Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ppt

23 9,208 148
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 05:21

. Bài tập Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 4- Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 3 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là *A. X ở ô số 7,. nhân nguyên tử magiê mới có số proton bằng số nơtron. 45- Câu nào sai trong các câu sau? A. Các nguyên tố chu kì 3 đều là nguyên tố thuộc nhóm A *B. Các nguyên tố chu kì 4 đều là nguyên tố. D. RH 5 , R 2 O 3 7- Nguyên tố X tạo được các hợp chất bền sau : XH 3 , XCl 5 , X 2 O 5 , Na 3 XO 4 . Trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc cùng nhóm với nguyên tố nào sau đây ? A. Xenon
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ppt, Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ppt, Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn