Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y hà nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010

82 1,926 16
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 01:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾT MỸ Đề tài: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG-KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 11 - 2009 ĐẾN 06 - 2010 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA Khóa: 2006-2010 HÀ NỘI – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾT MỸ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG-KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 11-2009 ĐẾN 06-2010 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA Chuyên ngành: Y tế công cộng Khóa: 2006 - 2010 Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Ngọc Hoạt HÀ NỘI – 2010 i LỜI CẢM ƠN Sau khi cuốn khóa luận tốt nghiệp cử nhân y tế công cộng được hoàn thành, tận đáy lòng mình, tôi chân thành tri ân đến: Các Thầy, Cô giáo trường Đại học Y Hà Nội đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học tập. TS. Lưu Ngọc Hoạt, người thầy với đầy nhiệt huyết đã hướng dẫn cho tôi từ xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương, chia sẻ thông tin và hoàn thành khóa luận này. Ths. Trương Quang Trung cũng đã đóng góp nhiều ý tưởng cho nghiên cứu. Ban Lãnh đạo và tập thể Điều dưỡng - Kỹ thuật viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi tôi tiến hành nghiên cứu, đã tạo điều kiện giúp đỡ và tham gia vào nghiên cứu. Các anh em, bạn bè thân hữu đã khuyến khích tôi trên con đường học tập 4 năm qua. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng cám ơn đối với người mẹ Trần Thị Hồng Minh cùng toàn thể gia đình đã phải chịu nhiều hy sinh, vất vả và là nguồn động viên cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu này. Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Mỹ ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong khóa luận là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Mỹ iii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS. Lưu Ngọc Hoạt iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BV: Bệnh viện BVĐHYHN: Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội ĐD-KTV: Điều dưỡng-Kỹ thuật viên v MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Giới thiệu về Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 3 1.2. Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế 5 1.3. Các lý thuyết động viên nhân viên 7 1.4. Các nghiên cứu trên Thế giới và tại Việt Nam 9 CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 14 2.2. Đối tượng nghiên cứu 14 2.3. Phương pháp nghiên cứu 14 2.4. Xác định chỉ số, biến số nghiên cứu 14 2.5. Phương pháp thu thập số liệu 17 2.6. Phân tích số liệu 17 2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 18 2.8. Hạn chế của nghiên cứu và biện pháp khắc phục 19 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ 20 3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 20 3.2. Sự hài lòng đối với công việc của ĐD-KTV 21 3.2.1. Sự hài lòng của ĐD-KTV đối với bảy yếu tố cơ bản 21 3.2.2. Sự hài lòng của ĐD-KTV đối với sáu yếu tố động viên 26 3.2.3. Sự hài lòng của ĐD-KTV với 2 yếu tố hài lòng chung với công việc đang được phân công và sự chi trả, đãi ngộ quan tâm của BV 30 3.3. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với công việc của ĐD-KTV 31 3.3.1. Mối liên quan giữa hài lòng với công việc được phân công và mức độ đãi ngộ với các yếu tố xã hội nhân khẩu/nghề nghiệp thông qua phân tích đơn biến 31 3.3.2. Mối liên quan giữa hài lòng với công việc được phân công và mức độ đãi ngộ với 7 yếu tố cơ bản và 6 yếu tố động viên thông qua phân tích đơn biến 33 CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 36 4.1. Sự hài lòng của Điều dưỡng-Kỹ thuật viên đối với các yếu tố cơ bản 36 4.1.1. Yếu tố điều kiện làm việc tốt 36 4.1.2. Yếu tố giám sát của cấp trên đúng mức 36 4.1.3. Yếu tố thu nhập đảm bảo cuộc sống 36 vi 4.1.4. An toàn, ổn định trong công việc 36 4.1.5. Chính sách thích hợp và thuyết phục 37 4.1.6. Quan hệ tốt với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp 37 4.1.7. Cuộc sống riêng tư thuận lợi 38 4.2. Sự hài lòng của ĐD-KTV với các yếu tố động viên 38 4.2.1. Yếu tố thành công trong công việc 38 4.2.2. Yếu tố đóng góp được ghi nhận bởi lãnh đạo và đồng nghiệp 38 4.2.3. Yếu tố thích thú với việc được giao 39 4.2.4. Yếu tố được giao trách nhiệm 39 4.2.5. Yếu tố có cơ hội được giao công việc tốt hơn 39 4.2.6. Yếu tố công việc tạo điều kiện cho cá nhân phát triển đi lên 40 4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc 40 4.4. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng chung đối với công việc 41 4.4.1. Các yếu tố về xã hội, nhân khẩu và nghề nghiệp 41 4.4.2. Các yếu tố trong công việc của ĐD-KTV 41 KẾT LUẬN 45 KIẾN NGHỊ VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ 47 Kiến nghị: 47 Kế hoạch phổ biến kết quả: 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 50 Bộ câu hỏi tự điền 68 vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ 1. Danh mục các bảng : Bảng 3-1. Sự hài lòng đối với yếu tố điều kiện làm việc 22 Bảng 3-2. Sự hài lòng đối với yếu tố giám sát của cấp trên 22 Bảng 3-3. Sự hài lòng liên quan tới yếu tố thu nhập từ bệnh viện 22 Bảng 3-4. Sự hài lòng đối với yếu tố an toàn và ổn định trong công việc 23 Bảng 3-5. Sự hài lòng đối với yếu tố chính sách thích hợp và thuyết phục 23 Bảng 3-6. Sự hài lòng đối với yếu tố quan hệ tốt với cấp trên, cấp dưới và 24 Bảng 3-7. Sự hài lòng đối với yếu tố cuộc sống riêng tư thuận lợi 25 Bảng 3-8. Sự hài lòng đối với yếu tố thành công trong công việc 26 Bảng 3-9. Sự hài lòng với yếu tố đóng góp được ghi nhận bởi lãnh đạo và đồng nghiệp 27 Bảng 3-10. Sự hài lòng đối với yếu tố thích thú với công việc được giao 27 Bảng 3-11. Sự hài lòng đối với yếu tố được giao trách nhiệm 28 Bảng 3-12. Sự hài lòng đối với yếu tố có cơ hội được giao công việc tốt hơn 28 Bảng 3-13. Sự hài lòng đối với yếu tố công việc tạo điều kiện cho cá nhân 28 Bảng 3-14. Sự hài lòng đối với 2 yếu tố hài lòng chung với công việc đang được phân công làm và sự chi trả-đãi ngộ quan tâm của BVĐHYHN 30 Bảng 3-15: Mối liên quan giữa sự hài lòng đối với công việc đang được phân công và các yếu tố xã hội nhân khẩu/nghề nghiệp 31 Bảng 3-16: Mối liên quan giữa sự hài lòng đối với việc chi trả, đãi ngộ và sự quan tâm động viên của Bệnh viện và các yếu tố xã hội, nhân khẩu, nghề nghiệp 32 Bảng 3-17. Mối liên quan giữa sự hài lòng về công việc đang được phân công với 7 yếu tố cơ bản và 6 yếu tố động viên 33 Bảng 3-18. Mối liên quan giữa sự hài lòng về chi trả, đãi ngộ và sự quan tâm động viên của bệnh viện với 7 yếu tố cơ bản và 6 yếu tố động viên 34 viii 2. Danh mục các biểu đồ: Biểu đồ 3-1. Tỷ lệ ĐD-KTV hài lòng đối với các yếu tố cơ bản 25 Biểu đồ 3-2. Tỷ lệ ĐD-KTV hài lòng với các yếu tố động viên 29 Biểu đồ 3-3. Tỷ lệ ĐD-KTV hài lòng với 2 yếu tố hài lòng chung với công việc đang được phân công làm và sự chi trả-đãi ngộ quan tâm của BVĐHYHN . 31 3. Danh mục các sơ đồ và hình: Sơ đồ 1-1. Sơ đồ tổ chức Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 Sơ đồ 1-2. Thuyết nhu cầu theo thứ bậc của Maslow 8 Sơ đồ 1-3. Thuyết hai nhân tố (cơ bản và động viên) của Herzberg 9 Sơ đồ 2-1. Mối liên quan giữa các biến số 16 [...]... thực, xác đáng của vấn đề và y u cầu của Lãnh đạo Bệnh viện, chúng tôi đã triển khai đề tài Khảo sát mức độ hài lòng của Điều dưỡng - Kỹ thuật viên làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010 với hai mục tiêu sau: 1 Mô tả mức độ hài lòng và mức độ động viên của đội ngũ Điều dưỡng- Kỹ thuật viên đối với công việc và chế độ đãi ngộ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 Phân... Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Sự thành lập Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số: 137/ QĐ-BYT ng y 16/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bệnh viện thuộc một Trường Đại học Y với bề d y truyền thống hơn 100 năm, BV là niềm tự hào của hơn 1.100 cán bộ, công chức của trường, trong đó có gần 500 cán bộ hiện đang giảng d y và phục vụ bệnh nhân tại. .. tích một số y u tố liên quan tới mức độ hài lòng và mức độ động viên của đội ngũ Điều dưỡng- Kỹ thuật viên làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. ” Hy vọng rằng nghiên cứu n y sẽ cung cấp thêm những bằng chứng cụ thể giúp Lãnh đạo Bệnh viện, khoa, phòng có một cách nhìn tổng thể về bệnh viện và về đơn vị mình trong lộ trình phát triển để có những điều chỉnh về quản lý, khuyến khích động viên cán bộ... cứu hài lòng với y u tố n y Ngoài việc phân tích sự hài lòng dưới dạng một biến định lượng có 5 mức độ, chúng tôi còn chuyển biến số mức độ hài lòng sang dạng biến nhị phân gồm 2 mức độ là hài lòng và chưa hài lòng (cách gộp nhóm được trình b y trong phần đối tượng và phương pháp nghiên cứu) Biểu đồ dưới đ y trình b y kết quả tỷ lệ phần trăm hài lòng và chưa hài lòng với 7 y u tố cơ bản: 79.9 Điều. .. hết mình cho bệnh viện? 2 Riêng với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì nhu cầu nghiên cứu về sự hài lòng và phương pháp động viên đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên lại càng trở nên quan trọng vì các lý do sau: - Trong số cán bộ công chức cơ hữu của bệnh viện thì có tới gần 3/4 là điều dưỡng và kỹ thuật viên (do phần lớn bác sỹ làm việc tại bệnh viện là các bộ biệt phái, kiêm nhiệm từ các bộ môn của Trường,... thuyết động viên của Herzberg Tiến hành thử nghiệm bộ công cụ với 15 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Sau đó, chúng tôi đã thêm 5 câu hỏi và các câu hỏi vẫn thuộc 13 y u tố trên Kết quả, thang đo sự hài lòng và sự động viên đối với công việc của ĐD-KTV có 25 câu thuộc 13 y u tố, trong đó 14 câu thuộc nhóm các y u tố cơ bản, 9 câu thuộc nhóm các y u tố động viên còn 2 câu đánh giá mức độ hài. .. 1-14 trong bộ công cụ 7 y u tố cơ bản Cán bộ không hài lòng và không được động viên Từ câu 15-23 trong bộ công cụ 6 y u tố động viên Cán bộ hài lòng nhưng chưa được động viên Cán bộ hài lòng và được động viên Hai câu đánh giá mức độ hài lòng chung (câu 24 và 25 trong bộ công cụ) Sơ đồ 2-1 Mối liên quan giữa các biến số 17 2.5 Phương pháp thu thập số liệu  Điều tra viên là sinh viên năm thứ 4 khoa Y tế... tác tại 10 bệnh viện và 4 TTYT tại TP Hồ Chí Minh về sự hài lòng nghề nghiệp Kết quả cho th y: 84.4% điều dưỡng tự hào về nghề nghiệp, 59.95% lạc quan với tương lai của nghề điều 13 dưỡng, 58.76% cho rằng nghề điều dưỡng được đánh giá đúng mức, 77.41% hài lòng về phương tiện chăm sóc bệnh nhân, 60.49% hài lòng về cơ hội học tập và phát triển, 67.88% không hài lòng về định hướng cho con cái theo nghề điều. .. bệnh, thương hiệu của một bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên Một câu hỏi được đặt ra là nhận thức, y u cầu và đòi hỏi của đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên thay đổi như thế nào khi tư duy và quan niệm của xã hội và của chính các cán bộ trong ngành y tế đã thay đổi? Từ trước đến nay cũng đã có một số điều tra, nghiên cứu về lực lượng lao động... việc của th y thuốc với sự tin c y vào th y thuốc của bệnh nhân Nếu sự kết hợp là nguyên nhân, thì điều n y gợi ý rằng sự tin c y của bệnh nhân có thể gia tăng, khi giảm sự không hài lòng đối với công việc của th y thuốc Linda H Aiken chỉ ra cảm xúc mệt mỏi và sự không hài lòng đối với công việc ở những điều dưỡng có sự kết hợp rõ ràng có ý nghĩa thống kê với tỷ số bệnh nhân /điều dưỡng Trong nhóm bệnh . BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾT MỸ Đề tài: KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG-KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 11 -. NGUYỄN THỊ TUYẾT MỸ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG-KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1 1-2 009 ĐẾN 0 6-2 010 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y. đáng của vấn đề và y u cầu của Lãnh đạo Bệnh viện, chúng tôi đã triển khai đề tài Khảo sát mức độ hài lòng của Điều dưỡng - Kỹ thuật viên làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y hà nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010, Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y hà nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010, Khảo sát mức độ hài lòng của điều dưỡng kỹ thuật viên làm việc tại bệnh viện đại học y hà nội trong giai đoạn từ 11-2009 đến 06-2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay