Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p8 pdf

12 237 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 14:21

. nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số 90 Các tín hiệu thoại tại trạm A được bộ ghép đưa đến anten phát với tần số f 1 đồng thời tại trạm A cũng nhận một tín hiệu có tần số f 2 từ trạm B gởi tới. P(T a 10)=P(10)=0,5 [1-erf(Z a )] = 0,5 erfc(Z a ) P(T b 10)=P(10)=0,5 [1-erf(Z b )] = 0,5 erfc(Z b ) Trong đó: Erfc(Z) là hàm xác suất lỗi tích chập có cho ở phần phụ lục. Các giá trò Z a . lý cho ra tín hiệu thoại Bộ ghép kênh cho phép kết nối máy phát và máy thu có thể sử dụng cùng một anten mà không bò giao thoa tương hỗ đồng thời cho tính chọn lọc để chống lại các kênh kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p8 pdf, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p8 pdf, Giáo trình phân tích các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p8 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn