Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

12 616 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 10:25

Từ lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, Luận án đã khẳng định những yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ứng dụng trong các doanh nghiệp may mặc (may gia công xuất khẩu) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế:(1) Mục tiêu kiểm soát hàng đầu trong điều kiện kinh doanh theo chuỗi giá trị dệt may toàn cầu là đảm bảo hiệu quả kinh doanh trên cơ sở đạt được tiết kiệm trong mua sắm các yếu tố đầu vào, kiểm soát chi phí sản xuất theo định mức, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong quá trình sản xuất, nâng cao sức sản xuất trong sử dụng lao động, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán với khách hàng;(2) Ngoài việc đảm bảo các mục tiêu truyền thống, hệ thống kiểm soát nội bộ cần hướng đến việc thực hiện giá trị đạo đức của doanh nghiệp liên quan đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. 1 LI M U 1. Tính cấp thiết của Đề tài Ngnh Dt May l ngnh sn xut quan trng ủúng gúp cho s phỏt trin kinh t ca Vit Nam. Trong mt thi gian di, mc tng trng xut khu bỡnh quõn ca Ngnh l 20% nm, ủúng gúp t 16% - 18% tng giỏ tr cụng nghip c nc, chim t trng khong 15% trong tng kim ngch xut khu, to vic lm cho hn 2 triu lao ủng. Trong Quy hoch Phỏt trin Cụng nghip ủn nm 2020 - 2030, Ngnh Dt May vn tip tc l ngnh trng yu trong c cu cụng nghip ca Vit Nam. Tuy nhiờn, cỏc doanh nghip trong Ngnh, trong ủú cú cỏc doanh nghip may mc ủang ủi mt vi rt nhiu khú khn v thỏch thc trờn con ủng phỏt trin. H thng kim soỏt ni b l phng sỏch qun lý hu hiu ca cỏc nh qun lý doanh nghip. H thng ny bao gm cỏc chớnh sỏch v th tc kim soỏt ủc thit k nhm ủm bo cho doanh nghip ủt ủc cỏc mc tiờu: bo v ti sn, ủm bo ủ tin cy ca thụng tin, ủm bo hot ủng tuõn th cỏc quy ủnh phỏp lý, ủm bo cỏc hot ủng ca doanh nghip ủc thc hin hiu qu. Trong thi k hin ủi, vai trũ ca h thng kim soỏt ni b khụng ch gii hn vic ủm bo m cũn m rng sang c vai trũ h tr v to ra giỏ tr gia tng cho t chc. Trong xu hng hi nhp kinh t quc t, cỏc doanh nghip may mc Vit Nam ủang ủi mt vi thc t h thng kim soỏt ni b cha ủc hon thin. Cỏc doanh nghip luụn phi ủi mt vi s bin ủng lao ủng ln gõy khú khn cho sn xut. Hot ủng sn xut ch yu theo phng thc gia cụng xut khu theo ủn ủt hng ca khỏch hng th hin s l thuc quỏ ln ca doanh nghip may Vit Nam vo cỏc bn hng nc ngoi c ủu vo v ủu ra ca sn phm, ủng thi kộo theo hiu qu kinh doanh thp, tớnh t ch trong kinh doanh khụng cao. H thng thụng tin tim n nhiu hn ch khụng thc s hu dng cho quỏ trỡnh ra quyt ủnh v ủiu hnh doanh nghip ca nh qun lý. Trờn th trng quc t, hng may mc Vit Nam luụn phi ủi mt vi s cnh tranh gay gt t hng may mc ca cỏc nc cú ngnh dt v may phỏt trin nh Trung Quc, n , Pakistan,. Cỏc ro cn thng mi luụn ủc cỏc nc nhp khu dng lờn ủ hn ch lng ln hng may mc t cỏc nc ủang phỏt trin trong ủú cú Vit Nam. Xut phỏt t nhng lớ do trờn, hon thin h thng kim soỏt ni b tr thnh vn ủ cú tớnh cp bỏch trong qun lý ti cỏc doanh nghip may mc, cú ý ngha v c lý lun ln thc tin trong giai ủon hin nay Vit Nam. Nhn thc 2 ủc tm quan trng ca vn ủ ny, Tỏc gi ủó la chn ti: "Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam" làm ề tài Luận án tiến sĩ của mình. 2. Tng quan cỏc nghiờn cu v h thng kim soỏt ni b trong doanh nghip dt may Trờn th gii: T rt lõu, tm quan trng ca kim soỏt ủi vi qun lý luụn ủc coi l ủ ti thu hỳt s quan tõm, chỳ ý k c trong hot ủng thc tin cng nh trong lý lun. Mt trong nhng khỏi nim ủu tiờn v kim soỏt ni b ủc Cc D tr Liờn bang M ủa ra vo nm 1929, sau ủú ủc U ban Giao dch Chng khoỏn ca M s dng nhm ủa ra o lut Giao dch Chng khoỏn vo nm 1934. Cú rt nhiu cỏc tỏc phm nghiờn cu v kim soỏt ni b ca cỏc nh nghiờn cu ủ cp ủn khỏi nim v kim soỏt, kim soỏt ni b, cỏc loi hỡnh kim soỏt trong mi quan h vi kim toỏn ni b hoc kim toỏn ti chớnh. Mt s nghiờn cu cú th k ủn nh: Nghiờn cu ca Tỏc gi Victor Z. Brink v Herbert Witt (1941) v ôKim toỏn ni b hin ủiằ, cỏc Tỏc gi Alvin A. Arens v James Loebecke v ôKim toỏnằ; Tỏc gi O. Ray Wittington v Kurt Pany (1995) v ôCỏc nguyờn tc ca kim toỏnằ; Tỏc gi Jack C. Robertson (1996) v ôKim toỏnằ; Tỏc gi Robert R. Moller (2005) v ôKim toỏn ni b hin ủi k tha quan ủim ca Brinkằ. Cỏc t chc v hip hi ngh nghip trong lnh vc kim toỏn, chng hn nh Liờn ủon K toỏn quc t ủó ủa ra khỏi nim v h thng kim soỏt ni b trong Chun mc kim toỏn ISA 400. Hip hi cỏc t chc ti tr ca M (COSO) ủc thnh lp t s kt hp cỏc hip hi ngh nghip v k toỏn v kim toỏn ủó ủa ra khỏi nim v kim soỏt ni b vo nm 1992 nhm thng nht quan nim v kim soỏt ni b phc v cho cỏc mc ủớch s dng khỏc nhau. Bờn cnh lnh vc kim toỏn, nhng nghiờn cu v kim soỏt ni b trong mi quan h vi qun tr doanh nghip cng th hin rt nhiu tỏc phm: Tỏc gi Merchant, K.A (1985) v ô Kim soỏt trong t chc kinh doanh ằ; Tỏc gi Anthony, R.N v Dearden, J. Bedford (1989) v ô H thng kim soỏt qun lý ằ. Mt s tỏc gi sau ny cú xu hng nghiờn cu kim soỏt ni b trong phm vi hp cỏc vn ủ liờn quan ủn doanh nghip, chng hn nh qun tr ri ro trong mi quan h vi kim soỏt ni b; mi quan h gia chin lc kinh doanh ca doanh nghip vi kim soỏt ni b; vai trũ ủnh hng th trng ca doanh nghip v kim soỏt ni b cú tỏc ủng ủn hot ủng phỏt trin sn phm mi 3 Ti Vit Nam: Ti Vit Nam, nghiờn cu ng dng h thng kim soỏt ni b trong mt ủn v c th cỏc ngnh cng ủc nhiu tỏc gi quan tõm. Cú th k ủn: PGS.TS Ngụ Trớ Tu v cỏc ủng tỏc gi (2004) vi ti cp b ôXõy dng h thng kim soỏt ni b vi vic tng cng qun lý ti chớnh ti Tng Cụng ty Bu chớnh Vin thụng Vit Namằ, cỏc ủ ti Lun vn Thc s ca cỏc Tỏc gi Trn Th Minh Th (2001) vi ti ôHon thin h thng kim soỏt ni b trong cỏc tng cụng ty nh nc Vit Namằ; Tỏc gi Lờ Th Minh Hng (2002) vi ti ôTng cng h thng kim soỏt ni b trong cỏc khỏch sn - Kho sỏt nghiờn cu ủin hỡnh trờn ủa bn H Niằ; Tỏc gi Nguyn Th M (2004) vi ti ôHon thin h thng kim soỏt ni b ca Trung tõm Bu chớnh - Cụng ty Vin thụng quõn ủi Vietelằ ; Tỏc gi Nguyn Th L Chi (2006) vi ti ôHon thin chớnh sỏch tin lng vi vic tng cng kim soỏt ni b v nõng cao hiu qu hot ủng ca Cụng ty Xuõn Hoằ; Tỏc gi Bựi Duy Hựng (2007) vi ti ôHon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc khỏch sn liờn doanh do ACCOR qun lý trờn ủa bn H Ni v Thnh ph H Chớ Minhằ, ti Lun ỏn tin s ca Tỏc gi Phm Bớnh Ng (2011) v ôT chc h thng kim soỏt ni b trong cỏc ủn v d toỏn trc thuc B Quc phũngằ v mt s tỏc gi khỏc Trong nghiờn cu núi chung v trong chuyờn ngnh k toỏn, phõn tớch hot ủng kinh doanh núi riờng, Ngnh Dt May ủó thu hỳt s quan tõm, chỳ ý nhiu nh nghiờn cu. V Lun vn thc s cú th k ủn cỏc tỏc gi: Tỏc gi Trn Th Thu Phong (2002) vi ti ôHon thin hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm vi vic tng cng qun tr doanh nghip trong ngnh sn xut hng may mcằ; Tỏc gi on Th Hng Nhung (2003) vi ti ôHon thin h thng bỏo cỏo ti chớnh ca Tng Cụng ty Dt May Vit Namằ; Tỏc gi Ngụ Th Quyờn (2004) vi ti ôGii phỏp nõng cao hiu qu s dng vn ti Tng Cụng ty Dt May Vit Namằ; Tỏc gi Bựi Th Minh Hng (2007) vi ti ôHon thin t chc hch toỏn k toỏn trong cỏc doanh nghip dt may Vit Namằ; Tỏc gi Nguyn Xuõn Phỳc (2007) vi ti ôHon thin chớnh sỏch ti chớnh ủi vi doanh nghip dt may trong B Quc phũngằ. V Lun ỏn tin s cú cỏc tỏc gi nh: Tỏc gi Nguyn Mnh Hựng (1996) vi ti ôPhng hng v bin phỏp ch yu nhm phỏt trin v nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip nh nc thuc chuyờn ngnh dt may xut khu ti Thnh ph H Chớ Minhằ; Tỏc gi V Vn Khang (2002) vi ti ôHon thin c ch tr lng cho ngi lao ủng cỏc doanh nghip thuc Ngnh Dt Mayằ; Tỏc gi Th Phng (2010) v ôPhõn tớch li nhun v mt s bin phỏp 4 nõng cao li nhun ca cỏc doanh nghip nh nc thuc Ngnh Dt May Vit Namằ v mt s tỏc gi khỏc, Nh vy, ti Vit Nam ủó cú nhiu ủ ti nghiờn cu v h thng kim soỏt ni b trong cỏc ngnh khỏc nhau, tuy nhiờn, cha cú ủ ti no nghiờn cu v h thng kim soỏt ni b trong cỏc doanh nghip thuc Ngnh May Vit Nam. õy l ti ủc lp, khụng trựng tờn v ni dung vi cỏc cụng trỡnh khoa hc ủó cụng b trong v ngoi nc. 3. Mục đích nghiên cứu của Luận án ti hng ủn cỏc mc ủớch ch yu sau: Lm rừ v h thng hoỏ c s lý lun v h thng kim soỏt ni b trong doanh nghip; Phõn tớch ủc ủim Ngnh May mc cú nh hng ủn h thng kim soỏt ni b trong doanh nghip; Nghiờn cu rỳt ra bi hc kinh nghim v t chc h thng kim soỏt ni b trong cỏc doanh nghip may mt s nc trờn th gii; Kho sỏt v phõn tớch thc trng h thng kim soỏt ni b trong cỏc doanh nghip may Vit Nam; Nghiờn cu phng hng v ủ xut cỏc gii phỏp nhm hon thin h thng kim soỏt ni b cỏc doanh nghip may Vit Nam. 4. i tng v phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn 4.1. i tng nghiờn cu ca Lun ỏn i tng nghiờn cu ca Lun ỏn l h thng kim soỏt ni b trong cỏc doanh nghip may mc Vit Nam. 4.2. Phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn Phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn l cỏc doanh nghip cú quy mụ ln vi phng thc hot ủng ch yu l may gia cụng xut khu thuc Ngnh May Vit Nam. Tiờu chun ủ xỏc ủnh doanh nghip cú quy mụ ln theo hng dn ti Ngh ủnh 56/2009/N-CP ca Chớnh ph ngy 30 thỏng 6 nm 2009. Vic phõn tớch, ủỏnh giỏ, so sỏnh, khỏi quỏt cỏc vn ủ trong Lun ỏn da trờn nhng ti liu, t liu nghiờn cu v doanh nghip may Vit Nam v quỏ trỡnh ủiu tra, kho sỏt thc tin ca Tỏc gi. 5. Phng phỏp nghiờn cu ca Lun ỏn Da trờn c s vn dng phng phỏp lun duy vt bin chng ca ch ngha Mỏc Lờ nin vo nghiờn cu xó hi hc, Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp k thut c th nh quan sỏt, phng vn ủ thu thp thụng tin s cp kt hp vi su tm thụng tin th cp, phõn tớch v tng hp. Trong cỏc phng phỏp, phng phỏp ủc s dng ch yu l ủiu tra trờn c s lp phiu ủiu tra v thc hin phng vn trc tip hoc gi phiu ủiu tra. Trong quỏ trỡnh phng vn, Tỏc gi ủó kt hp vi quan sỏt thc ủa thc t hot ủng ca doanh nghip ủ vic phõn tớch, 5 ñánh giá khách quan hơn. Kết quả ñiều tra ñược sử dụng ñể phân tích, tổng hợp và ñánh giá nhằm ñưa ra những nhận ñịnh về thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may Việt Nam. 6. Những ñóng góp của Luận án Những ñóng góp của Luận án thể hiện ở cả hai mặt lý luận và thực tiễn, cụ thể: Về lý luận: Luận án ñã hệ thống hoá lý luận chung về kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ, trên cơ sở ñó làm rõ ñặc ñiểm chung của Ngành May toàn cầu tác ñộng ñến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp trong Ngành. Các kinh nghiệm tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực may mặc trên thế giới ñã ñược ñề cập và phân tích, từ ñó rút ra bài học ứng dụng cho doanh nghiệp may Việt Nam Về thực tiễn: Luận án ñã khảo sát các yếu tố: môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin, các thủ tục kiểm soát trong các doanh nghiệp may Việt Nam nhằm phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp này. Kết quả ñánh giá ñã chỉ ra ñược những ưu ñiểm, ñặc biệt là các yếu ñiểm và nguyên nhân của các yếu ñiểm, từ ñó làm cơ sở ñề xuất các giải pháp thiết thực hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may Việt Nam. 7. Bố cục, kết cấu của Luận án Ngoài phần mở ñầu và kết luận, Luận án gồm ba chương sau: Chương 1: Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam 6 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIẾM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC 1.1. Kiểm soát trong quản lý 1.1.1. Khái niệm và vai trò của kiểm soát trong quản lý Quản lý ñã hiện diện từ hàng nghìn năm nay và luôn ñược nhìn nhận là hoạt ñộng quan trọng trong mọi lĩnh vực của ñời sống xã hội. Một cách chung nhất, có thể khái quát khái niệm về quản lý như sau: “quản lý là quá trình thể hiện sự tác ñộng có tổ chức của chủ thể quản lý lên ñối tượng bị quản lý nhằm ñạt ñược các mục tiêu ñã ñịnh”. Theo Từ ñiển Tiếng Việt, kiểm soát ñược hiểu là hoạt ñộng xem xét có gì sai quy tắc, ñiều lệ, kỷ luật hay không. Trong Từ ñiển Hán Việt từ nguyên của Bửu Kế, kiểm soát là việc kiểm tra xem xét một việc gì ñó hoặc ñặt cái gì dưới quyền mình. Trong quản lý không thể thiếu ñược các chức năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát ñể ñạt ñược các mục tiêu. Bản chất và tác dụng chính của kiểm soát nhằm ñảm bảo quá trình quản lý ñạt ñược các mục tiêu. Trên cơ sở phân tích những quan ñiểm khác nhau về kiểm soát và nhận diện vai trò của nó trong quản lý, Tác giả ñưa ra khái niệm về kiểm soát như sau: “Kiểm soát là chức năng quan trọng của quản lý, ñược thực hiện liên tục trong mọi cấp ñộ và hoạt ñộng của tổ chức thông qua quá trình ño lường, ñánh giá và tác ñộng lên ñối tượng kiểm soát nhằm ñảm bảo việc ñạt ñược các mục tiêu của tổ chức ñó” 1.1.2. Các loại kiểm soát Có các loại kiểm soát ñược phân chia theo các tiêu thức sau ñây: Theo lĩnh vực của kiểm soát có kiểm soát tổ chức và kiểm soát kế toán. Theo ñối tượng cụ thể của kiểm soát có kiểm soát ñầu ra và kiểm soát hành vi. Căn cứ vào sự hiện diện của chủ thể thực hiện hoạt ñộng kiểm soát có kiểm soát trực tiếp và kiểm soát gián tiếp. Căn cứ vào phạm vi kiểm soát có kiểm soát toàn diện (tổng quát) và kiểm soát chuyên ñề. Trong quan hệ với mục ñích kiểm soát có kiểm soát ngăn ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát ñiều chỉnh. Căn cứ vào mối quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm soát có kiểm soát từ bên ngoài (ngoại kiểm) và kiểm soát nội bộ (nội kiểm). 1.1.3. Kiểm soát nội bộ Theo Liên ñoàn Kế toán quốc tế (IFAC), trong Chuẩn mực ISA 315, kiểm soát nội bộ ñược hiểu là “một quá trình ñược thiết kế và chịu sự chi phối của các nhà quản lý và các nhân viên trong một tổ chức nhằm cung cấp sự ñảm bảo hợp 7 lý v vic ủt ủc cỏc mc tiờu liờn quan ủn ủ tin cy ca bỏo cỏo ti chớnh, hiu qu hot ủng v hiu nng qun lý v tuõn th cỏc quy ủnh, lut l. Theo ISA 315 ca (IFAC), kim soỏt ni b cú liờn quan v ủc th hin cỏc ni dung: mụi trng kim soỏt, thụng tin v truyn thụng, quỏ trỡnh ủỏnh giỏ ri ro, cỏc hot ủng kim soỏt, giỏm sỏt. Hip hi cỏc t chc ti tr ca M (COSO) cng cú quan ủim tng ủng vi IFAC v khỏi nim v cỏc ni dung liờn quan ủn kim soỏt ni b. Lý do thng nht Bỏo cỏo v kim soỏt ni b ca COSO ủ phc v cho cỏc mc ủớch s dng khỏc nhau, khụng ch s dng riờng trong kim toỏn ti chớnh nờn COSO tip cn v trỡnh by nhng khớa cnh phm vi rng hn. 1.2. H thng kim soỏt ni b trong doanh nghip 1.2.1. Bn cht v vai trũ ca h thng kim soỏt ni b Theo Chun mc Kim toỏn v ỏnh giỏ ri ro v Kim soỏt ni b (ISA 400 trc ủõy) ca IFAC thỡ: hệ thống kiểm soát nội bộ bao gm ton b cỏc chớnh sỏch v th tc (cỏc loi hỡnh kim soỏt) ủc ỏp dng bi nh qun lý ca ủn v nhm ủm bo vic thc hin cỏc mc tiờu ủó ủnh nh: thc hin hot ủng hiu qu v tuõn th phỏp lut, bỏm sỏt ch trng m nh qun lý ủó ủt ra; bo v ti sn; ngn nga v phỏt hin gian ln v sai sút; ủm bo s ủy ủ v chớnh xỏc ca cỏc thụng tin k toỏn; lp bỏo cỏo ti chớnh tin cy, ủỳng thi hn. Ti Vit Nam, theo Chuẩn mực Kim toỏn 400 - ỏnh giỏ ri ro v kim soỏt ni b ủc B Ti chớnh ban hnh theo Quyt ủnh 143/2001/Q - BTC ngy 21 thỏng 12 nm 2001, thỡ : hệ thống kiểm soát nội bộ đợc hiểu là các qui định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị đợc kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các qui định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. Cỏc khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quan điểm của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam v chun mc kim toỏn ca tng quc gia trờn th gii với t cách hớng dẫn quá trình thực hành của kiểm toán viên về thực chất quan tâm, chỳ trng v nhn mnh đến kiểm soát nội bộ kế toán hơn là kiểm soát quản trị nội bộ. PGS.TS Ngụ Trớ Tu ủó ủa ra khỏi nim v h thng kim soỏt ni b mt cỏch chung nht: H thng kim soỏt ni b l h thng cỏc chớnh sỏch v th tc ủc thit lp nhm ủt ủc bn mc tiờu c bn: bo v ti sn ca ủn v; ủm bo ủ tin cy ca cỏc thụng tin; ủm bo vic thc hin cỏc ch ủ phỏp lý v ủm bo hiu qu ca hot ủng. Cỏc chớnh sỏch v th tc kim soỏt ny do nh qun lý thit lp trờn c s tuõn th lut phỏp, ủng thi th hin 8 t tng, quan ủim v trit lý trong qun lý v ủiu hnh cỏc mt, cỏc lnh vc hot ủng ủc thc hin trong ủn v, t chc. V thc cht, khỏi nim ny phn ỏnh phự hp vi bn cht ngha ca t h thng theo i T ủin Ting Vit, vi t cỏch l th thng nht, bao gm nhng t tng, nguyờn tc, quy tc liờn kt vi nhau mt cỏch cht ch cú lụgich. Hn na, nú cú tớnh tng quỏt, cú th s dng ủ nghiờn cu h thng kim soỏt ni b mi loi hỡnh ủn v trong cỏc lnh vc khỏc nhau nh: kinh doanh, hnh chớnh hay s nghip. H thng kim soỏt ni b hu hiu l c s ủm bo thnh cụng ca ủn v núi chung v cỏc doanh nghip núi riờng. S thit k v vn hnh cỏc th tc kim soỏt ủy ủ, phự hp l c ch ủm bo hin thc hoỏ cỏc mc tiờu: bo v ti sn ca doanh nghip, ủm bo ủ tin cy ca thụng tin, ủm bo vic tuõn th cỏc ch ủ phỏp lý, ủm bo hiu qu hot ủng v hiu nng qun lý. Vi s phỏt trin trong nhn thc v kim soỏt ni b phự hp vi nhng yờu cu m thc tin ủt ra, vai trũ ca h thng kim soỏt ni b khụng ch dng li vic ủm bo cỏc mc tiờu truyn thng m cũn cú tỏc dng h tr t chc v to ra giỏ tr gia tng cho ủn v, thm chớ cũn giỳp doanh nghip hng ủn nhng giỏ tr phi vt cht, chng hn tớnh chớnh trc v giỏ tr ủo ủc. Tuy nhiờn, khi h thng khụng tn ti hoc cú yu ủim, thnh tớch v kt qu ca doanh nghip s b nh hng nghiờm trng. Chớnh vỡ vy, cn phi ý thc v nhn din nhng hn ch cú th tim n trong bn thõn h thng. Nhng hn ch ny ph thuc vo cỏc nhõn t: tớnh hiu qu trong thc hin cỏc loi hỡnh kim soỏt, kim soỏt ni b khụng th ủm bo tuyt ủi rng cỏc sai phm ủc ngn nga, sa cha v phỏt hin kp thi, cỏc th tc kim soỏt b lc hu, vt tm kim soỏt; thiu s quan tõm ca nh qun lý. 1.2.2. Cỏc yu t cu thnh h thng kim soỏt ni b Th nht, mụi trng kim soỏt Mụi trng kim soỏt bao gm ton b nhõn t bờn trong v bờn ngoi ủn v cú tớnh mụi trng tỏc ủng ủn vic thit k, hot ủng v x lý d liu ca cỏc loi hỡnh kim soỏt ni b. Cỏc nhõn t thuc mụi trng kim soỏt bao gm : ủc thự v qun lý, c cu t chc, chớnh sỏch nhõn s, cụng tỏc k hoch, u ban kim soỏt, b phn kim toỏn ni b. Mụi trng kim soỏt chung ca mt doanh nghip cũn ph thuc vo cỏc nhõn t bờn ngoi bao gm: th ch kinh t, chớnh tr, mụi trng lut phỏp, vn hoỏ, phong tc tp quỏn, nh hng ca cỏc ch n, cỏc nh ủu t, ủn doanh nghip. Nhng nhõn t ny vt khi phm vi kim soỏt ca cỏc nh qun lý trong doanh nghip, nhng nh hng ủỏng k ủn quan ủim, phong cỏch ủiu hnh, trit lý kinh doanh, ca nh qun lý trong thit k v ủm bo s vn hnh cỏc quy ch hoc th tc kim soỏt trong ủn v. 9 Thứ hai, hệ thống thông tin Trong hệ thống thông tin của ñơn vị, hệ thống thông tin kế toán ñóng vai trò quan trọng và chủ yếu. Hệ thống thông tin kế toán bao gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống tài khoản và hệ thống bảng tổng hợp cân ñối kế toán. Mục ñích thiết lập nên hệ thống thông tin kế toán trong một tổ chức là nhằm nhận biết, thu thập, phân loại, ghi sổ và báo cáo các nghiệp vụ kinh tế tài chính của tổ chức ñó, thoả mãn chức năng thông tin và kiểm tra của hoạt ñộng kế toán. Một hệ thống thông tin kế toán hữu hiệu cần ñảm bảo ñược các mục tiêu kiểm soát chi tiết như: tính có thực, sự phê chuẩn, tính ñầy ñủ, sự ñánh giá, sự phân loại, tính ñúng kỳ, quá trình chuyển sổ và tổng hợp chính xác. Với ý nghĩa kiểm soát nội bộ phải bao quát toàn bộ phạm vi các chức năng cơ bản trong ñơn vị nên hệ thống thông tin về thực chất là sự liên kết của nhiều hệ thống con khác nhau nhằm cung cấp thông tin cần thiết, ñầy ñủ và tin cậy ñáp ứng cho yêu cầu quản lý. Trong một ñơn vị sản xuất kinh doanh, các hệ thống con cấu thành nên hệ thống thông tin thường là: hệ thống thông tin nhân sự, hệ thống thông tin sản xuất, hệ thống thông tin marketing, hệ thống thông tin tài chính và hệ thống thông tin kế toán. Trong hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán là chủ yếu và ñóng vai trò trung tâm kết nối các hệ thống con khác. Thứ ba, thủ tục kiểm soát Thủ tục kiểm soát ñược nhà quản lý thiết kế và xây dựng nhằm ngăn ngừa và hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra dẫn ñến việc không ñạt ñược các mục tiêu ñã thiết lập của ñơn vị. ðể có thể kiểm soát toàn bộ ñơn vị, nhà quản lý phải thiết kế và xây dựng nhiều thủ tục kiểm soát hợp lý với ñặc thù của ñơn vị theo từng cấp ñộ và loại hình hoạt ñộng. Nhà quản lý cần áp dụng những nguyên tắc căn bản nhất trong thiết kế các thủ tục kiểm soát tại ñơn vị mình. Các nguyên tắc ñó là bất kiêm nhiệm, phân công phân nhiệm, uỷ quyền và phê chuẩn. 1.3. ðặc ñiểm chung của ngành may ảnh hưởng ñến hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp may mặc 1.3.1. Khái quát ñặc ñiểm chung của ngành may mặc Bên cạnh những ñặc ñiểm truyền thống của ngành may mặc về sản phẩm, lao ñộng, quy trình công nghệ sản xuất, vốn ñầu tư, hiện nay các doanh nghiệp may mặc ñang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị trong Ngành Dệt May toàn cầu. Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu ñược chia thành các công ñoạn cơ bản với ñặc ñiểm của từng công ñoạn có sự khác biệt ñáng kể như: công ñoạn cung cấp nguyên liệu ñầu vào; công ñoạn sản xuất do các doanh nghiệp may ñảm nhận, công ñoạn xuất khẩu sản phẩm, hoạt ñộng marketing. Lợi nhuận trong chuỗi dệt may toàn cầu có sự khác biệt ñáng kể giữa các khâu, trong ñó, khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng là khâu 10 có giá trị gia tăng thấp nhất với tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 5% ñến 10%. Nếu các doanh nghiệp may gia công, trong ñó có doanh nghiệp may Việt Nam muốn ñạt ñược tỷ suất lợi nhuận cao hơn thì cần phải thực hiện việc nâng cấp chuỗi. Có hai xu thế nâng cấp chuỗi là OEM và OBM. 1.3.2. Những xu hướng chính của ngành may mặc hiện nay Những xu hướng chính của Ngành May toàn cầu hiện nay là: xu hướng chuyển dịch hoạt ñộng sản xuất sản phẩm sang các nước ñang phát triển có lợi thế về giá nhân công rẻ trong ñó có Việt Nam. Ngành May toàn cầu theo ñang sản xuất theo mô hình tam giác. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và các quốc gia sản xuất, nhập khẩu hàng may mặc ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp may mặc ñang chịu áp lực phải thực hiện trách nhiệm xã hội, ñặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp ñối với người lao ñộng. Nhu cầu của người tiêu dùng sản phẩm may mặc trên toàn cầu ngày càng thay ñổi nhanh chóng với các yêu cầu khắt khe hơn. 1.3.3. Yêu cầu ñặt ra với hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp may gia công Do các doanh nghiệp may thuộc Ngành May Việt Nam chủ yếu hoạt ñộng theo phương thức gia công xuất khẩu nên Tác giả tập trung phân tích các yêu cầu ñặt ra ñối với hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may gia công. Theo ñó hệ thống kiểm soát nội bộ phải là phương sách ñắc lực hỗ trợ nhà quản lý doanh nghiệp may mặc ñạt ñược các mục tiêu sau: Thứ nhất, mục tiêu hiệu quả hoạt ñộng. ðây là mục tiêu quan trọng nhất ñối với một ñơn vị kinh doanh. Hiệu quả hoạt ñộng thể hiện trên các phương diện như sức sản xuất, mức tiết kiệm, sức sinh lợi. ðể ñạt ñược mục tiêu hiệu quả, hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may gia công cần ñảm bảo yêu cầu kiểm soát sản lượng thực hiện, năng suất lao ñộng cả về hiện vật và giá trị trên cơ sở ñảm bảo kế hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm; kiểm soát mua sắm các yếu tố ñầu vào, kiểm soát chi phí sản xuất và hạn chế các thiệt hại do sản phẩm hỏng,…; kiểm soát doanh thu theo hướng tối ña hoá nguồn thu, hạn chế rủi ro trong thanh toán với khách hàng,… Thứ hai, mục tiêu bảo vệ tài sản (kể cả tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và nguyên vật liệu thuộc sở hữu của khách hàng trong các hợp ñồng may gia công). Thứ ba, mục tiêu ñảm bảo ñộ tin cậy của thông tin, trong ñó nhấn mạnh ñến thông tin phát sinh từ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên quan ñến chi phí sản xuất. Thứ tư, mục tiêu tuân thủ các chế ñộ pháp lý và ñảm bảo thực hiện các giá trị ñạo ñức, trong ñó nhấn mạnh ñến thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp ñối với người lao ñộng. 11 1.4. Kinh nghiệm tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp may mặc ở một số nước trên thế giới Luận án ñã nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp hoạt ñộng trong ngành may mặc tại các quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ. Các kinh nghiệm có thể áp dụng cho các doanh nghiệp may Việt Nam là: thực hiện tốt trách nhiệm xã hội ñáp ứng yêu cầu của xã hội ñối với Ngành May toàn cầu ñể phát triển bền vững (Mỹ); xây dựng cơ cấu tổ chức nói chung và tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ nói riêng trong các doanh nghiệp may có quy mô lớn, hoạt ñộng ña ngành, ña lĩnh vực (tại Trung Quốc và Mỹ); kiểm soát tốt chi phí sản xuất ñể cạnh tranh trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt (từ các doanh nghiệp may Thổ Nhĩ Kỳ) Kết luận Chương 1 Trong Chương này, Tác giả ñã hệ thống hoá và cụ thể hoá ñược các vấn ñề lý luận cơ bản về vai trò của kiểm soát - một chức năng không thể thiếu trong quá trình quản lý và từ ñó trình bày các loại hình kiểm soát ñược phân loại theo các tiêu thức khác nhau. Trên cơ sở ñó, Luận án ñi sâu và làm rõ các quan ñiểm khác nhau về kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ. Các yếu tố cấu thành của hệ thống cũng ñược phân tích, tổng hợp và khái quát hoá nhằm làm rõ hơn bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ với tư cách là phương sách hữu hiệu cho quản lý ñối với việc hiện thực hoá các mục tiêu của doanh nghiệp. ðiểm mới của Luận án là trên cơ sở cập nhật những ñổi mới trong nhận thức về kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ, Luận án ñã trình bày ñược các ñặc ñiểm cơ bản của Ngành May toàn cầu, ñồng thời nhấn mạnh ñặc ñiểm của các doanh nghiệp may gia công xuất khẩu ñặt ra yêu cầu ñối với hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngoài việc ñảm bảo các mục tiêu truyền thống, hệ thống kiểm soát nội bộ cần hướng ñến việc thực hiện giá trị ñạo ñức của doanh nghiệp có liên quan ñến trách nhiệm xã hội, ñặc biệt là trách nhiệm ñối với người lao ñộng. Bên cạnh ñó, Tác giả cũng ñề cập hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp ở một số nước có ñóng góp quan trọng cho sự phát triển của Ngành May toàn cầu, từ ñó phân tích ưu, nhược ñiểm của các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm rút ra bài học kinh nghiệm ñể hoàn thiện hệ thống này trong các doanh nghiệp may Việt Nam. 12 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC VIỆT NAM 2.1. ðặc ñiểm của các doanh nghiệp may Việt Nam với chọn mẫu nghiên cứu 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển Ngành Dệt May tại Việt Nam Ngành Dệt May có lịch sử phát triển lâu ñời ở nước ta. Trong hơn mười năm qua, Ngành Dệt May luôn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có ý nghĩa phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ khác, ñồng thời là phương tiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp. Các doanh nghiệp may gia công xuất khẩu có sự ñóng góp ñáng kể vào quá trình hình thành và phát triển của Ngành Dệt May. Các thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm dệt may Việt Nam là Mỹ, EU và Nhật Bản. 2.1.2. ðặc ñiểm của doanh nghiệp may Việt Nam có ảnh hưởng ñến hệ thống kiểm soát nội bộ Về ñặc ñiểm về ngành nghề kinh doanh ảnh hưởng ñến hệ thống kiểm soát nội bộ: Trên cơ sở phân tích ñặc ñiểm ngành nghề kinh doanh trong bối cảnh chung của Ngành May toàn cầu, Tác giả nhận diện những chu trình, hoạt ñộng chứa ñựng nhiều rủi ro nhất có thể ảnh hưởng ñến khả năng ñạt ñược mục tiêu của doanh nghiệp may Việt Nam. Từ ñó, những thủ tục kiểm soát quan trọng cần ñược thiết kế và vận hành có liên quan ñến: kiểm soát quá trình mua hàng; kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kiểm soát chi phí sản xuất, kiểm soát thiệt hại do sản phẩm không phù hợp; kiểm soát thanh toán với khách hàng; xây dựng và thực hiện chính sách nhân sự hợp lý nhằm tuân thủ các quy ñịnh pháp lý về lao ñộng, ñảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Về quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng ñến hệ thống kiểm soát nội bộ: Các doanh nghiệp may tại Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Trong các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ thường hiện diện không ñầy ñủ. Về hình thức sở hữu có ảnh hưởng ñến hệ thống kiểm soát nội bộ: Theo tiêu thức hình thức sở hữu, các doanh nghiệp may tại Việt Nam bao gồm: doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, hạn chế về năng lực tài chính. Các doanh nghiệp nhà nước chủ yếu ñều trực thuộc Tập ñoàn Dệt May Việt Nam, ñược tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, quản lý theo xu hướng chuyển ñổi từ phương thức quản lý hành chính sang quản lý theo cơ chế ñầu tư tài chính. Các doanh nghiệp có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu thuộc sở hữu của các nhà ñầu tư Hàn Quốc, ðài Loan,… Mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý, chiến lược kinh doanh, kế hoạch cung ứng, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,… của phần lớn các doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng và chi phối mạnh mẽ từ công ty mẹ ở 13 nước ngoài. Cuối cùng là nhóm doanh nghiệp liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước và các nhà ñầu tư nước ngoài. Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng từ cách thức quản lý và kiểm soát của các bên tham gia liên doanh liên kết. 2.1.3. Chọn mẫu các doanh nghiệp may Việt Nam ñể nghiên cứu Về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp may ñể nghiên cứu: Tác giả xác ñịnh phạm vi nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ là các doanh nghiệp có quy mô lớn, tập trung vào nhóm doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Tiêu chuẩn xác ñịnh doanh nghiệp lớn theo hướng dẫn tại Nghị ñịnh 56/2009/Nð-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2009, trong ñó, tiêu chí về quy mô lao ñộng ñược Tác giả sử dụng là tiêu chí chính ñể chọn mẫu trong Luận án. Về mục ñích khảo sát: Mục ñích khảo sát của Luận án nhằm phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may Việt Nam Khảo sát ñược thực hiện bằng phương pháp ñiều tra thông qua bảng hỏi. Phiếu ñiều tra ñược xây dựng dựa theo ba yếu tố cơ bản cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ là: môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin và các thủ tục kiểm soát. Các câu hỏi ñược thiết kế phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng gia công xuất khẩu trong các doanh nghiệp may Việt Nam. Các câu hỏi trong Phiếu ñiều tra bao gồm hai loại mở và ñóng. Do Phiếu ñiều tra bao gồm nhiều câu hỏi liên quan ñến các cấp ñộ quản lý và các mặt hoạt ñộng, các nội dung kiểm soát khác nhau trong doanh nghiệp, vì vậy ñối tượng phỏng vấn trong doanh nghiệp ñược lựa chọn phù hợp với từng loại câu hỏi. Về kết quả khảo sát: Số lượng các doanh nghiệp ñược lựa chọn ñể gửi phiếu ñiều tra là 80, theo ñó, mỗi doanh nghiệp ñược gửi một phiếu ñiều tra. Các doanh nghiệp này ñều có hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chính là may gia công xuất khẩu. Tác giả ñã thu về ñược 63 phiếu (tỷ lệ trả lời 78,75%). Các doanh nghiệp thu ñược phiếu ñiều tra ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Do mô hình tổ chức cũng như hoạt ñộng sản xuất của các doanh nghiệp lớn của Ngành May Việt Nam có nhiều nét tương ñồng nên kết quả ñiều tra chọn mẫu có thể suy rộng cho tổng thể các doanh nghiệp may có quy mô lớn của Việt Nam. 2.2. Tình hình tổ chức và hoạt ñộng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam 2.2.1. Môi trường kiểm soát Những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng ñến thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ Các yếu tố thuộc môi trường Ngành May toàn cầu có ảnh hưởng mạnh mẽ và chi phối trực tiếp ñến việc thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may Việt Nam. Tại Việt Nam, văn bản có tính pháp lý cao nhất ñiều tiết hoạt ñộng của doanh nghiệp có vốn ñầu tư trong nước (kể cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh) là Luật Doanh 14 nghiệp năm 2005 thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 1999 và Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Trong phạm vi Ngành, hoạt ñộng của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020” theo Quyết ñịnh 36/2008/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình thực tế môi trường kiểm soát trong các doanh nghiệp may Việt Nam thông qua kết quả ñiều tra ðặc thù về quản lý ở một số các doanh nghiệp lớn ñầu Ngành như May 10, May Việt Tiến, May Nhà Bè,… cho thấy nhiều ñiểm tích cực thể hiện ở sự coi trọng vai trò của kiểm tra kiểm soát ñối với các hoạt ñộng của ñơn vị. Tuy nhiên, phần lớn nhà quản lý trong các doanh nghiệp may chưa quan tâm ñến việc nhận diện, phân tích, ñánh giá, kiểm soát rủi ro có ảnh hưởng ñến khả năng ñạt ñược mục tiêu của doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức: Các doanh nghiệp lớn trong Ngành hầu hết ñều nằm trong cơ cấu của Tập ñoàn Dệt May Việt Nam, ñược tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con vì vậy cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của các doanh nghiệp lớn khá tương ñồng. Nhìn chung, những doanh nghiệp này ñã xây dựng cơ cấu tổ chức tương ñối phù hợp với chiến lược và ñặc ñiểm của hoạt ñộng kinh doanh. Ở các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn cơ cấu tổ chức chưa ñược quan tâm xây dựng hợp lý, gây khó khăn cho việc ra quyết ñịnh, triển khai các quyết ñịnh, kiểm tra việc thực hiện các quyết ñịnh. Chính sách nhân sự: Chính sách nhân sự còn nhiều bất cập. Phần lớn các doanh nghiệp may ñều gặp khó khăn trong quản lý và sử dụng lao ñộng như: tay nghề lao ñộng kém, khó tuyển dụng lao ñộng mới, tỷ lệ biến ñộng lao ñộng cao, lao ñộng làm việc trong tình trạng quá tải với năng suất lao ñộng thấp, thu nhập của người lao ñộng thấp, tranh chấp giữa lao ñộng và người lao ñộng có xu hướng ngày càng tăng lên,… Phần lớn các doanh nghiệp may chưa áp dụng những hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ñối với người lao ñộng theo xu hướng chung của Ngành May toàn cầu vì nhiều lý do khác nhau. Công tác kế hoạch: Nhà quản lý ñều coi trọng công tác lập kế hoạch nhất là kế hoạch sản xuất. Tại một số doanh nghiệp lớn, trình tự lập kế hoạch thể hiện ưu ñiểm của cách thức quản lý theo mục tiêu (MBO). Tuy vậy, phần lớn các doanh nghiệp hiện nay ñang tồn tại những bất cập trong công tác kế hoạch. Ban kiểm soát: trong các công ty cổ phần ban kiểm soát chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trong kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt ñộng của ñơn vị, ñặc biệt là hoạt ñộng tài chính. Việc lập nên bộ phận này trong bộ máy kiểm soát dường như mang tính hình thức do những hạn chế về năng lực, trình ñộ chuyên môn và tính ñộc lập của các thành viên trong ban kiểm soát. Một số thành viên trong ban kiểm soát không am hiểu về nghiệp vụ chuyên môn kế toán tài chính. Bộ phận kiểm toán nội bộ: Tất cả các doanh nghiệp may tại Việt Nam hiện nay ñều không tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ, kể cả ở những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong Ngành có lực lượng lao ñộng lớn, hoạt ñộng trên ñịa 15 bàn của nhiều tỉnh, thành phố, từ Bắc, Trung cho ñến miền Nam, bao gồm nhiều ñơn vị hoặc xí nghiệp thành viên tại nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Nhận thức về kiểm toán nội bộ của nhà quản lý trong các doanh nghiệp thuộc diện ñiều tra chưa rõ ràng và ñúng ñắn. 2.2.2. Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp may mặc Việt Nam Các doanh nghiệp thuộc diện ñiều tra ñều ñang áp dụng chế ñộ kế toán theo Quyết ñịnh 15/2006/Qð-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 20/3/2006. Việc vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp ñầu Ngành ñã tuân theo quy ñịnh của luật pháp, phù hợp với ñặc ñiểm về quy mô, loại hình hoạt ñộng, cơ cấu tổ chức, ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý của ñơn vị. Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp khác có quy mô nhỏ hơn, hệ thống thông tin kế toán còn tồn tại nhiều yếu ñiểm. Quy trình luân chuyển chứng từ chưa ñược quy ñịnh rõ ràng, chính thức bằng văn bản. Tài khoản chi tiết trong một số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chưa ñược thiết kế ñầy ñủ. Số lượng các doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán ñể xử lý thông tin chưa nhiều. Phần lớn các doanh nghiệp may hiện nay có sự kết hợp giữa kế toán thủ công với kế toán máy. Việc lưu giữ và báo cáo thông tin với sự trợ giúp của máy tính chưa thực sự hiệu quả trong phòng chống các rủi ro trong kinh doanh. Các báo cáo phục vụ cho mục ñích quản trị chưa ñược quan tâm thiết lập và thực hiện. Thực tế áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin trong doanh nghiệp may mặc Việt Nam Phần mềm liên quan ñến ñầy ñủ các phân hệ trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ñược biết ñến với tên gọi “hoạch ñịnh nguồn lực doanh nghiệp” ñược viết tắt là ERP (Enterprise Resource Planning). Những lợi ích mà ERP mang lại ñối với doanh nghiệp rất lớn. Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận… ñồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc… vừa ñủ ñể sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp may mặc Việt Nam ứng dụng ERP hiện nay rất ít. 2.2.3. Các thủ tục kiểm soát Thực tế áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các thủ tục kiểm soát tại các doanh nghiệp may Việt Nam Chỉ ở các doanh nghiệp may lớn thuộc Tập ñoàn Dệt May Việt Nam mới xây dựng quy chế quản lý tài chính, có văn bản xác ñịnh rõ quyền hạn và trách nhiệm và mối liên hệ trong quản lý tài chính giữa tổng công ty với các xí nghiệp hạch toán phụ thuộc, các công ty con và các công ty có vốn góp của công ty mẹ. Qua phân tích các quy chế, quy ñịnh liên quan ñến công tác tài chính ở các doanh nghiệp này có thể thấy việc thiết lập các thủ tục kiểm soát nội bộ về cơ bản ñã tuân thủ các nguyên tắc: phân công, phân nhiệm; uỷ quyền, phê chuẩn và bất kiêm nhiệm. 16 Trên cơ sở ba nguyên tắc cơ bản, ở một số doanh nghiệp có quy mô lớn trong Ngành ñã xây dựng các thủ tục kiểm soát cụ thể trong quản lý tài chính, ví dụ như quy chế chi tiêu nội bộ quy ñịnh trách nhiệm và quyền lợi thực hiện quản lý chi tiêu, sử dụng tài sản, tiền vốn của ñơn vị phụ thuộc, kèm theo các nội dung kiểm soát cụ thể liên quan ñến nguyên tắc, trình tự và nội dung thực hiện các khoản chi khác nhau. Ở các doanh nghiệp khác, do chưa xây dựng quy chế quản lý tài chính, việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế thủ tục kiểm soát ñối với hoạt ñộng tài chính nói riêng chỉ ñược thể hiện tương ñối mờ nhạt thông qua ñiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của doanh nghiệp, mang tính chung chung, chưa thực sự phù hợp với ñặc ñiểm và yêu cầu quản lý tài chính của từng doanh nghiệp cụ thể. Thực tế kiểm soát các hoạt ñộng cơ bản trong các doanh nghiệp may Việt Nam ðặc ñiểm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp may Việt Nam có ảnh hưởng ñáng kể ñến việc xác ñịnh ñến mục tiêu, trọng tâm cần và có thể chủ ñộng kiểm soát nhất trong quá trình hoạt ñộng của những doanh nghiệp. Theo ñó, căn cứ vào ñặc thù hoạt ñộng may gia công xuất khẩu, Tác giả ñã thực hiện việc khảo sát và phân tích thực trạng thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát liên quan ñến các chu trình hoạt ñộng cơ bản trong cung ứng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp may Việt Nam như: kiểm soát tài sản trong sản xuất gia công, kiểm soát quá trình mua hàng, kiểm soát chi phí sản xuất, kiểm soát chi phí thiệt hại trong sản xuất do sản phẩm không phù hợp, kiểm soát thanh toán với khách hàng. Kết quả phân tích và khảo sát cho thấy, trong các chu trình hoạt ñộng cơ bản của các doanh nghiệp may Việt Nam còn tồn tại nhiều yếu ñiểm, tạo nên những lỗ hổng trong kiểm soát. 2.3. ðánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may Việt Nam 2.3.1. Ưu ñiểm của hệ thống kiểm soát nội bộ Kết quả khảo sát và phân tích cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của một số doanh nghiệp may lớn trong Ngành thuộc Tập ñoàn Dệt May Việt Nam như May 10, May Việt Tiến, May Nhà Bè, ñã thể hiện rõ nét các yếu tố cấu thành bao gồm: môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin, các thủ tục kiểm soát. Sự vận hành các chính sách và thủ tục kiểm soát tại các ñơn vị này thực sự góp phần ñảm bảo thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp kỳ vọng thể hiện những ưu ñiểm nổi bật. Cụ thể: Thứ nhất, về môi trường kiểm soát ðặc thù quản lý: Quan ñiểm, triết lý, phương thức ñiều hành của nhà quản lý thể hiện sự dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp cận cái mới trong xây dựng và tổ chức hệ thống quản lý nói chung và cách thức kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng nói riêng ñáp ứng cho yêu cầu quản lý của ñơn vị và phù hợp với xu hướng phát triển của Ngành May toàn cầu. Cơ cấu tổ chức trong các ñơn vị ñược xây dựng theo mô hình thống nhất, phù hợp với chủ trương và ñịnh hướng của nhà nước, của Tập ñoàn Dệt May Việt Nam 17 nhằm tái cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Việc tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, kết hợp phương thức quản lý theo cơ chế ñầu tư tài chính ñã giúp các doanh nghiệp ngày càng năng ñộng và tự chủ trong kinh doanh. Chính sách nhân sự trong các doanh nghiệp này có tác dụng thực sự giúp cho nhà quản lý ñạt ñược các mục tiêu quan trọng trong sử dụng, quản lý và kiểm soát nguồn nhân lực. Các văn bản liên quan ñến tuyển dụng, ñào tạo, bố trí, khen thưởng, kỷ luật, ñược ban hành chính thức, ñầy ñủ thành hệ thống, theo ñúng quy ñịnh của Bộ Luật Lao ñộng và phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của quốc tế. Công tác kế hoạch luôn theo sát ñịnh hướng, chiến lược phát triển của các ñơn vị. Hệ thống các loại kế hoạch ñược xác ñịnh khá toàn diện. Quy trình lập kế hoạch ñược xây dựng chính thức, rõ ràng. ðiểm nổi bật trong phương pháp và trình tự lập kế hoạch thể hiện ở quan ñiểm hiện ñại - quản lý theo mục tiêu (MBO) với bản chất loại hình kiểm soát là kiểm soát kết quả ñầu ra. Nhờ vậy, kế hoạch lập ra có tính khả thi cao, sát thực với thực tế hoạt ñộng của doanh nghiệp. Ban kiểm soát ñã bước ñầu phát huy ñược tác dụng trong việc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt ñộng của ñơn vị nói chung và hoạt ñộng tài chính kế toán nói riêng. Thứ hai, về hệ thống thông tin Hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp lớn phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán tuân theo các chuẩn mực và Chế ñộ kế toán hiện hành theo Quyết ñịnh 15/2006/Qð - BTC do Bộ Tài chính ban hành ñồng thời phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng phục vụ cho thống kê nghiệp vụ và xử lý thông tin kế toán nhanh chóng, kịp thời, ñáp ứng tốt nhu cầu thông tin dành cho quản lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện ñại với tư cách là công cụ hỗ trợ cho kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng nói chung và hoạt ñộng tài chính kế toán nói riêng ñã phát huy tác dụng hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. Thứ ba, về các thủ tục kiểm soát Thủ tục kiểm soát ñã ñược xây dựng một cách có hệ thống, chú trọng ñến kiểm tra kiểm soát theo quá trình thực hiện các hoạt ñộng cơ bản trong ñơn vị nhằm ñảm bảo việc thực hiện các hoạt ñộng ñạt hiệu quả cao nhất.Nhà quản lý cũng ñã thể hiện sự quan tâm ñến việc hạn chế tính lạc hậu của các thủ tục kiểm soát. Kiểm soát hoạt ñộng tài chính trong các doanh nghiệp như May 10, May Nhà Bè, May Việt Tiến, ñã thể hiện rõ việc vận dụng các nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc phân công, phân nhiệm; nguyên tắc uỷ quyền, phê chuẩn; nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong thiết kế các chính sách và thủ tục kiểm soát. Quy chế quản lý tài chính tại các doanh nghiệp này ñược xây dựng chính thức bằng văn bản, phù hợp với ñịnh hướng quản lý của Chính phủ, của Tập ñoàn Dệt May Việt Nam và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 18 2.3.2. Các hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ Thứ nhất, về môi trường kiểm soát Nhà quản lý trong nhiều doanh nghiệp may Việt Nam có tâm lý chủ quan, không coi trọng việc nhận diện, phân tích, ñánh giá rủi ro trong quá trình hoạt ñộng, vì vậy, họ không quan tâm hoặc coi nhẹ việc thiết kế nên các thủ tục kiểm soát thích hợp nhằm hạn chế rủi ro có thể ảnh hưởng ñến việc ñạt ñược mục tiêu của ñơn vị. Cơ cấu tổ chức trong phần lớn các doanh nghiệp may chưa hợp lý. Các bộ phận thực thực hiện và chịu trách nhiệm về các chức năng cơ bản không ñược biên chế ñầy ñủ. Các chức năng có sự kiêm nhiệm quá mức. Việc phân công công việc và xác ñịnh trách nhiệm của các cá nhân và bộ phận chưa rõ ràng, không ñược quy ñịnh bằng văn bản chính thức. Chính sách nhân sự trong các doanh nghiệp may mặc bộc lộ nhiều bất cập thể hiện ở hàng loạt các vấn ñề mà doanh nghiệp ñang ñối mặt trong quản lý và sử dụng lao ñộng. Công tác kế hoạch: quan niệm của nhà quản lý về vai trò và tác dụng của các loại kế hoạch có sự thiên lệch, ñặc biệt kế hoạch tài chính, bị xem nhẹ. Trình tự lập kế hoạch chưa ñược thiết kế ñầy ñủ, mới chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch tổng thể mà chưa triển khai lập kế hoạch chi tiết ñể tạo thành chương trình hành ñộng. Hệ thống kế hoạch trong các doanh nghiệp chưa ñược xác lập một cách toàn diện. Bộ máy kiểm soát chưa ñược thiết kế ñầy ñủ nên khó ñánh giá và giám sát chất lượng hoạt ñộng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban kiểm soát chưa thực sự phát huy ñược vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng của doanh nghiệp, ñặc biệt là hoạt ñộng tài chính. Kiểm tra tài chính bị giới hạn ở công tác tự kiểm tra của bộ phận kế toán nên không thể có kết quả hoàn toàn khách quan. Trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Ngành, hoạt ñộng ña ngành, ña lĩnh vực như May Nhà Bè, Việt Tiến, chưa có bộ phận kiểm toán nội bộ. Thứ hai, hệ thống thông tin Hệ thống thông tin kế toán chưa ñược áp dụng ñầy ñủ và phù hợp ñể phục vụ cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp. Hệ thống thông tin còn tồn tại nhiều hạn chế, dẫn ñến việc thu thập, xử lý, báo cáo thông tin không ñầy ñủ, kịp thời và chính xác, cản trở nhà quản lý trong quá trình ra quyết ñịnh và ñiều hành các hoạt ñộng. Thông tin hiện có cũng chưa ñược khai thác và xử lý theo chiều sâu của thông tin ñể phục vụ cho việc ra quyết ñịnh. Công nghệ hiện ñại trong xử lý và kiểm soát thông tin chưa ñược áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp may mặc. Thứ ba, các thủ tục kiểm soát Kiểm soát mang nặng tính thụ ñộng, phụ thuộc vào khách hàng của doanh nghiệp, các thủ tục kiểm soát chưa ñược quan tâm thiết kế ñầy ñủ, các nguyên tắc thiết kế các thủ tục kiểm soát chưa ñược áp dụng hợp lý, thiếu vắng hệ thống tiêu chí ñể ñánh giá chất lượng hoạt ñộng của hệ thống kiểm soát nội bộ [...]... n h th ng ki m soát n i b trong các doanh nghi p may m c Vi t Nam nh m giúp cho nhà qu n lý ñ t ñư c các m c tiêu phát tri n là hoàn toàn c n thi t Trong Chương này, Tác gi ñã ñưa ra ñư c các quan ñi m và nguyên t c cơ b n làm cơ s ñ xu t các gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b trong các doanh nghi p May m c Vi t Nam Các gi i pháp quan tr ng ñư c ñ c p trong Lu n án g m: (1) hoàn thi n v môi... hi n các gi i pháp hoàn thi n h th ng ki m soát n i b trong các doanh nghi p may m c Vi t Nam Ki n ngh ñ i v i cơ quan nhà nư c Th nh t, ch ñ o và h tr xây d ng h th ng t v thương m i trong thương m i qu c t th i kỳ h i nh p cho các doanh nghi p may m c Vi t Nam Th hai, h tr và ch ñ o các doanh nghi p may m c Vi t Nam kh c ph c các rào c n thương m i Th ba, tăng cư ng trách nhi m xã h i c a các doanh. .. ñánh giá các ho t ñ ng cơ b n trong doanh nghi p may Vi t Nam ð t o ñi u ki n th c hi n các gi i pháp, Lu n án cũng ñưa ra các ki n ngh v i các cơ quan Nhà nư c, Hi p h i D t May Vi t Nam nh m t o ñi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p trong quá trình ho t ñ ng, xây d ng và hoàn thi n h th ng ki m soát n i b K T LU N Các doanh nghi p may Vi t Nam ñang ñ ng trư c nhi u thách th c và v n h i trong quá... án g m: (1) hoàn thi n v môi trư ng ki m soát; (2) hoàn thi n h th ng thông tin - chú tr ng ñ n vi c hoàn thi n h th ng thông tin trong các doanh nghi p có quy mô v a và nh ; (3) hoàn thi n các th t c ki m soát - nh n m nh ñ n ñ xu t xây d ng quy ch qu n lý tài chính trong các doanh nghi p may Vi t Nam, ñ ng th i hoàn thi n các th t c ki m soát liên quan ñ n các chu trình ho t ñ ng quan tr ng và cơ... h th ng ki m soát n i b Lu n án ñã kh o sát và ñi sâu phân tích th c t h th ng ki m soát n i b trong các doanh nghi p may Vi t Nam K t qu kh o sát và phân tích là cơ s ñ Tác gi ñưa ra k t lu n v h th ng ki m soát n i b t i các doanh nghi p này Bên c nh các ưu ñi m, h n ch và khi m khuy t ñang hi n h u trong các y u t c u thành nên h th ng ki m soát n i b t i các doanh nghi p may Vi t Nam Lu n án ñã... ng ki m soát n i b trong các doanh nghi p may th hi n thông qua các y u t c u thành: môi trư ng ki m soát, h th ng thông tin và các th t c ki m soát, v i n i dung là các chính sách và th t c ki m soát nh m giúp cho nhà qu n lý ñ t ñư c các m c tiêu cơ b n ð c bi t, Tác gi ñã phân tích ñư c nh ng ñ c ñi m cơ b n c a Ngành D t May toàn c u, trong ñó nh n m nh ñ n ñ c ñi m c a các doanh nghi p may gia... qu c t Các doanh nghi p may, ch y u là các doanh nghi p may gia công xu t kh u ñã và ñang ñóng góp l n cho s phát tri n c a n n kinh t qu c dân Tuy nhiên, nhìn nh n m t cách t ng th , các doanh nghi p này có nhi u h n ch Trong tương lai g n, khi l i th c nh tranh c a doanh nghi p may Vi t Nam d n m t ñi, n u không thay ñ i phương th c kinh doanh, ñư ng l i qu n lý, cách th c ki m tra, ki m soát thì... nêu ra trong Lu n án phù h p v i ñ nh hư ng chi n lư c, xu hư ng phát tri n c a Ngành D t May trong th i gian t i, ñ ng th i g n ch t v i nh ng ñ c trưng c a các doanh nghi p may gia công xu t kh u c a Vi t Nam Ngoài ra, Tác gi cũng ñưa các ki n ngh ñ i v i các cơ quan nhà nư c, Hi p h i D t May Vi t Nam nh m t o ñi u ki n thu n l i cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p may trong quá... tích các nguyên nhân ch quan và khách quan c a nh ng h n ch và khi m khuy t trên Trên cơ s nghiên c u lý lu n, các kinh nghi m qu c t v t ch c h th ng ki m soát n i b , thông qua th c tr ng h th ng ki m soát n i b trong các doanh nghi p may Vi t Nam, Lu n án ñã trình bày ñư c nh ng gi i pháp mang tính h th ng nh m hoàn thi n v môi trư ng ki m soát, h th ng thông tin và các th t c ki m soát t i các doanh. .. Xây d ng h th ng tiêu chí ñ ño lư ng và ñánh giá các ho t ñ ng trong doanh nghi p may m c Vi t Nam Cơ ch ño lư ng, ñánh giá các ho t ñ ng ñư c xây d ng và v n hành hi u qu chính là bi u hi n c a lo i hình ki m soát ñ u ra - m t lo i hình ki m soát quan tr ng ñ i v i t t c các lo i ho t ñ ng, c p ñ ho t ñ ng trong các doanh nghi p khác nhau, không k các doanh nghi p có quy mô l n hay nh thu c b t c hình . lao ñộng như: tay nghề lao ñộng kém, khó tuyển dụng lao ñộng mới, tỷ lệ biến ñộng lao ñộng cao, lao ñộng làm việc trong tình trạng quá tải với năng suất lao ñộng thấp, thu nhập của người lao. tranh chấp giữa lao ñộng và người lao ñộng có xu hướng ngày càng tăng lên,… Phần lớn các doanh nghiệp may chưa áp dụng những hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ñối với người lao ñộng theo. cho người lao ñộng, ñảm bảo thu nhập của người lao ñộng ngày càng tăng lên. Cần xây dựng các chiến lược về ñào tạo nguồn nhân lực ñáp ứng các yêu cầu sản xuất trong hiện tại và tương lai. Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn