Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 63 : BÀI TẬP potx

5 726 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 17:20

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 63 : BÀI TẬP I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Nắm được : - Kiến thức về biến dạng cơ, công thức đầy đủ về lực đàn hồi - Sự nở dài và sự nở khối, công thức về sự phụ thuộc giữa chiều dài, thể tích theo nhiệt độ. - Hiện tượng mao dẫn công thức tính độ cao cột chất lỏng Vận dụng các công thức để làm bài tập. 2. Về kĩ năng: Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh II. Chuẩn bị. GV : soạn các bài tập trong sách giáo khoa, và sách bài tập HS : Nắm vững các công thức chuẩn bị các bài tập III.Phương pháp: vấn đáp, thảo luận … III. Tiến trình giảng dạy. Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Viét các công thức tính lực đàn hồi ? độ biến dạng tỷ đối ? Độ nở dài ? Lên viết các công thức và nói rõ các đại lượng trong đó A. Lý thuyết Lực đàn hồi     0 . . ñh l F S S E l Với  0 S k E l gọi là độ cứng hay hệ số đàn hồi. (N/m) Độ nở dài 0 0 l l l l t       trong đó  là hệ số nở dài, đơn vị 1/K hay K - 1 . Độ nở khối. 0 0 V V V V t       trong đó  gọi là hệ số nở khối với 3    Độ nở khối ? Nêu các bước giải ? Để giải bài toán ta phải dựa vào công thức nào ? Công thức tính S ? Từ 1 và 2 suy ra Đọc kỹ đề bài Lên ghi giả thiết Thảo luận và nêu các bước giải bài tập Trả lời theo gợi ý của GV B. Bài tập Bài tập 9 trang192 D = 20mm= 0,02m E = 2.10 11 Pa F = 1,57.10 5 N 0 l l  = ? Từ công thức     0 . . ñh l F S S E l (1) Và 2 2 4 D S r     (2) Suy ra 2 0 4 l F F l ES ED    =2,5.10 2  Bài tập 8 trang197 t 1 = 15 0 C 0 l l  = ? Nêu các bước giải ? Khi nào thì thanh sắt bắt đầu bị uốn cong ? Giá trị  l lớn nhất bằng bao nhiêu thì thanh bị uốn cong ? Thảo luận trả lời Tính toán đưa ra kết quả Đọc kỹ đề bài Lên ghi giả thiết Thảo luận và nêu các bước giải bài tập Trả lời theo gợi ý của GV l 0 = 12,5 m  l = 4,5mm = 0,0045 m 6 1 12.10 K     t 2 max = ? 0 0 2 1 ( ) l l l l t t       Để làm bài toán ta phải vận dụng những công thức nào ? Thảo luận trả lời Tính toán đưa ra kết quả 4. Dặn dò. Về nhà làm các bài tập 35.10-35.11 và 36.12- 36.14 SBT vật lý 10 . Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 63 : BÀI TẬP I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Nắm được : - Kiến thức về biến dạng cơ, công thức đầy đủ về lực đàn hồi - Sự nở dài. làm bài toán ta phải vận dụng những công thức nào ? Thảo luận trả lời Tính toán đưa ra kết quả 4. Dặn dò. Về nhà làm các bài tập 35 .1 0- 35.11 và 36.1 2- 36.14 SBT vật lý 10 . kỹ đề bài Lên ghi giả thiết Thảo luận và nêu các bước giải bài tập Trả lời theo gợi ý của GV B. Bài tập Bài tập 9 trang192 D = 20mm= 0,02m E = 2 .10 11 Pa F = 1,57 .10 5 N
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 63 : BÀI TẬP potx, Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 63 : BÀI TẬP potx, Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 63 : BÀI TẬP potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay