi CD20 ch t bo lympho < /b> B, khi Rituximab gn vi CD20 giỳp cho t bo ny d dng b nhn... túc, tuy nhiờn INFa khụng cú hiu qu trong < /b> iu tr ULAKH ỏc tớnh cao [42] - Húa cht liu cao kt hp t ghộp hoc d ghộp t bo gc: t ra cho cỏc bnh nhõn ULAKH tỏi phỏt, giai on mun, ULAKH t bo T ngoi biờn, tuy nhiờn kt qu cha c khng nh Ch nờn c s dng trong < /b> ln lui bnh u < /b> tiờn trong < /b> cỏc th nghim lõm sng [40], [52] 1.6.6 Cỏc húa cht s dng trong < /b> phỏc R-< /b> CHOP < /b> Mabthera (Rituximab) Rituximab l khỏng th n dũng dng khm . và các y u tố tiên lượng (IPI) 45 2.3.4. Ghi nhận quá trình đi u trị hóa chất: phác đồ R-CHOP 45 2.4. Đánh giá k t quả đi u trị và các tác dụng không mong muốn 46 2.4.1. K t quả đi u trị. sàng 73 4.2. K t quả đi u trị và các tác dụng không mong muốn 74 4.2.1. K t quả đi u trị 74 4.2.2. Các tác dụng không mong muốn 77 K T LUẬN 81 KIẾN NGHỊ 83 TÀI LI U THAM KHẢO PHỤ LỤC . tuyến không ống có vai trò sản xuất các tế b o lympho và các tế b o miễn dịch khác của cơ thể, lách còn là nơi chứa đựng tế b o m u và là cơ quan lọc m u. - Tuyến ức: sản xuất các tế b o lympho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị hóa chất phác đồ r chop trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b tại bệnh viện k, Đánh giá kết quả điều trị hóa chất phác đồ r chop trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b tại bệnh viện k, Đánh giá kết quả điều trị hóa chất phác đồ r chop trong u lympho ác tính không hodgkin tế bào b tại bệnh viện k

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn