Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 39, 40 ANKEN potx

7 4,273 30
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 17:21

TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 39, 40 ANKEN I - Mục tiêu bài học HS biết :  Cấu trúc electron và cấu trúc không gian của anken.  Phương pháp điều chế và ứng dụng của anken. HS hiểu:  Viết đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học và gọi tên anken  Tính chất hoá học của anken. II - Chuẩn bị  Mô hình phân tử etilen, mô hình đồng phân hình học Cis-trans của but-2-en.  ống nghiệm, nút cao su kèm ống dẫn khí, kẹp ống nghiệm, đèn cồn, bộ giá thí nghiệm.  Hoá chất : H 2 SO 4 đặc, C 2 H 5 OH, cát sạch, dd KMnO 4 , dd Br 2 . III -Tổ chức hoạt động dạy học GV sử dụng linh hoạt các phương pháp suy diễn, qui nạp, hướng dẫn HS tìm ra kiến thức mới Hoạt động của GV & HS N ội dung Hoạt động 1 Từ công thức của etilen và khái niệm đồng I- ĐỒNG ĐẲNG V À DANH PHÁP 1. Dãy đ/đẳng v à tên thông thư Tên của một số anken đơn gi ản lấy từ t TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM đẳng mà HS đã biết , viết CTPT của một số đồng đẳng của etilen, viết CTTQ dãy đồng đẳng, nêu định nghĩa dãy đồng đẳng của etilen Hoạt động 2 HS viết CTCT của một số đồng đẳng của etilen. Gọi tên một số anken Lưu ý: Cách đánh số thứ tự mạch chính gần đầu nối đôi hơn. Hoạt động 3 HS nghiên cứu mô hình phân tử etilen rút rta nhận xét Hoạt động 4 Trên cơ sở các CTCT đã viết trong phần danh pháp yêu cầu HS khái quát về loại đồng phân cấu tạo của các anken. HS tiến hành phân loại các đồng phân trên nhưng đổi đuôi an thành đuôi ilen. VD: propilen, butilen 2. Tên thay thế Số chỉ vị trí + tên nhánh + Tên m ạch chính + số chỉ vị trí nối đôi + en. II- CẤU TRÚC VÀ Đ ỒNG PHÂN 1. Cấu trúc a) Cấu trúc electron + Nguyên t ử C nối đôi ở trạng thái lai hoá sp + Liên kết đôi gồm 1 liên kết  b ền v b) Cấu trúc không gian + Hai nguyên tử C v à 4 nguyên t phẳng. + Góc liên k ết HCH , HCC gần bằng nhau v 2. Đồng phân a) Đồng phân cấu tạo - Đồng phân mạch C. - Đồng phân về vị trí liên k ết đôi. b) Đồng phân hình học. C R1 R2 TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM thành hai loại Hoạt động 5 HS quan sát mô hình phân tử cis- but-2-en rút ra khái niệm về đồng phân hình học Hoạt động 6 HS nghiên cứu bảng 7.1 trong SGK và rút ra nhận xét Điều kiện: R 1 # R 2 , R 3 # R 4 Đ ồng phân cis khi mạch chính nằm c C=C. Đ ồng phân trans khi mạch chính nằm khác phía của li III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 1. Nhiệt độ nóng ch ảy, nhiệt độ sôi, khối l - Nhi ệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối l không khác nhi ều so với các ankan t so với xicloankancó cùng số nguy ên t - Trạng thái từ C 2  C 4 ở trạng thái khí. - Nhiệt đ ộ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng theo phân tử khối. - Các anken đều nhẹ hơn nước. 2. Tính tan và màu sắc Là chất không m àu và không tan trong nư IV- TÍNH CH ẤT HOÁ HỌC Liên k ết đôi của anken kém bền vững n đứt ra để tạo thành liên kết  v ới các nguy kết đôi C=C l à trung tâm gây ra các ph cho anken: P/ư cộng, p/ư trùng h ợp, p/ 1. Phản ứng cộng H 2 ( ph ản ứng hiđro hoá) CH 2 =CH 2 + H 2  C n H 2n + H 2  C n H TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM Hoạt động 7 HS phân tích đặc điểm cấu tạo của phân tử anken, dự đoán trung tâm phản ứng Hoạt động 8 HS viết phương trình phản ứng của etilen với H 2 từ đó viết phương trình tổng quát của anken với H 2 . Hoạt động 9 GV hướng dẫn HS nghiên cứu H 7.3 trong SGK , rút ra kết luận và viết phương trình phản ứng anken cộng clo. HS quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích bằng phương trình phản ứng. Hoạt động 10 GV gợi ý để HS viết được ptrình phản ứng của anken với HX, axit H 2 SO 4 đặc 2. Ph ản ứng cộng halogel (p/ứ halogel hoá) SGK 3. Phản ứng cộng axit và c ộng n a) Cộng axit CH 2 =CH 2 + HCl (khí)  CH 3 CH 2 Cl (etyl clorua) CH 2 =CH 2 +H 2 SO 4 CH 3 CH 2 OSO 3 H(etylhiđrosunfat) Chú ý: Phân tử H-A b ị phân cắt dị li. Cacbocation là ti ểu phân trung gian kém bề Phần mang điện dương t ấn công tr Cơ chế phản ứng cộng axit v ào anken Xảy ra 2 giai đoạn liên tiếp: - Phân tử H-A b ị phân cắt dị li H thành cacbocation, còn A - tách ra. - Cacbocation là ti ểu phân trung gian không bền, kết hợ với A - tạo sản phẩm. b) Cộng nư ớc (phản ứng hiđrát hoá) ở nhiệt độ thích hợp, có xúc tác axit, anken có thể cộng với H c) Hư ớng của phản ứng cộng axit v Qui tắc Mac-côp-nhi-côp Trong phản ứng cộng axit v à nư anken, H (ph ần tử mang điện tích d H hơn ( cacbon bậc thấp hơn), c òn A ( phàn t TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM HS viết phương trình phản ứng của etilen với H 2 O , sơ đồ phản ứng của propen với HCl, isobutilen với H 2 O. GV nêu sản phẩm phụ và chính. Hoạt động 11 GV viết sơ đồ phản ứn trùng hợp etilen, HS nhận xét, viết sơ đồ phản ứng trùng h ợp các anken khác. Hướng dẫn HS rút ra các khái niệm : phản ứng trùng hợp, polime, monome, hệ số trùng hợp… âm) cộng v ào C mang ít H hơn ( C b 4. Phản ứng trùng hợp nCH 2 =CH 2  ( - Phản ứng trùng hợp là quá trình c ộng hợp nhỏ giống nhau hoặc tương t ự nhau tạo th là polime. Số lư ợng mắt xích monome trong một phân tử polime gọi l trùng hợp, kí hiệu n. 5. Phản ứng oxi hoá a) Phản ứng cháy b) Oxi hoá b ằng kali pemanganat Anken làm mất màu dung d ịch KMnO 3CH 2 =CH 2 + 2KMnO 4 +4H 2 O  3 HOCH 2KOH V- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 1. Điều chế - Trong công nghiệp anken đư ợc điều chế bằng phản ứng tách hiđro từ ankan tương ứng hoặc bằng phản ứng crắcking. - Trong phòng thí nghiệm, etilen đư etanol với axit sufuric đậm đặc CH 3 CH 2 OH  CH (đk H 2 SO 4 đặc, 170 0 ) 2. Ứng dụng TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM Hoạt động 12 HS viết phương trình phản ứng cháy tổng quát, nhận xét về tỉ lệ số mol nH 2 O : nCO 2 sau phản ứng cháy là 1:1 GV làm TN, HS nhận xét hiện tượng, GV viết phương trình phản ứng, nêu ý nghĩa của phản ứng. Lưu ý : nên dùng dung dịch KMnO 4 loãng Hoạt động 13 Dựa vào kiến thức đã biết yêu cầu HS nêu cách điều chế ankan qua phản ứng tách H 2 , phản ứng crắckinh. Hoạt động 14 Nghiên cứu SGK nêu ứng dụng cơ hbản của anken Tổng hợp polime Tổng hợp các hoá chất khác IV - Củng cố bài học Bài tập về nhà/ SGK TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM . BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI BÌNH CÁC THY CÔ HÃY CNG NHAU CHIA S .NGÂN HÀNG CÂU HI , GIÁO ÁN , KINH NGHIM Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 39, 40 ANKEN. hình học và gọi tên anken  Tính chất hoá học của anken. II - Chuẩn bị  Mô hình phân tử etilen, mô hình đồng phân hình học Cis-trans của but-2-en.  ống nghiệm, nút cao su kèm ống dẫn khí,. ứng dụng cơ hbản của anken Tổng hợp polime Tổng hợp các hoá chất khác IV - Củng cố bài học Bài tập về nhà/ SGK TRNG THPT LÝ BÔN - GIÁO VIÊN : NGUYN VN TH - HUYN V TH – TNH THÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 39, 40 ANKEN potx, Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 39, 40 ANKEN potx, Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 39, 40 ANKEN potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn