Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p4 pot

12 328 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 14:21

. xây dựng trạm thay đổi tùy theo trạm, kế hoạch xây dựng đường vào trạm cho mỗi trạm là khác nhau sau cho việc lắp đặt của tấ cả các trạm liên quan có thể hoàn thành trong thời gian kế hoạch. . có ở trạm, có thể sử dụng loại nhà hộp sẵn có. Các nhà trạm có thể phân làm hai loại sau: trạm đầu cuối và trạm điểm nối điểm. 1. Nhà ở các trạm đầu cuối. Trạm đầu cuối thường đặt trong các. sẵ kế hoạch sử dụng tuyến hai tần số, số bước nhảy của tuyến nên hợp lí. d/ Giao thoa vô tuyến với các hệ thống Viba khác bao gồm trạm mặt đất hoặc từ các ra đa. e/ Sự bảo vệ q đạo giữa các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p4 pot, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p4 pot, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p4 pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn