Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ

8 520 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 14:09

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ  thut s VTC vi sng tinh thn ca gii tr (2, VTC10, VTCHD3 trong 2 2009 2010)       i hc Khoa h Lu ThS.  : 60 32 01 ng dn: PGS.TS.    o v: 2010 Abstract.  i sng tinh thn ca gii tr   i tr hi  thut s VTC. c chuyn t  thut s             ,        ,         xut mt s gi nhng t tho b ph khp c c hp d a. Keywords. ; ; ; Truy thut s Content  Tính thời sự và lý do chọn đề tài  thut s i, ti thut s  s ti s 65 Lc Trung  Qu   thut s VTC trc thuc tng yn VTC   t  i lch s  t Nam (21/6/1925  p cn nh k thut s VTC vt tr  sn xut truym vi ph c hp dn ca  p mi min t quc, nhi  tr. T mp Truy thut s  m thut s ln mc v  thup dc bi i tr thut s   thc ca t chc Hip h-  m ni bt d nhn thy nht   thut s   thut tr, phn lu thuc th h 8x hoc 7x. M i tr t trong nhng ni dung m trong vi hoch sn xu i tr i tr t phong i tr c thut s  hin, trong n cu t sc hp dc bii vi nh i tr c n k thiu c tr p mi min t quc m truy thut s VTC.  k như Những công dân @, Kho vàng tri thức .  Bệ phóng âm nhạc, Người việt trẻ . Tạp chí tuổi Teen, Gương mặt trang bìa, Đẹp cùng bạn .   bi  c   thng  thut s VTC. Truy thut s  n truy  ca gii tr. Gii tr Vit k a hi nh ca ri nhiu xu th i, rt d  mi tr  tip cn vi th gii rng ln qua truyi s ng ngh n nhanh nhy trong gii tr Vit. Trong s nh m i sng gii tr y sinh nhiu v, nhing mch cu trong s m n nhiu yu t n s i sng ca gii tr. H c n v nhng chun mng, tinh thn tt p t  chn truyi  vt lo bic c bi tu quan trng. Vi nh  “Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ hiện nay”  c s   Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Theo kh n t n tt nghip hay luc s u v   thut s VTC vi sng tinh thn ca gii tr hi ,                                                           . : STT Đê ̀ ta ̀ i luâ ̣ n văn Ngươ ̀ i thư ̣ c hiê ̣ n Ngươ ̀ i hươ ́ ng dâ ̃ n Năm bo v Nơi ba ̉ o vê ̣ 1           TS.     2006    KHXH &   2   c PGS. TS.   2004    KHXH & NV HN 3      hiu qu   truy    ng b  u H Minh Tr PGS. TS.   2006    KHXH & NV HN Long (Kh    truy 4 Truy tin  Vit Nam  ng PGS. TS.   2006    KHXH & NV HN 5 Mi quan h gi   i truy  Vit Nam hin nay Nguyn  PGS. TS.   2007    KHXH & NV HN  Mục đích và nhim vụ nghiên cứu  Mục đích Trong lui vit s n v i sng tinh thn ca c phn i tr t s  thut s ng li si tr, nhi k i mi nhp hin nay. T i vit s t ra mt s vn   i tr c thut s VTC thc s h tr a.  Nhiệm vụ  thc hic m i vit lu      i tr hi    thut s VTC. T  xut mt s gi nh t tho b php c c c hp d a.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu u ca lui sng tinh thn ca gii tr c ph c n  thut s VTC. Phu ca lut s i tr  thut s VTC, bao g  t  bng th) STT    TH  1 Nh VTC2 2 c VTC2 3 Chat vi 8X VTC2 4 Th gii Mobile VTC2 5  s VTC10 6 i Vit tr VTC10 7 B c VTC10 8 Thi trang Vit VTC10 9 ng VTCHD3 10  VTCHD3 11 u VTCHD3 12 Gi l VTCHD3 13 Xa l c VTCHD3 14 n VTCHD3 15 Ti Teen VTCHD3  Kênh VTC2                -      Sứ mnh của VTC2 là c-     -   Kênh VTC10 là                                       Kênh VTCHD3            dung    nhi           Ý nghĩa lý luận và thực tiễn -    -    n   Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu  Cơ sở lý luận        Phương pháp nghiên cứu                                           Kết cấu luận văn                                                   References I. Sách tiếng Vit 1. TrMột chặng đường làm báo. 2. Sáng tạo tác phẩm báo chí, NXB V, 2002. 3. Ký văn học và báo chít bi, 2003. 4. Viết báo như thế nào, NXB V, 2002. 5. Phóng sự báo chí hiện đại  T p v  n, i 2009. 6. Nguy  Th Thu Hng, Truyền thông, lý thuyết và kỹ năng cơ bản, , 2006. 7. c, Báo chí với sự nghiệp đổi mớic gia, 1997. 8. c, Cơ sở lý luận báo chí đặc tính chung và phong cácht bi hc Qui (QGHN)i, 2000. 9. ng, Tổ chức và hoạt động tòa soạni hc Quc gia, i, 2004. 10. ng, Các thể loại báo chí thông tấni hc QGHN, 2006. 11. Ngôn ngữ báo chí, NXB i hc Quc Gia i, 2004. 12. ng, Trn Quang, Cơ sở lý luận Báo chí và truyền thôngi hc Qui, 2004. 13.  Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt nam (1925-2010)t b Qui 2010. 14. Trn Quang, Các thể loại chính luận báo chí Quc gia, 2000. 15. Tr50 bào báo chọn lọcc, 1998. 16. P      n, khoa P   Truy h, Phóng sự báo chí, 2005. 17. n   n, Cơ sở lý luận báo chí- 1999. 18. ng, Tổ chức nội dung và Thiết kế, trình bày báo in -  tr, 2006. 19. Nguyn BTản mạn với văn hóa thông tin. NXB V2000. 20. Báo chí truyền hình, i hc QGHN, 2009. 21. u S, Tập phóng sự Sự đời, NXB Lng, 1996. 22. T Ngc Tn, Truyền thông đại chúng Quc gia, 2001. 23. Nguyn Th Minh Phê bình tác phẩm văn học, nghệ thuật trên báo chí, NXB i hc QGHN, 2005. 24. Hu Th, Nghĩ về nghề báoc, 1997 25. Hu Th, Công việc của người viết báoc, 1998 26. Hu Th, Mắt sáng, lòng trong, bút sắt, NXB C Quc gia Hi, 2003 27. Trn Th Văn học và báo chí từ một góc nhìn 28. c Thun, Kỹ năng biên tậpn, 2006 29. Những bài báo chính luận, NXB C Quc gia, 2001 30. ng, 104 bài Phóng sự, ghi chép, ghi nhanhng, 2003 II. Sách tiếng nước ngoài dịch ra tiếng Vit 31. Grabennhicp, Báo chí trong nền kinh tế thị trườngn, 2003 32. Eric Filchtelius, 10 bí quyết kỹ năng nghề báo (TS. Nguy Anh, Nguyn Ngc Oanh d song, 2002. 33. Jean Luc Martin Lagardeete, Hướng dẫn cách viết báon, 2003 34. Leonard Ray Teel, Ron Taylor, Bước vào nghề báo, NXB Tr, 2003. 35. Michael Schudson, Sức mạnh của tin tức truyền thông (Th    ch, Minh Long hi Quc gia, 2003. 36. Michael Voirol, Hướng dẫn cách biên tậpn, 2004 37. Maria Lukina, Công nghệ phỏng vấn, n, 2004 38. Makxim Kuznhesop, Cách điều khiển cuộc phỏng vấnn, 2003 39. Philippe Bretton, Serge Proilx, Bùng nổ thông tin- sự ra đời một ý thức hệ mới. NXB V  40. p V.V., Nghiệp vụ báo chí- Lý luận và thực tiễn, NXB i 2004 41.  X.L., p. G.V, Báo chí truyền hình - Tập 1, 2.(Dch gi: n Anh), NXB i 2004 III. Báo, tạp chí 42. ng, Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ báo chí// T 10, 2003. 43.  ng , Luận bàn về thể loại báo chí// T 2, 2004. 44. ng , Học tập cách nói và viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh//T  7, 2004. 45. Một số vấn đề về toàn cầu hoá truyền thông đại chúng. T  10, 10/2000. 46. u cng,  khuyng,  nhi l k ni H  47. Kt lun hi ngh ln th ng v ng sn H  v mt s gip tng ho   IV. Luận văn 48.      , Giáo dục thẩm mỹ thông qua truy ền hìnhi hc KHXH &   , 2006. 49.   c, Bình luận trên truyền hình,    i h     i, 2004. 50.  ng, Truyền hình trả tiền ở Việt Nam,   i h ni, 2006. 51. H Minh Tr, Nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình truyền hình địa phương đồng bằng Sông Cửu Long (Khảo sát qua đài truyền hình Vĩnh Long),   & NV HN, 2006. 52. NguyMối quan hệ giữa công chúng với truyền hình Việt Nam hiện nay,   i hc KHi, 2007. V. Các văn kin 53.   i h i bi   ng Cng sn Vit nam ln th VIII, NXB  qui, 1996 54. i hi bing Cng sn Vit nam ln th  tr qui, 2000 55. Vi hi bing Cng sn Vit nam ln th  tr qui, 2006 VI. Các chương trình truyền hình (năm 2009-2010): 56.  57.  58.  59. Gi l 60. Xa l  61.  62. T 63.  s  64. i Vit tr  65. B  66. Siu th n  67. hc tr  68. Thi trang Vi 69. Nh 70. Chat v 71. Th gi 72.  73.  74.  . Vi nh   Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ hiện nay”  c s . Nh VTC2 2 c VTC2 3 Chat vi 8X VTC2 4 Th gii Mobile VTC2 5  s VTC1 0 6 i Vit tr VTC1 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn