Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

26 431 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 00:21

GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 125 CHỈÅNG X. CÄNG TẠC Bà TÄNG Cäng tạc bã täng v bã täng cäút thẹp bao gäưm cạc quạ trçnh thnh pháưn sau âáy: + Chøn bë váût liãûu cho bã täng ( bao gäưm: xi màng, cạt, âạ hay si, v nỉåïc). + Xạc âënh thnh pháưn cáúp phäúi cho tỉìng mạc bã täng (mạc bã täng do thiãút kãú qui âënh) tỉì âọ qui âäøi ra thnh pháưn cáúp phäúi cho m träün. + Träün bã täng: Cọ thãø träün bàòng th cäng hay träün bàòng mạy phủ thüc vo khäúi lỉåüng v u cáưu k thût âäúi våïi vỉỵa bã täng. + Váûn chuøn bã täng tỉì nåi träün âãún nåi âäø: Bao gäưm váûn chuøn theo phỉång ngang v theo phỉång âỉïng. + Âäø bã täng vo khn, san ri v âáưm bã täng. + Bo dỉåỵng bã täng. + Thạo dåỵ vạn khn. § 10.1. CÄNG TẠC CHØN BË VÁÛT LIÃÛU Váût liãûu chøn bë cho cäng tạc bã täng bao gäưm: Xi màng, cạt, âạ (si), nỉåïc. + Xi màng: L thnh pháưn chênh, Cháút lỉåüng ca xi màng â âỉåüc bo âm trong nh mạy. Cäng tạc chøn bë ch úu l xạc âënh vãư khäúi lỉåüng cho mäùi mäüt m träün v mäùi mäüt kãút cáúu. + Cạt dng âãø träün phi l cạt vng sảch, êt láùn tảp cháút, âm bo âụng tè lãû thnh pháưn hảt theo quy âënh. Nãúu cạt báøn cáưn phi âỉåüc sng lc v rỉía trỉåïc khi träün. + Âạ (si): Ty theo loải bã täng, chiãưu dy ca kãút cáúu m kêch thỉåïc âạ (si) cọ thãø khạc nhau, cáưn phi âm bo t lãû thnh pháưn kêch thỉåïc cạc hảt. Âạ (si) phi sảch, gi, khäng âỉåüc dng âạ non, âạ bë phong họa khäng âm bo âäü cỉïng cáưn thiãút cho bã täng. + Nỉåïc sỉí dủng âãø träün bã täng phi l nỉåïc sảch, khäng âỉåüc dng nỉåïc báøn, nỉåïc chỉïa nhiãưu ph sa, nỉåïc màûn hay nỉåïc cọ âäü PH quạ cao. § 10.2. XẠC ÂËNH THNH PHÁƯN CÁÚP PHÄÚI + Dỉûa vo mạc bã täng m thiãút kãú qui âënh tiãún hnh thê nghiãûm âäúi våïi váût liãûu ngoi hiãûn trỉåìng (m ta sỉí dủng âãø thi cäng) âãø tçm ra khäúi lỉåüng xi màng, cạt, âạ (hay si) v thãø têch nỉåïc trong 1 m 3 bã täng. + Tu theo cäng sút ca thiãút bë träün bã täng m ta xạc âënh thnh pháưn cáúp phäúi cho mäüt m träün. + Thäng thỉåìng ngoi hiãûn trỉåìng xi màng âỉåüc tênh bàòng Kg (theo tỉìng bao 50 Kg), cạt, âạ, (si) âỉåüc âo bàòng cạc häüc tiãu chøn hay xe ra (thỉåìng cọ thãø têch 40 lêt), nỉåïc âỉåüc tênh theo lêt v âong bàòng xä. + Viãûc xạc âënh thnh pháưn cáúp phäúi phi âỉåüc cå quan chun ngnh cọ phạp nhán âm nhiãûm. + Trỉåïc khi träün bã täng phi xạc âënh âäü áøm ca cäút liãûu v so sạnh våïi âäü áøm GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 126 khi thê nghiãûm thnh pháưn cáúp phäúi âãø hiãûu chènh lỉåüng nỉåïc cho thêch håüp. § 10.3. CẠC U CÁƯU ÂÄÚI VÅÏI VỈỴA Bà TÄNG + Vỉỵa bã täng Phi bo âm â, âụng v âäưng nháút vãư thnh pháưn, âụng mạc theo thiãút kãú. + Phi âm bo âỉåüc viãûc träün, váûn chuøn, âäø v âáưm trong thåìi gian ngàõn nháút v nh hån thåìi gian ninh kãút ca xi màng ( khong 2 âãún 3 giåì ). Nãúu kẹo di thåìi gian ny s nh hỉåíng âãún cháút lỉåüng bã täng. Trong trỉåìng håüp âãø âm bo cháút lỉåüng bã täng nhỉ thiãút kãú thç ta phi träün lải v tàng thãm lỉåüng xi màng khong 15÷20 % lỉåüng xi màng theo cáúp phäúi. + Vỉỵa bã täng sau khi träün xong phi âm bo âỉåüc nhỉỵng u cáưu ca thi cäng (tênh cäng tạc) nhỉ âäü sủt Vê dủ vỉỵa bã täng phi cọ âäü sủt thêch håüp âäúi våïi tỉì ng phỉång phạp âäø bã täng, ( âäø theo phỉång phạp bçnh thỉåìng thç âäü sủt DS = 2÷8cm; âäø bàòng mạy båm bã täng thç DS = 15 ÷ 18 cm) cáúu kiãûn âỉåüc âäø (bã täng khäúi låïn êt cäút thẹp DS = 2÷4 cm; bã täng cäüt, dáưm, sn DS = 4 ÷ 6 cm). Khi tàng âäü sủt ca vỉỵa bã täng thç ta phi tàng lỉåüng xi màng âãø âm bo tè lãû X N l khäng âäøi. § 10.4. K THÛT V CẠC PHỈÅNG PHẠP TRÄÜN Bà TÄNG 10.4.1 u cáưu k thût chung + Khi träün bã täng xi màng, cäút liãûu, nỉåïc, phủ gia (nãúu cọ) phi âỉåüc cán âo âụng theo t lãû cáúp phäúi. + Vỉỵa bã täng phi âỉåüc träün âãưu. + Thåìi gian träün bã täng phi nh hån thåìi gian giåïi hản cho phẹp 10.4.2. Cạc phỉång phạp träün bã täng 1. Träün bã täng bàòng th cäng a. Ạp dủng + Khäúi lỉåüng cáưn träün l nh. + Bã täng khäng u cáưu cháút lỉåüng cao (bã täng lọt ). + Nhỉỵng nåi khäng thãø sỉí dủng cạc loải mạy träün b. Cäng tạc chøn bë + Trỉåïc khi träün bã täng phi chøn bë bi träün v dủng củ träün. Bi träün cọ thãø l sn träün (kã bàòng vạn gäù hay lọt tän) hồûc sán träün (lạt bàòng gả ch hay bã täng gảch våỵ, trãn âỉåüc lạng vỉỵa xi màng). + Sn träün hay sán träün phi âm bo kêch thỉåïc â räüng cọ diãûn têch täúi thiãøu 3x3m 2 , phi âỉåüc dn dẻp bàòng phàóng, khäng hụt nỉåïc xi màng, dãù dng rỉía sảch v phi cọ mại che nàõng, mỉa. + Cạc loải váût liãûu cạt, âạ (si), xi màng, nỉåïc âỉåüc bäú trê quanh sán träün. c. Phỉång phạp träün + Träün trỉåïc cạt v xi màng cho âãưu. GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 127 + Ri âạ (hay si) thnh låïp dy khong 10 ÷15cm, xục häùn håüp cạt, xi màng ri âãưu vo âạ (si), dng xng, co âo âãø träün vỉìa âo vỉìa cho nỉåïc vo träün âãưu. Thåìi gian träün mäüt khäúi bã täng bàòng th cäng khäng quạ 15 ÷ 20 phụt. Träün th cäng cháút lỉåüng bã täng khäng cao, täún xi màng (nãúu cháút lỉåüng träün tay bàòng cháút lỉåüng träün mạy thç phi täún thãm 15% xi màng nỉỵa so våïi lỉåüng xi màng cáúp phäúi); täún cäng, täúc âäü cháûm, khọ âãưu, nàng sút khäng cao. 2. Träün bã täng bàòng cå giåïi a. Ạp dủng + Khi khäúi lỉåüng träün låïn. + Cháút lỉåüng bã täng u cáưu cao. + Cạc âiãưu kiãûn thi cäng cho phẹp. b. Cạc loả i mạy träün + Mạy träün nghiãng thng láût âỉåüc âãø âäø bã täng. Loải ny cọ cáúu tảo phỉïc tảp nãn dung têch thng träün thỉåìng nh tỉì 100 ÷ 750 lêt. + Mạy träün âỉïng: cọ dung têch låïn hån, thỉåìng âàût åí cạc trảm träün bã täng. + Mạy träün nàòm ngang theo kiãøu hçnh trủ: thỉåìng âỉåüc âàût åí nh mạy bã täng âục sàơn hay khi khäúi lỉåüng âäø bã täng u cáưu låïn, dung têch träün tỉì 450 ÷ 4500 lêt. c. Phỉång phạp träün + Trỉåïc hãút cho mạy chảy khäng ti mäüt vi vng, nãúu träün m âáưu tiãn thç âäø mäüt êt nỉåïc cho ỉåït v cäúi v bn gảt, nhỉ váûy m âáưu tiãn khäng bë máút nỉåïc do v cäúi v bn gảt hụt nỉåï c v khäng lm vỉỵa bã täng dênh vo cäúi. + Âäø 15% ÷ 20% lỉåüng nỉåïc, sau âọ âäø xi màng v cäút liãûu cng mäüt lục âäưng thåìi âäø dáưn v liãn tủc pháưn nỉåïc cn lải, träün âãún khi âãưu. + Thåìi gian träün häùn håüp bã täng âỉåüc xạc âënh theo âàûc trỉng ké thût ca thiãút bë dng âãø träün. Trong trỉåìng håüp khäng cọ cạc thäng säú ké thût chøn xạc thç thåìi gian êt nháút âãø träün mäüt m bã täng âỉåüc xạc âënh theo bng dỉåïi âáy. Theo kinh nghiãûm träün bã täng, âãø träün mäüt m bã täng âảt u cáưu ké thût thç thỉåìng cho mạy quay khong 20 vng l âỉåüc. Nãúu dỉåïi 20 vng thç bã täng chỉa âỉåüc träün âãưu. Cn nãúu trãn 20 vng thç nàng sút ca mạy s gim âi. + Trong qua ï trçnh träün âãø trạnh häùn håüp bã täng bạm dênh vo thng träün, thç cỉï sau 2 giåì lm viãûc cáưn âäø vo cäúi träün ton bäü cäút liãûu låïn v nỉåïc ca m träün tiãúp theo cho mạy quay khong 5 phụt räưi cho xi màng v cạt vo träün theo thåìi gian qui âënh. Dung têch mạy träün (lêt) Âäü sủt bã täng(cm) Dỉåïi 500 Tỉì 500 ÷1000 Trãn 1000 Nh hån 1cm Tỉì 1 ÷ 5cm Trãn 5cm 2 phụt 1,5 phụt 1 phụt 2,5 phụt 2 phụt 1,5 phụt 3 phụt 2,5 phụt 2 phụt GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 128 e. Tênh nàng sút mạy träün Nàng sút ca mäüt mạy träün âỉåüc cạc âënh theo cäng thỉïc: ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = h m 1000 k k n V N 3 21 (10.1) Trong âọ: - V (lêt): dung têch hỉỵu êch ca mạy träün. (V = 0,75V 0 , V 0 : dung têch hçnh hc ca mạy). - k 1 : Hãû säú thnh pháøm ca bã täng (k 1 = 0,67 ÷ 0,72). - k 2 :Hãû säú sỉí dủng mạy träün theo thåìi gian (k 2 = 0,9 ÷ 0,95). - n: säú m träün trong mäüt giåì ( ck T 3600 n = ). - T ck : chu k ca mäüt m träün; T ck = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 t 1 : Thåìi gian trụt cäút liãûu vo cäúi träün. t 2 : Thåìi gian träün. t 3 : Thåìi gian nghiãn cỉïu âãø chøn bë trụt vỉỵa bã täng ra. t 4 : Thåìi gian trụt vỉỵa bã täng vo cạc phỉång tiãûn váûn chuøn. t 5 : Thåìi gian quay cäúi träün tråí vãư vë trê ban âáưu. §10.5. VÁÛN CHUØN VỈỴA Bà TÄNG 10.5.1. u cáưu k thût chung + Sỉí dủng phỉång tiãûn váûn chuøn håüp l, trạnh âãø häùn håüp bã täng bë phán táưng, bë chy nỉåïc xi màng v bë máút nỉåïc do giọ, nàõng. + Sỉí dủng thiãút bë, nhán lỉûc v phỉång tiãûn váûn chuøn cáưn bäú trê ph håüp våïi khäúi lỉåüng, täúc âäü träün, âäø v âáưm bã täng. + Thåìi gian cho phẹp lỉu häùn håüp bã täng trong quạ trçnh váûn chuøn cáưn âỉåüc xạc âënh bàòng thê nghiãûm trãn cå såí âiãưu kiãûn thåìi tiãút, loải xi màng v loải phủ gia sỉí dủng. Thåìi gian váûn chuøn täút nháút khäng nhiãưu hån 2 giåì âãø khäng nh hỉåíng âãún thåìi gian ninh kãút ca xi màng. 10.5.2. Cạc phỉång phạp váûn chuøn bã täng 1. Váûn chuøn vỉỵ a bã täng theo phỉång ngang a. Bàòng phỉång phạp th cäng Ạp dủng: Váûn chuøn vỉỵa bã täng theo phỉång ngang bàòng phỉång phạp th cäng thỉåìng âỉåüc ạp dủng khi khong cạch váûn chuøn nh, trong phảm vi cäng trỉåìng v cỉû ly váûn chuøn khäng xa quạ 70m. Khäúi lỉåüng váûn chuøn êt. Cạc phỉång tiãûn dng âãø váûn chuøn Quang gạnh, xe ra, xe ci tiãún + Cạc phỉång tiãûn váûn chuøn th cäng cọ thãø váûn chuøn tỉì nåi träün âãún âäø trỉûc tiãúp vo kãút cáúu (nhỉ âäø bã täng mọng) hay âäø thnh âäúng âãø räưi dng xng âäø vỉỵa bã täng vo kãút cáúu (nhỉ âäø bã täng cäüt ). Cng cọ thãø dng cạc phỉång tiãûn váûn chuøn GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 129 th cäng âãø váûn chuøn vỉỵa bã täng tỉì cạc phỉång tiãûn váûn chuøn theo phỉång âỉïng (nhỉ váûn thàng, cáưn trủc thiãúu nhi ) âãún âäø vo kãút cáúu (nhỉ âäø bã täng dáưm sn, dng cáưn trủc thiãúu nhi hay váûn thàng). Váûn chuøn bàòng th cäng cho nàng sút tháúp. + Khi täø chỉïc váûn chuøn bàòng th cäng nháút l xe ra hay xe ba gạc thç âỉåìng váûn chuøn phi bàòng phàóng, khäng gäư ghãư, v cọ âäü däúc vỉìa phi âãø cọ thãø váûn chuøn âỉåüc. Âãø tảo âäü bàòng phàóng cọ thãø dng vạn lọt âỉåìng cho xe âi. + Khi âäø bã täng mọng hay bã täng dáưm sn thç phi lm cáưu cäng tạc cho xe âãø cọ thãø âäø trỉûc tiãúp bã täng tỉì phỉång tiãûn xú ng kãút cáúu (âäø trỉûc tiãúp khi khong cạch tỉì phỉång tiãûn âãún âạy kãút cáúu phi nh hån 1,5m âãø bo âm vỉỵa bã täng khäng bë phán táưng). a. Bàòng phỉång phạp cå giåïi Ạp dủng Váûn chuøn vỉỵa bã täng theo phỉång ngang bàòng phỉång phạp cå giåïi ạp dủng cho nhỉỵng trỉåìng håüp sau: + Khong cạch váûn chuøn låïn tỉì 0,5km âãún vi chủc km. + Khäúi lỉåüng váûn chuøn låïn. + Do u cáưu vãư cháút lỉåüng bã täng nãn ch âáưu tỉ áún âënh ngưn mua váût liãûu (mua bã täng thỉång pháøm). + Do u cáưu vãư täø chỉïc thi cäng táûp trung (Viãûc cung cáúp bã täng do mäüt âån vë thnh viãn âm nháûn). + Do màût bàòng thi cäng cháût hẻp, khäng â màût bàòng âãø táûp kãút váût liãûu hay bäú trê tra ûm träün, hay do u cáưu ca bãn giao thäng cäng chênh, phi rụt ngàõn thåìi gian âäø bã täng nãn phi âäø bã täng thỉång pháøm. + Âiãưu kiãûn thi cäng trong ma mỉa hay do tiãún âäü gáúp rụt nãn phi âäø bã täng thỉång pháøm Cạc phỉång tiãûn váûn chuøn + Váûn chuøn bàòng ä tä thäng thỉåìng, ä tä chun dng, bàòng bàng chuưn, bàòng cáưn trủc. Sỉí dủng loải phỉång tiãûn no phủ thüc vo khäúi lỉåüng, khong cạch váûn chuøn, âàûc âiãøm bã täng sỉí dủng + Khi täø chỉïc váûn chuøn vỉỵa bã täng bàòng ätä cáưn chụ : - Thåìi gian âäng kãút ca bã täng. Thåìi gian váûn chuøn phi nh nháút, âm bo thåìi gian âãø cạc cäng tạc sau váûn chuøn nhỉ: âäø, âáưm bã täng xong thç bãtäng måïi âäng kãút. - Máût âäü xe lỉu thäng trãn âỉåì ng, loải âỉåìng tỉì nåi träün âãún nåi âäø, âãø trạnh hiãûn tỉåüng kẻt xe nh hỉåíng âãún cháút lỉåüng bã täng. Nãúu lỉu lỉåüng xe quạ låïn dãù gáy tàõc âỉåìng thç nãn täø chỉïc váûn chuøn v âäø bã täng vo ban âãm. - Nàng sút váûn chuøn ngang phi tỉång âỉång våïi nàng sút váûn chuøn âỉïng, nàng sút âäø, nàng sút âáưm. 2. Váûn chuøn vỉỵa bã täng theo phỉång âỉïng GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 130 a. Bàòng phỉång phạp th cäng Ạp dủng Váûn chuøn vỉỵa bã täng theo phỉång âỉïng bàòng phỉång phạp th cäng thỉåìng âỉåüc ạp dủng trong nhỉỵng trỉåìng håüp sau: + Khäúi lỉåüng váûn chuøn khäng nhiãưu, u cáưu cháút lỉåüng vỉỵa bã täng khäng cao. + Chiãưu cao váûn chuøn khäng låïn (chiãưu cao cäng trçnh H ≤ 10m thỉåìng 2÷3 táưng). + Màût bàòng thi cäng phi räüng. Phỉång tiãûn váûn chuøn + Dng rng rc: vỉỵa bã täng âỉåüc chỉïa trong xä (cọ thãø têch V= 20 ÷ 40lit) räưi dng sỉïc ngỉåìi hay tåìi âãø kẹo lãn. + Dng gin trung gian: vỉỵa bã täng âỉåüc chuøn dáưn lãn cao theo cạc báûc ca gin trung gian (gin dåüi). Mäùi mäüt báûc ca gin dåüi âỉåüc bäú trê 2 ngỉåìi hay 4 ngỉåì i (phủ thüc vo bãư räüng ca báûc) âãø dåüi bã täng. Gin dåüi âỉåüc cáúu tảo gäưm hãû khung bàòng gäù hay gin giạo thẹp tảo thnh cạc báûc cáúp. Mäùi báûc cáúp cọ chiãưu cao tỉì 1m ÷1,5m v cọ bãư räüng tỉì (0,9 ÷ 1,5)m. (kêch thỉåïc cáúp báûc phủ thüc vo màût bàòng thi cäng v säú ngỉåìi bäú trê trãn mäùi báûc dåüi). Mäùi báûc cáúp âỉåüc låüp tän hay vạn âãø thao tạc v trạnh khäng cho vỉỵa bã täng råi råït hay máút nỉåïc. + Váûn chuøn vỉỵa bã täng bàòng phỉång phạp th cäng täún nhiãưu nhán cäng, chiãưu cao váûn chuøn khäng låïn, täúc âäü thi cäng cháûm, nàng sút khäng cao. b. Phỉång phạp th cäng kãút håüp cå giåïi (phỉång phạp bạ n cå giåïi) 1.000 ÷ 1.500 1 2 3 6 5 7 3 4 a ) b ) 900 ÷ 1.500 Hçnh 10-1. Váûn chuøn bã täng theo phỉång thàóng âỉïng bàòng th cäng a) Dng gin trung gian; b) Dng rng rc 1. Hãû khung gin trung gian; 2. Tän hay vạn; 3. Cäng trçnh âang thi cäng; 4. Hãû thäúng rng rc; 5. Xä chỉïa vỉỵa bã tän; 6. Dáy thỉìng; 7. Gin giạo thao tạc. GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 131 Aẽp duỷng Phổồng phaùp baùn cồ giồùi thổồỡng õổồỹc aùp duỷng õóứ vỏỷn chuyóứn vổợa bó tọng theo phổồng õổùng trong nhổợng trổồỡng hồỹp sau : + Khọỳi lổồỹng thi cọng khọng lồùn. + Nhổợng cọng trỗnh coù sọỳ tỏửng nhoớ hồn hay bũng 4 tỏửng. + Mỷt bũng thi cọng chỏỷt heỷp. CNG TRầNH 2 4 3 1 Hỗnh 10-2. Vỏỷn chuyóứn õổùng bũng cỏửn truỷc thióỳu nhi kóỳt hồỹp vồùi maùy vỏỷn thng 1. Maùy vỏỷn thng; 2. Cỏửn truỷc thióỳu nhi; 3.Giaỡn giaùo cọng taùc; 4. Saỡn cọng taùc. h 3 H L RR b 2 bb 1 h 1 h 2 H m b 3 4 3 5 1 2 1 1 1 - 1 Hỗnh 10-3. Vỏỷn chuyóứn vổợa bó tọng bũng cỏửn truỷc thaùp õọỳi troỹng dổồùi 1. Thuỡng chổùa vổợa bó tọng; 2. Cọng trỗnh õang thi cọng; 3. Cỏửn truỷc thaùp; 4. ổồỡng ray; 5. Giaỡn giaùo cọng taùc. GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 132 Phỉång tiãûn váûn chuøn + Mạy váûn thàng: Vỉỵa bã täng âỉåüc chỉïa trong cạc xe ra, xe ci tiãún hay trong cạc thng chỉïa räưi mạy náng lãn. + Cáưn trủc thiãúu nhi: Âỉåüc âàût trãn sn cäng tạc v náng dáưn lãn theo tiãún âäü thi cäng. Vỉỵa bã täng âỉåüc chỉïa trong cạc thng cọ thãø têch V = (0,15 - 0,3)m 3 . + Kãút håüp cáưn trủc thiãúu nhi v mạy váûn thàng. c. Phỉång phạp bàòng cå giåïi Dng cáưn trủc thạp Ạp dủng: Cáưn trủc thạp âỉåüc dng âãø váûn chuøn vỉỵa bã täng trong nhỉỵng trỉåìng håüp sau : + Khi thi cäng nhỉỵng cäng trçnh låïn, khäúi lỉåüng váûn chuøn nhiãưu. + Cäng trçnh cọ chiãưu cao låïn, (säú táưng > 6 táưng). Kêch thỉåïc chiãưu di cäng trçnh thỉåìng låïn hån nhiãưu so våïi chiãưu räüng (L>>B). Vỉỵa bã täng âỉåüc chỉïa trong cạc thng chun dng cọ dung têch V = (0,5÷1) m 3 hay trong cạc xe ci tiãún v âỉåüc náng lãn âãø âäø vo kãút cáúu. Âäúi våïi cạc kãút cáúu cọ kêch thỉåïc bãư räüng nh nhỉ tỉåìng hay cäüt thç âạy thng âỉåüc trang bë thãm äúng cao su. Khi bäú trê cáưn trủc trãn màût bàòng thi cäng cáưn lỉu cạc âiãøm sau: + Vë trê bäú trê cáưn trủc khäng nh hỉåíng âãún cạc hảng mủc cäng trçnh phủ (nhỉ cäúng thoạt nỉåïc, cạc cäng trçnh ngáưm ) +Bäú trê sao cho viãûc váûn chuøn tỉì cäøng cäng trçnh âãún vë trê làõp rạp l ngàõn nháút, v khi thạo phi thûn tiãûn. + Vë trê cáưn trủc khäng nh hỉåíng âãún cạc cäng trçnh ngáưm (nhỉ âiãûn nỉåïc, thäng tin ) ca thnh phäú. Dng cáưn trủc tỉû hnh Ạp dủng: Chè ạp dủng thi cäng nhỉỵng cäng trçnh cọ säú táưng < 5 táưng. Vỉỵa bãtäng chỉïa trong cạc thng cọ dung têch V = (0,15 - 1)m 3 , âỉåüc cáøu lãn v âäø trỉûc tiãúp vo kãút cáúu. Våïi nhỉỵng kãút cáúu mng hay cọ kêch thỉåïc tiãút diãûn nh thç thng âäø âỉåüc trang bë thãm äúng cao su âãø âäø (vd: nhỉ âäø cạc kãút cáúu cäüt, hay tỉåìng). Trỉåìng håüp do hản chãú màût bàòng thi cäng, cáưn trủc chè di chuøn âỉåüc theo mäüt bãn ca cäng trçnh âãø cáøu làõp, hay cäng trçnh cao quạ, thç bã täng âỉåüc váûn chuøn lãn táûp kãút tải mäüt vë trê no âọ räưi dng xe ra hay xe ci tiãún âãø váûn chuøn âãún nåi cáưn âäø. Täø chỉïc váûn chuøn bàòng mạy båm Ạp dủng: Täø chỉïc váûn chuøn bàòng mạy båm âỉåüc sỉí dủng khi thi cäng bã täng thỉång pháøm trong nhỉỵng trỉåìng håüp sau: + Nhỉ ỵng cäng trçnh u cáưu cháút lỉåüng vỉỵa bã täng cao. + Ch âáưu tỉ áún âënh ngưn mua váût tỉ bàõt büc phi âäø bã täng thỉång pháøm. + Do màût bàòng thi cäng cháût hẻp, khäng cọ chäù âãø táûp kãút váût tỉ, âàût mạy träün bã täng. + Cäng trçnh thi cäng gáưn cạc cäng trçnh nhỉ bãûnh viãûn nãn u cáưu phi âäø bã GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 133 täng nhanh, khäng gáy ä nhiãùm mäi trỉåìng nháút l tiãúng äưn, bủi + Do täø chỉïc thi cäng táûp trung. + Nhỉỵng cäng trçnh u cáưu tiãún âäü nhanh hay thi cäng trong ma mỉa (nháút l thi cäng mọng). Âàûc âiãøm: + Vỉỵa bã täng âỉåüc chåí tỉì nåi träün âãún cäng trỉåìng v tiãúp vo mạy båm lãn cao v âäø trỉûc tiãúp vo kãút cáúu. + Äúng båm gäưm hai pháưn: äúng cỉïng (âỉåüc chãú tảo bàòng thẹp cọ âỉåìng kênh äúng tỉì φ130mm ÷ φ200mm âỉåüc näúi lải våïi nhau tỉì nhiãưu âoản äúng cọ chiãưu di mäùi äúng l = 1,5 ÷ 4m) v äúng mãưm bàòng cao su dng âãø ri bã täng. + Thnh pháưn v âäü sủt ca häùn håü p bã täng cáưn âỉåüc thỉí nghiãûm v båm thỉí nhàòm âm bo cháút lỉåüng bã täng v âiãưu kiãûn thi cäng, âäưng thåìi ph håüp våïi tênh nàng k thût ca thiãút bë båm. +Âäü sủt hçnh nọn ca vỉỵa bã täng khi váûn chuøn bàòng båm thỉåìng l: S = 16 ± 2 (cm). + Kêch thỉåïc hảt låïn nháút ca cäút liãûu låïn khäng âỉåüc låïn hån 0,4 âỉåìng kênh trong ca vi båm âäúi våïi si v 0,33 âäúi våïi âạ dàm. + Bã täng phi âỉåüc båm liãn tủc. Khi sỉí dủng xong phi dng äúng rỉía sảch äúng. + Khi thi cäng trong thåìi tiãút nọng, màût ngoi äúng cáưn che ph hồûc sån tràõng âãø hản chãú bỉïc xả màût tråìi lm nọng bã täng. §10.6. CÄNG TẠC ÂÄØ Bà TÄNG 10.6.1. u cáưu k thût chung: + Trỉåïc khi âäø bã täng phi tiãún hnh nghiãûm thu vạn khn, cäút thẹp, kiãøm tra hãû thäúng sn thao tạc. + Cạc khe håí giỉỵa cạc vạn khn phi âỉåüc chn kên. Vãư ma h trỉåïc khi âäø bã täng phi tỉåïi nỉåïc vạn khn âãø vạn khn nåí ra bët kên cạc khe håí nh âäưng thåìi vạn khn no nỉåïc s khäng hụt nỉåïc ca vỉỵa bã täng. Viãûc tỉåïi nỉåïc chênh l lm vãû sinh vạn khn cäút thẹp trỉåïc khi âäø bã täng. + Bã täng khi âỉåüc váûn chuøn tåïi phi âỉåüc âäø ngay, trạnh âãø âäúng vỉìa gáy cạc ti trng củc bäü nh hỉåíng âãún kh nàng chëu lỉûc ca vạn khn vỉìa tảo âiãưu kiãûn cho bã täng nhanh máút nỉåï c nh hỉåíng âãún cháút lỉåüng bã täng v gáy khọ khàn cho quạ trçnh âäø. + Khi âäø bã täng lãn bãư màût låïp bã täng â âäng cỉïng cáưn cọ cạc biãûn phạp vãû sinh bãư màût, âạnh såìn, cảy b nhỉỵng viãn cäút liãûu quạ låïn âãø âm bo liãn kãút täút giỉỵa hai låïp bã täng trỉåïc v sau. + Trong quạ trçnh âäø bãtäng phi giạm sạt chàût ch hiãûn trảng vạn khn gin giạo v cäút thẹp âãø këp thåìi xỉí l nãúu cọ sỉû cäú. + Khäng lm sai lãûch vë trê cäút thẹp, vë trê vạn khn v chiãưu dy låïp bãtäng bo vãû. GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 134 + Phaới coù caùc bióỷn phaùp che chừn khi thi cọng õọứ bó tọng luùc thồỡi tióỳt coù mổa, khọng õóứ nổồùc mổa rồi vaỡo bó tọng. 10.6.2. Nhổợng nguyón từc vaỡ bióỷn phaùp õọứ bó tọng 1.Nguyón từc 1 a.Nguyón từc Khi õọứ bó tọng, khọỳng chóỳ chióửu cao rồi tổỷ do cuớa bó tọng khọng vổồỹt quaù 1,5m õóứ traùnh hióỷn tổồỹng phỏn tỏửng cuớa vổợa bó tọng. Khi chióửu cao õọứ bó tọng vổồỹt quaù chióửu cao qui õởnh cỏửn phaới thổỷc hióỷn caùc bióỷn phaùp õóứ traùnh phỏn tỏửng. b. Bióỷn phaùp: + Duỡng maùng nghióng: Vồùi õọỹ cao õọứ bó tọng nhoớ hồn 5m thỗ bó tọng õổồỹc õọứ vaỡo maùng nghióng. Nóỳu õọỹ dọỳc cuớa maùng nhoớ (5 o ữ 10 o ) thỗ ta phaới lừp maùy rung õóứ bó tọng theo maùng xuọỳng õổồỹc dóự daỡng maỡ khọng cỏửn duỡng õóỳn xeớng hay baỡn caỡo, cuọỳc. Tuy nhión õọỹ dọỳc cuớa maùng khọng õổồỹc lồùn quaù laỡm cho bó tọng trổồỹt nhanh sinh ra hióỷn tổồỹng phỏn tỏửng cho vổợa bó tọng. Maùng nghióng phaới kờn, nhụn. Chióửu rọỹng cuớa 1 2 4 3 1 7 1 4 5 6 a ) b ) Hỗnh 10-4. ọứ bó tọng moùng bũng ọ tọ vaỡ caùc thióỳt bở chọỳng phỏn tỏửng a) ọứ bó tọng bũng maùng nghióng; b) ọứ bó tọng bũng ọỳng voỡi voi 1. tọ vỏỷn chuyóứn bó tọng; 2. Maùng nghióng; 3. Hóỷ giaù õồợ maùng; 4. Bó tọng moùng õang õọứ; 5. Vaùn khuọn moùng; 6. Hóỷ saỡn cọng taùc; 7. Phóựu tióỳp bó tọng. [...]... ton khä i: - Mảch ngỉìng thi cäng cọ mọng giáûc cáúp: ngay t i màût thay âä i tiãút diãûn :I - I - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa mọng cäüt: ngay t i màût mọng II - II - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa cäüt Hçnh 1 0-8 Mảch ngỉìng trong dáưm cọ GIẠO TRÇNH MÄN HC 140 K THÛT THI CÄNG I dáưm sn: cạch âạy dáưm 3 - 5cm: III - III - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa sn - cäüt: t i màût sn : IV - IV - Mảch ngỉìng thi cäng åí... gọc vå i phỉång truưn lỉûc nẹn vo kãút cáúu + Âä i vå i mảch ngỉìng âỉïng: phi cọ khn âãø tảo mảch ngỉìng + Âä i vå i mảch ngỉìng nàòm ngang nãn âàût åí vë trê tháúp hån âáưu mụt vạn khn IV IV III 30÷50 III III II II I I 30÷50 III III Hçnh 1 0-7 Mảch ngỉìng thi cäng åí mọng - cäüt - dáưm III GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 139 chiãưu cao låïn ln b) (1/4)ln (1/3)ld ld (1/3)ld ld a) ln (1 /2) ln 2 3 1... i l i, thi cäng hay gáy cạc cháún âäüng mảnh trãn bã täng vç nhỉ váûy s nh hỉåíng âãún viãûc hçnh thnh cỉåìng âäü ca bã tän, lm bã täng long khi cäút thẹp GIẠO TRÇNH MÄN HC Vng khê háûu bo dỉåỵng bã täng Vng A Vng B Vng C 147 Tãn ma Thạng H Âäng Khä Mỉa Khä Mỉa IV - IX X - III II - VII VIII - I XII - IV V - XI K THÛT THI CÄNG I Cỉåìng âäü bo dỉåỵng so vå i Thå i gian bo dỉåỵng cỉåìng âäü chøn 28 ngy... Thå i gian ngỉìng Thå i gian ngỉìng trong thi cäng bã täng ton khä i khäng âỉåüc di quạ hay ngàõn quạ Nhỉ â biãút mảch ngỉìng l ranh giå i giỉỵa låïp bã täng c v bã täng må i Nãn t i âáy trong giai âoản må i thi cäng hai låïp bãtäng ny s cọ hai cỉåìng âäü khạc nhau (R1: cỉåìng âäü låïp bã täng c R2 cỉåìng âäü låïp bã täng må i) Do âọ nãúu thå i gian dỉìng di quạ thç R1>> R2 hản chãú âäü bạm dênh giỉỵa... ỉïng âỉåüc khä i lỉåüng bã täng u cáưu (Qyc ): Qcc < Qyc thç bàõt büc phi thi cäng cọ mảch ngỉìng + Hay vç hiãûu qu kinh tãú mún tàng tè säú quay vng vạn khn thç phi phán âoản thi cäng v tảo mảch ngỉìng ) + Do i ưu kiãûn thå i tiãút, khê háûu, do giỉỵa ngy v âãm büc phi tảo mảch ngỉìng trong thi cäng bã täng bã täng ton khä i GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 138 10. 7 .2 Xạc âënh thå i gian v vë trê... dùng 1-C«ng t¸c ®Êt vµ thi c«ng bª t«ng toµn kh i, NXB khoa häc vµ kü tht, Hµ N i 2 Ngun TÊn Q, Ngun Thi n R (20 01), Gi¸o tr×nh c«ng nghƯ bª t«ng xi m¨ng, (1), NXB Gi¸o dơc, Hµ N i 3 Phan Hïng, TrÇn nh− §Ýnh (20 00), V¸n khu«n vµ giµn gi¸o, NXB X©y dùng 4 Tr−êng ® i häc x©y dùng Hµ N i (1975), Kü tht c¸c qu¸ tr×nh x©y dùng, DÞch tõ t i liƯu Liªn x« (Betnhicov) 5 Tiªu chn ViƯt Nam + TCVN 4453:1995-KÕt... ViƯt Nam + TCVN 4453:1995-KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp toµn kh i- Quy ph¹m thi c«ng nghiƯm thu + TCVN 55 92: 1991-Bª t«ng nỈng-Yªu cÇu b¶o d−ìng Èm tù nhiªn + TCVN 26 82: 1999-Xi m¨ng Pooc l¨ng-Yªu cÇu kü tht + TCVN 626 0:1997-Xi m¨ng Pooc l¨ng hçn hỵp-Yªu cÇu kü tht + TCVN 1770:1986-C¸t x©y dùng-Yªu cÇu kü tht 6 Concret institute Australia (1991), “ Curing of Concret” ... trong mäüt giåì : n = Tck vå i Tck = t1+t2 chu k âáưm (t’1: thå i gian âáưm t i mäüt vë trê do häư så thi út kãú quy âënh; t2 : thå i gian dëch chuøn vë trê âáưm) - Nàng sút hỉỵu êch ca âáưm: (10. 5) N = kt Nlt (m3/ca) Trong âọ: kt l hãû säú sỉí dủng thå i gian (kt = 0,6 ÷ 0,85) c Âáưm cháún âäüng ngoi 3 6 7 8 6 7 5 4 2 1 5 Hçnh 1 0-1 6 Âáưm cháún âäüng ngoi 1 Âäüng cå âáưm; 2 Bn âãú âáưm; 3 Âai thẹp, 4... lỉåüng bã täng gim i r rãût, củ thãø l cỉåìng âäü bã täng phạt triãøn ráút cháûm v ráút láu må i âảt âỉåüc cỉåìng âäü theo thi út kãú Vo ma h nhiãût âäü ngoi trå i ráút cao (nhiãût âäü > 30 âäü) chênh l i ưu kiãûn thûn lå i âãø nỉåïc bäúc h i nhanh Vç váûy cáưn phi thỉûc hiãûn cạc biãûn phạp lm gim täúc âäü bay h i nỉåïc Cạc biãûn phạp truưn thäúng hiãûn nay váùn âang âỉåüc ạp dủng cọ hiãûu qu l: +...GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 135 mạng khäng âỉåüc nh hån 3 ÷ 3,5 láưn âỉåìng kênh hảt cäút liãûu låïn nháút Mạng phi âỉåüc âàût trãn hãû giạ âåỵ riãng, khäng t lãn vạn khn + Dng äúng vi voi: Khi âäü cao âäø bã täng låïn hån 5m ta phi dng äúng vi voi ÄÚng vi voi âỉåüc cáúu tảo tỉì cạc äúng hçnh nọn củt ghẹp l i vå i nhau Mä i äúng cọ âỉåìng kênh låïn nháút &max = 300mm v &min = 20 0mm, di 500 . Âä i vå i mảch ngỉìng âỉïng: phi cọ khn âãø tảo mảch ngỉìng. + Âä i vå i mảch ngỉìng nàòm ngang nãn âàût åí vë trê tháúp hån âáưu mụt vạn khn III III IV IV II II II III III III III Hçnh 1 0-7 cọ mọng giáûc cáúp: ngay t i màût thay âä i tiãút diãûn :I - I. - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa mọng - cäüt: ngay t i màût mọng II - II - Mảch ngỉìng thi cäng giỉỵa cäüt - Hçnh 1 0-8 . Mảch. nghiãûm trãn cå såí i ưu kiãûn thå i tiãút, lo i xi màng v lo i phủ gia sỉí dủng. Thå i gian váûn chuøn täút nháút khäng nhiãưu hån 2 giåì âãø khäng nh hỉåíng âãún thå i gian ninh kãút ca xi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx, Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx, Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay