BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG SUNG

41 551 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 16:04

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 MỤC LỤC 2. Căn cứ pháp lý lập báo cáo 4 CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 7 1.1. Thông tin chung 7 1.2.1. Nhu cầu các loại nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu và hóa chất tiêu thụ hàng năm 7 1.2.5. Quy trình công nghệ sản xuất 10 CHƯƠNG 2: CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG11 2.1. Nước thải 11 2.2. Nguồn ô nhiễm không khí 12 2.3. Chất thải rắn thông thường 14 2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 14 2.3.2. Chất thải công nghiệp không nguy hại 14 2.5. Một số nguồn tác động khác 16 2.5.1. Nguy cơ cháy nổ 17 2.5.2. Nguy cơ tai nạn lao động 17 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 25 Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 1 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD 5 : Nhu cầu oxy sinh hóa COD : Nhu cầu oxy hóa học N : Nitơ P : Photpho SS : Chất rắn lơ lửng TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chẩn Việt Nam CTNH : Chất thải nguy hại Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 2 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 MỞ ĐẦU 1. Nội dung và mục đích thực hiện Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và các văn bản về quản lý môi trường có liên quan của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Dongsung Vina Printing đã thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ lần 2 năm 2012 theo đúng quy định pháp luật. Nội dung báo cáo: - Giới thiệu các thông tin chung và hiện trạng hoạt động của Công ty. - Thống kê các nguồn phát sinh nước thải, chất thải từ các hoạt động sản xuất, xác định số lượng chất thải (nước thải, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp) phát sinh. - Khảo sát, thu thập thông tin về các công tác bảo vệ môi trường đã và đang được thực hiện. - Lấy mẫu, đo đạc và phân tích các thông số môi trường đối với không khí xung quanh, không khí trong khu vực sản xuất, nước thải. - Đánh giá chung về những công tác bảo vệ môi trường đã đạt được và còn tồn tại so với các quy định pháp lý về môi trường đối với doanh nghiệp. Đồng thời trình bày kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Mục đích thực hiện: - Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là cơ sở để Công ty thống kê về lưu lượng, tải lượng ô nhiễm nước thải, khí thải và chất thải rắn- chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động; đánh giá các tác động của các nguồn nước thải, khí thải và chất thải rắn- chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi trường xung quanh để Công ty cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có cái nhìn tổng thể về hiện trạng hoạt động sản xuất, hiện trạng môi trường trong khu vực sản xuất, khu vực xung quanh của Công ty cũng như đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục và xử lý ô nhiễm mà Công ty đã và đang áp dụng. - Thông qua chương trình giám sát môi trường định kỳ, Công ty phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện việc đo đạc, phân tích chất lượng các nguồn nước thải, khí thải để so sánh, đánh giá thực trạng chất lượng môi trường Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 3 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 trong khu vực sản xuất, khu vực xung quanh của Công ty theo quy định của các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành cũng như tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động. - Trên cơ sở đó, Công ty nhận ra những nội dung còn tồn tại cần phải tiếp tục thực hiện, đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục và xử lý ô nhiễm trong thời gian tới nhằm đảm bảo trong quá trình hoạt động sản xuất luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật quy định. 2. Căn cứ pháp lý lập báo cáo Chương trình giám sát chất lượng môi trường được thực hiện dựa theo các cơ sở pháp lý như sau: - Luật Phòng cháy chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001; - Luật Đất đai được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ 01/07/2004; - Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/07/2006; - Luật Đầu tư được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006; - Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực ngày 01/01/2007; - Luật Hóa chất được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 21/11/2007; - Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2009; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 4 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải; - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; - Quyết định số 16/2008/QĐ - BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Quyết định số 16/2009/QĐ - BTNMT ngày 17/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; - Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000398 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/02/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 26/11/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 14/7/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 10/12/2012; - Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 142/XN- KCNĐN ngày 04/9/2009 của Ban quản lý các khu công nghiệp đối với dự án “Nhà xưởng sản xuất bao bì giấy (bao gồm công đoạn in) với quy mô 25.000.000 cái/năm và gia công bao bì giấy (bao gồm công đoạn in) với quy mô 10.000.000 cái/năm” của Công ty TNHH Dongsung Vina Printing tại KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 5 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 - Sổ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 476/SĐK-TNMT mã số QLCTNH: 75.001283.T do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/9/2010. 3. Tổ chức thực hiện Công ty TNHH Dongsung Vina Printing đã phối hợp Viện Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Bảo hộ Lao động tổ chức thực hiện chương trình giám sát định kỳ bao gồm: khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất của Công ty, xác định các nguồn ô nhiễm và đánh giá tác động các nguồn ô nhiễm đến môi trường. Trên cơ sở đó, Công ty thực hiện quan trắc định kỳ thông qua việc thu mẫu và phân tích các thông số ô nhiễm đến chất lượng không khí, khí thải tại nguồn, nước thải và lập báo cáo kết quả chương trình giám sát chất lượng môi trường của Công ty. 4. Thời gian thực hiện: tháng 06 năm 2013. Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 6 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1. Thông tin chung - Tên công ty: Công ty TNHH Dongsung Vina Printing - Địa chỉ văn phòng: Lô 225/1, đường 13, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: 0613 936 351 Fax: 0613 936 354 - Đại diện: KIM MYUNG HWAN Chức vụ: Tổng giám đốc - Cán bộ phụ trách môi trường: Ông Nguyễn Xuân Sang - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. - Tổng số lao động: 499 người; trong đó bao gồm công nhân và nhân viên khối văn phòng. - Diện tích công ty: 15.600,5 m 2 . - Trong đó diện tích cây xanh: Khoảng 3.600,5 m 2 . - Diện tích nhà xưởng: 12.000 m 2 . 1.2. Thông tin về hoạt động sản xuất Công ty TNHH Dongsung Vina Printing là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Hàn Quốc) được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000398 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp ngày 04/2/2008 Mục tiêu và quy mô sản xuất của Công ty: Sản xuất bao bì giấy và gia công bao bì giấy (bao gồm công đoạn in). 1.2.1. Nhu cầu các loại nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu và hóa chất tiêu thụ hàng năm Các loại nguyên liệu thô, hóa chất, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của Công ty được trình bày trong bảng sau: Bảng 1.1. Danh mục nguyên liệu, hóa chất được sử dụng trong sản xuất của Công ty trong 1 tháng STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng sử dụng 1 Giấy Kg 538.158,3 2 Keo Kg 4.218,5 Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 7 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng sử dụng 3 Mực in Kg 79,2 4 Dây quai Kg 6.045,4 5 Băng keo Kg 341,7 (Nguồn: Công ty TNHH Dongsung Vina Printing). 1.2.2. Nhu cầu sử dụng điện và nước Nhu cầu về điện: - Điện được sử dụng cấp cho máy móc thiết bị sản xuất, phục vụ chiếu sáng và các thiết bị sinh hoạt trong Công ty. Nhu cầu điện trung bình là 47.704 Kwh. Nguồn điện cung cấp cho Công ty là từ KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Bảng 1.2. Bảng kê chi tiết lượng điện sử dụng trong 05 tháng đầu năm 2013 STT Tháng Đơn vị tính Chỉ số tiêu thụ 1 Tháng 1/2013 KWh 46.635 2 Tháng 2/2013 KWh 31.422 3 Tháng 3/2013 KWh 47.360 4 Tháng 4/2013 KWh 50.663 5 Tháng 5/2013 KWh 62.441 Trung bình KWh 47.704 (Nguồn: Công ty TNHH Dongsung Vina Printing). Nhu cầu về nước: Nước sử dụng chủ yếu cho mục đích sinh hoạt của công nhân viên tại công ty. Ngoài ra, còn nhu cầu nước phục vụ cho công tác tưới cây, vệ sinh nhà xưởng và dự phòng cho công tác phòng cháy chữa cháy. - Tổng lượng nước sử dụng cho toàn Công ty khoảng 1.561 m 3 /tháng, khoảng 60 m 3 /ngày.đêm. - Trong đó lượng nước này chủ yếu sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của nhân viên, và nhà ăn… khoảng 49 m 3 /ngày.đêm. Lượng nước sử dụng để tưới cây, giải nhiệt, tạo ẩm đường nội bộ khoảng 11 m 3 /ngày.đêm. Ngoài ra, công ty còn sử dụng nước cho hoạt động phòng cháy chữa cháy. Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 8 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 - Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp cho các hoạt động của công ty lấy từ nhà máy cấp nước KCN Amata. Bảng 1.3. Bảng kê chi tiết lượng nước sử dụng trong 05 tháng đầu năm 2013 STT Tháng Đơn vị tính Chỉ số tiêu thụ 1 Tháng 1/2013 m 3 1.866 2 Tháng 2/2013 m 3 1.445 3 Tháng 3/2013 m 3 1.692 4 Tháng 4/2013 m 3 1.526 5 Tháng 5/2013 m 3 1.276 Trung bình m 3 1.561 (Nguồn: Công ty TNHH Dongsung Vina Printing) 1.2.3. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng Do đặc thù công nghệ, Công ty đã đầu tư nhiều loại máy móc, thiết bị điển hình có công suất lớn. Số lượng máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất của công ty được trình bày trong bảng 1.4 Bảng 1.4. Danh mục thiết bị, máy móc. STT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị Số lượng Nước sản xuất 1 Máy in offset Bộ 1 Nhật Bản 2 Máy cắt giấy Bộ 1 Hàn Quốc 3 Máy đục lỗ Máy 2 Hàn Quốc 4 Máy dập khoen (cúc) Bộ 20 Trung Quốc 5 Máy nén khí Bộ 1 Hàn Quốc 6 Máy gấp Bộ 2 Hàn Quốc 7 Xe nâng Chiếc 1 Hàn Quốc (Nguồn: Công ty TNHH Dongsung Vina Printing) 1.2.4. Công suất sản xuất Hiện nay, Công ty đạt công suất sản xuất bao bì giấy các loại, quy mô 40.000.000 cái/năm. Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 9 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 1.2.5. Quy trình công nghệ sản xuất Thuyết minh quy trình: Giấy nguyên liệu được chuẩn bị và cắt thành kích thước phù hợp với khung in và kích thước yêu cầu của sản phẩm. Sau đó giấy được đưa vào khung in, công nghệ sử dụng là công nghệ in offset lên ảnh trên phim (CTR – computer to film). Mẫu mã của túi được thiết kế trên máy tính sau đó được in lên phim và in ảnh mực lên cuộn offset, sau đó được in lên giấy thông qua cuộn offset nhờ vào cuộn ép. Hoàn thành quá trình in, giấy được đưa ra dán decal để bảo vệ bề mặt sản phẩm cũng như tăng độ bền chắc cho sản phẩm. Tiếp đến giấy được gấp mép để tạo hình cho sản phẩm và đục lỗ để gắn quai. Sản phẩm được hoàn thành sao khi dán mép và gắn quai. Cuối cùng là công đoạn kiểm tra và đóng gói sản phẩm. Sản phẩm sau khi đóng gói sẽ được và nhập kho chờ xuất hàng sang các nước thị trường nước ngoài. Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 10 Giấy nguyên liệu Cắt giấy Hoàn thiện Đóng gói Đục lỗ Gấp mép Dán decal, giấy bóng In offset [...]... mới T4- KK6 Khu vực hoàn thành sản phẩm T4- NT Nước thải tại cống thải Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 25 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 26 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 4.1.2 Hình ảnh đo đạc, giám sát môi trường 4.2 Giám sát môi trường không khí 4.2.1 Vị trí các điểm lấy mẫu Bảng 4.2 Vị trí các điểm lấy mẫu không khí... nhân viên nào cũng có thể nhìn thấy và thông báo kịp thời đến cơ quan có chức năng giải quyết Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 24 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Để thực hiện chương trình giám sát môi trường lần 01 năm 2013 trong quá trình hoạt động sản xuất theo hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP... từng trường hợp cụ thể Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 17 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN Công ty đã từng bước thực hiện một số biện pháp khắc phục, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường đồng thời kết hợp chương trình giám sát chất lượng môi trường không khí, nước thải định kỳ 06 tháng/lần theo nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường. .. 5971-1995 Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 28 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 STT 4 Các thông số phân tích Phương pháp thử Khí CO Khí NOx 6 TCVN 6137-1996 Bụi 5 TCVN 352-89 TCVN 5067-1995 4.2.3 Giám sát môi trường không khí xung quanh Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng không khí xung quanh của Công ty được thể hiện trong các bảng sau: Bảng 4.4: Bảng kết quả giám sát vi khí hậu khu... 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại như sau: - Thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh Sổ Chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 22 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 - Thực... QCVN 05: 2009/BTNMT Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 29 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 Nhận xét: Dựa vào bảng kết quả phân tích ở bảng trên, nhận thấy so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05: 2009/BTNMT: tất cả các thông số bụi, SO2, NO2, CO, đo đạc tại Công ty đều đạt tiêu chuẩn cho phép 4.2.4 Giám sát môi trường không khí khu vực sản xuất... về bảo vệ môi trường Trên cơ sở khảo sát thực tế về quy trình công nghệ, nguồn gây ô nhiễm và qua kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh, môi trường lao động và nước thải tại các vị trí giám sát trong khuôn viên Công ty, có thể kết luận như sau: 5.1.1 Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: - Công ty đã từng bước áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo... trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Công ty đã kết hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật... động – Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ An toàn- Vệ sinh Lao động và Bảo vệ Môi trường Miền nam tiến hành đo đạc thu mẫu không khí và mẫu nước thải của Công ty trong tháng 6 năm 2013 4.1 Vị trí và hình ảnh đo đạc, lấy mẫu giám sát môi trường 4.1.1 Vị trí đo đạc, lấy mẫu Bảng 4.1 Vị trí các điểm lấy mẫu giám sát môi trường STT 1 2 3 4 5 6 7 Ký hiệu Vị trí đo đạc, lấy mẫu T4- KK1 Khu cực cổng ra... chỉnh Sổ Chủ nguồn thải CTNH theo đúng quy định trong trường hợp có sự sai biệt với nội dung đã đăng ký Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 23 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 3.5 Giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và an toàn lao động Công ty luôn chú trọng các vấn đề vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố hóa chất, sự cố môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất Cụ thể như sau: . in) với quy mô 10.000.000 cái/năm” của Công ty TNHH Dongsung Vina Printing tại KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 5 Báo cáo giám sát môi trường định. 2013. Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 6 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1. Thông tin chung - Tên công ty: Công ty TNHH Dongsung Vina Printing -. Quốc (Nguồn: Công ty TNHH Dongsung Vina Printing) 1.2.4. Công suất sản xuất Hiện nay, Công ty đạt công suất sản xuất bao bì giấy các loại, quy mô 40.000.000 cái/năm. Công ty TNHH Dongsung Vina Printing
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG SUNG, BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG SUNG, BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG SUNG, Căn cứ pháp lý lập báo cáo, CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY, CHƯƠNG 2: CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay