ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ppsx

20 447 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 15:22

Trang 1/20 - Mã đề thi 485 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC - HUẾ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 - 2011 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; K = 39 ; Ba = 137 ; Al = 27 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; Ag = 108 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ca = 40 ; Zn = 65 ; Mg = 24 ; Br = 80 ; Cr = 52 ; Li = 7 ; Pb = 207 ; Rb = 85 ; Cs = 133. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến câu 40) Câu 1: Thuốc thử cần dùng để phân biệt các dung dịch riêng biệt mất nhãn : glucozơ, glixerol, alanylglyxylvalin, anđehit axetic, ancol etylic là A. Cu(OH) 2 /dung dịch NaOH. B. nước brom. C. AgNO 3 /dung dịch NH 3 . D. Na. Trang 2/20 - Mã đề thi 485 Câu 2: Cho các chất : Al, NaHCO 3 , NH 4 NO 3 , Cr(OH) 3 , BaCl 2 , Na 2 HPO 3 , H 2 N-CH 2 -COOH, CH 3 COONH 4 , C 2 H 5 NH 3 Cl, ClNH 3 CH 2 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 , CH 2 =CHCOONa, H 2 NCH 2 COONa. Số chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm các kim loại Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Cu, Ag vào dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu được kết tủa Y. Đem Y tác dụng với dung dịch NH 3 (dư), đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa Z. Số hiđroxit có trong Y và Z lần lượt là A. 7 ; 4. B. 3 ; 2. C. 5 ; 2. D. 4 ; 2. Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá : C 6 H 5 -CCH    HCl X    HCl Y    NaOH2 Z Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là A. C 6 H 5 CH(OH)CH 2 OH. B. C 6 H 5 CH 2 CH 2 OH. C. C 6 H 5 CH(OH)CH 3 . D. C 6 H 5 COCH 3 . Câu 5: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol AgNO 3 với cường độ dòng điện 2,68 A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). Cho 16,8 gam bột Trang 3/20 - Mã đề thi 485 Fe vào X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và sau các phản ứng hoàn toàn thu được 22,7 gam chất rắn. Giá trị của t là A. 0,50. B. 1,00. C. 0,25. D. 2,00. Câu 6: Cho các chất : CH 3 CH 2 OH, C 4 H 10 , CH 3 OH, CH 3 CHO, C 2 H 4 Cl 2 , CH 3 CH=CH 2 , C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 , C 2 H 2 , CH 3 COOC 2 H 5 . Số chất bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra axit axetic là A. 5. B. 6. C. 4. D. 7. Câu 7: Hỗn hợp M gồm anken X và hai amin no, đơn chức, mạch hở Y, Z (M Y < M Z ). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 21 lít O 2 sinh ra 11,2 lít CO 2 (các thể tích khí đều đo ở đktc). Công thức của Y là A. CH 3 NH 2 . B. CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 . C. C 2 H 5 NH 2 . D. CH 3 CH 2 NHCH 3 . Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau. Đun nóng m gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m - 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm hai anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H 2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m - 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là Trang 4/20 - Mã đề thi 485 A. HCOOCH=CHCH 3 và CH 3 COOCH=CH 2 . B. HCOOC(CH 3 )=CH 2 và HCOOCH=CHCH 3 . C. C 2 H 5 COOCH=CH 2 và CH 3 COOCH=CHCH 3 . D. CH 3 COOCH=CHCH 3 và CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 . Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn 29,6 gam một muối nitrat kim loại, sau phản ứng thu được 8 gam oxit kim loại. Công thức của muối nitrat là: A. Cu(NO 3 ) 2 . B. Fe(NO 3 ) 3 . C. Pb(NO 3 ) 2 . D. Mg(NO 3 ) 2 . Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no A cần 15,68 lít O 2 (đktc) biết tỉ khối hơi của A so với H 2 bằng 52. Lấy 4,16 gam A cho tác dụng với CuO nung nóng dư sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm 0,64 gam và thu được chất hữu cơ B không có khả năng tráng bạc. Vậy A là: A. 2-metylbutan-1,4-điol B. Pentan-2,3-điol C. 2-metylbutan-2,3-điol D. 3-metylbutan-1,3-điol Câu 11:Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở (A tạo bởi các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 78,2gam. Số liên kết peptit trong A là: Trang 5/20 - Mã đề thi 485 A. 10 B. 20 C. 9 D. 18 Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng : CrO 3    NaOH X    42 SOH Y    HCl Z  X. X, Y, Z là các hợp chất chứa crom. X, Y, Z lần lượt là A. Na 2 CrO 4 , Na 2 Cr 2 O 7 , Cl 2 . B. Na 2 Cr 2 O 7 , Na 2 CrO 4 , CrCl 3 . C. Na 2 CrO 4 , Na 2 Cr 2 O 7 , CrCl 3 . D. NaCrO 2 , Na 2 Cr 2 O 7 , CrCl 3 . Câu 13: Ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C 3 H 4 O 2 . X và Y đều tham gia phản ứng tráng bạc ; X, Z có phản ứng cộng hợp Br 2 ; Z tác dụng với NaHCO 3 . Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là A. HCOOCH=CH 2 , HCO-CH 2 -CHO, CH 2 =CH-COOH. B. HCOOCH=CH 2 , CH 2 =CH-COOH, HCO-CH 2 -CHO. C. HCO-CH 2 -CHO, HCOOCH=CH 2 , CH 2 =CH-COOH. D. CH 3 -CO-CHO, HCOOCH=CH 2 , CH 2 =CH-COOH. Câu 14: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C 4 H 6 O 2 . Chất X không tác dụng với Na và NaOH nhưng tham gia phản ứng tráng bạc. Số chất X phù hợp điều kiện trên (không kể đồng phân hình học) là A. 7. B. 10. C. 6. D. 8. Trang 6/20 - Mã đề thi 485 Câu 15: Cho 0,448 lít khí NH 3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng (dư) thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là A. 8,960. B. 0,448. C. 0,672. D. 1,344. Câu 16: Các chất đều bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH loãng, nóng là A. nilon-6, protein, nilon-7, anlyl clorua, vinyl axetat. B. vinyl clorua, glyxylalanin, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), nilon-6,6. C. nilon-6, tinh bột, saccarozơ, tơ visco, anlyl clorua, poliacrilonitrin. D. mantozơ, protein, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), tinh bột. Câu 17: Phát biểu đúng là A. Ion Cr 3+ có cấu hình electron là [Ar]3d 5 . B. Lưu huỳnh và photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc CrO 3 . C. Fe cháy trong Cl 2 tạo ra khói có màu xanh lục. D. Urê có công thức hóa học (NH 4 ) 2 CO 3 . Trang 7/20 - Mã đề thi 485 Câu 18: Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , sau phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là A. HOCO-CH 2 -COOH và 30,0. B. HOCO-CH 2 -COOH và 19,6. C. HOCO-COOH và 18,2. D. HOCO-COOH và 27,2. Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Sục khí SO 2 vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 trong H 2 SO 4 loãng. (2) Sục khí SO 2 vào dung dịch HNO 3 đặc. (3) Sục khí SO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 . (4) Cho KMnO 4 vào dung dịch HCl đặc. (5) Cho SiO 2 vào dung dịch HF. (6) Cho NO 2 vào dung dịch NaOH. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Trang 8/20 - Mã đề thi 485 Câu 20: Hòa tan hết m gam hỗn hợp FeS 2 và Cu 2 S trong dung dịch HNO 3 , sau các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X chỉ có 2 chất tan, với tổng khối lượng các chất tan là 72 gam. Giá trị của m là A. 80. B. 20. C. 60. D. 40. Câu 21: Trong dung dịch X có: 0,02 mol Ca 2+ ; 0,05 mol Mg 2+ ; 0,02 mol HCO  3 ; Cl  . Trong dung dịch Y có : 0,12 mol OH  ; 0,04 mol Cl  ; K + . Cho X vào Y, sau các phản ứng hoàn toàn khối lượng kết tủa thu được lớn nhất là A. 6,2 gam. B. 4,9 gam. C. 4,2 gam. D. 2,0 gam. Câu 22: Tiến hành hai thí nghiệm : Thí nghiệm 1: Cho 100 ml dung dịch AlCl 3 x (mol/l) tác dụng với 600 ml dd NaOH 1M thu được 2y mol kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho 100 ml dung dịch AlCl 3 x (mol/l) tác dụng với 660 ml dd NaOH 1M thu được y mol kết tủa. Giá trị của x bằng A. 1,9 B. 1,6 C. 1,8 D. 1,7 Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp khí gồm ankin X và hiđrocacbon Y cần dùng 4,5 lít khí O 2 sinh ra 3 lít khí CO 2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X và Y lần lượt là Trang 9/20 - Mã đề thi 485 A. C 3 H 4 và CH 4 . B. C 2 H 2 và C 2 H 4 . C. C 2 H 2 và CH 4 . D. C 3 H 4 và C 2 H 6 . Câu 24: Trộn m gam Ba và 8,1 gam bột kim loại Al, rồi cho vào lượng H 2 O (dư), sau phản ứng hoàn toàn có 2,7 gam chất rắn không tan. Khi trộn 2m gam Ba và 8,1 gam bột Al rồi cho vào H 2 O (dư), sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H 2 (đktc). Giá trị của V là: A. 11,20. B. 14,56. C. 15,68. D. 17,92. Câu 25: Cho 27,4 gam hỗn hợp M gồm axit axetic và hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với 13,8 gam Na thu được 40,65 gam chất rắn. Nếu cho toàn bộ lượng M trên phản ứng với dung dịch NaHCO 3 (dư), kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít CO 2 (đktc). Công thức của hai ancol trong M là A. C 7 H 15 OH và C 8 H 17 OH. B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. C. CH 3 OH và C 2 H 5 OH. D. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH. Câu 26: Cho các dung dịch chứa các chất tan : glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, axit fomic, glixerol, vinyl axetat, anđehit fomic. Những dung dịch vừa hoà tan Cu(OH) 2 vừa làm mất màu nước brom là A. glucozơ, mantozơ, axit fomic, vinyl axetat. B. fructozơ, vinyl axetat, anđehit fomic, glixerol, glucozơ,saccarozơ Trang 10/20 - Mã đề thi 485 C. glucozơ, mantozơ, fructozơ, saccarozơ, axit fomic. D. glucozơ, mantozơ, axit fomic. Câu 27: Cho cân bằng : N 2 (k) + 3H 2 (k)  2NH 3 (k) Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí thu được so với H 2 giảm. Phát biểu đúng về cân bằng này là A. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. B. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. D. Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. Câu 28: Cho 8,96 lít hỗn hợp 2 khí H 2 và CO (đktc) đi qua ống sứ đựng 0,2 mol Al 2 O 3 và 0,3 mol CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. X phản ứng vừa đủ trong 0,5 lít dung dịch HNO 3 có nồng độ a M (sản phẩm khử là khí NO duy nhất). Giá trị của a là A. 2,00. B. 2,80. C. 3,67. D. 4,00. [...]... Cu(OH)2 (4) ; làm mất màu nước brom (5) ; tham gia phản ứng tráng bạc (6) ; bị thuỷ phân trong môi trường kiềm loãng nóng (7) Các tính chất của saccarozơ là A (1), (2), (3) và (4) B (1), (2), (3), (4) , (5) và (6) C (2), (3), (4) , (5) và (6) D (1), (2), 3), (4) và (7) Trang 14/ 20 - Mã đề thi 48 5 Câu 42 : Xà phòng hoá hoàn toàn 13 ,44 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 120 ,0 64 kg dung dịch NaOH 15% Khối lượng. .. A 13,755 84 kg B 13,8 045 kg C 13,8075 kg D 10,3558 kg Câu 43 : Cho 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm HCHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra 91,2 gam kết tủa Nếu cho toàn bộ lượng X ở trên vào bình đựng dung dịch brom trong CCl4 thì khối lượng brom đã phản ứng tối đa là A 64 gam B 40 gam C 32 gam D 80 gam Câu 44 : Có 4 dung dịch : H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, HCl Chất không... Trang 15/20 - Mã đề thi 48 5 4, 48 lít khí Cl2 (đktc), sau các phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X Cho X tan hết trong dung dịch HCl (dư) thấy có 5,6 lít khí H2 thoát ra (đktc) Kim loại M là A Na B Ca C Mg D Al Câu 47 : Có các hóa chất : K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO, H2SO4, KClO3 Những hóa chất được sử dụng để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm là A K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, HClO B... A (2), (4) (4) , (5) B (2), (5) C (1), (2), (3), D (2), (3), (4) Câu 58: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 Cho 0,15 mol X phản ứng hết với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH Cô cạn Trang 19/20 - Mã đề thi 48 5 dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn chỉ gồm các chất vô cơ Giá trị của m là A 14, 30 B 12, 75 C 20,00 D 14, 75 Câu 59: Axeton không phản ứng với chất nào sau đây ? A KMnO4 trong... khan Khối lượng oxit sắt là A 16 gam B 4, 64 gam C 7,2 gam D 14, 4 gam Câu 40 : Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6, X là nguyên tố thuộc nhóm A Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là A 2 B 3 C 4 D 5 B PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần I hoặc phần II) Phần I Theo chương trình Chuẩn (10 câu : Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 : Cho một số tính chất : là chất kết tinh... khác, nếu cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KMnO4 (dư) thì khối lượng chất hữu cơ sinh ra là A 7,08 gam B 7 ,40 gam C 4, 60 gam D 7,85 gam Câu 52: Khử este X đơn chức bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O Mặt khác, đốt cháy hết 0,1 mol X thì thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là Trang 17/20 - Mã đề thi 48 5 A 33,6 gam B 37,2... (đktc) sinh ra 2, 24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O Công thức của Y và giá trị của V lần lượt là A C4H6(OH)2 và 3,5 84 C4H6(OH)2 và 2, 912 B C3H4(OH)2 và 3,5 84 C D C5H8(OH)2 và 2, 912 Câu 34: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm giữa Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X có khối lượng 43 ,9 gam Chia X làm 2 phần bằng nhau Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH (dư)... 0,6 64 0 Al 3 / Al 0, 34 V Biết suất điện động chuẩn của pin : E = -1,66 V ; E 0 Zn  Cu V Vậy suất điện động chuẩn của pin Mg-Zn (E A 1,81 V B 0,9 V C 1,61 V =1,1 V, E 0 Mg Zn 0 Cu 2  / Cu 0 Mg Al =+ = 0,71 ) là D 2 V Trang 18/20 - Mã đề thi 48 5 Câu 56: Cho 27 ,4 gam Ba vào 200 gam dung dịch CuSO4 16%, sau các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X Dung dịch X có khối lượng thay đổi so với khối lượng. .. Q đều được tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2 Phần trăm khối lượng của N trong X là 18,667% Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường axit thu được 0, 945 gam M ; 4, 62 gam đipeptit và 3,75 gam X Giá trị của m là A 8,389 B 58,725 C 5,580 D 9,315 Câu 38: Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn : NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4,... 9 ,125 ) gam muối khan Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), kết thúc phản ứng tạo ra (m + 7,7) gam muối Giá trị của m là A 26 ,40 B 39,60 C 33,75 D 32,25 Câu 31:Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH,CxHyCOOH,và (COOH)2 thu được 14, 4 gam H2O và m gam CO2.Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2.Tính m A 33 gam B 48 ,4 gam C 44 g . 1/20 - Mã đề thi 48 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC - HUẾ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 - 2011 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 48 5 Cho. 15/20 - Mã đề thi 48 5 Câu 42 : Xà phòng hoá hoàn toàn 13 ,44 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 120 ,0 64 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng glixerol thu được là A. 13,755 84 kg. B. 13,8 045 kg CCl 4 thì khối lượng brom đã phản ứng tối đa là A. 64 gam. B. 40 gam. C. 32 gam. D. 80 gam. Câu 44 : Có 4 dung dịch : H 2 SO 4 loãng, AgNO 3 , CuSO 4 , HCl. Chất không tác dụng với cả 4 dung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ppsx, ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ppsx, ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay