Nghiên cứu tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và kiến thức, thái độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã cam nghĩa, huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

70 6,335 74
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 07:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC LÊ VĂN QUYẾN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI XÃ CAM NGHĨA, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP 1 Huế, 2011 1 KÝ HIỆU VIẾT TẮT 1. BCS : Bao cao su 2. BPTT : Biện pháp tránh thai 3. BV : Bệnh viện 4. CBCC : Cán bộ công chức 5. CPR : Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 6. CS SKSS : Chăm sóc sức khỏe sinh sản 7. CTV : Cộng tác viên 8. DCTC : Dụng cụ tử cung 9. ĐH – CĐ : Đại học - Cao đẳng 10. DS-KHHGĐ : Dân số kế hoạch hóa gia đình 11. DVYT : Dịch vụ y tế 12. HDI : Chỉ số phát triển con người (Human Development Index) 13. PN : Phụ nữ 14. TFR : Tổng tỷ suất sinh (Total Fertility Rate) 15. THCS : Trung học cơ sở 16. THPT : Trung học phổ thông 17. TTYT : Trung tâm y tế 18. TTYTDP : Trung tâm y tế dự phòng 19. TYT : Trạm y tế 20. WHO : Tổ chức y tế thế giới (World Health rganization) 2 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Lịch sử phát triển dân số thế giới và Việt Nam 3 1.2. Khái niệm kế hoạch hóa gia đình 5 1.3. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên thế giới 5 1.4. Tình hình sử dụng các BPTT trên thé giới và trong nước 6 1.5. Các biện pháp tránh thai 8 1.6. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại Việt Nam 14 1.7. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại tỉnh Quảng Trị 17 1.8. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại huyện Cam Lộ 19 1.9. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại xã Cam Nghĩa huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 21 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Đối tượng nghiên cứu 25 2.2. Thời gian nghiên cứu 25 2.3. Phương pháp nghiên cứu 25 2.4. Xử lý số liệu 31 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1. Tình hình thực hiện các BPTT hiện đại và KHHGĐ 32 3.2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả thực hiện các BPTT-KHHGĐ 42 Chương 4. BÀN LUẬN 46 4.1. Tình hình thực hiện các BPTT hiện đại và KHHGĐ 46 4.2. Yếu tố liên quan đến kết quả thực hiện các BPTT-KHHGĐ 54 KẾT LUẬN 57 KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 3 ĐẶT VẤN ĐỀ Để thực hiện tốt các biện pháp tránh thai là bộ phận quan trọng làm giảm tỷ lệ phát triển dân số trong chiến lược dân số kế hoạch hóa gia đình và phát triển đất nước, là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống. Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác, tỷ lệ phát triển dân số còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, dưới mức nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế. Thực tế cho thấy một quốc gia, nếu chỉ tìm cách giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội mà không chú trọng đến việc thực hiện các biện pháp tránh thai, kế hoạch hóa gia đình để giảm tỷ lệ phát triển dân số thì cũng không nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân và ngược lại. Ở Việt Nam công tác dân số kế hoạch hoá gia đình đã bắt đầu từ năm 1960. Trải qua gần nửa thế kỷ, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, với ý thức tự nguyện tham gia của toàn dân và sự cố gắng không mệt mỏi của những người đã và đang trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện công cuộc này, đến nay công tác Dân số kế hoạch hoá gia đình đã đạt được những kết quả đáng kể. Nếu như đầu những năm 1960 bình quân một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 6,4 con, thì vào năm 1999 xuống còn 2,3 con, đến năm 2009 còn 2,0 con, tiến tới đạt mức sinh thay thế vào giữa thế kỷ 21. Để giảm được mức sinh, công tác kế hoạch hoá gia đình phải trở thành Quốc sách. Nghị quyết lần thứ tư của ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá VII về chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình đã chỉ rõ: “Sự gia tăng dân số quá nhanh là một trong những nguyên nhân sâu xa, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cản trở việc cải thiện đời sống của nhân dân và chất lượng giống nòi”[1]. Do đó, song song với việc phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực hiện tốt các chương trình Dân số- kế hoạch hoá gia đình, đặc biệt là phải thực hiện tốt các biện pháp tránh thai hiện đại và nâng cao kiến thức, thái 4 độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Vì vậy cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng các biện pháp tránh thai, nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Trong những năm vừa qua, Cam Nghĩa là một trong những Xã được đánh giá là có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp tránh thai trong chiến lược thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Việc triển khai các dịch vụ tránh thai hiện đại như: Đình sản, dụng cụ tử cung, cấy thuốc, tiêm thuốc tránh thai và uống thuốc tránh thai…đã được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp chính quyền, các tổ chức quần chúng và của cộng đồng. Người dân ngày càng được tiếp cận nhiều, với các thông tin và dịch vụ tránh thai. Nhưng trong quá trình thực hiện chương trình kế hoạch hoá gia đình ở Huyện Cam Lộ nói chung và Xã Cam Nghĩa nói riêng không phải bao giờ cũng thuận lợi. Cho đến nay những tư tưởng nho giáo, phong kiến, lỗi thời, sợ sử dụng các biện pháp tránh thai làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời kiến thức và thực hành về các biện pháp tránh thai vẫn chưa thành thạo. Đó vẫn là những yếu tố cản trở đến việc chấp nhận và thực hiện các biện pháp tránh thai. Để góp phần vào việc nhận định khách quan về tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và kiến thức, thái độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị”. Nhằm các mục tiêu sau: 1. Đánh giá tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 5 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.1.1. Lịch sử phát triển dân số thế giới Dân số thế giới đầu công nguyên có khoảng 270 - 300 triệu người. Lịch sử dân số nhân loại trải qua hàng triệu năm mới xuất hiện tỷ người đầu tiên. Thời gian để có thêm 1 tỷ người ngày càng rút ngắn (từ 100 năm, đến 30 năm, 15 năm, 12 năm). Giữa thế kỷ XVII, dân số thế giới đạt 600 triệu người, năm 1820 đạt 1 tỷ người. Từ đó trở đi khoảng thời gian để dân số thế giới thêm 1 tỷ người nữa cứ rút ngắn lại dần. Từ 1 tỷ lên 2 tỷ mất 110 năm (1920 - 1930), từ 2 tỷ lên 3 tỷ chỉ mất 30 năm (1930 - 1960), từ 3 tỷ lên 4 tỷ chỉ còn 15 năm (1960 - 1975) và từ 4 tỷ lên 5 tỷ mất 12 năm (1975 - 1987). Năm 1999 dân số thế giới đạt 6 tỷ người và dự kiến dân số thế giới đạt 7 tỷ người vào năm 2010. Quy mô dân số bắt đầu tăng nhanh từ đầu thế kỷ XX, nhất là từ sau năm 1950. Dân số gia tăng ở mức kỷ lục trong vòng 50 năm qua là kết quả của việc áp dụng các công nghệ y tế như thuốc kháng sinh và vi chất dinh dưỡng, thuốc tiêu chảy và vắc xin, Do đó mức chết giảm, đặc biệt là chết ở trẻ sơ sinh giảm nhanh chóng, trong khi việc thực hiện các biện pháp tránh thai để hạn chế sinh đẻ tuy có giảm nhưng còn chậm, dẫn tới sự "bùng nổ dân số ". Sự gia tăng dân số cao nhất là ở châu Phi, năm 1800 tỷ lệ phát triển dân số là 0,1% đến năm 1900 là 3,0%. Cuối thế kỷ XX, tốc độ gia tăng dân số giảm nhưng châu Phi vẫn tăng. Châu Âu là nơi có tốc độ gia tăng dân số thấp nhất, năm 1800 tỷ lệ phát triển dân số là 0,4%, năm 1890 là 0,7% và đến năm 1990 là 0,2%. Do sự gia tăng dân số giữa các châu lục, giữa các nước khác nhau, nên cán cân dân số cũng thay đổi khác nhau. Năm 1900 dân số ở các 6 nước đang phát triển chiếm 2/3 dân số thế giới thì đến năm 1980 chiếm gần 3/4 và đến năm 2000 chiếm khoảng 4/5 dân số thế giới [23]. Có thể nói dân cư thế giới tập trung ở 2 châu lục, đó là châu Á và châu Phi. Quy mô và tỷ lệ của nó ngày càng tăng, tính đến năm 1900 riêng 2 châu lục này đã chiếm 71% dân số thế giới, dự tính đến năm 2050 là 77%. Việc phân bố dân cư lại ngược với việc phân phối tổng thu nhập thô của thế giới. Bắc Mỹ chỉ chiếm 5,2% dân số thế giới nhưng lại chiếm tới 27,4% tổng thu nhập thô của thế giới. Châu Âu chiếm 9,4% dân số thế giới nhưng chiếm tới 30,9% tổng thu nhập thô. Do quy mô, tốc độ và phân bố dân cư như vậy, nên số người nghèo ngày càng nhiều, tỷ lệ người này so với tổng dân số thế giới ngày càng tăng, từ đó dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực [23]. 1.1.2. Lịch sử phát triển dân số Việt Nam Thời Hùng Vương dựng nước dân số Việt Nam mới chỉ khoảng 1 triệu người. Đến đầu công nguyên chưa đầy 2 triệu người, thế mà dân số Việt Nam đến nay đã trên 80 triệu người đứng hàng thứ 14 thế giới, với quy mô dân số sau Trung Quốc (1,289 tỷ người). Đặc biệt trong vòng nửa thế kỷ nay, từ 1945 – 1995 dân số đã tăng từ 23 triệu người lên 74 triệu người (tăng hơn 3,2 lần). [10] Nếu đầu kỷ nguyên, dân số Việt Nam chỉ bằng 0,6% dân số thế giới thì nay đã chiếm gần 1,4%. Như vậy, tốc độ tăng dân số Việt Nam vượt xa tốc độ tăng bình quân dân số thế giới. Năm 1990 tốc độ tăng dân số của ta còn lớn hơn cả tốc độ tăng dân số của các nước chậm phát triển (tốc độ tăng bình quân của các nước thời kỳ 1985 – 1990 là 2,1%) [10]. Việt Nam đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2006 – 2010. [17],[18]. 7 - Giảm tỷ lệ sinh trung bình 0,25% năm hàng năm, tổng tỷ suất sinh đạt 2 con, tỷ lệ phát triển dân số là 1,14% tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai 78%, áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại 70% và quy mô dân số dưới 89 triệu người vào năm 2010. - Kiểm soát có kết quả việc mất cân bằng về cơ cấu giới tính khi sinh, trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ hiện tượng này, đề xuất và thực hiện có hiệu quả các biện pháp thích hợp. - Nâng cao một bước chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đưa chỉ số HDI đạt mức trung bình tiên tiến vào năm 2010. 1.2. KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH KHHGÐ là chủ động có con theo ý muốn của các cặp vợ chồng nhằm điều chỉnh số con và khoảng cách sinh con. Không để phải dẫn đến phá thai, hoặc đẻ quá nhiều con, đẻ quá dày, đẻ khi còn quá trẻ hoặc đẻ khi đã nhiều tuổi. KHHGÐ không chỉ bao hàm việc lựa chọn sử dụng các BPTT để tránh thai mà còn là những cố gắng của các cặp vợ chồng để có thai và sinh con (trong trường hợp khuyến khích sinh ). [17] 1.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DS-KHHGĐ TRÊN THẾ GIỚI Trải qua trên 50 năm, các nước đang phát triển đã góp thêm cho dân số thế giới 3,2 tỷ người và bây giờ dân số thế giới lên tới 6 tỷ người. 50 năm tới nếu theo sự phát triển trung bình như hiện nay, thì các nước đó sẽ thêm 3,1 tỷ người cho dân số thế giới. Ở các nước đang phát triển, vấn đề lựa chọn các biện pháp KHHGÐ, để làm giảm mức sinh là yếu tố quyết định hàng đầu của việc thực hiện công tác dân số mà TFR là mục tiêu chủ yếu của chính sách dân số. Trong những năm 1950 TFR ở các nước đang phát triển ước tính 6 trẻ em/ 1 phụ nữ. Sự tăng trưởng dân số hàng năm khoảng 2,1%/1 năm, sau năm 1950 dưới 1,8% và còn thấp hơn nữa [24]. Tỷ lệ TFR giảm dần, nhưng dân số hàng năm vẫn tăng lên 8 đối với các nước đang phát triển còn lớn. Trong khi TFR giảm xuống, nhưng tỷ lệ số con bình quân của phụ nữ vẫn còn cao ở nhiều nước. Ví dụ ở Uganđa TFR theo tính toán gần đây đạt 6,9 trẻ em/1 phụ nữ, và có 24 quốc gia khác có TFR sinh khoảng 5 - 5,9 trẻ em/1 phụ nữ. .[17],[19]. Khu vực Ðông Bắc Á và Ðông Nam Á, do thực hiện tốt chính sách dân số nên một số nước đã thu được nhiều kết quả tốt [19]. Tại Hàn Quốc: Mục tiêu là giảm tỷ lệ gia tăng dân số từ 1,58% (1982) xuống 1,49% (1986) và đã đạt 0,9% (1990). Trong 20 năm đầu thực hiện KHHGÐ, mức sinh hàng năm giảm 0,165 con/phụ nữ. 10 năm gần đây mức sinh mỗi năm giảm 0,1 con/phụ nữ. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các BPTT tăng từ 9% (1964) lên 77% (1988) [19]. Tại Trung Quốc: Nếu năm 1950 bình quân mỗi phụ nữ trung bình sinh 6,08 con thì sau 43 năm chỉ còn 1,9 con và từ năm 1970 (là năm bắt đầu thực hiện KHHGÐ) đến nay, hàng năm TFR đã giảm bình quân 0,17 con. Ðây là mức phấn đấu ước mơ của nhiều quốc gia đang phát triển [17], [25]. Tại Thái Lan: Trong 20 năm (1971-1990) TFR đã giảm từ 6 con xuống 2,2 con cho 1 phụ nữ, đã đạt sớm hơn 40 năm so với dự báo khi không có việc thực hiện chương trình. TFR giai đoạn 1971 - 1990 giảm trung bình 0,19 con mỗi năm [17]. 1.4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC BPTT TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 1.4.1. Tình hình sử dụng BPTT trên thế giới Người ta ước tính vào năm 1994, số lượng người sử dụng BPTT trên thế giới khoảng 899 triệu, khoảng 57% số cặp vợ chồng có nguy cơ có thai. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai cụ thể như sau: - Triệt sản nữ 17%. - Dụng cụ tử cung (DCTC ): 12%. - Thuốc uống tránh thai: 8%. 9 - Triệt sản tự nguyện nam: 5%. - Bao cao su (BCS): 5%. Một số biện pháp tránh thai khác được cung cấp gồm có: Thuốc tiêm tránh thai (DMPA), thuốc cấy tránh thai (Norplant, Implanon), thuốc diệt tinh trùng. Các biện pháp tránh thai tự nhiên (tính vòng kinh, xuất tinh ngoài âm đạo) [12]. 1.4.2. Tình hình sử dụng BPTT trong khu vực Có sự khác nhau đáng kể giữa các khu vực về tỷ lệ chấp nhận tránh thai và các mô hình sử dụng biện pháp tránh thai. Tổng tỷ lệ sử dụng biện pháp ở khu vực các nước phát triển cao hơn nhiều so với khu vực đang phát triển (72% so với 53%). Các nước phát triển, sử dụng nhiều thuốc tránh thai, BCS và những biện pháp như vật ngăn âm đạo hay biện pháp KHHGÐ tự nhiên, so với khu vực đang phát triển, nơi người ta tin cậy nhiều hơn vào biện pháp triệt sản và DCTC. Khu vực các nước đang phát triển, tỷ lệ chấp nhận tránh thai và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai cũng khác nhau một cách đáng kể. Tổng tỷ lệ sử dụng cao nhất là ở Ðông Á (Kể cả Trung Quốc) và Mỹ La tinh, thấp nhất là ở Nam Á và Châu Phi. Ðông Á tin cậy rất nhiều vào triệt sản nữ, triệt sản nam và DCTC. Ở Mỹ La tinh người ta lại tập trung vào triệt sản nữ và thuốc uống tránh thai mà hầu như không dùng triệt sản nam. Những khác biệt trong mô hình sử dụng biện pháp giữa các khu vực có thể là do những yếu tố khách hàng, như sự ưa chuộng vì lý do văn hoá, phong tục, tôn giáo…Ví dụ: Tại nhiều khu vực, tỷ lệ chấp nhận thấp trong sử dụng BCS và biện pháp thắt ống dẫn tinh có thể phần nào là hậu quả của định kiến văn hoá đối với các biện pháp dùng cho nam giới [12]. 10 [...]... câu hỏi “ Điều tra tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và kiến thức, thái độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị , và nghiên cứu các tư liệu báo cáo của xã và huyện về công tác dân số và KHHGD Thiết kế bộ câu hỏi với nội dung “ Tìm hiểu một số vấn đề thực hiện các biện pháp tránh thai - KHHGĐ ”, dùng... người sử dụng DCTC năm 1994 là 76%, năm 1988 là 88%, đến năm 2002 chỉ còn chiếm 68%, tổng số người đang sử dụng biện pháp hiện đại [12],[17] 1.5 CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI Có nhiều biện pháp tránh thai, bao gồm: các biện pháp tránh thai tạm thời, các biện pháp tránh thai vĩnh viễn Có các BPTT hiện đại (tránh thai có can thiệp), biện pháp tự nhiên, (biện pháp tránh thai truyền thống) Mỗi biện pháp tránh thai. .. văn hóa xã hội và kế hoạch hóa gia đình của địa phương, nhằm hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số và hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ ba [17] Việc triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp tránh thai đến tận các cặp vợ chồng trong những năm qua của xã đã được đánh giá là có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược Dân số- KHHGĐ giai đoạn 2001 – 2010 Công tác tổ chức thực hiện các biện pháp tránh thai. .. Triệt sản 100 166 100 Tổng các biện pháp 105 101.6 107.5 Nhận xét: Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai trong 3 năm đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhận thức của người dân về các biện pháp tránh thai 36 ngày càng tăng, người ta muốn sử dụng để hạn chế sinh đẻ và sinh con theo ý muốn Biểu đồ 3.1 Kết quả thực hiện KHHGĐ trong 3 năm 3.1.2 Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Bảng 3.3 Nghề nghiệp Nghề... chân tại đó mà phải cần làm tốt hơn nữa và chú trọng vào các đối tượng đích lúc đó mới duy trì được tỷ lệ sinh bền vững 24 1.9 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DS - KHHGĐ TẠI XÃ CAM NGHĨA, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUÃNG TRỊ Cam Nghĩa là một xã miền núi thuộc huyện Cam Lộ, cách trung tâm huyện Cam Lộ khoảng 15 km, nằm về phía tây Tây Nam của huyện Phía Đông giáp với Xã Cam Chính, phía Tây Bắc giáp với xã Cam Thành,... toàn của mỗi biện pháp, để có kế hoạch và phương pháp truyền thông phù hợp nhất cho từng đối tượng [2] [,[17] * Các biện pháp tránh thai đều nhằm mục đích : - Ngăn ngừa sự thụ tinh - Ngăn ngừa sự làm tổ của trứng trong tử cung - Ức chế sự phóng noãn * Các biện pháp tránh thai theo thời gian và tác dụng được chia thành:  Các biện pháp tránh thai tạm thời Là những phương pháp mà khi sử dụng tránh được thai, ... 15-49 tuổi có chồng ( xem phần phụ lục ) 32 2.3.2.3 Phần thông tin chung - Họ tên, tuổi - Nghề nghiệp - Trình độ văn hoá - Tôn giáo - Dân tộc 2.3.2.4 Tình hình thực hiện KHHGĐ - Biện pháp tránh thai đã sử dụng - Biện pháp tránh thai đang sử dụng - Thời điểm bắt đầu sử dụng BPTT - Lý do thay đổi hoặc ngừng biện pháp - Sự hiểu biết về KHHGĐ + Tuổi được kết hôn + Số con mong muốn của mỗi cặp vợ chồng + Tuổi. .. 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cắt ngang mô tả, điều tra cộng đồng ở phụ nử tuổi 15-49 có chồng và nghiên cứu các tư liệu báo cáo của xã và huyện về công tác DSKHHGD - Nghiên cứu hồi cứu các tài liệu, các báo cáo tại trung tâm DS-KHHGĐ huyện và các chỉ tiêu kế hoạch dân số tại xã - Công cụ nghiên cứu: Sử dụng phiếu thu thập thông tin do cán bộ điều tra phỏng vấn đối tượng và ghi chép lại.(bộ... vẫn là vòng tránh thai (DCTC) trong các BPTT hiện đại, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tính vòng kinh và xuất tinh ra ngoài còn cao trong các biện pháp Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất tại thời điểm của cả 3 cuộc điều tra 1988, 1994 và 1997 vẫn là DCTC Năm 1997 có tới trên một nữa (56%) phụ nữ Việt Nam có chồng trong độ tuổi sinh đẻ trả lời rằng: họ đã từng sử dụng DCTC một lúc nào đó trong cuộc đời... bốn trong đó có 10 phòng chức năng, năm 2006 xã đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công nhân xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2001- 2010 25 Quy trình hoạt động của trạm thường xuyên 24/24, trang thiết bị của trạm tạm đủ để sơ cứu, cấp cứu, khám chửa bệnh và thực hiện các biện pháp tránh thai kế hoạch hóa gia đình Cán bộ trạm y tế xã gồm có 06 người, trong đó có 01 bác sỹ, 02 nử hộ sinh, . tránh thai hiện đại và kiến thức, thái độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị . Nhằm các mục tiêu sau: 1 giá tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai hiện. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC LÊ VĂN QUYẾN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI HIỆN ĐẠI VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và kiến thức, thái độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã cam nghĩa, huyện cam lộ, tỉnh quảng trị, Nghiên cứu tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và kiến thức, thái độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã cam nghĩa, huyện cam lộ, tỉnh quảng trị, Nghiên cứu tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và kiến thức, thái độ, thực hành về kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã cam nghĩa, huyện cam lộ, tỉnh quảng trị, Chương 4. BÀN LUẬN 46, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Ở nước ta việc sinh con thường được thực hiện sau khi kế hôn. Vì thế phụ nữ kết hôn sớm thì có khả năng sẽ sinh nhiều con càng cao nếu không được tuyên truyền vận động và thực hiện KHHGĐ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay